Stormflodssikring af Faaborg by

I de seneste 3-4 år har der været arbejdet indgående med at udvikle potentialerne for Faaborg By og Havn. Visionen og planerne for denne udvikling er først og fremmest beskrevet i vinderforslaget for arkitektkonkurrencen ”Udvikling af Faaborg By og Havn” der blev offentliggjort den 3. december 2019.

En del af vinderforslagets plan er en ca. 1 km. lang stormflodssikring langs havnen og byens front mod havet. Dette anlæg skal både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen.

Behovet for denne sikring har været synlig i 2017 og 2019, hvor vandet i Faaborg Fjord steg så meget, at dele af byen og meget af havnen blev oversvømmet.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har på den baggrund igangsat projektet ”Stormflodssikring af Faaborg by”, der også er en del af Realdania og Kystdirektoratets landsdækkende projekt ”Byerne og det stigende havvand”.

2.53 Det stigende havvand Faaborg

Nedenfor kan du læse mere om den samlede plan for udvikling af Faaborg, hvilke dele af byen der vil kunne blive berørt af en ny stormflod, borgerinddragelsen, beregningerne bag, de tekniske løsninger og det videre forløb i projektet.

 

Luk alle
Åben alle

Her kan du se kort, der viser hvilke områder af byen der kan blive oversvømmet ved en stormflod.

Det første kort viser hvilket område der vil blive oversvømmet, hvis vandet står 253 cm. over dagligt vande. Det er den sikringskote, vi arbejder ud fra og som er vedtaget i gældende kommuneplan.

Højden på 253 cm. over dagligt vande er også blevet markeret på lygtepæle på havnen og rundt om i byen; ved Herregårdscenteret, Føtex’ parkeringsplads, ved Forum Faaborg, langs Sundsøen, på Østerbrogade og Færgevej, samt ved Busstationen og langs Sundrenden

Nedenfor er der også kort der illustrerer situationen, hvis der kommer nogle stormfloder mellem 170 cm. og 253 cm. over dagligt vande.

Her kan man bl.a. se at en stormflod på 180 cm. sandsynligvis vil betyde at vandet flyder over ved Sundrenden og ind i Sundsøen om til nordsiden af byen ved Kirken, Herregårdscenteret, Føtex m.v.

De nyeste prognoser forudser ”stormfloder” (kortvarige havvandstigninger) på helt op til 2,5 meter over dagligt vande i år 2050, hvilket vil kunne oversvømme store dele af Faaborg.

Du kan læse mere om disse prognoser og beregninger i disse notater, der er udarbejdet af de rådgivende ingeniørfirmaer COWI og WSP. 

 

Grundlaget for arbejdet med stormflodssikringen er udviklingsplanen ”Vi dyrker Faaborg” som vandt arkitektkonkurrencen i 2019. Her er der beskrevet en linje for stormflodssikringen. Denne linje er fastlagt ud fra et hensyn om ikke at være i vejen for de funktioner på havnen, der er afhængig af tæt fysisk forbindelse til vandet. Sikringslinjen sikrer ikke bygningerne på selve havnen. Sikring af bygninger på selve havnen vil samlet set være mest rentabelt, hvis den enkelte bygningsejer på havnen selv forestår sikringen. Det vil blive meget dyrt at lave en sikring langs hele kajkanten/kystlinjen fra Kirkegården i vest til Faaborg Sejlklub i øst.

Du kan læse hele udviklingsplanen ved at følge dette link. Klimatilpasning og stormflodssikring er beskrevet på side 17 – 22 i udviklingsplanen:

Projektet gennemføres i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder, og der har i maj måned 2022 været afholdt havnevandring og workshop. Der vil være havnevandring igen den 16. august og endnu en workshop/borgermøde den 29. august. Herefter bliver ideerne til stormflodsikringen tegnet færdigt, så kommunalbestyrelsen kan tage stilling til materialet. Du kan læse bemærkninger og resultater fra havnevandringen den 23. maj og workshoppen den 31. maj ved at følge dette link: 

 

Stormflodssikringen skal så vidt muligt både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen. De foreløbige idéer og principper for udformningen er beskrevet nærmere i notatet ”Kystsikring af Faaborg by og havn - Overordnet forståelse og strategi” udarbejdet af Landskabsarkitekterne Schønherr i maj 2022. Notatet kan læses her:

Fem steder på havnefronten er der bygget midlertidige prøvemodeller. Prøvemodellerne viser, hvor højt vandet vil stå hvis det stiger til 253 cm. over dagligt vande, og prøvemodellerne viser også, hvordan en stormflodssikring vil kunne indgå i byrummet.

