Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger.

Filtrer efter

Henter indhold

Fejl i indlæsningen af elementer

Der skete desværre en fejl, da vi prøvede at hente indholdet til denne side.

Vi beklager! Prøv venligst igen senere.

Ingen elementer fundet

Lovliggørelse af omlægning af dræn- og rørledninger, samt etablering af brønd i beskyttet §3 mose ved Lindved Å i forbindelse med etablering af gasledningen Baltic Pipe.

I medfør af påbud modtaget fra Faaborg-Midtfyn Kommune den 6. oktober 2022 har Rambøll på vegne af Energinet den 30. oktober 2022 ansøgt om lovliggørende godkendelse og dispensation efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven til omlægning af dræn- og rørledninger samt etablering af brønd i beskyttet mose ved Lindved Å på matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse.

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder jf. § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 8. marts 2023 til 5. april 2023.

Lovliggørelse af omlægning af dræn- og rørledninger, samt etablering af brønd i beskyttet §3 mose ved Lindved Å i forbindelse med etablering af gasledningen Baltic Pipe.

Anmeldelse af foderlade efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

”Anmeldelse af foderlade efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Klarningvej 4, 5750 Ringe.
Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort sag om etablering af foderlade på husdyrbruget Klarningvej 4, 5750 Ringe. Foderladen kræver ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven.
Enhver har adgang til aktindsigt i sagen, og afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.
Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
Afgørelsen er annonceret den 7. marts 2023.
Klagefristen er til den 4. april 2023”

Afgørelse om ikke VVM-pligt for distributionsledninger til konverteringsområder i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget ansøgning om miljøvurdering, af projekt om etablering af fjernvarme
ledningstracé til de 3 konverteringsområder i Faaborg Nordvest, Sundbrinken og Strandgårdsparken.
Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

§ 16 ansøgning efter husdyrbrugloven

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 24. oktober 2022 modtaget en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) § 16 a, stk. 2, til svineproduktionen bestående af slagtesvin på Sallingeskovvej 11, 5750 Ringe.

Ansøgningsmaterialet er offentligt tilgængeligt. Ansøgningen er annonceret på kommunens hjemmeside den 26. oktober 2022 og enhver kan se og kommentere det ansøgte projekt indtil den 9. november 2022. Enhver kan desuden ønske at modtage udkast til afgørelsen senest denne dato.