Puljer og tilskud

Herunder finder du links til information og kriterier for de enkelte puljer, der kan søges, samt links til ansøgningsskemaer, som du skal anvende for at søge puljerne.

Faaborg-Midtfyn Kommunes puljekatalog giver overblik over tilskud til folkeoplysning, kultur, socialt arbejde og mere.

Faaborg-Midtfyn Kommune Puljekatalog 2024

 

 

Luk alle
Åben alle

Landdistrikspuljen Start

STØTTE TIL LOKALE PROJEKTER OG ILDSJÆLE

 • Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker, at støtte op om projekter og ildsjæle, der udvikler attraktive by- og lokalsamfund og i 2024 prioriteres projekter.
 • Der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landsbyplaner/udviklingsplaner
 • Der er målrettet tiltag i relation til FN's Verdensmål
 • Der indarbejder en eller flere af de 9 anbefalinger i Faaborg-Midtfyns Kommunes Landsbyanalyse

Se Faaborg-Midtfyns Kommunes landsbyanalyse

Der stilles 1.269.149 kr. til rådighed i 2024.

Puljens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter, lokale udviklingsplaner og Landsbyklyngesamarbejde med en finansiering op til 100.000 kr. pr. projekt.

Puljen har ansøgningsfrist 5. april og 7. oktober.

Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune giver forud for politisk behandling indstillinger til projekterne.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion - eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At skabe nye muligheder for en større grupper borgere i lokalområdet
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”
 • At understøtte tiltag der arbejder med klima og bæredygtighed samt FN’s øvrige Verdensmål

KRITERIER FOR LANDDISTRIKTSPULJEN ER:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer, skal dette oplyses i ansøgningen

ANSØGNINGER VIL I SÆRLIG GRAD BLIVE VURDERET PÅ:

 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen
 • om der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landbyplaner/udviklingsplaner
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet
 • projektets sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi
 • projektets sammenhæng til Faaborg-Midtfyn Kommunes Landsbyanalyse
 • projektet understøtter tiltag, der arbejder med klima og bæredygtighed samt FN's øvrige verdensmål”

HVEM KAN DER YDES TILSKUD TIL?

Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner eller lignende. Selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner.

Slå i gang puljen Start

Der stilles 125.000 kr. til rådighed i 2024.

Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.

Puljen kan søges løbende.

Puljen administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering og kommunens landdistriktskoordinator som tovholder.

Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen.

PULJENS FORMÅL ER AT YDE STØTTE TIL:

 • Projekter der indeholder nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
 • Formidling og kommunikation
 • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter

KRITERIER FOR SLÅ I GANG PULJEN ER:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser” Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune

HVEM KAN DER YDES TILSKUD TIL?

Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Det er Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer Slå i gang puljen, med administrativ understøttelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator.

Kulturpuljen Start

Foreninger og kulturaktører kan søge om tilskud til Kulturpuljen for et større publikum og til nyskabende kulturelle aktiviteter.

Hvis I har fået tilskud fra kulturpuljen, kan I her indsende jeres evaluering.

Der kan søges om støtte til

 • kulturelle arrangementer for et større publikum
 • nyskabende kulturelle aktiviteter
 • i særlige tilfælde kan der søges om drift af visse kulturelle foreninger

Puljen råder over ca. 400.000 kr. om året.

Ansøgningsfrister

Puljen har 2 årlige ansøgningsfrister: 20. januar og 20 august.

Der skal ansøges via ansøgningsformular på hjemmesiden. Papiransøgninger modtages ikke.

Når en ansøgningsfrist er udløbet, behandles ansøgningerne hurtigst muligt. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger om tilskud på 25.000 kr. og derover behandles af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, mens ansøgninger om tilskud på under 25.000 kr. behandles af administrationen.

