Folke­­oplysnings­udvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalget er bindeled mellem kommunens mange foreninger og politikerne.

Udvalgets medlemmer repræsenterer hver et område af det folkeoplysende arbejde, og formålet er at sikre, at alle interesser bliver hørt og så vidt muligt afspejles i de beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer.

Læs Folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater

Luk alle
Åben alle

Opgaver for Folkeoplysningsudvalget

Opgaver for Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig bl.a. med:

 • Aftenskoleundervisning
 • Husflid
 • Foredragsforeninger
 • Studiekredse
 • Boldspil
 • Andre hold-idrætter
 • Individuelle idrætter
 • Selvorganiseret idræt
 • Senioridræt
 • Søsport, natur- og friluftsliv
 • Spejdere
 • Skytteforeninger
 • Handicaporganisationer
 • Hobbybetonede foreninger
 • Motorforeninger

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget har 11 medlemmer.

Formand for udvalget er Iben Bech.

Repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn og mail Funktion Telefon
Anne Møllegaard Mortensen Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 72 53 16 90
Lars Scheby Medlem af Kommunalbestyrelsen 72 53 16 70
Ole Pedersen Medlem af Kommunalbestyrelsen 72 53 16 82

 

Repræsentanter for foreninger, der tilbyder voksenundervisning
Navn og mail Forening Telefon
Steen Virkelyst LOF Faaborg-Midtfyn 27 51 81 98
Tenna Aaman SUK Ølsted 75 94 56 14
Marianne Mortensen Midtfyns Husflid

30 26 81 15

 

Repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde
Navn og mail Forening Telefon
Iben Bech Rolfsted Idrætsforening 60 74 24 14
Finn Knudsen FC Broby 30 59 59 83
Steen Petersen Allested Ungdom & Idrætsforening 41 44 60 61
Flemming Lunde Faldsled Svanninge SG&I 23 29 99 91

 

Repræsentanter for handicapforeninger, der tilbyder handicapundervisning

Navn og mail Forening Telefon
Karl Hans Larsen Danske Handicaporganisationer 30 20 14 22


Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Det siddende udvalg er altså udpeget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Mødeplan 2024

Folkeoplysningsudvalget holder møde en gang om måneden.

Onsdag 31. januar 2024
Onsdag 28. februar 2024
Onsdag 20. marts 2024
Onsdag 24. april 2024
Onsdag 22. maj 2024
Onsdag 26. juni 2024
Onsdag 28. august 2024
Onsdag 25. september 2024
Onsdag 30. oktober 2024
Onsdag 27. november 2024
Onsdag 18. december 2024

Møderne i udvalget er lukkede, kun medlemmer har adgang.

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

I henhold til § 34, 35 og 40 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysning nedsætter Faaborg-Midtfyn Kommune et Folkeoplysningsudvalg.

§1

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinier, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

§2

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer.

Stk. 1
3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.

Stk. 2
3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Stk. 3
4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 4
1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Hvis der ikke er handicaporganisationer, eller organisationerne ikke ønsker sig repræsenteret, tilfalder pladsen foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 5
Efter valg af medlemmer til udvalget vælges der stedfortrædere svarende til det antal af medlemmer, som bliver valgt i hver gruppe i §2, stk. 2, 3 og 4. Den person, som får flest stemmer inden for sin egen gruppe, er valgt som 1. stedfortræder for den pågældende gruppe (henholdsvis §2, stk. 2, 3 og 4), den med næst flest stemmer er 2. stedfortræder osv. For hvert kommunalbestyrelsesmedlem udpeges en stedfortræder af Kommunalbestyrelsen.

§3

Andre deltagere i Folkeoplysningsudvalgets møder:

Stk. 1
Plan og Kulturs leder – eller efter dennes bestemmelse en medarbejder – deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret og sørger blandt andet for, at udvalgets protokol føres under møderne.

Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere og medlemmer af underudvalg til drøftelse af særlige spørgsmål.

§4

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

§5

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræder.

Stk. 1
Når et medlem har forfald eller er inhabil, kan formanden indkalde stedfortræder til midlertidigt at tage sæde i udvalget.

Stk. 2
Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§6

Der kan nedsættes underudvalg.

§7

De i §3 nævnte repræsentanter skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden til møderne i Folkeoplysningsudvalget. De kan fremsætte forslag og deltager i øvrigt i udvalgets forhandlinger indtil sagens afgørelse. De har ikke stemmeret, men er berettiget til kort at få deres meninger indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

§8

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand udpeget blandt foreningsrepræsentanterne og fastsætter selv sin forretningsorden.

