Renholdelse af veje ved gylle- og jordkørsel

I forbindelse med gylle- og jordkørsel kan det være svært at undgå at der køres jord på vejene. Læs mere om din renholdelsesforpligtelse af offentlige veje.

Vejloven

§70 i vejloven: ”hvis nogen på offentlig vej eller sti efterlader affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenede, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.”

Vis hensyn

Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer entreprenører, landmænd og trafikanter til at vise hensyn til hinanden.

Entreprenører og landmænd ved at overholde gældende regler for skiltning og rengøring af vejene, og trafikanterne ved at udvise tålmodighed og køre efter forholdene.

Skiltning ved jordkørsel

Advarselstavlen A31 ”Glat vej” med undertavle ”Jordkørsel” opsættes 150 - 250 m før det forurenede sted.

Læs mere på siden A39

Rengøring af vejen

Ved arbejde der forurener vejen med jord, er det en pligt at vejene skal rengøres hver dag efter arbejdets afslutning. Dog skal vejene skrabes og/eller fejes løbende hvis der kommer meget jord/pløre på vejene.

Forsømmes denne pligt, kan du få en bøde og hvis der sker et uheld på strækningen, kan du blive erstatningsansvarlig.

Hvis vejen ikke rengøres

Den som har kørt jord på vejene skal rengøre efter sig. Hvis dette ikke sker, kan kommunen sørge for rengøringen – udført for den pågældendes regning.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os