Miljøkrav til landbrug

Hvis du ønsker at drive landbrug, kan du her få oplysninger om gældende love og regler.

Du skal fortælle kommunen, hvis du vil etablere eller ændre et dyrehold. Beholdere til opbevaring af husdyrgødning eller spildevandsslam, skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Luk alle
Åben alle

Etablering eller ændring af dyrehold

Du skal fortælle kommunen, hvis du vil etablere eller ændre et dyrehold.

En tommelfingerregel er, at store husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse, mellemstore brug skal have en miljøtilladelse og de mindre brug skal registreres hos kommunen.
Erhvervsmæssige dyrehold skal have en skriftlig tilladelse fra kommunen inden de etableres, udvides eller ændres.

Anmeld etablering eller ændring af dyrehold

Mindre, erhvervs-mæssigt dyrehold

Hvis du ønsker at etablere eller ændre staldanlæg, gødningsopbevaringsanlæg mv. til erhvervsmæssige dyrehold (op til 100 mm2 stald), skal det anmeldes til Miljøafdelingen.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et dyrehold betegnes som erhvervsmæssigt, når det overstiger nedenstående størrelsesgrænser:
1. 30 høns og
2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
3. et dyrehold med enten

 1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
 3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 5. 15 producerede slagtesvin,
 6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
 8. andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
 9. forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 pct.


Et erhvervsmæssigt dyrehold på et produktionsareal på under 100 m2 skal anmeldes til kommunen. Produktionsarealet er som udgangspunkt det areal i stalde og lignende, hvor dyrene kan afsætte husdyrgødning.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om følgende
1) Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende)

a) Dyrearter og -typer.
b) Produktionsarealets størrelse i m2.
c) Staldsystem,
d) Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

2) Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

3) Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Det er ikke nødvendigt at sende oplysninger, der er givet til os i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen, første gang dyreholdet udvides eller ændres efter den 1. august 2017.

Hvis der bygges nyt, skal der også søges om byggetilladelse.
Husdyrhold af denne størrelse skal indrettes og drives efter reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Større husdyrbrug

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug (over 100 m2 stald), skal du søge om godkendelse eller tilladelse.

Ved husdyrbrug forstås husdyranlæg med mere end 100 m2 produktionsareal på samme ejendom. Produktionsarealet er som udgangspunkt det areal i stalde og lignende, hvor dyrene kan afsætte husdyrgødning.

Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug kræver normalt tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Der er dog flere undtagelser.

Hvis der er tale om heste, ammekvæg, geder og får, kan man have et større produktionsareal, inden der kræves tilladelse:

 • 175 m2, hvis der alene er tale om heste, ammekvæg, geder og får,
 • 200 m2, hvis der alene er tale om heste, og
 • 300 m2, hvis der alene er tale om opstaldning af heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse i perioden 1. oktober til 15. maj (vinteropstaldning).

Nogle ændringer på husdyrbrug kræver under visse betingelser ikke tilladelse eller godkendelse, men kan ske alene efter en anmeldelse til os. Det gælder eksempelvis opførelse af forskellige driftsbygninger (halmlade, maskinhal, malkerum, kornlager m.v.), ensilageopbevaringsanlæg og stalde til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning. Se anmeldeordninger for husdyrbrug.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse eller godkendelse skal indsendes gennem www.husdyrgodkendelse.dk. Relevante bilag skal indsendes sammen med ansøgningen.

Brugerbetaling

Der opkræves brugerbetaling for kommunens arbejde i forbindelse med godkendelser og tilladelser.

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordningerne muliggør visse ændringer på husdyrbrug, uden at der skal søges om miljøtilladelse eller -godkendelse.

Ejer du et husdyrbrug, kan du få tilladelse til mindre ændringer uden en forudgående miljøgodkendelse
For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal opfyldes, for at ordningen kan anvendes. I Miljøstyrelsens Digitale Vejledning er der beskrevet, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at du kan benytte ordningen.

Flere af anmeldeordningerne er dog ret komplicerede, og du kan med fordel inddrage din landbrugskonsulent. Bemærk, at du i de fleste tilfælde også skal have en byggetilladelse som skal indhentes separat.

Alle anmeldelser af ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige, skal indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk. Hører du ikke fra os indenfor 3 uger har vi accepteret din ansøgning som fyldestgørende. Du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 mdr. efter indsendelsen.
Supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.

Følgende kan anmeldes:

Forskellige driftsbygninger, anlæg mv.

Etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, malkerum m.v., korn-/foderlager, samt malkeanlæg/-stalde som ikke skal indrettes og drives som en del af husdyrbrugets produktionsareal.

Ensilageopbevaringsanlæg mv.

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageplads eller ensilagesilo på maks. 3000 m2.

Gødningsopbevaringsanlæg

Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Arealet af anlæg, der kan anmeldes og arealet af eksisterende anlæg må samlet set ikke overstige 3.000 m2 (anlæg godkendt/tilladt efter 2007 eller etableret før 2007 medregnes ikke).

Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning. Gælder kun arealer der er fredede, omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven eller udpeget som Natura 2000-område.
- Maks. 200 m2 produktionsareal.
- Dyreholdet må kun være opstaldet i perioden fra den. 1. oktober til den 15. maj.
- Dyreholdet må kun bestå af andet kvæg end malkekøer, samt får, geder eller heste.

Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter

Etablering af produktionsareal til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse.
- Maks. 25 m2.

Skift mellem dyretyper (ejendomme uden § 16a-godkendelse eller § 16b-tilladelse)

Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper, fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 til den i nr. 1 nævnte dyregruppe
1. Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste.
2. Malkekøer.
3. Slagtesvin, smågrise eller søer.
4. Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ.
5. Mink eller andre kødædende pelsdyr.
Ændres der i vægt eller alder, kan dette muligvis også ske efter anmeldelse.

Skift i miljøtekniske løsninger

Kun for husdyrbrug, som er:
- Godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.
- Tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug .
- Godkendt eller tilladt efter § 16 a eller §16 b i husdyrloven.

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

Kun for husdyrbrug, som er:

 • Tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 • Godkendt eller tilladt efter § 16 a eller § 16 b i husdyrloven.

Produktionstilpasning (malkekøer)

Kun for dyrehold, der er godkendt eller tilladt efter §§ 10-12. Udvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko i forhold til et godkendt eller tilladt maksimum.

Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Gælder kun for husdyrbrug, der har fået tilladelse eller godkendelse efter § 16 a eller § 16 b i husdyrloven.
Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper, fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 til den i nr. 1 nævnte dyregruppe.

 1. Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste.
 2. Malkekøer med tilhørende opdræt.
 3. Slagtesvin, smågrise eller søer.
 4. Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ.
 5. Mink eller andre kødædende pelsdyr.

Opbevaring af husdyrgødning

Beholdere til opbevaring af husdyrgødning eller spildevandsslam, skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis du driver erhvervsmæssigt dyrehold, skal du opbevarer husdyrgødning eller spildevandsslam, skal dine beholdere eller anlæg indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Husdyrgødning fra erhvervsmæssige dyrehold skal opbevares efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der skelnes mellem fast og flydende husdyrgødning.
Inden du etablerer en møddingsplads eller en gyllebeholder, skal byggeriet anmeldes til kommunen. Byggeriet kan kræve tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven.

Når du opbevarer spildevandsslam og andet organisk affald, som skal anvendes på landbrugsjord, skal det ske efter de samme regler, som gælder for opbevaring af husdyrgødning. Hvis du ønsker at opbevare større mængde spildevandsslam m.v., end du bruger på din egen bedrift, kræver opbevaringen en miljøgodkendelse.

Opbevaring af aske skal opfylde de samme krav som opbevaring af fast husdyrgødning.

Fast husdyrgødning - møddingspladser og markstakke

Fast husdyrgødning skal opbevares på en plads, som har fast bund og afløb til en beholder, hvor møddingssaften opsamles. Der må ikke kunne løbe vand ind på pladsen.

Gødningen skal være overdækket med vandtæt materiale, medmindre der er tale om et traditionelt staldsystem, hvor ajlen separeres fra den faste gødning og de faste gødning dagligt udlægges i en gødningskegle eller lignende.

Komposteret husdyrgødning med mindst 30 % tørstof må lægges i markstak. Husdyrgødning skal som regel ligge i stalden i 3-4 måneder i gennemsnit, inden det er tilstrækkeligt komposteret til, at det må opbevares i markstak.

Markstakken skal være overdækket med vandtæt materiale, og de må højst ligge samme sted i 12 måneder. Der skal gå mindst 5 år, inden der igen placeres en markstak samme sted, og den skal ligge:

 • Mindst 15 m fra vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom
 • Mindst 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg og til levnedsmiddelvirksomhed
 • Mindst 30 m fra naboskel
 • Mindst 50 m fra fælles vandindvindingsanlæg

Flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal opbevares i en beholder, der er egnet til formålet.

