Byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang, for at begrænse mængden af affald til deponi.

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller affald fra over 10 m2 bygningsflade, skal anmeldes til kommunen, senest 14 dage, før det produceres. Dette gælder uanset typen af affald.

Affald indeholdende farlige stoffer, som for eksempel asbest eller PCB, skal altid anmeldes uanset mængden.

Anmeld bygge - og anlægsaffald

Luk alle
Åben alle

Anmeld byggeaffald Start

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes.

 Anmeld bygge- og anlægsaffald

Anmeld midlertidig forurenende aktivitet Start

Midlertidig forurenende aktivitet i forbindelse med byggeri, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune seneste 14 dags i forvejen.

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dette skal du bruge:

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Midlertidige aktiviteter omfatter:

 • Asfaltanlæg
 • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
 • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
 • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
 • Ophugning af skibe
 • Bygningsfacadebehandling (eks. sandblæsning)
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejde

Anmeld midlertidig forurenende aktivitet

Definition af byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

 • En del af bygge- og anlægsaffald må efter forarbejdning genbruges uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer
 • En del af bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil
 • Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen og bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv.husholdningsaffald og erhvervsaffald
 • Al bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet (ved kilden)
 • Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald

Vejledning om sortering af byggeaffald

Sortering af byggeaffald skal ske efter kommunens vejledning om sortering:

Direkte genbrug af byggeaffald til samme eller beslægtede formål

Sorteret, uforurenet affaldsmateriale må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil:

 • Natursten f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl f.eks. mursten og teglsten
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Genbrug som erstatning for primære råstoffer

Sorterede og uforurenede genbrugsmaterialer i form af:

 • Natursten (granit og flint)
 • Uglaseret tegl (mursten og teglsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton må genbruges på egen matrikel uden tilladelse

Materialerne skal være forarbejdet inden genbrug, for eksempel skal mursten nedknuses inden de bruges som vejfyld.

Ejer skal sikre, at anvendelsen sker på miljømæssig forsvarlig måde og for eksempel ikke i vådområder eller på beskyttede arealer.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

Nye regler for aflevering af asbest/eternit!

Fra 1. januar 2024 træder nye regler i kraft for aflevering af asbest og eternit i Faaborg-Midtfyn Kommune. Al asbestaffald skal være pakket i bigbags på paller og kan kun afleveres på Årslev Genbrugsstation. Erhverv skal aflevere hos Klintholm I/S og også her skal det være pakket i bigbags fremover.

Fra 1. januar 2024 skal al asbest/eternit – uanset om det er støvende eller ej – afleveres i emballage.

De nye regler indføres for at forbedre arbejdsmiljøet for både dig og vores medarbejdere – og til gavn for miljøet.
Asbest er ekstremt sundhedsfarligt, og vi vil gerne sikre os, at der ikke kan spredes asbestholdigt støv til omgivelserne – hverken på vej til genbrugsstationen eller når du afleverer dit affald.

Asbest er sundhedsskadeligt
Asbest består af fibre. Fibrene er så små og tynde, at de ved indånding kan trænge ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Her kan de forårsage alvorlige sygdomme som asbestose og forskellige former for kræft.
Fibrene kan frigives, når der arbejdes med asbestholdige tagplader.
Det er vigtigt, at hverken du selv, andre borgere eller de mennesker, der skal håndtere asbestaffaldet, bliver udsat for asbestfibre.

Forskellige retningslinjer afhængig af asbesttype og mængde
Afhængig af hvilken type asbestaffald, der skal håndteres og bortskaffes, er der forskellige retningslinjer.
• Ikke-støvende asbestaffald, hvor asbesten er fastbundet som fx hele eternitplader.
• Støvende asbestaffald som fx bløde lofts- og vægplader, rørisolering, ikke hele tagplader, asbeststøv, filtre, pakninger, bremsebelægninger og lignende.

Husk, at de nye regler også stiller krav til emballering af asbestaffaldet.

For mere information kontakt kundeservice hos FFV Renovation på telefon 62 61 16 66 eller læs mere på FFVs hjemmeside: www.ffv.dk/nyheder/artikler/nye-regler-for-aflevering-af-asbesteternit/

Anmeld asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

Al asbestholdigt bygge- og anlægsaffald, uanset mængde, skal anmeldes til kommunen for at sikre korrekt bortskaffelse. 

Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder hele asbestholdige eternittagplader. 

Anmeldelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 2 uger før arbejdet udføres. 

Anmeld asbestholdigt affald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald inddeles i tre kategorier afhængig af farlighed:

 1. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv, f.eks.:
 • Isolationsmateriale
 • Opfej
 • Støvsugerposer
 • Beskyttelsesdragter
 • Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet
 1. Asbestholdigt affald, som kan støve, f.eks.:
 • Loftplader - bløde
 • Vægplader - bløde
 • Isoleringsmateriale
 • Hårde asbestholdige materialer med brud
 1. Ikke støvende asbestholdigt affald, f.eks.:
 • Eternittagplader - hårde uden brud
 • Vægplader - hårde
 • Altankasser

Anmeld bygge- og anlægsaffald

PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Screening for PCB

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

PCB er blandt verdens farligste miljøgifte, som ophobes i miljøet. Det er en gruppe kemiske forbindelser, som har været brugt meget inden for byggeriet.

PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden. PCB kan destrueres ved forbrænding med høj temperatur.

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950’erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i blandt andet elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år, siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 •  Blødgører til dilatationsfuger
 •  Fuger og tætninger udført med fugemasse
 •  Spartelmasser og visse flydemørtler f.eks. til gulve
 •  Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 •  Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 •  Olie i oliefyldte kondensatorer
 •  Lim i termoruder
 •  Maling

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette skal ske, INDEN noget byggeaffald bortskaffes. Kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 22.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Tjek lysstofrør for PCB

Materialer til vedligehold af gårdspladser og markveje

Tilladte materialer til vedligehold af gårdspladser og markveje

Du kan ved udbedring af gårdspladser og markveje uden tilladelse anvende følgende materialer fra bygge- og anlægsaffald:

 • Mursten, nedknust
 • Uglaceret tagsten, nedknust
 • Beton, nedknust
 • Natursten
 • Blandinger af de 4 ovenstående typer

Der må gerne forekomme lidt armeringsjern og mørtel i materialerne, men alt andet skal være fjernet inden brug.

Det er lovligt at få ovenstående materialer fra andre, både private og virksomheder, som forhandler disse materialer.

Reglerne for genanvendelse af disse materialer fra bygge-og anlægsaffald kan se i den gældende Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge-og anlægsaffald, også kaldet Restproduktbekendtgørelsen.

Du må selvfølgelig stadig anvende grus- og stenmaterialer (primære råstoffer) fra grusgrave til udbedring af gårdspladser og markveje.

Ikke tilladte materialer til vedligehold af gårdspladser og markveje

Du må ikke anvende følgende materialer ved udbedring af gårdspladser

 • Knust asfalt
 • Eternit tagplader
 • Eternit tagpladser med asbest

Disse materialer er fjernet fra Restproduktbekendtgørelsen og er derfor ikke lovlige at bruge.

Region Syddanmark har udtalt, at knust asfalt forurener. Og Regionen vil kortlægge matrikler med knust asfalt som forurenede i henhold til jordforureningsloven.

Faaborg-Midtfyn Kommune giver derfor ikke tilladelse til anvendelse af knust asfalt. Såfremt du har en knust asfalt-bunke liggende, skal du aflevere det til en indsamlingsvirksomhed.

Eternit tagplader med asbest er farlig affald og de skal afleveres til deponering hos Odense Nord Miljøcenter eller gennem Sandholt Lyndelse Miljøstation. Hvis du er med i kommunens erhvervsordning for genbrugspladser, kan du aflevere tagpladerne på genbrugspladserne.

Eternit tagpladser indeholder lim og plastfibre, og de skal ligeledes afleveres til deponering som for eternit tagplader med asbest. Hele eternit tagplader må du bruge som tagplader igen.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anvende materilaer til opfyld, som ikke er nævnt i denne folder, skal du sende en skriftlig ansøgning til Faaborg-Midtfyn Kommune på teknik@fmk.dk

Spørgsmål om affald

Spørgsmål om følgende:

 • affald
 • sortering
 • affaldstyper
 • priser
 • drift
 • andet om affald

rettes til:

FFV Energi & Miljø A/S, Renovation

Telefon 62 61 16 66

Oversigt: Inden, under og efter nedrivning

Inden nedrivning

Du skal lave en anmeldelse til kommunen 14 dage før, du går i gang med:

 • nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald
 • udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Bygningsgennemgang og miljøkortlægning

Du skal altid foretage en gennemgang af bygningen inden den bliver revet ned eller renoveret. Dette gælder uanset, hvornår den pågældende bygning er opført eller renoveret.

På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning i form af analyser af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, som kan indeholde problematiske stoffer, for eksempel PCB, klorparaffiner, PAHér, asbest og tungmetaller. 

Under nedrivning

Nedrivnings- og renoveringsarbejder skaber store mængder af affald. Hovedparten består af materialer, som man kan genanvende ved nye bygge- og anlægsopgaver.

Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialet har været brugt til, f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

For at genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

Du må genanvende dit byggeaffald til f.eks. at bruge nedknust byggeaffald som alternativ til naturlige grus-og stenmaterialer ved opbygning af veje og pladser. Affaldet skal være rent og uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, isolering og fugemasse.

Det er ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

Det er dig, der har ansvaret for at affaldet bliver korrekt sorteret i forskellige typer affald.

Efter nedrivning

Du har ansvaret for, at dit forbrændings-, deponeringsegnede og det farlige affald bliver afleveret til de anlæg, som kommunen anviser til.

Affald som skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi.

Byggeaffald, der skal til forbrænding skal sorteres i stort og småt brændbart. Affaldet må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende.

Affald skal deponeres, når det ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anvist til specialbehandling.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal kommunen anvise i forhold til affaldstype og indhold af miljøfarlige stoffer.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.