Jord og jordforurening

Her kan du som finde oplysninger om status for om jord er kortlagt som forurenet, regler ved jordflytning, m.v.

Her kan du finde oplysninger om status for om jord er kortlagt som forurenet, regler ved jordflytning, tilladelser og ansøgninger, m.v.

Luk alle
Åben alle

Anmeld jordflytning Start

Hvis du skal flytte jord, skal det ske, uden risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljø i øvrigt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal flytning af jord ske efter reglerne i Regulativ for jordflytning.
Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i kommunen sker efter gældende regler, herunder:

• at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen
• at fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning

Hvornår er der krav om at anmelde jordflytning

Der skal ske anmeldelse til kommunen før flytning af følgende:

• Forurenet jord.
• Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet.
• Jord fra en kortlagt del af en grund.
• Jord fra en offentlig vej.
• Jord fra områdeklassificerede og lettere forurenede områder.
• Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Under 1 m³ jord pr. år pr. ejendom fra områdeklassificerede ejendomme kan i trailer afleveres på kommunens genbrugsstationer. Der skal ikke laves analyser og anmeldelse til kommunen for jordmængder under 1m³.

Er der tale om større mængder jord, skal jorden analyseres og anmeldes til os inden den bortskaffes. Disse jordmængder bortskaffes typisk via en vognmand til godkendt modtageanlæg.

Virksomheder kan ikke benytte nærgenbrugsstationerne men derimod anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.
Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig.

Anmeld jordflytning

Du skal anmelde jordflytning til kommunen. Det gør du via hjemmesiden JordWeb.dk. Der kan du også oprette dig som kunde, se alle godkendte modtageanlæg og få mere vejledning.

Du skal bruge JordWeb.dk, uanset om du er privatperson eller anmelder som virksomhed.


Hav dette parat som virksomhed

• Log ind informationer - hvis du allerede er oprettet
• Navn på virksomhed og adresse
• E-mailadresse til virksomheden
• CVR-nummer
• Navn på kontaktperson

Anmeld jordflytning jordweb.dk

Gebyr for erhvervsmæssig jordflytning

Erhvervsmæssige jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til vedligeholdelse og drift af IT-systemer og fakturering og derudover faktureres der efter medgået tid i den konkrete sag:

 • Grundgebyr for jordflytning på 156,67 kr. pr. anmeldelse
 • Gebyr på 110,20 kr. pr. påbegyndt kvarter

Alle beløb er uden moms. Udgangspunktet for timeprisen følger niveauet for Miljøstyrelsen vedtagne timesats for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn (jf. bek. nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.).

Terrænregulering på egen grund

Terrænregulering på egen grund, må ikke være til ulempe for omkringliggende grunde.

Undersøg regler for området inden du går i gang

Inden du går i gang med at terrænregulere, bør du undersøge, om der er en lokalplan for området – også selvom du samarbejder med et bygge- eller rådgivningsfirma.

Vær opmærksom på, at bestemmelser om terrænregulering gælder for hele din grund. Du vil kunne foretage terrænregulering efter de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan. Det kræver ikke i sig selv tilladelse, men udgangspunktet er, at huset skal passe til grunden og ikke omvendt.

Selvom en eventuel terrænregulering overholder lokalplanen, må den ikke medfører gener for de omkringliggende ejendomme. Det er altid ejer af en ejendom som har ansvaret for at sikre det.


Terrænregulering indenfor et lokalplanområde

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, så er der ofte en bestemmelse om en maksimal terrænregulering med påfyldning eller afgravning af jord, du må lave på din egen grund.
Dog skal du være opmærksom på, at terrænet ikke må reguleres i skel, så det kan være til ulempe for de omkringliggende grunde.


Byggelovens bestemmelser om jordarbejder

I byggelovens §13 er der bestemmelse om, at terræn ikke må reguleres, så det er til ulempe for de omkringliggende grunde.
Som udgangspunktet må du på en grund uden bestemmelser i en lokalplan regulere terræn med max 0,5 meter ved påfyldning eller afgravning.
Hvis der tidligere er foretaget en regulering på din grund, så må du ikke yderligere regulere terrænet uden særskilt godkendelse.


