Sagsbehandlings­­frister

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi fastsat frister for, hvor lang tid vi må være om at træffe en afgørelse. Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om.

En sag skal behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingsfristerne er den tid, der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, har du ret til skriftligt at få besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

 

Bolig og byggeri

Luk alle
Åben alle

Ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskatter

Behandlingsfrist: 2 uger

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter §§ 1 og 1a

 

Borgerservice

Luk alle
Åben alle

Flytning

Flytteanmeldelse

Behandlingsfrist 2 uger

CPR-loven §12

Indrejse- og udrejse

Behandlingsfrist 2 uger

CPR-loven §16 og 24

Folkeregister

Folkeregisterattester og forespørgsler

Behandlingsfrist 1 uge

CPR-loven §42 og 46

Kørsel til læge

Lægekørsel

Behandlingsfrist: Ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

Sundhedsloven §170-174

Lægeskifte

Lægeskifte

Skift af læge

Behandlingsfrist: Ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

Sundhedsloven §59

Lægeregninger (sikringsgruppe 2)

Refusion af lægeregninger

Behandlingsfrist: 2 uger

Sundhedsloven §§60, stk. 2 og 64, stk. 2

Sundhedskort

Sundhedskort

Udstedelse af nyt sundhedskort

Behandlingsfrist: Ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

Sundhedsloven §12 og 58

Vielse

Prøvelsesattest til vielse

Behandlingsfrist 2 uger

Ægteskabsloven §13

Børn og familie

Luk alle
Åben alle

Børn med særlige behov

Afløsning eller aflastning - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/84

Børnefaglig undersøgelse

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 50

Familievejleder

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 11 stk. 8

Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

Behandlingsfrist 3 måneder

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1-9

Hjemmetræning af børn

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 32a

Koordinator til unge der er idømt en sanktion

Behandlingsfrist 7 hverdage efter dom

Straffelovens § 74a og Serviceloven § 54a

Ledsagerordning for unge ml. 12 og 18 år som ikke kan færdes alene

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 45

Merudgifter - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 41

Personlig pleje - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/83

Tabt arbejdsfortjeneste

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 42

Vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder - børn

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 44/86, stk. 2

Økonomisk støtte til forældre til børn med særlige behov

Behandlingsfrist 1 måned

Serviceloven § 52a

Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner

Behandlingstid 2. måneder

Servicelovens §11, stk. 7

Særlige dagtilbudspladser

Behandlingstid 2 måneder

Servicelovens §32

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet

Behandlingstid 2. måneder

Servicelovens §54, stk. 2

Tilbud til unge for 18-22 år (efterværn)

Behandlingstid 1. måned

Servicelovens §76

Fastsættelse af betaling for døgnophold, grundet barnet/den unges behandlingsbehov i forbindelse med ungdomskriminalitet

Behandlingstid 1. måned

Servicelovens §159

Børnepasning

Daginstitution og kommunal dagpleje

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 27a

Friplads - socialpædagogisk

Behandlingsfrist 2 måneder

Dagtilbudsloven § 43 og 63

Godkendelse af privat daginstitution

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 19

Pasning af eget barn

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 86 


Plejetilladelse ved privat pleje af børn

Behandlingsfrist 3 måneder

Serviceloven § 78 


Privat pasningsordning

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 80 


Tilskud til dagtilbud i anden kommune

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 41

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid

Behandlingsfrist 10 hverdage

Dagtilbudsloven § 16a, stk. 3

Pasningsgaranti

Behandlingsfrist senest 3 måneder efter ansøgningsfristen

Dagtilbudsloven § 23

Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov

Behandlingsfrist 1 måned før i kommunale dagtilbud og 2 måneder før i private dagtilbud

Dagtilbudsloven § 27b

Søskendetilskud efter ansøgning

Behandlingsfrist 2 hverdage

Dagtilbudsloven § 85

Kombinationstilbud

Behandlingsfrist 1 måned

Dagtilbudsloven § 85a

Handicap og sundhed

Luk alle
Åben alle

Aflastning og afløsning

Aflastning, afløsning i eget hjem og midlertidigt ophold

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 84

Alkohol og stofmisbrug

Alkoholbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Sundhedsloven § 141 


Stofmisbrugsbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Serviceloven § 101 


