Stormflodssikring af Faaborg by

I de seneste 3-4 år har der været arbejdet indgående med at udvikle potentialerne for Faaborg By og Havn. Visionen og planerne for denne udvikling er først og fremmest beskrevet i vinderforslaget for arkitektkonkurrencen ”Udvikling af Faaborg By og Havn” der blev offentliggjort den 3. december 2019.

En del af vinderforslagets plan er en ca. 1 km. lang stormflodssikring langs havnen og byens front mod havet. Dette anlæg skal både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen.

Behovet for denne sikring har været synlig i 2017 og 2019, hvor vandet i Faaborg Fjord steg så meget, at dele af byen og meget af havnen blev oversvømmet.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har på den baggrund igangsat projektet ”Stormflodssikring af Faaborg by”, der også er en del af Realdania og Kystdirektoratets landsdækkende projekt ”Byerne og det stigende havvand”.

Nedenfor kan du læse mere om den samlede plan for udvikling af Faaborg, hvilke dele af byen der vil kunne blive berørt af en ny stormflod, borgerinddragelsen, beregningerne bag, de tekniske løsninger og det videre forløb i projektet.

 

Luk alle
Åben alle

En del af projektet er et kort, der viser de ejendomme og bygninger der kan blive oversvømmet ved en stormflod. Kortet viser resultatet, hvis vandet står 253 cm. over dagligt vande. Det er den sikringskote, vi arbejder ud fra og som er vedtaget i gældende kommuneplan.

Højden på 253 cm. over dagligt vande er også blevet markeret på lygtepæle på havnen og rundt om i byen; ved Herregårdscenteret, Føtex’ parkeringsplads, ved Forum Faaborg, langs Sundsøen, på Østerbrogade og Færgevej, samt ved Busstationen og langs Sundrenden.

Kortet over hvilke ejendomme og bygninger der vil blive berørt kan ses her 

De nyeste prognoser forudser ”stormfloder” (kortvarige havvandstigninger) på helt op til 2,5 meter over dagligt vande i år 2050, hvilket vil kunne oversvømme store dele af Faaborg.

Du kan læse mere om disse prognoser og beregninger i disse notater, der er udarbejdet af de rådgivende ingeniørfirmaer COWI og WSP. 

 

Grundlaget for arbejdet med stormflodssikringen er udviklingsplanen ”Vi dyrker Faaborg” som vandt arkitektkonkurrencen i 2019. Her er der beskrevet en linje for stormflodssikringen. Denne linje er fastlagt ud fra et hensyn om ikke at være i vejen for de funktioner på havnen, der er afhængig af tæt fysisk forbindelse til vandet. Sikringslinjen sikrer ikke bygningerne på selve havnen. Sikring af bygninger på selve havnen vil samlet set være mest rentabelt, hvis den enkelte bygningsejer på havnen selv forestår sikringen. Det vil blive meget dyrt at lave en sikring langs hele kajkanten/kystlinjen fra Kirkegården i vest til Faaborg Sejlklub i øst.

Du kan læse hele udviklingsplanen ved at følge dette link. Klimatilpasning og stormflodssikring er beskrevet på side 17 – 22 i udviklingsplanen:

Projektet gennemføres i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder, og der har i maj måned 2022 været afholdt havnevandring og workshop. Der vil være havnevandring igen den 16. august og endnu en workshop/borgermøde den 29. august. Herefter bliver ideerne til stormflodsikringen tegnet færdigt, så kommunalbestyrelsen kan tage stilling til materialet. Du kan læse bemærkninger og resultater fra havnevandringen den 23. maj og workshoppen den 31. maj ved at følge dette link: 

 

Stormflodssikringen skal så vidt muligt både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen. De foreløbige idéer og principper for udformningen er beskrevet nærmere i notatet ”Kystsikring af Faaborg by og havn - Overordnet forståelse og strategi” udarbejdet af Landskabsarkitekterne Schønherr i maj 2022. Notatet kan læses her:

Fem steder på havnefronten er der bygget midlertidige prøvemodeller. Prøvemodellerne viser, hvor højt vandet vil stå hvis det stiger til 253 cm. over dagligt vande, og prøvemodellerne viser også, hvordan en stormflodssikring vil kunne indgå i byrummet.

Prøvemodellerne vil blive ombygget i løbet af sommeren 2022 og ved havnevandringen den 16. august vil de udbyggede prøvemodeller blive præsenteret nærmere.

 

Efter havnevandringen den 16. august vil der den 29. august igen blive afholdt workshop/borgermøde om projektet. Her vil de mulige løsninger på stormflodsikringen blive præsenteret af landskabsarkitekterne fra Schønherr. På mødet den 29. august informeres også om de lovmæssige rammer for etablering af stormflodssikringen, herunder mulige finansierings- og bidragsmodeller.

I efteråret 2022 bliver der afholdt yderligere møder med borgere, husejere, virksomheder m.fl. der har interesse i de mulige finansierings- og bidragsmodeller.

2023 skal bruges på et grundigt planlægnings- og projekteringsforløb, før stormflodsikringen kan blive fremlagt til endelige politisk beslutning i kommunalbestyrelsen. Vi forventer derfor, at anlægsarbejdet tidligst kan starte i 2024.

Arbejdet med stormflodssikring af Faaborg er en del af Realdanias og Kystdirektoratet landsdækkende projekt ” Byerne og stigende havvand”. På hjemmesiden https://realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand kan der findes yderligere viden om emnet.

Danmarks Radio har også lavet en god dokumentarudsendelse ”Fremtidens Havnebyer”, der han ses her: https://www.dr.dk/drtv/program/fremtidens-havnebyer_278487

By- og Egnsstrategisk Sekretariat

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 05

Send en mail