Sagsbehandlings­­frister

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi fastsat frister for, hvor lang tid vi må være om at træffe en afgørelse. Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om.

En sag skal behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingsfristerne er den tid, der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, har du ret til skriftligt at få besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

 

Bolig og byggeri

Luk alle
Åben alle

Ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskatter

Behandlingsfrist 2 uger

Boligstøtteloven og Lov om lån til betaling af ejendomsskatter § 65 - 71 og § 1

 

Borgerservice

Luk alle
Åben alle

Flytning

Flytteanmeldelse

Behandlingsfrist 2 uger

CPR-loven §12

Folkeregister

Folkeregisterattester og forespørgsler

Behandlingstid 1 uge

CPR-loven § 42 og 46

Lægeskifte

Lægeskifte

Behandlingsfrist Ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

Sundhedsloven § 12, 58 og 59

Sundhedskort

Sundhedskort

Behandlingsfrist Ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

Sundhedsloven § 12, 58 og 59

Vielse

Prøvelsesattest til vielse

Behandlingsfrist 2 uger

Ægteskabsloven § 13

Børn og familie

Luk alle
Åben alle

Børn med særlige behov

Afløsning eller aflastning - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/84

Børnefaglig undersøgelse

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 50

Familievejleder

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 11 stk. 8

Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1-9

Hjemmetræning af børn

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 32

Koordinator til unge der er idømt en sanktion

Behandlingsfrist 7 hverdage efter dom

Straffelovens § 74a og Serviceloven § 54a

Ledsagerordning for unge ml. 12 og 18 år som ikke kan færdes alene

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 45

Merudgifter - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 41

Personlig pleje - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/83

Tabt arbejdsfortjeneste

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 42

Vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/86, stk. 2

Økonomisk støtte til forældre til børn med særlige behov

Behandlingsfrist 20 hverdage

Serviceloven § 52a

 

Børnepasning

Daginstitution og kommunal dagpleje

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 27a

Friplads - socialpædagogisk

Behandlingsfrist 8 uger

Dagtilbudsloven § 43 og 63

Friplads - økonomisk

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 43 og 63

Godkendelse af privat daginstitution

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 19

Pasning af eget barn

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 86 


Plejetilladelse ved privat pleje af børn

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 78 


Privat pasningsordning

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 80 


Tilskud til dagtilbud i anden kommune

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 41 

 

Handicap og sundhed

Luk alle
Åben alle

Aflastning og afløsning

Aflastning, afløsning i eget hjem og midlertidigt ophold

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 84

Alkohol og stofmisbrug

Alkoholbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Sundhedsloven § 141 


Stofmisbrugsbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Serviceloven § 101 


Substitutionsbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Sundhedsloven § 142 

Boligændringer og botilbud

Boligændringer

- enkle, entydige eller akutte

Behandlingsfrist op til 4 uger

Serviceloven § 116 

- større som kræver byggetilladelse

Behandlingsfrist 17 måneder

Serviceloven § 116 

- ved tilbud fra håndværkere 

Behandlingsfrist 6 måneder

Serviceloven § 116

Botilbud

- længerevarende

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 108

- midlertidigt

Behandlingsfrist 16 uger


Serviceloven § 107 

Genoptræning

Genoptræning og træning

Behandlingsfrist 10 hverdage

Serviceloven § 86, stk. 1 og § 86.2

 

Genoptræningsplaner

Behandlingsfrist 1 uge

Sundhedsloven § 140

Hjælpemiler og merudgifter

Forbrugsgoder

Behandlingsfrist 8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Serviceloven § 113 

 

Forbrugsgoder (større - f.eks. el-scooter

Behandlingsfrist 20 uger inkl. ventetid

Serviceloven § 113 

 

Hjælpemidler - kropsbårne

Behandlingsfrist 8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Serviceloven § 112 

 

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)

Behandlingsfrist 1-5 hverdage

Serviceloven § 112

 

Hjælpemidler øvrige - f.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole

Behandlingsfrist 16 uger inkl. ventetid

Serviceloven § 112

Pleje og omsorg

Ansættelse af nærtstående

Behandlingsfrist 8 måneder

Serviceloven § 95 

 

Forebyggende hjemmebesøg

Behandlingsfrist Løbende

Serviceloven § 79a 

 

Kontaktperson til døvblinde

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 98 


Kontant tilskud til hjælp i hjemmet

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 95, stk. 2


Ledsagerordning

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 97 


Madservice Serviceloven

Behandlingsfrist 5 hverdage

§ 83 

 

Pasning af døende

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 119 og 120 

 

Pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 118 


Personlig hjælper (BPA) Serviceloven

Behandlingsfrist 6 måneder

§ 96 

 

Personlig pleje

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 83 

 

Praktisk hjælp Serviceloven

Behandlingsfrist 5 uger

§ 83 

 

Privatansat hjemmehjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 94 4 uger


Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 85 

 

Sygepleje Sundhedsloven

Behandlingsfrist Løbende

§ 138 

 

Sygeplejeartikler og lign.