Substitutionsbehandling

Behandlingsfrist 2 uger

Sundhedsloven § 142 

Tilbud om indgåelse af kontrakter om tilbageholdelse af gravide misbrugere i døgnbehandling

Behandlingsfrist 14 dage

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling § 1

Boligændringer og botilbud

Boligændringer

- enkle, entydige eller akutte

Behandlingsfrist op til 4 uger

Serviceloven § 116 

- større som kræver byggetilladelse

Behandlingsfrist 17 måneder

Serviceloven § 116 

- ved tilbud fra håndværkere 

Behandlingsfrist 6 måneder

Serviceloven § 116

Botilbud

- længerevarende

Behandlingsfrist 16 uger

Serviceloven § 108

- midlertidigt

Behandlingsfrist 16 uger


Serviceloven § 107 

Husvild akut opstået - ikke hjemløs/boligløs

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 80

Krisecentre

Behandlingsfrist 7 dage

Serviceloven § 109

Forsorgshjem

Behandlingsfrist 7 dage

Serviceloven § 110

Genoptræning

Genoptræning og træning

Behandlingsfrist 10 hverdage

Serviceloven § 86, stk. 1 og § 86.2

 

Genoptræningsplaner

Behandlingsfrist 1 uge

Sundhedsloven § 140

Hjælpemidler og merudgifter

Forbrugsgoder til personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Behandlingsfrist: 8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Serviceloven §113 

 

Forbrugsgoder (større - f.eks. el-scooter)

Behandlingsfrist: 20 uger inkl. ventetid

Serviceloven §113 

 

Hjælpemidler - Kropsbårne til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Behandlingsfrist: 8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Serviceloven §112 

 

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)

Behandlingsfrist: 5 hverdage

Serviceloven §112

 

IKT- hjælpemidler til børn og unge

Behandlingstid 16 uger

Serviceloven §112

 

Udskiftning af tidligere bevilliget hjælpemiddel

Behandlingstid 5 hverdage

Serviceloven §112

 

Hjælpemidler øvrige - f.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole

Behandlingsfrist: 16 uger inkl. ventetid

Serviceloven §112

Dækning af nødvendige merudgifter

Behandlingsfrist 3 måneder

Servicelovens §100

Pleje og omsorg

Ansættelse af nærtstående

Behandlingsfrist 8 måneder

Serviceloven § 95 

 

Forebyggende hjemmebesøg

Behandlingsfrist Løbende

Serviceloven § 79a 

 

Kontaktperson til døvblinde

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 98 


Kontant tilskud til hjælp i hjemmet

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 95, stk. 2


Ledsagerordning

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 97 


Madservice Serviceloven

Behandlingsfrist 5 hverdage

§ 83 

 

Pasning af døende

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 119 og 120 

 

Pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 118 


Personlig hjælper (BPA) Serviceloven

Behandlingsfrist 6 måneder

§ 96 

 

Personlig pleje

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 83 

 

Rehabiliteringsforløb Personlig pleje

Behandlingsfrisk 5 hverdage

Serviceloven §83a

 

Rehabiliteringsforløb Praktisk hjælp

Behandlingstid 5 uger

Serviceloven §83a

 

Praktisk hjælp Serviceloven

Behandlingsfrist 4 uger

§ 83 

 

Privatansat hjemmehjælp

Behandlingsfrist 4 uger

Serviceloven § 94 4 uger


Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Behandlingsfrist 12 uger

Serviceloven § 85 

 

Sygepleje Sundhedsloven

Behandlingsfrist Løbende

§ 138 

 

Sygeplejeartikler og lign.

Behandlingsfrist 5 hverdage

Serviceloven § 122 

 

Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Behandlingstid 1 måned

Serviceloven §79

 

Særlig behandling til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist 3 måneder

Serviceloven § 102 

Transport

Handicapbil

Behandlingsfrist 9 måneder inkl. ventetid

Serviceloven § 114


Genbevilling af bil, anvendelse af tro- og love-erklæringer ved genbevilling af bil

Behandlingstid 11 måneder

Serviceloven §114

 

Ansøgning om en særlig indretning i en bil
(kan være uafhængig af om borger er berettiget til/fået bevilget støtte til køb af bil, men til en særlig indretning i en bil, som borgeren har i forvejen).

