Stormflodssikring af Faaborg by

I de seneste 3-4 år har der været arbejdet indgående med at udvikle potentialerne for Faaborg by og havn. Visionen og planerne for denne udvikling er først og fremmest beskrevet i vinderforslaget for arkitektkonkurrencen ”Udvikling af Faaborg by og havn”, der blev offentliggjort den 3. december 2019.

En del af vinderforslagets plan er en ca. 1 km. lang stormflodssikring langs havnen og byens front mod havet. Dette anlæg skal både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen.

Behovet for denne sikring har været synlig i 2017 og 2019, hvor vandet i Faaborg Fjord steg så meget, at dele af byen og meget af havnen blev oversvømmet.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har på den baggrund igangsat projektet ”Stormflodssikring af Faaborg by”, der også er en del af Realdania og Kystdirektoratets landsdækkende projekt ”Byerne og det stigende havvand”.

2.53 Det stigende havvand Faaborg

Nedenfor kan du finde nærmere information om projektet, hvilke dele af byen der vil kunne blive berørt af en ny stormflod, de tekniske løsninger og de mulige økonomiske konsekvenser for berørte ejendomsejere.

Luk alle
Åben alle

Spørge- og forslagsperiode i janaur 2023 og borgermøde den 17. januar 2023

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. december 2022 at sende forslag til linjeføring, udformning og bidragsmodeller i en offentlig spørge- og forslagsperiode i januar 2023.

Som led i denne spørge- og forslagsperiode blev der indbudt til borgermøde, tirsdag den 17. januar kl. 19.00-21.30 på Øhavsskolen, afdeling Svanen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg.

Kommunalbestyrelsens beslutning skete på baggrund af idéoplæg til linjeføring og udformning af stormflodsikring af Faaborg samt forslag til modeller for betaling af bidrag fra berørte grundejere og kan ses i referatets punkter 320 og 321 via dette link:

https://dagsordener.fmk.dk/vis?id=0d39149c-bb9d-4a09-88b9-59d513d443f8

På borgermødet den 17. januar præsenterede kommunen forslag til udformning af stormflodssikringsanlægget og det vil være muligt at stille spørgsmål og komme med forslag til den nærmere udformning af anlægget.

Ideoplæg til udformning af stormflodssikringsanlægget kan læses under punktet ”Overordnet strategi og idéoplæg til sikring af byen”.

En væsentlig del af borgermødet den 17. januar drejede sig desuden om modeller for fordeling af omkostningerne til etablering af stomflodssikringsanlægget, herunder hvordan de enkelte ejendomsejere, der får gavn af anlægget, kan blive pålagt at betale til stormflodssikringsanlægget.

Forslag til bidragsfordelingsmodeller kan læses ved at vælge ”Finansiering og bidragsfordeling” herunder.

Efter den offentlige spørge- og forslagsperiode udarbejdes et endeligt forslag til udformning og bidragsfordeling som forventes sendt i offentlig høring medio 2023.

Finansiering og bidragsfordeling

Kystbeskyttelsesloven giver landets kommuner mulighed for at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter over længere kyststrækninger og herved sikre, at kystbeskyttelse sker koordineret og sammenhængende.

I forbindelse med sådanne projekter er det også kommunen, der skal fastsætte en bidragsfordeling.

Ifølge lovgivningen kan den enkelte grundejer imidlertid kun pålægges at betale til en basisløsning, der er tilpasset de byrum og veje som sikringen anlægges på. Dette princip betyder fx at udgifter til byrumsinventar; bænke etc., der etableres i forbindelse med stormflodssikringen, ikke kan pålignes de enkelte grundejere.

Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at planlægge stormflodssikringen og beslutte, hvordan den skal finansieres, herunder hvor meget betaling, der pålægges grundejerne i området. Det er der endnu ikke truffet nogen endelige politiske beslutninger om, men kommunalbestyrelsen har i sit møde den 7. december behandlet forskellige forslag til finansiering og bidragsfordeling.

På borgermødet den 17. januar 2023 vil der blive informeret om kommunalbestyrelsens forslag til finansiering og bidragsfordeling, og det vil være muligt at stille spørgsmål til de forskellige modeller for fordeling af omkostningerne til etablering af stormflodssikringen, herunder hvordan de enkelte ejendomsejere, der får gavn af anlægget, kan blive pålagt at betale til sikringen.

Kommunalbestyrelsens forslag og anbefalinger vedrørende bidragsfordelingsmodeller kan læses her

Kystdirektoratets ”Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger” kan læses her:

Overordnet strategi og ideoplæg til sikring af byen

Stormflodssikringen skal så vidt muligt både sikre byen mod fremtidige oversvømmelser og styrke byens sammenhæng med vandet og havnen.

De vigtigste idéer og principper for udformningen er beskrevet i nedenstående notat ”Kystsikring af Faaborg by og havn - Overordnet forståelse og strategi” udarbejdet af Landskabsarkitekterne Schønherr i maj 2022.

På baggrund af tankerne og idéerne i dette notat samt havnevandringerne og borgermøderne i maj og august 2022 har Tegnestuen Schønherr udarbejdet et samlet idéoplæg, inkl. overslagsberegninger over priser for etableringen af stormflodssikringsanlægget.