§9

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 1
Folkeoplysningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 2
Formanden bestemmer tid og sted for møderne. Folkeoplysningsudvalget aftaler 1 gang årligt, hvornår møder afholdes i det efterfølgende år.Til møder derudover indkaldes medlemmer samt de i § 3, stk. 1 og 2 nævnte repræsentanter med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3
Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før, mødet afholdes.

Stk. 4
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 5
Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der ikke er af principiel karakter. Formanden er endvidere berettiget til at træffe afgørelse i presserende sager. Sager, formanden har truffet afgørelse i, forelægges udvalget i dets næste møde.

Stk. 6
Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 7
Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§10

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 1
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§11

Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2
Folkeoplysningsudvalgets formand modtager et honorar svarende til 5% af borgmestervederlaget.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

§ 12

Folkeoplysningsudvalget følger den kommunale valgperiode, idet valg til udvalget skal finde sted snarest efter kommunalvalget og senest inden 1. april det efterfølgende år.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyvalg har fundet sted.

Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvori der indbydes 2 repræsentanter for hver af de i kommunen værende repræsentanter fra §2, stk. 2, 3 og 4.

Det er en betingelse for at blive indkaldt til mødet og kunne foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget, at man er en godkendt forening og har modtaget tilskud og/eller fået anvist lokaler i det seneste kalenderår inden valget.

Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt med efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de fremkomne indstillinger fra de i §2, stk. 2, 3 og 4 nævnte organisationer mv.

Hvis der ikke indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmerne og deres stedfortrædere.

Vedtaget Kommunalbestyrelsesmødet den 10. september 2013.

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

§1 Konstituering

Udvalget afholder konstituerende møde efter Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. På det konstituerende møde vælger Folkeoplysningsudvalget udover sin formand også en næstformand. Desuden fordeler medlemmerne ansvarsområderne mellem sig.

Ansvarsområder

Udvalgsmedlemmerne får ansvaret for at holde kontakten til forskellige aktivitetsområder. De enkelte aktivitetsområdeansvarlige er et bindeled til foreningerne på området. De står således for kontakten til den del af baglandet, og har endvidere en særlig forpligtigelse til at repræsentere områdets synspunkter i debatterne samt holde sig orienteret på området. Ved afstemninger i Folkeoplysningsudvalget, er medlemmerne dog ikke forpligtiget til at stemme for områdets synspunkter. Det er derimod medlemmernes fornemmeste opgave, at sikre den bedst mulige udvikling bredt inden for folkeoplysningsområdet.

Aktivitetsområderne der fordeles mellem Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er:

 • Aftenskoleundervisning
 • Husflid
 • Foredragsforeninger
 • Studiekredse
 • Boldspil
 • Andre hold-idrætter
 • Individuelle idrætter
 • Søsport, natur- og friluftsliv
 • Spejdere
 • Skytteforeninger
 • Handicaporganisationer
 • Børn og unge
 • Hobbybetonede foreninger
 • Motorforeninger
 • Selvorganiseret idræt
 • Senioridræt
 • Integration

Folkeoplysningsudvalget kan definere flere områder efter behov.

§2 Møderne

Antal møder

Folkeoplysningsudvalget afholder som udgangspunkt ordinært møde 1 gang månedligt. Der afholdes dog ikke møder i juli.

Temamøder

Af de ordinære møder afvikles mindst 2 møder årligt som et temamøde, hvor et på forhånd fastsat tema kan diskuteres grundigt. Eksempler på temaer kunne være:

 • Hvad er folkeoplysning egentligt?
 • Frafald i teenageårene – hvad kan vi gøre?
 • Hvor er vi om 20 år?
 • På vej til en ny foreningslov – fordele og ulemper
 • Den selvorganiserede idræt og foreningsverdenen

Temamøderne kan evt. holdes ude af huset eller med ekstern bistand. Der tages til temamøderne afsæt i et oplæg fra et medlem af Folkeoplysningsudvalget, administrationen eller en ekstern oplægsholder.
Efter temadrøftelserne behandles den ordinære dagsorden.

Forenings-, facilitets- og aktivitetsbesøg

Hvert år afvikles 2 af de ordinære møder i forbindelse med et foreningsbesøg eller et besøg hos en aktivitet og/eller facilitet.