Behandlingstid 12 måneder

Serviceloven §114

 

Reparation af særlig indretning i bil

Behandlingstid 10 hverdage

Serviceloven §114

 

Handicapkørsel 

Behandlingsfrist 1 uge

Individuel Lov om trafikselskaber § 5 og 11 Kørsel til læge Sundhedsloven

Behandlingsfrist ved henvendelse (ingen sagsbehandlingstid)

§ 170 - 174

 

Individuel befordring

Behandlingsfrist 14 dage

Serviceloven § 117

 

Individuel befordring

Behandlingsfrist 7 hverdage for §140 i sundhedsloven og 10 hverdage for §86 stk. 1 og 2 i serviceloven.

Serviceloven § 117

Job, ledighed og sygdom

Luk alle
Åben alle

Fleksjob

Ansøgning om fleksjob, på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §6 og principmeddelelse 83-15

Afgørelse om fleksjob- fra rehabiliteringsteamets indstilling

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §116 og §118

Ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob

Behandlingsfrist: 4 uger 

Lov om aktiv socialpolitik §74a

Fastholdelsesfleksjob - fra rehabiliteringsteamets indstilling

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §119

Afgørelse om selv fleksjob, når fleksjob er fundet

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §120

Ledighedsydelse under ferie

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §74e

Ledighedsydelse ved ledighed (tidligere visiterede til fleksjob)

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §74f

Flekslønstilskud

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §123

Støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt fra den 1. januar 2013

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §126

Refusion for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

Behandlingsfrist: 8 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §133

Støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §136

Tilskud hos anden aktør for ledige fleksjobvisiterede

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §37

Førtidspension

Beskyttet beskæftigelse

Behandlingsfrist 8 uger

Serviceloven § 103


Førtidspension - forhøjelse

Behandlingsfrist 44 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 13 og 14


Førtidspension på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist 26 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov om social pension § 17, stk. 2 og stk. 3


Førtidspension ved terminal sygdom

Behandlingsfrist 1 uge

Lov om social pension § 18 stk. 2, nr. 2

Hjælp til beskæftigelse

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning ved ordinær beskæftigelse

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 178

Hjælpemidler - ved ansættelse

Behandlingsfrist 4 uger (lovbestemt)

Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15i


Hjælpemidler - ved praktik m.v.

Behandlingsfrist 4 uger (lovbestemt)

Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15f


Højskoleophold - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23


Løntilskud

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 23c og § 66


Løntilskud - refusion til arbejdsgiver

Behandlingsfrist 6 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75


Mentorfunktion - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23d


Mentorordning

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167


Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 165


Personlig assistance til handicappede i erhverv mm.

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv .v § 4


Selvvalgt uddannelse - forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 48


Seniorjob

Behandlingsfrist 14 dage

Lov om seniorjob


STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Behandlingsfrist Løbende

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov


Vejledning og opkvalificering

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 90 og 91


Vejlednings- og afklaringsforløb samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb - udlændinge

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven § 23a


Virksomhedspraktik

Behandlingsfrist 4 uger

Integrationsloven og Lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 23b og § 57


Virksomhedspraktik - forlængelse

Behandlingsfrist 2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 61, stk. 2


Voksenlærling

Behandlingsfrist 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 154

VSU, Voksen specialundervisning

Behandlingstid løbende

Jobafklaringsforløb

Ansøgning om jobafklaringsforløb, på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §6 og principmeddelelse 83-15

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §69j

Jobafklaringsforløb - ferieanmodning

Behandlingsfrist: 2 uger

Lov om aktiv socialpolitik §69k stk. 6

Ressorceforløb

Ansøgning om ressourceforløb, på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §6 og principmeddelelse 83-15

Afgørelse om ressourceforløb - fra rehabiliteringsteamets indstilling

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §112

Ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §68

Førtidspensionister i ressourceforløb

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §115

 

Revalidering

Ansøgning om revalidering, på det foreliggende grundlag

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §6 og principmeddelelse 83-15