Gyllebeholdere skal have fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende.
Hvis der ikke er fast overdækning på en gyllebeholder, der er i brug, skal der være flydelag på beholderen, og der skal føres logbog over flydelagets tilstand.

For at forebygge gylleuheld er der særlige krav til sikring af pumper og pumperør. Hvis beholderen ligger mindre end 100 m fra en sø eller et åbent vandløb, skal den i de fleste tilfælde være forsynet med et alarmsystem. Der kan være yderligere krav om (f.eks. om terrænændringer), hvis beholderen ligger i et område, hvor terrænet skråner mere end seks grader ned til vandløb eller søer.

Beholderkontrol

Alle beholdere, som er 100 m³ eller større og som bruges til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (ikke husspildevand), skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Hvis beholderen ligger mindre end 100 m fra en sø eller et åbent vandløb, skal den dog kontrolleres mindst hvert 5. år.
Brugeren af beholderen er ansvarlig for, at kontrollen bliver udført inden for tidsfristen. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Senest 6 måneder før fristen for beholderkontrol skal en anmodning om beholderkontrol sendes til kontrollanten, som herefter sender en kopi af anmodningen til kommunen.

Anvendes beholderen ikke længere, er det muligt at blive fritaget for beholderkontrollen.
Du skal sende en erklæring om, at beholderen tages ud af drift til kommunen.

Love og regler

Hvis du vil vide mere

Udbringning af husdyrgødning, slam og bioaske

Husdyrgødning, gylle, spildevandsslam, mv. skal udbringes efter gældende regler Regler for udbringning

Husdyrgødning, mv.

Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, slam og restvand.

Når du udbringer husdyrgødning, afgasset biomasse, slam mv., skal du være opmærksom på følgende regler:

 • Der må ikke udbringes husdyrgødning mv. på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder på lørdage samt søn- og helligdage.
 • Udbringningen må ikke give anledning til unødige gener.
 • Husdyrgødning, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.
 • Udbringningen må ikke ske på en måde, så der er risiko for, at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, for eksempel ved tøbrud eller kraftigt regnvejr. Udlægning må ikke ske på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.
 • Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
 • På arealer uden etablerede afgrøder til høst, samt på blandt andet fodergræsmarker, skal udbringning af flydende husdyrgødning skal ved nedfældning (hvis en række betingelser er opfyldt, kan der i stedet udbringes forsuret gylle ved hjælp af slangeudlægning).
 • Fra høst til 1. februar må der kun udbringes flydende husdyrgødning på udvalgte afgrødetyper (marker med vinterraps og visse græsmarker).

De præcise regler for udbringning af gødning fremgår af Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Slam og bioaske, mv.

Spildevandsslam og andre forskellige typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale og må anvendes som gødning. Anvendelsen er underlagt en række restriktioner, fordi affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og smittekim. Det skal indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.

Hvis du vil anvende spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordforbedring, skal det anmeldes til kommunen. Anvendelse af spildevandsslam og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i slambekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i bioaskebekendtgørelsen.

Love og regler

Hvis du vil vide mere

Hundehold og hundepensioner

Hvis du vil have fem eller flere voksne hunde, skal du anmelde dyreholdet til kommunen.

Hundehold

Du må have op til fire voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) uden at anmelde det til kommunen. Hundene må ikke være til væsentlig gene for naboer og andre.
Er du generet af løsgående eller gøende hunde, kan du henvende dig til politiet.

Hundekennel

Hvis du ønsker at have fem eller flere voksne hunde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Etablering af en hundekennel kræver landzonetilladelse.
 • Der skal være mindst 100 m til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 200 m til byzone eller områder med lignende status *.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 • Erhvervsmæssig handel med og erhvervsmæssigt opdræt af hunde kræver tilladelse fra politiet.

Hundepension

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre en hundepension, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Etablering af en hundepension kræver landzonetilladelse.
 • Der skal være mindst 200 m til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 300 m til byzone eller områder med lignende status *.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 • Drift af hundepensioner kræver tilladelse fra politiet.

Dispensation

Der er mulighed for at søge dispensation, hvis ovenstående afstandskrav for større hundehold og hundepensioner ikke kan overholdes. Hvis du søger om dispensation, er det vigtigt at beskrive, hvad du vil gøre for at undgå støjgener.