Kriterier for tilskud

Nyskabende kulturelle aktiviteter

I tråd med kulturstrategien vægtes bl.a. følgende i vurderingen af nyskabende aktiviteter:

 • Bidrager de kulturelle aktiviteter til at styrke fællesskaberne og identiteten i lokalområder?
 • Har de pågældende aktiviteter og events rod i stedbundne potentialer?
 • Tager de kulturelle aktiviteter afsæt i nye samarbejder på tværs af fagområder (f.eks. mellem kulturaktører og aktører på sundheds-, uddannelses- og/eller fritidsområdet)?
 • Bidrager aktiviteterne til at styrke børn og unges kulturelle dannelse – f.eks. i form af talentudviklingsforløb eller afprøvning af unges kulturelle initiativer?
 • Styrkes formidlingen af kulturhistorien i lokalområderne gennem aktiviteterne?
 • Kan aktiviteterne bidrage til udvikling af indsatser i relation til visuel kultur – herunder formidlings- og undervisningsaktiviteter inden for billedkunst og film?

Desuden vurderes det, hvorvidt ansøgerne har blik for bæredygtighed og grøn omstilling i relation til udvikling og gennemførelse af de nyskabende aktiviteter.

Kulturelle arrangementer for et større publikum

Arrangementet skal have høj kunstnerisk kvalitet eller særlig kulturel betydning samt have vanskeligt ved at afvikles på kommercielle vilkår. Desuden vægtes følgende i vurderingen af et arrangement:

 • Størrelsen af det publikum, der forventes at opleve det pågældende arrangement
 • Muligheden for at blive et mindre "fyrtårn", der kan profilere Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Prioritering af bæredygtighed i forhold til etablering og afholdelse af det pågældende arrangement med henblik på at bidrage til den grønne omstilling
 • En vis medfinansiering i form af f.eks. entré, fondsstøtte, en forenings/arrangørs eget bidrag (er ansøger en privat virksomhed kan støtte fra kulturpuljen udelukkende bevilges i form af en hel eller delvis underskudsgaranti)

Tilskud til foredragsarrangementer gives kun til foredrag om kulturelle emner.

Tilskud til tilbagevendende arrangementer kan gives i en periode på max. 3 år. De mest markante kulturelle "fyrtårne" drevet af frivillige kan dog støttes over en længere periode, hvis Kultur- og Lokalsamfundsudvalget finder det formålstjenligt.

Der kan ydes tilskud og/eller underskudsgaranti til arrangementer for et større publikum.

Tilskud til drift af kulturelle foreninger

Følgende foreningstyper kan få bevilget driftstilskud, såfremt de sikrer en væsentlig medfinansiering i form af f.eks. entré, brugerbetaling eller fondsstøtte:

 • Teaterforeninger der sikrer opførelser af teaterforestillinger i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Musikforeninger der arrangerer koncerter inden for genrer, hvor arrangementerne ikke forventes at kunne hvile i sig selv
 • Kunstforeninger der laver udstillinger for et større publikum
 • Andre musikforeninger, der har til huse i egne eller lejede lokaler, og som arrangerer minimum 12 årlige koncerter fordelt over året med et gennemsnitligt besøgstal på minimum 50 betalende publikummer
  Driftstilskud udelukker som hovedregel, at modtageren kan opnå andre former for tilskud fra kulturpuljen

Der ydes ikke tilskud til

 • Kommunale og statslige institutioners egne kulturelle arrangementer og aktiviteter - herunder også daginstitutioner, friskoler, gymnasier, kirker o.lign.
 • Fejring af foreningsjubilæer, hvor målgruppen primært er foreningens medlemmer
 • Revyer og musikfestivaler der normalt kan drives på kommercielle vilkår
 • Kunstnere og foredragsholderes egne arrangementer og turnévirksomhed
 • Foredrag om emner der falder uden for emnerne teater, musik, sang, dans, litteratur, film og billedkunst - hytteleje, bespisning o.lign. i forbindelse med arrangementer for voksne
 • Rejser for voksne - indkøb af kunst og/eller inventar - bog- og cd-udgivelser
 • Allerede afviklede arrangementer og aktiviteter

Kunstpuljen Start

Private, foreninger, organisationer og kulturaktører kan søge om tilskud til indkøb af kunstværker til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilskud til indkøb af kunst

Der kan søges om støtte til

 • Erhvervelse af kunst af høj kunstnerisk kvalitet. For kunst af høj kunstnerisk kvalitet gælder, at kunstneren har en kunstfaglig uddannelse og/eller har udstillet på flere censurerede udstillinger.
 • Der kan søges finansiering til erhvervelsen af kunstværket, op til 50% af værkets samlede pris. Kun når der er dokumenteret bred lokal opbakning til kunstværket kan der søges fuldfinansiering af kunstindkøb.

