Forslag til dobbelthuse på Oddevej, Avernakø

Kommuneplantillægget skal give mulighed for et bestemt antal dobbelthuse på én matrikel på Oddevej, Avernakø.

Luk alle
Åben alle

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

Formålet med tillægget er at udvide mulighederne for boligtyper på matrikel 1q, Avernakø, Faaborg Jorder, så der udover åbenlav boligbebyggelse også gives mulighed for maksimalt 3 dobbelthuse med i alt 6 boliger. Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske fra beboerforeningen på Avernakø om at få ændret kommuneplanramme Ave.BE.1 til at give mulighed for dobbelthusene, så den ældre befolkning kan flytte i mindre boliger og der gives plads til børnefamilier i de fraflyttede boliger.

Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget skal indsendes skriftligt og være kommunen i hænde senest 11. april 2023.

Høringssvar skal sendes til:

  • planogkultur-post@fmk.dk
  • Plan, Mellemgade 15, 5600 Faaborg
  • Ved sikker post vælg: skriv ny post -> vælg modtager -> Faaborg-Midtfyn Kommune -> fysisk planlægning -> fysisk planlægning

Høringsfrist: 11. april 2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

Retsvirkninger

Kommuneplanen er alene retningsvisende for kommunens egne planer og sagsbehandling, dvs. at den er ikke direkte gældende overfor borgeren. Kommunen skal altså sørge for, at kommuneplanen overholdes, når der laves lokalplaner, og når borgernes sager behandles.

Derfor har kommuneplanen kun indirekte virkning for borgeren idet Kommunalbestyrelsen har pligt til at arbejde for kommuneplanen. Dvs. at Kommunalbestyrelsen vil modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret arealanvendelse, der strider mod kommuneplanens rammedel jf. Planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at Kommunalbestyrelsens lokalplankompetence og forpligtelsen efter planlovens § 12, stk. 1, til at virke for kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft, samtidig med at Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplanen endeligt.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan.

Luk alle
Åben alle

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra 10. februar 2023 hvor afgørelsen er offentliggjort på plandata.dk, altså senest 10. marts 2023.

Miljøscreening

Send din klage

Klageportalen

Klager til Mæglingsteamet for Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet indsendes via klageportalen for Nævnenes Hus.

Du skal bruge Klageportalen ved Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus


Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. test

Dispensation fra Klageportalen

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen. Der kan dog ske undtagelser, hvis der er særlige grunde til det.

Hvis du har en god grund til, at du ikke kan bruge portalen og gerne vil fritages for kravet, skal du sende os en mail og fortælle hvorfor.

Vi sender din anmodning videre til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan slippe for at bruge portalen. 

Du kan anlægge sag ved domstolene

Når Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, kan du ikke klage over det til en anden administrativ myndighed.

Du kan i stedet prøve en afgørelse ved domstolene. Hvis du vil anlægge sag, skal det ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er gjort offentlig.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os