Formålet med besøgene er, at folkeoplysningsudvalget

 • indhenter inspiration til deres arbejde fra visionære eller nyskabende aktiviteter og faciliteter,
 • får mulighed for at høre om aktuelle problemstillinger og holde fingeren på pulsen på det lokale forenings- facilitets- og aktivitetsliv, samt
 • får inputs til diskussioner og visioner for området.

Besøgene skal veksle mellem besøg til folkeoplysende voksenundervisningsforeninger samt frivillige folkeoplysende foreninger og bør så vidt muligt komme rundt i hele kommunen.

Inspirationsbesøg

I løbet af det første år af Folkeoplysningsudvalgets valgperiode, skal udvalget på et inspirationsbesøg uden for kommunen. Inspirationsbesøget skal introducere udvalget til faciliteter, foreninger, aktivitetsoperatører og/eller kommune(r), som har lavet nyskabende og/eller visionære tiltag. Sekretariatet udformer et forslag til, hvortil inspirationsbesøget skal gå. Forslaget skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Dialogmøde med foreninger

Hvert år afvikles 1 dialogmøde med de folkeoplysende foreninger og Folkeoplysningsudvalget samt evt. Kultur- og Fritidsudvalget, hvor foreningerne har mulighed for at stille spørgsmål, stille forslag til sager Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget kan tage op.
Ønsker foreninger at få punkter på dagsordenen, der har til formål at skabe en debat, kan disse indsendes senest 4 uger inden mødet, således at medlemmerne af de to udvalg kan forberede sig inden mødet.

Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Der afvikles 1 dialogmøde årligt med Kultur- og Fritidsudvalget, hvor aktuelle og principielle sager kan drøftes.
Her kan alle deltagere få punkter på dagsordenen. Disse indsendes senest 4 uger inden mødet, således at medlemmerne af de to udvalg, kan forberede sig til mødet.

Planlægning af møderne

De almindelige ordinære møder afvikles på Rådhuset i Ringe onsdage kl. 16.45-18.45, med mindre andet besluttes. Temamøder og foreningsbesøg kan vare længere tid end 2 timer, og afvikles på skiftende lokaliteter.
Folkeoplysningsudvalget kan beslutte at fravige mødetidspunkt- og sted.
Inden hvert år planlægges møderækken. Det fremgår af årsplanen hvilke møder, der er ordinære møder, og hvilke møder der afvikles som temamøder, forenings-, facilitets- og aktivitetsbesøg, inspirationsmøder samt
dialogmøder. Formanden og Plan&Kultur afholder formøde inden fremsendelse af dagsorden til udvalget.
Hvis formanden har forfald til mødet indkaldes næstformanden til formødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles næstformanden til formødet.

Afstemninger

Med mindre andet er anført i folkeoplysningsloven, vedtægterne eller forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget, tages beslutninger ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed jfr. vedtægterne for folkeoplysningsudvalget § 10.

Mødeledelse og dagsorden

I tilfælde af formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer. Den angivne rækkefølge i dagsordenen kan fraviges.
En sag der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed om det, eller et flertal i Folkeoplysningsudvalget vurderer at sagen ikke tåler udsættelse.

§3 Inhabilitet

Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesser i en sag, udelukker vedkommende i at deltage i udvalgets forhandlinger og afstemning om sagen.

Medlemmet skal forlade lokalet under behandlingen af, hvorvidt vedkommende er inhabil. Hvis et medlem erklæres inhabil i sagen, må vedkommende ikke være til stede under behandlingen af sagen, samt udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem kan være inhabil, men er det ikke nødvendigvis, hvis der behandles sager indenfor vedkommendes aktivitetsansvarsområde.

§4 Beslutningsprotokol

Folkeoplysningsudvalgets beslutninger noteres i en beslutningsprotokol under møderne.
Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres i protokollen, inden dette noteres.

Folkeoplysningsudvalgets beslutninger skal begrundes. Begrundelserne noteres i protokollen.

Et udvalgsmedlem er berettiget til at få en afvigende mening ført til protokols og medtaget ved beslutningens evt. meddelelse til andre myndigheder.

§5 Ændringer i forretningsordenen

Ændringer i forretningsordenen skal behandles én gang på ordinær udvalgsmøde.

Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget d. 25. januar 2010 og ændret og vedtaget hhv. den 7. maj og 10. september 2014.

Folkeoplysningspolitik 2022-2026

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Fritid på 72 53 80 00. Så vil vi præsentere det relevante dokument for dig.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os