Stillingtagen til om en person er revalidend, herunder stillingstagen til forrevalidering

Behandlingsfrist: 12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §142 og §144

Revalideringsydelse

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §70

Forlængelse af revalideringsperioden

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §146

Støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed (for revalidender)

Behandlingsfrist: 26 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §147

Støtte til nødvendige merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §73h og §73i

Tilskud til forsørgelse under etablering af selvstændig virksomhed

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §73j

Sygdom

Kronisk sygdom - aftale for lønmodtagere

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 56


Kronisk sygdom - aftale for selvstændige

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 58a


Sygedagpenge

Behandlingsfrist  2 uger

Sygedagpengeloven § 6, 38 og 40


Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

Behandlingsfrist 2 uger

Sygedagpengeloven § 41 og 43

Ydelse

Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§175 og 176


Jobrotationsydelse

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §149


Uddannelseshjælp

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §23

Kontanthjælp

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §25


Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §22


Udgifter under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet

Behandlingsfrist: 4 uger

Integrationsloven §23f

Hjælp til forsørgelse ml. 2 uddannelser for enlige under 30 år

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §12 stk. 3

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §22

Danskbonus

Behandlingsfrist: 6 uger

Lov om aktiv socialpolitik §22 stk. 4

Engangshjælp

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §25a

Supplement til brøkpension

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §27a

Økonomisk hjælp til boligudgifter under varetægtsfængsling mv. 

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §29

Ældre og pension

Luk alle
Åben alle

Bistands- og plejetillæg

Bistands- og plejetillæg

Behandlingsfrist 12 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 16

Personlige tillæg og supplement til brøkpension

Almindelig helbredstillæg

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18 stk. 1 eller Lov om Social Pension §14a stk. 4

Udvidet helbredstillæg

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18 stk. 4 eller Lov om Social Pension §14a stk. 4

Personligt tillæg

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §17 stk. 2 eller Lov om Social Pension §14 stk. 1

Supplement til brøkpension

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §17 stk. 2

Plejebolig

Plejebolig

Behandlingsfrist 4 uger

Almenboligloven § 54a

 

Friplejeboligleverandøren er certificeret til at dække
bevilgede indsatser

Behandlingstid 4 uger (Ved plejeboligansøgninger hvor der søges specifikt om at bo på konkret friplejehjem, kan den samlede sagsbehandlingstid udgøre 8 uger.)

Friplejeboligloven §3, stk. 3

Seniorpension

Seniorpension

Behandlingsfrist 26 uger

Lov om social pension § 26d

Ældrebolig

Ældrebolig

Behandlingsfrist 4 uger

Almenboligloven § 54

Økonomisk hjælp

Luk alle
Åben alle

Beboerindskudslån

Beboerindskudslån

Behandlingsfrist 2 uger

Boligstøtteloven § 54 - 64g

 

Enkeltudgifter

Hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter samt hjælp i særlige tilfælde

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §81

Integrationsloven §35

Flyttehjælp

Økonomisk hjælp til flytning og rimeligt begrundende udgifter i forbindelse med flytning

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §85

Integrationsloven §39

 

Midlertidig huslejehjælp

Hjælp til rimeligt begrundende midlertidige huslejeudgifter

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §81a

 

Repatrieringshjælp

Repatrieringshjælp

Behandlingsfrist 12 uger

Repatrieringsloven § 7

 

Samværsudgifter

Hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §83

Integrationsloven §37

Hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §84

Integrationsloven §38

 

Sygebehandling

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin eller lignende

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §82

Integrationsloven §36

Hjælp til udgifter til tandbehandling

Behandlingsfrist: 10 uger

Lov om aktiv socialpolitik §82

Integrationsloven §36

Tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-, uddannelseshjælp, eller kontanthjælpsniveau

Behandlingsfrist: 10 uger

Lov om aktiv socialpolitik §82a

 

Særlig støtte

Særlig støtte - høje boligudgifter/stor forsørgerbyrde

Behandlingsfrist: 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik §34

Udstedelse af socialt frikort

Behandlingsfrist: 2. måneder

Lov om forsøg med socialt frikort §2

 

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30