Tilbud, træning og rehabilitering

Vores Hjerneskadecenter danner rammen om den tværfaglige indsats for voksne med erhvervet hjerneskade, herunder demens.

Fælles for de indsatser, der tilbydes i Hjerneskadecentret er, at den enkelte borgers forløb tilrettelægges individuelt ud fra den rehabiliterende tankegang.

 • Det overordnede mål for alle indsatser er, at borger opnår et meningsfyldt liv med hjerneskade.

 

Følgende tilbud er samlet i Hjerneskadecentret:

 

Hjerneskadecentret rummer desuden Hjerneskadeforeningen og Ældresagens aktivitetstilbud, som for eksempel:

 • Samvær i caféen
 • Krea-værksted.
Luk alle
Åben alle

Genoptræning

Efter akut opstået senhjerneskade tilbyder vi genoptræning.

Hvem kan benytte tilbuddet

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune primært over 18 år, der har pådraget sig en hjerneskade som en følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hovedtraume (trafik uheld, fald, slag)
 • Hjernerystelse
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Svulster i hjernen
 • Følgeskade efter misbrug

Tilbuddet kræver henvisning og er en del af det nationale forløbsprogram.

Henvisningen kan ske efter endt sygehusindlæggelse (Sundhedslov §140) eller fra den praktiserende læge. Borger eller pårørende kan også selv henvende sig.

Desuden kan henvisningen komme fra jobcenter med flere (Servicelov §86,1).

Hvad består tilbuddet af

Genoptræning kan indeholde:

 • Specifik fysisk træning i forhold til styrke, udholdenhed, kondition, stabilitet, balance samt vestibulær træning.
 • Specifik ADL-træning for eksempel bad, påklædning og madlavning med videre.
 • Udredning og træning af spise og synke vanskeligheder.
 • Individuelt tilpassede selvtræningsprogrammer.
 • Screening og træning af syn, eventuelt i samarbejde med optometrist.
 • Specifik træning af gang og udendørs færden.
 • Viden om kognition og herunder specifik kognitiv træning af for eksempel overblik, planlægning og hukommelse. Herunder vejledning af kompenserende strategier.
 • Råd og vejledning i forhold til energiforvaltning.
 • Pårørendesamarbejde.

Hvordan foregår forløbet

Træningen foregår i Hjerneskadecentrets træningslokaler og/eller i borgers eget hjem og varetagers af fysioterapeuter og ergoterapeuter med særlige kompetencer inden for det neurofaglige område.

 • Der laves en fysioterapeutisk/ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering.
 • Der aftales hvad målet for genoptræningen skal være.
 • Der laves en individuel vurdering af, hvorvidt træning skal foregå på hold eller ved individuel træning.
 • I nogle tilfælde afholdes tværfagligt rehabiliteringsplansmøder, hvor mål revurderes og fælles plan fastlægges. Her kan øvrige interne samarbejdspartnere også indkaldes.
 • I samarbejde med hjerneskadekoordinator og jobcenter tilbydes hjælp til tilbagevenden på arbejdsmarkedet.
 • Ved afslutning af genoptræningsforløb lægges der en plan for videre træning.

Neuropædagogisk tilbud

Neuropædagogisk tilbud er et aktivitets og samværstilbud under Lov om Social service som § 104 tilbud, for borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Hvem kan benytte tilbuddet

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, kan tilbuddet være aktuelt for dig.

Du skal henvises af kommunens sagsbehandlere for at benytte tilbuddet.

Hvad er formålet med tilbuddet

Deltagelse i tilbuddet skal have til mål at forbedre og/eller vedligeholde færdigheder, samt livskvalitet.

Der opstilles individuelle mål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandleren, og der udarbejdes en handleplan for borgeren.

Hvad består tilbuddet af

Fokus på tilbuddet er at skabe et åbent, socialt og humørfyldt miljø, hvor der er plads til alle uanset udfordringer, erhvervet som følge af hjerneskaden.

Borger får sammen med andre deltager et netværk, hvor den enkelte kan føle sig set, hørt og accepteret.

Aktiviteterne på tilbuddet spænder vidt, og kan for eksempel være:

 • fysisk træning i træningsrum og i naturen
 • hold hvor der arbejdes med kognitive strategier inspireret af KRAP og kognitiv terapi
 • kommunikation
 • energiforvaltning
 • mindfulness
 • træning af IT-færdigheder

Deltagelsen i tilbuddet kan være fra 1 til 3 dage om ugen, afhængigt af den enkelte borgers behov og personlige forhold.

Tilbuddet er et holdtilbud, sammen med andre borgere med senhjerneskade, og med udgangspunkt i den enkelte borgers, individuelle plan.

Neurorehabilitering

Hjerneskadecenteret danner rammen om rehabiliterende tilbud til personer med erhvervet hjerneskade.

Hvad enten du har brug for fysisk eller kognitiv genoptræning som følge af din erhvervede hjerneskade eller i forhold til langtidsfølger efter hjernerystelse har vi et tilbud til dig.

Hjerneskadecenteret rummer:

 • Fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk genoptræning efter indlæggelse
 • Voksen special undervisning (VSU)
 • Neuropædagogisk tilbud designet til den mere stabile og vedligeholdende fase i rehabiliteringen

 

Er du i tvivl om hvilke tilbud der er relevante for dig, kan du kontakte vores hjerneskadekoordinator (se kontaktboks)