Vigtige regler, hvis du terrænregulerer nær skel

Du skal være opmærksom på:
• Du må ikke regulere terræn i en afstand af 0,5 meter fra skel.
• Ved regulering indtil 0,5 meter fra skel skal der etableres et skråningsanlæg.

Hvis du ønsker at regulere terrænet mere end 0,5 meter, anbefaler vi, at du søger en godkendelse ved BYG inden opstart, så vi kan vurdere, om det er til ulempe.


Love og regler

Jordforurening

Akut jordforurening

Hvis uheldet er ude, og der for eksempel løber olie ud i større mængder fra et hul i olietanken, er der tale om en akut forurening. Der ringes 112, og der oplyses følgende:
• HVEM der ringer – opgiv navn og hvilket telefonnummer, der er ringet fra.
• HVOR forureningen er sket – adressen hvor forureningen er sket oplyses.
• HVAD der er sket – for eksempel udslip af olie til jorden og / eller nedløbsbrønde.
Alarmcentralen vil give meldingen videre til det kommunale beredskab, der foretager førstehåndsindsatsen.


Øvrige jordforureninger

Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. For eksempel udsivning fra olietank eller installationer i forbindelse dermed.

Små forureninger, kan man selv klare ved straks at grave jorden op i en spand og aflevere det på den lokale genbrugsstation som farligt affald. Små mængder af for eksempel benzin og petroleum kan placeres på et fliseareal til afdampning. Dette gælder ikke for tungere olier, som motor- og fyringsolie.

Hvis du er i tvivl kontakt Miljø i Faaborg-Midtfyn Kommune på telefon 72 53 21 40

Oplysning om jordforurening på bestemt ejendom

Kortlagte forurenede grunde

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger forureninger efter lov om forurenet jord.

Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. 

Jordforureningsregister

Region Syddanmark registrerer forurenede grunde i et offentligt register. 

www.regionsyddanmark.dk under jordforurening kan du se om grunden er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Hvis der er eller har været aktiviteter på arealet, som erfaringsmæssig kan give anledning til forurening, kortlægges arealet på vidensniveau 1. Der er ikke krav om, at det skal bevises, at der rent faktisk er en jordforurening på arealet. 

Konkret viden om en jordforurening

Hvis regionen har sikre oplysninger om at jorden er forurenet, bliver arealet kortlagt på vidensniveau 2. Baggrunden kan være en undersøgelse, hvor man har påvist forurening eller en forurening, som er opdaget i forbindelse med f.eks. gravearbejde.

Pligter for ejere af kortlagte grunde

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager. 

Som ejer skal du underrette brugere, lejere og købere om forureningen. 

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave. 

Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal du anmelde det til kommunen. Du skal anmelde, inden du begynder at grave. 

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Opdager du den under et gravearbejde, skal du stoppe arbejdet. Du kan først arbejde videre, når regionen har besluttet om grunden skal kortlægges.

 

Områder med lettere forurenet jord

Ifølge Jordforureningsloven er "områder med lettere forurenet jord" større sammenhængende arealer i ældre byområder.

Overfladejorden i ældre bykvarterer i provinsbyer er ofte forurenet med tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen skyldes blandt andet, at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden. 

Jordforureningsloven

Ifølge Jordforureningsloven skal enkeltejendomme kun kortlægges som forurenede, når der er en kraftig forurening på ejendommen. Samtidig indførtes det nye begreb ”områdeklassificering” af lettere forurenet jord. 

Områdeklassificeringen sker for at undgå at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder. 

Der er tale om en klassificering af større områder. Derfor kan enkelte ejendomme ikke udtages af områderne. 

Får du lavet en undersøgelse af jorden, kan du få en erklæring fra kommunen på, at jorden er ren. Erklæringen kan du f. eks. bruge i forbindelse med salg af ejendommen, eller når du skal anmelde flytning af jord. 

Du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen.