Om byzone og byzonelignende status

Byzonelignende status er nuværende og fremtidigt byzoneområde, sommerhusområder og områder i landzone, der er lokalplanlagt til bolig, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på institutioner, rekreative formål og lignende.

Love og regler

Tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold

Kommunen har pligt til regelmæssigt af føre tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold og gødningsopbevaring fra erhvervsmæssige dyrehold.

Hyppigheden af tilsyn

Hyppigheden af tilsyn afhænger af husdyrbrugets størrelse:

 1. Husdyrbrug, der har en godkendelse efter §11 eller §12 i lov om miljøgodkendelse eller husdyrbrug med en årlig ammoniakfordampning på mere end 750 kg, skal have tilsyn hvert 3. år.
 2. Andre husdyrbrug skal have tilsyn hvert 6. år.

De fleste steder kommer vi dog på tilsyn hyppigere end dette. Hyppigheden fastsættes på baggrund af miljørisikovurderingen af hvert enkelt husdyrbrug.

Det ser vi efter på tilsynet

De forhold, der kontrolleres, har primært baggrund i husdyrgødningsbekendtgørelsen.


Ved et landbrugstilsyn ser vi blandt andet på:

 • Gødningsopbevaring, herunder møddingspladser, gylletanke, dykkede indløb og sikring af gyllepumper, flydelag og logbog
 • Ensilageopbevaring
 • Opbevaring af affald, olieprodukter, olietanke og lignende
 • Dyreholdets størrelse
 • Flue- og rottebekæmpelse

Hvis husdyrbruget har en tilladelse eller godkendelse, ser vi også på, om vilkårene bliver overholdt, f.eks. krav til fodring.
Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling.
Ud over regelmæssige tilsyn, kan vi også komme på tilsyn i forbindelse med eksempelvis klagesager eller miljøuheld.

Indberetning til Miljøstyrelsen

Hvert forår skal kommunen indberette til Miljøstyrelsen, hvordan det er gået med at opfylde tilsynsforpligtelsen i det forløbne år, hvor mange virksomheder, der er i kommunen, hvor mange godkendelser, der er givet, og lignende.

Miljøtilsynsrapporter

Miljøtilsynsrapporter kan ses på Dansk Miljø Administration

 

Brugerbetaling

Der skal betales for den tid, kommunen bruger i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Timesatsen fastsættes af Miljøstyrelsen.

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Faaborg-Midtfyn Kommune fører regelmæssigt tilsyn med ca. 400 virksomheder og 400 landbrug i Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde.

Hvad er timeprisen?

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren.
Før 2004 var brugerbetalingen en fast afgift pr. år for hver erhvervsenhed. Men derefter er det ændret til betaling efter forbrug af tid på tilsyn pr. år.

Bruger kommunen rådgivere eller anden ekstern bistand skal virksomheden betale 57,79 % af udgiften ekskl. moms.

For visse miljøgodkendelser af husdyrbrug opkræves kun 80% af det samlede beløb for egne og eksterne ydelser.

Hvornår sendes regningen

Opkrævning sker hvert år november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Regninger for miljøgodkendelsesarbejde udsendes også i november medmindre andet aftales med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser gælder for eksempel følgende:

 • Alle virksomheder og landbrug, der skal have en miljøgodkendelse
 • Autoværksteder og vognmænd
 • Maskinværksteder, møbelfabrikker mv.
 • Erhvervsmæssige dyrehold
 • Pelsdyrfarme

Hvilke aktiviteter er omfattet af brugerbetaling?

Du skal fx betale for, at Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • forbereder tilsyn
 • udfører tilsyn på virksomheden
 • udtager prøver (inkl. analyser)
 • udarbejder tilsynsrapporter
 • følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
 • vejleder om miljøregler for konkrete projekter
 • giver udtalelse til grønne regnskaber
 • behandler miljøgodkendelsesansøgninger
 • reviderer ældre miljøgodkendelsers vilkår
 • Hvorfor skal virksomhederne betale?

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale efter medgået tid for kommunernes tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest.

Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte Miljø på  72 53 21 40 eller teknik@fmk.dk.

Mere information

På Retsinformations hjemmeside kan du se Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsplan

Jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden minimum hver 4. år udarbejde og offentliggøre en miljøtilsynsplan som omfatter de virksomheder og husdyrbrug der er omfattet af kommunens tilsynspligt.

Faaborg-Midtfyn Kommunes tilsynsplan kan ses herunder eller på DMA.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Landbrug

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

Send en mail

Skriv sikkert til os