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 122 

 

Særlig behandling til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 102 

Transport

Handicapbil

Behandlingsfrist 9 måneder inkl. ventetid

Serviceloven § 114

Handicapbil - hvor der vurderes behov for kørekortkrav

Behandlingsfrist 12 måneder inkl. ventetid

Serviceloven § 114 

Handicapkørsel 

Behandlingsfrist 1 uge

Individuel Lov om trafikselskaber § 5 og 11 


Kørsel til læge Sundhedsloven

Behandlingsfrist ved henvdendelse (ingen sagsbehandlingstid)

§ 170 - 174

Job, ledighed og sygdom

Luk alle
Åben alle

Fleksjob

Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175 og 176

 

Jobrotationsydelse

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 149

 

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 11, 23 og 25

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 22

 

Udgifter under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23f

Førtidspension

Beskyttet beskæftigelse

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 103


Førtidspension - forhøjelse

Behandlingsfrist 44 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 13 og 14


Førtidspension på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist 26 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov om social pension § 17, stk. 2 og stk. 3


Førtidspension ved terminal sygdom

Behandlingsfrist 1 uge

Lov om social pension § 18 stk. 2, nr. 2

Hjælp til beskæftigelse

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning ved ordinær beskæftigelse

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 178

 

Hjælpemidler - ved ansættelse

Behandlingsfrist 4 uger (lovbestemt)

Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15i


Hjælpemidler - ved praktik m.v.

Behandlingsfrist 4 uger (lovbestemt)

Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15f


Højskoleophold - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23


Løntilskud

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 23c og § 66


Løntilskud - refusion til arbejdsgiver

Behandlingsfrist 6 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75


Mentorfunktion - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23d


Mentorordning

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167


Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 165


Personlig assistance til handicappede i erhverv mm.

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv .v § 4


Selvvalgt uddannelse - forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 48


STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Behandlingsfrist Løbende

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov


Vejledning og opkvalificering

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 90 og 91


Vejlednings- og afklaringsforløb samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23a


Virksomhedspraktik

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 23b og § 57


Virksomhedspraktik - forlængelse

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 61, stk. 2


Voksenlærling

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 154

Revalidering

Revalidering - forlængelse

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 146

 

Revalidering - stillingtagen til om en person er revalident

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142

 

Revalidering - støtte til selvstændig virksomhed

Behandlingsfrist 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 147 

 

Revalidering - særlig støtte til bolig

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 73h og 73i

Sygdom

Kronisk sygdom - aftale for lønmodtagere

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 56


Kronisk sygdom - aftale for selvstændige

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 58a


Sygedagpenge

Behandlingsfrist  2 uger

Sygedagpengeloven § 6, 38 og 40


Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 41 og 43

Ydelse

Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175 og 176


Jobrotationsydelse

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 149


Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 11, 23 og 25


Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 22


Udgifter under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23f

Ældre og pension

Luk alle
Åben alle

Bistands- og plejetillæg

Bistands- og plejetillæg

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 16

Personlige tillæg

Personlige tillæg

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18

Plejebolig

Plejebolig

Behandlingsfrist 4 uger

Almenboligloven § 54a

Seniorpension

Seniorpension

Behandlingsfrist 26 uger

Lov om social pension § 26d

Ældrebolig

Ældrebolig

Behandlingsfrist 4 uger

Almenboligloven § 54

Økonomisk hjælp

Luk alle
Åben alle

Beboerindskudslån

Beboerindskudslån

Behandlingsfrist 2 uger

Boligstøtteloven § 54 - 64g

 

Enkeltudgifter

Enkeltudgifter - økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv socialpolitik § 35 og § 81

Flyttehjælp

Flyttehjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv socialpolitik § 39 og § 85

 

Midlertidig huslejehjælp

Midlertidig huslejehjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 81a

 

Repatrieringshjælp

Repatrieringshjælp

Behandlingsfrist 12 uger

Repatrieringsloven § 7

 

Samværsudgifter

Samværsudgifter

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv socialpolitik § 37 og § 83

 

Sygebehandling

Sygebehandling - medicin, tandbehandling m.v.

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv socialpolitik § 36 og § 82

 

Særlig støtte

Særlig støtte - høje boligudgifter/stor forsørgerbyrde

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 34

 

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30