Områder, der typisk udløser en områdeklassificering, er:

 • Ældre byområder udbygget før 1940
 • Ældre bycentre
 • Arealer med blandet bolig og erhverv
 • Erhvervsarealer (undtaget arealer hvor der udelukkende er kontorbyggeri)
 • Arealer med oplysninger om let forurenet overfladejord

Områder, der typisk ligger udenfor områdeklassificerede områder, er:

 • Boligområder opført på uforurenede arealer efter 1940
 • Landbrugsområder (med mindre der er sket opfyldning med let forurenet jord)
 • Naturområder
 • Rekreative arealer udenfor ældre bymidte
 • Sommerhusområder
 • Relativt nyetablerede erhvervsarealer med ikke forurenende aktiviteter


De områdeklassificerede områder er som udgangspunkt større geografisk sammenhængende områder og ikke enkeltejendomme. Der kan dog være inddraget delområder, som typisk ikke ville indgå i områdeklassificeringen, men som er med, fordi de omkringliggende arealer er områdeklassificeret. 

Enkelte borgere kan derfor opleve, at deres ejendom medtages i områdeklassificeringen, selv om ejendommen ikke er beliggende indenfor et typisk udpegningsområde.

Regulativ for jordflytning 2023

Regulativ for jordflytning

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Faaborg-Midtfyn Kommunen sker efter gældende regler.

 • At inddrage og udtage områder fra områdeklassificering
 • At anvise anmeldelse af jordflytning via www.jordweb.dk
 • At fastlægge hjemmel til opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.

Regulativ for jordflytning i Faaborg-Midtfyn Kommune

1. Formål

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af forurenet jord i Faaborg-Midtfyn Kommune sker efter gældende regler, herunder:

 • at inddrage og udtage områder fra områdeklassificering jf. Lov om forurenet jord § 50a, stk. 2 og 3
 • at anvise anmeldelse af jordflytning via Jordweb.dk
 • at fastlægge hjemmel til opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.

2. Lovgrundlag

 • Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50a i Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017. Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (§50) (Jordforureningsloven)
 • § 15 i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
 • § 48 i Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

3. Gyldigheds- og anvendelsesområde

Regulativet omfatter arealer der er omfattet af områdeklassificeringen efter Lov og jordforurening, samt flytninger af jord bort fra forurenede arealer, ejendomme/ modtageanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jordflytning er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Det drejer sig om:

 1. Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
 2. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
 3. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
 4. Flytning af jord bort far et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Hvis jorden flyttes uden for kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, som ikke anvendes til offentlig vej.
 5. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
 6. Flytning af jord bort far et godkendt modtageanlæg for jord.

4. Områdeklassificerede områder

De områdeklassificerede områder fremgår af kortet på www.fmk.dk

5. Øvrige områder med jordforurening

Flytning af jord fra arealer, der er konstateret lettere forurenet eller er kortlagt efter jordforureningsloven, er omfattet af anmeldepligten, uanset om arealet er områdeklassificeret eller ej.

6. Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning jf. § 4 og § 9 i jordflytningsbekendtgørelsen skal ske ved brug af jordweb.dk

Anmelder af jordflytning kan være ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller andre, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden.

Forurenet jord kan flyttes til godkendt modtageanlæg uden forudgående analyser, hvis det godkendte modtageanlæg efterfølgende foretager analyser og kategoriserer jorden efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1-3.

Vejledning i anmeldelse, analysekrav, modtageanlæg fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens bilag .

Hvis der samlet flyttes 1 m3 eller mindre, kan jorden afleveres på et godkendt modtageanlæg uden forudgående anmeldelse. Private kan i disse tilfælde aflevere jorden på en genbrugsplads i kommunen.

7. Gebyr

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside www.fmk.dk jf. affaldsbekendtgørelsen.

8. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft 1. januar 2023.

Udarbejdet af:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø, Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 21 40
E-mail: teknik@fmk.dk
Web: www.fmk.dk

Oktober 2022

 

 

 

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00 og fredag 10.00-13.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.