Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger.

Filtrer efter

Henter indhold

Fejl i indlæsningen af elementer

Der skete desværre en fejl, da vi prøvede at hente indholdet til denne side.

Vi beklager! Prøv venligst igen senere.

Ingen elementer fundet

Høring af forslag 2019/9 til Spildevandsplanen 2019-2023

Faaborg-Midtfyn Kommune sender følgende forslag til Spildevandsplanen i høring fra den 28. august 2023 til den 23. oktober 2023.

Tillægget omhandler nedlæggelse af Lyø Renseanlæg samt renovering af 8 kloakoplande. Lyø Renseanlæg er gammelt og skal nedlægges. Der etableres en havledning, hvorved spildevandet fra Lyø pumpes til Faaborg Renseanlæg. Søltvej 26, 5854 optages i spildevandsplanen efter ønske fra ejeren.

Krydsnings­tilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Sallinge Å i Ringe med fiberkabel

LIFA A/S har på vegne af Energi Fyn Bredbånd A/S den 19. april 2023 søgt om tilladelse til at krydse Sallinge Å med et fiberkabel på matr.nr. 1h og 2k Brangstrup By, Ringe. Krydsningen sker i forbindelse med etablering af fiberkabel fra Egelundvej til Lombjergevej.

Der meddeles godkendelse til at krydse Sallinge Å med et fiberkabel på matr.nr. 1h og 2k Brangstrup By, Ringe.

Klagefrist: 8. juni 2023

Krydsnings­tilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Broåen ved Gl. Byvej med fjernvarmeledning

Fjernvarme Fyn har den 16. februar 2023 søgt om tilladelse til at krydse Broåen i ca. st. 6250 m med en fjernvarmeledning til fremtidigt boligområde. Ledningen etableres ved styret underboring i vejmatriklen 7000o Årslev By, Årslev.

Der meddeles godkendelse til at krydse Broåen i ca. st. 6250 m med en fjernvarmeledning. Ledningen etableres ved styret underboring under vandløbet på matr.nr. 7000o Årslev By, Årslev (Gl. Byvej).

Klagefrist: 29. maj 2023

Lovliggørende krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Broåen ved Bystævnet med fjernvarmeledning

Fjernvarme Fyn har den 12. august 2022 med tilretning den 27. januar 2023 søgt om tilladelse til at krydse Broåen i ca. st. 4820 m med en fjernvarmeledning til fremtidigt boligområde. Ledningen etableres ved styret underboring i vejmatriklen 7000a Årslev By, Årslev.

Der meddeles lovliggørende godkendelse til at krydse Broåen i ca. st. 4820 m med en fjernvarmeledning. Ledningen etableres ved styret underboring under vandløbet på matr.nr. 7000a Årslev By, Årslev (Bystævnet).

Klagefrist: 29. maj 2023

Lovliggørelse af omlægning af dræn- og rørledninger, samt etablering af brønd i beskyttet §3 mose ved Lindved Å i forbindelse med etablering af gasledningen Baltic Pipe.

I medfør af påbud modtaget fra Faaborg-Midtfyn Kommune den 6. oktober 2022 har Rambøll på vegne af Energinet den 30. oktober 2022 ansøgt om lovliggørende godkendelse og dispensation efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven til omlægning af dræn- og rørledninger samt etablering af brønd i beskyttet mose ved Lindved Å på matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse.

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder jf. § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 8. marts 2023 til 5. april 2023.

Lovliggørelse af omlægning af dræn- og rørledninger, samt etablering af brønd i beskyttet §3 mose ved Lindved Å i forbindelse med etablering af gasledningen Baltic Pipe.

Anmeldelse af foderlade efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

”Anmeldelse af foderlade efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Klarningvej 4, 5750 Ringe.
Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort sag om etablering af foderlade på husdyrbruget Klarningvej 4, 5750 Ringe. Foderladen kræver ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven.
Enhver har adgang til aktindsigt i sagen, og afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.
Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
Afgørelsen er annonceret den 7. marts 2023.
Klagefristen er til den 4. april 2023”

Afgørelse om ikke VVM-pligt for distributionsledninger til konverteringsområder i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget ansøgning om miljøvurdering, af projekt om etablering af fjernvarme
ledningstracé til de 3 konverteringsområder i Faaborg Nordvest, Sundbrinken og Strandgårdsparken.
Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.