Tegnestuen Schønherrs samlede idéoplæg kan læses her:

I forbindelse med havnevandringerne og borgermøderne i 2022 er der blevet foreslået nogle alternativer. Skitser for de alternative løsninger kan se her:

Udviklingsplaner for Faaborg, Tulipbygningen mm.

Grundlaget for arbejdet med stormflodssikringen er udviklingsplanen ”Vi dyrker Faaborg”, som vandt arkitektkonkurrencen i 2019. Her er der beskrevet en linje for stormflodssikringen. Denne linje er fastlagt ud fra et hensyn om ikke at være i vejen for de funktioner på havnen, der er afhængig af tæt fysisk forbindelse til vandet, hvilket blandt andet er årsagen til at sikringslinjen ikke sikrer bygningerne på selve havnen.

Et andet væsentligt element i udviklingsplanen er den tidligere slagterigrund og Tulip-bygningen i den vestlige dele af havneområdet, som Realdania i slutningen af 2022 besluttede at støtte med 60 mio. kr. Ambitionen er at udvikle denne del af havneområdet til et nyt kulturelt og gastronomisk samlingssted, der kan styrke Faaborgs fællesskaber og øhavs-turismen.

Stormflodsikringslinjen passerer forbi Slagterigrunden og Tulip-bygningen, og det er derfor vigtigt at stormflodssikringen på denne delstrækning indrettes i overensstemmelse med de nye funktioner i området.

Du kan læse hele udviklingsplanen ved at følge dette link. Klimatilpasning og stormflodssikring er beskrevet på side 17-22 i udviklingsplanen:

Du kan læse mere om projektet på Slagterigrunden og Tulip-bygningen her:

KORT - Bygninger og ejendomme der vil blive berørt af en stormflod

Herunder kan du se kort, der viser hvilke områder af byen der kan blive oversvømmet ved en stormflod.

Det første kort viser hvilket område der vil blive oversvømmet, hvis vandet står 253 cm over dagligt vande. Det er den sikringskote, vi arbejder ud fra og som er vedtaget i gældende kommuneplan.

De andre kort illustrerer situationen, hvis der kommer stormfloder mellem 253 cm og 170 cm over dagligt vande.

Af disse kort kan man bl.a. se, at en stormflod på 180 cm. sandsynligvis vil betyde at vandet flyder over ved Sundrenden og ind i Sundsøen om til nordsiden af byen ved kirken, Herregårdscenteret, Føtex mv.

Her kan du læse om beregningerne der ligger bag sikringskote på 253 cm:

De nyeste prognoser forudser ”stormfloder” (kortvarige havvandstigninger) på helt op til 2,5 meter over dagligt vande i år 2050, hvilket vil kunne oversvømme store dele af Faaborg.

Du kan læse mere om disse prognoser og beregninger i disse notater, der er udarbejdet af de rådgivende ingeniørfirmaer COWI og WSP. 

 

Opsamling fra havnevandring og borgermøde i august 2022

I august 2022 blev der afholdt havnevandring og borgermøde, hvor de mulige løsninger på stormflodssikringen blev præsenteret af landskabsarkitekterne fra Tegnestuen Schønherr.

På borgermødet den 29. august blev der også informeret om de lovmæssige rammer for etablering af stormflodssikringen, herunder mulige finansierings- og bidragsmodeller.

I den forbindelse blev der præsenteret et foreløbigt skøn over anlægsomkostningen for stormflodsikringen. For eksemplets skyld blev der også fremlagt nogle beregninger der viser hvad stormflodssikringen ville kunne komme til at koste ejere af fast ejendom, hvis de foreløbigt skønnede anlægsomkostninger fordeles efter antal bebyggede kvadratmeter.

De præsentationer der indgik i havnevandringen den 16. august og borgermødet den 29. august kan læses ved at klikke på nedenstående links.

Opsamling fra havnevandring og workshop i maj 2022

Projektet gennemføres i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder, og der har i maj måned 2022 været afholdt havnevandring og workshop. Der vil være havnevandring igen den 16. august og endnu en workshop/borgermøde den 29. august.

Herefter bliver ideerne til stormflodsikringen tegnet færdigt, så kommunalbestyrelsen kan tage stilling til materialet. Du kan læse bemærkninger og resultater fra havne­vandringen den 23. maj og workshoppen den 31. maj ved at følge dette link: 

 

Baggrund - Byerne og det stigende havvand

Arbejdet med stormflodssikring af Faaborg var i 2022 en del af Realdanias og Kystdirektoratet landsdækkende projekt ” Byerne og stigende havvand”. På hjemmesiden https://realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand kan der findes yderligere viden om emnet.

Danmarks Radio har også lavet en god dokumentarudsendelse ”Fremtidens Havnebyer”, der han ses her:

Prøvemodeller på havnen

Fem steder på havnefronten er der bygget midlertidige prøvemodeller. Prøvemodellerne viser, hvor højt vandet vil stå hvis det stiger til 253 cm over dagligt vande, og prøvemodellerne viser også, hvordan en stormflodssikring vil kunne indgå i byrummet.

Prøvemodellerne vil blive ombygget i løbet af sommeren 2022 og ved havnevandringen den 16. august vil de udbyggede prøvemodeller blive præsenteret nærmere.

 

Spørgsmål? Kontakt os

By- og Egnsstrategisk Sekretariat

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 05

Send en mail