Puljens beløb i 2024 er 57.450 kr.

Ansøgningsfrister

Puljen har en årlige ansøgningsfrist, nemlig 1. april. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Der skal søges via ansøgningsformular på hjemmesiden.
Ansøgningen skal indeholde budget, beskrivelse af kunstværket, motivationen for indkøb af værket samt placering og kunstnerens cv. Ansøgningen behandles snarest muligt efter ansøgningsfrist med inddragelse af en arbejdsgruppe i forvaltningen samt anbefalinger fra kommunens Statsanerkendte Billedkunstråd.

Din ansøgning vurderes

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på flg:

 • Kunstværkets/udsmykningens lokale forankring
 • En kunstfaglig vurdering fra Billedkunstrådet. Billedkunstrådet vægter: Kunstnerens plads i den bredere kunsthistorie. Værkets kvaliteter i forhold til udførelse -sammenholdt med kunstnerens øvrige praksis. Værkets lokale/lokalhistoriske betydning. Evt. værkets kvaliteter i relation til kommunens øvrige samling.
 • En vurdering af kunstværkets/udsmykningens påvirkning på trafikale, naturmæssige, planlægningsmæssige og andre tekniske forhold.
 • En vurdering af kunstværket i forhold til gældende udviklingsstrategi og eventuelle lokale udviklingsplaner og egentlige lokalplaner for området.
 • En vurdering af de økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kriterier for tilskud

Der kan støttes kunst, der opsættes i det offentlige rum, i tråd med kommunens retningslinjer for kunst i det offentlige rum og andre nationale, regionale og kommunale planer for området.

Kunst, der købes for midler fra 1% jordsalgspuljen tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftaler om erhvervelse af kunstværker indgås mellem kunstner og kommunen i henhold til de erhvervelsesskabeloner der anvendes i kommunen for midlertidig og permanente kunstværker. Bevillinger fra puljen gælder i 2 år fra bevillingen er givet ved politisk stillingtagen.

Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget Start

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter i såvel foreningslivet, som uden for foreningslivet (selvorganiserede aktiviteter). Puljen har til formål at understøtte nye folkeoplysende aktiviteter, men kan også bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker - herunder andre typer af foreninger eller selvorganiserede grupper. Puljen støtter projekter med relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen kan bl.a. anvendes til:

 • Etablering af nye foreninger og aktiviteter
 • Nye initiativer eller grene i eksisterende foreninger
 • Udviklingsforløb - f.eks. støtte til procesforløb
 • Partnerskaber - f.eks.
  • Mulighed for at søge støtte til opstart af samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aften skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører mv.
  • ”Den åbne skole”, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og foreninger eller projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner
 • Initiativer eller projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede borgere vil blive prioriteret højt
 • Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
 • Nye aktiviteter - f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner
 • Sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Tværgående initiativer/aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger
 • Talentarbejde - der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge
 • Enkeltstående projekter
 • Yderligere relevant uddannelse ved nye initiativer

Hvis der søges eller er givet tilsagn fra en anden kommunal pulje til et projekt, så kan det have betydning for sagsbehandlingen af ansøgningen til det pågældende projekt.

Foreninger, der har modtaget tilskud, skal kunne dokumentere de afholdte udgifter og ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Egenfinansiering skal udgøre en del af projektet, men vil bero på en konkret vurdering fra projekt til projekt.

Puljen har et budget på 220.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20. april og 20 september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling.

Kultur og Fritid kan administrativt bevilge tilskud under 5.000 kr. Dette behandles løbende og gives som orientering til Folkeoplysningsudvalget efterfølgende.

Moderniseringspuljen Start

Formålet med moderniseringspuljen er at støtte modernisering af aktivitetscentre, så de i højere grad kan klare sig selv.

Modernisering af lokale aktivitetscentre

Formålet med moderniseringspuljen er at modernisere og nytænke aktivitetscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune - dels så nye aktivitetsmuligheder kan udvikles, og dels så driftsomkostningerne kan nedbringes.

Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel udendørs som indendørs.

Puljemidlerne tildeles på baggrund af principperne i kommunens fritidsstrategi som du kan finde i højre side.

