Økonomisk hjælp ved handicap

Hvis du eller dit barn har et handicap, er der muligheder for økonomisk støtte.

Luk alle
Åben alle

Dækning af merudgifter - børn Start

Hvem kan søge om dækning af merudgifter?

I kan søge om at få dækket merudgifter, hvis barnet eller den unge har:

 • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

At funktionsevnen/lidelsen er indgribende og betydelig betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv. Langvarig betyder at lidelsen varer mere end et år og kronisk/varig betyder at den forventes at vare barndommen ud.

I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet eller den unge bliver forsørget i hjemmet.

Hvilke betingelser er der for at modtage dækning af merudgifter

Merudgifterne skal:

 • være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse
 • sandsynliggøres
 • pr. år være på mindst 5.348 kr. (2023)

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

I kan som familie til et barn med handicap fx. have merudgifter til:

 • medicin
 • beklædning
 • ekstra vask
 • befordring.

Dækning af merudgifter - voksne

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen.

Du skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

En betingelse for at modtage støtte er, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller bestemmelser.

Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Er du tilkendt førtidspension efter gamle ordning (før den 1. januar 2003) er der særlige regler ift. merudgifter. Kontakt Rådgivning og Visitation for nærmere information.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, daglige håndsrækninger m.v.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos Socialområdet, Voksne, som afgør, om du kan få dækket merudgifter.

Søg digitalt her fra siden.

Er du ikke i stand til at søge digitalt, skal du kontakte Socialområdet, Voksne.

Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynliggøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 589 kr. pr. måned (2023). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra nogle forskellige intervaller. Du kan læse mere om dette på borger.dk

Link: https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Stoette-til-noedvendige-merudgifter-for-voksne

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Lovgivning

Reglerne vedr. støtte til merudgifter findes i Servicelovens §100:

'Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse'

'Voksenstøttevejledningen'

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - børn Start

Tabt arbejdsfortjeneste:

I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet eller den unge har:

 • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

At funktionsevnen/lidelsen er indgribende og betydelig betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv. Langvarig betyder at lidelsen varer mere end et år og kronisk/varig betyder at den forventes at vare barndommen ud.

Det er en betingelse at du som forælder passer dit eget barn eller ung og at dette vurderes nødvendigt for barnet.

Du kan også søge om tabt arbejdsfortjeneste, når du ledsager dit barn eller ung til undersøgelser og behandlinger.

Hvilke betingelser er der for at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

For at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste skal du som forælder:

 • Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet
 • Indtægtstabet skal være dokumenteret

Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil også kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis behovet for at passe barnet eller den unge i hjemmet forhindrer en indtægt.

Ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 34.055 kr. om måneden (2023), der således udgør et loft for ydelsens størrelse.

Støtte til køb af bil - børn og voksne

Hvem kan få hjælp til køb af handicapbil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • Opnå eller fastholde et arbejde eller
 • Gennemføre en uddannelse eller
 • Deltage i aktiviteter

Sagsbehandling

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af:

 • dit helbred
 • dine sociale forhold
 • din evne til at færdes, eksempelvis gangdistanceøkonomi

Det vil indgå i vurderingen om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten gives til den billigst egnede bil. 

Lovgivning

§114, Lov om social service

Parkeringskort til brug i biler til personer med nedsat gangfunktion.

Du skal ansøge om parkeringskort ved Danske Handicaporganisationers brugerservice. Læs mere og ansøg på DH's hjemmeside

 

Spørgsmål? Kontakt os

Merudgift til børn
Tabt arbejdsfortjeneste

Børne- og Familieafdelingen
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00
Send sikkert til os

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00

Merudgift til voksne
Støtte til køb af bil

Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00
Send sikkert til os

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag 9.00 - 12.00

Merudgift til voksne

Socialområdet, Voksne
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00
Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00