Byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang, for at begrænse mængden af affald til deponi.


Det er nødvendigt at alle former for affald håndteres mere bæredygtigt fremover, og derfor skal anvisninger om sortering følges.

Anmeld bygge - og anlægsaffald

Luk alle
Åben alle

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes.

 Anmeld bygge- og anlægsaffald

Midlertidig forurenende aktivitet i forbindelse med byggeri, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune seneste 14 dags i forvejen.

Anmeld midlertidig forurenede aktivitet

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

 • En del af bygge- og anlægsaffald må efter forarbejdning genbruges uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer.
 • En del af bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil.
 • Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen og bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.
 • Al bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet (ved kilden).
 • Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Sortering af byggeaffald skal ske efter kommunens vejledning om sortering:

Sorteret, uforurenet affaldsmateriale må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil:

 • Natursten f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl f.eks. mursten og teglsten
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Sorterede og uforurenede genbrugsmaterialer i form af:

 • Natursten (granit og flint)
 • Uglaseret tegl (mursten og teglsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton må genbruges på egen matrikel uden tilladelse

Materialerne skal være forarbejdet inden genbrug, for eksempel skal mursten nedknuses inden de bruges som vejfyld.

Ejer skal sikre, at anvendelsen sker på miljømæssig forsvarlig måde og for eksempel ikke i vådområder eller på beskyttede arealer.

Al asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen for at sikre korrekt bortskaffelse. 

Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder hele asbestholdige eternittagplader. 

Anmeldelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 2 uger før arbejdet udføres. 

Anmeld asbestholdigt affald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald inddeles i tre kategorier afhængig af farlighed:

 1. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv, f.eks.:
 • Isolationsmateriale
 • Opfej
 • Støvsugerposer
 • Beskyttelsesdragter
 • Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet
 1. Asbestholdigt affald, som kan støve, f.eks.:
 • Loftplader - bløde
 • Vægplader - bløde
 • Isoleringsmateriale
 • Hårde asbestholdige materialer med brud
 1. Ikke støvende asbestholdigt affald, f.eks.:
 • Eternittagplader - hårde uden brud
 • Vægplader - hårde
 • Altankasser

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Screening for PCB

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

PCB er blandt verdens farligste miljøgifte, som ophobes i miljøet. Det er en gruppe kemiske forbindelser, som har været brugt meget inden for byggeriet.

PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden. PCB kan destrueres ved forbrænding med høj temperatur.

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950’erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i blandt andet elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år, siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 •  Blødgører til dilatationsfuger
 •  Fuger og tætninger udført med fugemasse
 •  Spartelmasser og visse flydemørtler f.eks. til gulve
 •  Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 •  Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 •  Olie i oliefyldte kondensatorer
 •  Lim i termoruder
 •  Maling

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette skal ske, INDEN noget byggeaffald bortskaffes. Kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 22.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

 

Tjek lysstofrør for PCB

Spørgsmål om følgende:

 • affald
 • sortering
 • affaldstyper
 • priser
 • drift
 • andet om affald

rettes til:

FFV Energi & Miljø A/S, Renovation

Telefon 62 61 16 66

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet 10.00 - 15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.