Snerydning og glatte veje

Faaborg-Midtfyn Kommune rydder sne og glatførebekæmper på de vigtigste offentlige veje, stier og pladser. I regulativet kan du se, hvad der er din pligt som grundejer.

Regulativ for glatførebekæmpelse og snerydning

Kommunalbestyrelsen har den 7. november 2016 vedtaget et nyt regulativ for "Renholdelse og vinterbekæmpelse på kommunale veje, stier, pladser, fortove, mv."

Du skal være opmærksom på disse ændringer i regulativet:

Grundejere, der har en hjørnegrund, skal glatførebekæmpe og renholde arealer, der er beregnet for gående færdsel, og som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen.

Grundejere, der har adgang til flere veje fra f.eks. indkørsel, trappe, havelåge, sti, mv. har pligt til at glatførebekæmpe de arealer grundejeren har adgang til, og som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Vej og Trafik på 72 53 22 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Veje er inddelt i vinterklasser

Vinterklasser har ændret betegnelse fra klasse A, B, C og D til klasse 1, 2, 3 og 4, hvor 1 har højest prioritet.

Klasse 1 Glatførebekæmpes hele døgnet
Klasse 2 Det tilstræbes, at de større veje holdes farbare på hverdage kl. 7.00 - 20.00 og øvrige veje mv. holdes farbare kl. 8.00 - 20.00. Lør-, søn- og helligdage kl. 9.00 - 20.00.
Klasse 3 Det tilstræbes at veje mv. holdes farbare på hverdage kl. 8.00 - 20.00. Der glatførebekæmpes ikke fra lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 24.00. Der glatførebekæmpes kun ved ekstraordinær vejrforhold.
Klasse 4 Der glatførebekæmpes normalt ikke og kun ved ekstreme vejrforhold vil der foretages glatførebekæmpelse og først når der øvrige veje er farbare og kun hvis det kan ske indenfor normal arbejdstid.


Dine pligter som grundejer

Som grundejer har du ansvar for, at der sikres adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejder og øvrige, der færdes ved din ejendom. Det gælder også ved pladsen omkring brandhaner og lignende.

Det har følgende betydning for dig:

  • Ved snefald ryddes sne og glatførebekæmpes fortove snarest muligt efter snefald. Praksis i tidsrummet ca. kl. 7.00 til kl. 22.00.
  • Ved glat føre, skal der snarest muligt efter det er blevet glat – strøs grus/salt på færdselsarealet.
  • En grundejer kan kræves til ansvar, hvis der ikke er foretaget glatførebekæmpelse ved glat føre eller snefald.
  • Det er grundejerens forpligtigelse, at fortove ikke beskadiges i forbindelse med snerydningen og glatførebekæmpelsen. Det vil sige, at der kun må anvendes små maskiner, maskinkoste og lignende.

Private fællesveje

På private fællesveje i bymæssigt bebyggelse har grundejer samme forpligtigelse som ovennævnte, på tilgrænsende fortov samt kørebanen ud til vejens midte.

På landet (i landzonen) er det brugere af den pågældende private fællesvej, der skal rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

Undskyld at vi kaster med sneen

Under snerydningen af veje og stier kan det ske, at sneplove og fejemaskiner kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som du allerede har ryddet for sne. Det er selvfølgelig beklageligt – men du har som grundejer alligevel pligt til at fjerne sneen endnu en gang.

Følg med i vintervagtens meldinger

www.vintertrafik.dk kan du se vintervagtens melding for vejenes tilstand, vejtemperatur samt tidspunkt for udkald. Det vil fremgå hvornår sidste saltning og snerydning er igangsat.

Kort over glatførebekæmpelse

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os