Prøvemodellerne vil blive ombygget i løbet af sommeren 2022 og ved havnevandringen den 16. august vil de udbyggede prøvemodeller blive præsenteret nærmere.

 

I august 2022 blev der afholdt havnevandring og borgermøde, hvor de mulige løsninger på stormflodssikringen blev præsenteret af landskabsarkitekterne fra tegnestuen Schønherr.

På borgermødet den 29. august blev der også informeret om de lovmæssige rammer for etablering af stormflodssikringen, herunder mulige finansierings- og bidragsmodeller.

I den forbindelse blev der præsenteret et foreløbigt skøn over anlægsomkostningen for stormflodsikringen. For eksemplets skyld blev der også fremlagt nogle beregninger der viser hvad stormflodssikringen ville kunne komme til at koste ejere af fast ejendom, hvis de foreløbigt skønnede anlægsomkostninger fordeles efter antal bebyggede kvadratmeter.

De præsentationer der indgik i havnevandringen den 16. august og borgermødet den 29. august kan læses ved at klikke på nedenstående links.

I slutningen af 2022 forventes der afholdt endnu et borgermøde vedrørende de mulige finansierings- og bidragsmodeller. Her vil det blive muligt at stille spørgsmål og komme med forslag til finansieringen af stormflodssikringen.

I første halvdel af 2023 forventes der truffet politiske beslutninger om det videre planlægnings- og projekteringsarbejde. Dette vil ske på baggrund af en offentlig høring og efterfølgende politisk behandling i bl.a. kommunalbestyrelsen. Vi forventer derfor, at anlægsarbejdet tidligst kan starte i 2024.

 

 

Kystbeskyttelsesloven giver landets kommuner mulighed for at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter over længere kyststrækninger og herved sikre, at kystbeskyttelse sker koordineret og sammenhængende.

I forbindelse med sådanne projekter er det også kommunen, der skal fastsætte en bidragsfordeling.

Ifølge lovgivningen kan den enkelte grundejer imideltid kun pålægges at betale til en basisløsning, der er tilpasset de byrum og veje som sikringen anlægges på. Dette princip betyder fx at udgifter til byrumsinventar; bænke etc., der etableres i forbindelse med stormflodssikringen, ikke kan pålignes de enkelte grundejere.

Det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen til at planlægge stormflodssikringen og beslutte hvordan den skal finansieres, herunder hvor meget betaling der pålægges grundejerne i området. Det er der endnu ikke truffet nogen politiske beslutninger om.

På borgermødet den 29. august 2022 vil der blive informeret om de lovmæssige rammer for etablering af stormflodssikringen, herunder rammerne for finansierings- og bidragsmodeller.

Herefter følger en udvidet række offentlige møder og høringsperioder for borgere, husejere, virksomheder m.fl. der har interesse i de mulige finansierings- og bidragsmodeller.

Der bliver således gode muligheder for at deltage i drøftelserne, inden Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om bidragsmodeller i 2023.

Tidsplanen for den udvidede borgerinddragelse kan læses her:

Kystdirektoratets ”Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger” kan læses her:

Arbejdet med stormflodssikring af Faaborg er en del af Realdanias og Kystdirektoratet landsdækkende projekt ” Byerne og stigende havvand”. På hjemmesiden https://realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand kan der findes yderligere viden om emnet.

Danmarks Radio har også lavet en god dokumentarudsendelse ”Fremtidens Havnebyer”, der han ses her: https://www.dr.dk/drtv/program/fremtidens-havnebyer_278487

By- og Egnsstrategisk Sekretariat

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 05

Send en mail