Kultur- og lokalsamfundsudvalget har besluttet at midler fra puljen uddeles efter følgende kriterier:

 • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
 • Om bæredygtighed tænkes ind i modernisering gennem valg af materialer, bæredygtigt byggeri, nedbringelse af brug af ressourcer eller miljøhensyn.
 • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
 • Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
 • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
 • Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
 • Om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
 • Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Principperne er udgangspunkt for Kultur- og lokalsamfundsudvalgets behandling af ansøgninger og udvalget kan i forbindelse med den konkrete behandling af ansøgningerne beslutte, hvordan hensynet til de forskellige principper skal vægtes.

Ansøgere der er moms-registreret skal ansøge beløb eksklusiv moms, da ansøgeren kan få fx bygge-momsen refunderet efterfølgende.

Ansøgere der IKKE er moms-registreret skal ansøge beløb inklusiv moms, da ansøgeren skal afholde alle udgifter til fx et byggeri inkl. moms.

Ansøgningsfrist

Puljen har 1 årlig ansøgningsfrist: 1. februar.

Der skal ansøges via ansøgningsformular på hjemmesiden. Papiransøgninger modtages ikke.

Når en ansøgningsfrist er udløbet, behandles inden for 3 måneder. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Forsamlingshuspuljen Start

Puljen kan søges af et af de 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019. Puljen støtter renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene.

Der kan søges om støtte til

Renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene. Der kan primært søges støtte til materialer, installationer mm, der sikre en udbedring af en eller flere skader nævnt i det enkelte forsamlingshus' tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan. I tilfælde hvor der lovmæssigt kræves håndværkere til udførelse af arbejdet, kan der også søges støtte til håndværkerhjælp, hvis der ud over det søges om støtte til håndværkerløn, begrundes det i ansøgningsskemaet. Derudover kan der søges støtte til energioptimerende tiltag, der kan mindske driftsomkostningerne i forsamlingshuset.

Kriterier for puljen

Ansøgningerne vurderes på baggrund af følgende kriterier:

 • Andelen af egenfinansiering i projektet – herunder frivillig arbejdskraft.
 • Skadens omfang. Akutte og kritiske skader (K3), der kan føre til en forværring af bygningens tilstand, hvis de ikke udbedres hurtigt, prioriteres højt.
 • Hvorvidt projektet virker realistisk og kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid.
 • Energioptimerende tiltag vurderes ud fra tilbagebetalingstiden og i hvilket omfang forsamlingshuset kan opnå et fald i energiforbruget.
 • Forsamlingshuset rolle som støttepunkt for lokalsamfundet vil indgå i vurderingen – herunder aktivitetsniveau og nytænkning til gavn for lokalbefolkningen.

Vær opmærksom på

Ansøgninger skal indeholde et budget, som skal ledsages af konkrete tilbud, og projekt-budgettet skal afspejle disse konkrete udgifter inkl. moms. Derudover skal ansøgningen indeholde en kort beskrivelse af projektet og en plan for udførsel.

Hvis et forsamlingshus er momsregistreret, skal ansøgt beløb være eksklusiv moms. Ikke momsregistrerede huse kan søge tilskud inklusive moms.

For at opnå støtte til energiprojekter skal forsamlingshuset have en godkendt energimærkning, og ansøgningen skal tage afsæt i forslagene fra energimærkningen, medmindre det drejer sig om klimaskærmen.

Hvem kan der ydes tilskud til?

De 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019.

Puljens beløb

Ca. 500.000 kr.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for puljen er 1. marts.

Ansøgningsskema

Puljen ansøges elektronisk via kommunens ansøgningsportal.

Når en ansøgningsfrist er udløbet, behandles ansøgningerne hurtigst muligt. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Guide til ansøgning

Tryk på linket under ansøgningsskema, så bliver du viderestillet til ansøgningsskemaet.

Opret en bruger til puljecenteret via Registrer dig i puljecenteret nederst på siden, hvis du eller forsamlingshuset ikke har en bruger i forvejen. Hvis du eller forsamlingshuset har en bruger, log da ind midt på siden via linket "Log på puljecenteret". Det er vigtigt, at du benytter og logger ind med din/jeres profil, hvis sådan en tidligere er oprettet.

Tryk på linket under ansøgningsskema, så bliver du viderestillet til ansøgningsskemaet.

Opret en bruger til puljecenteret via Registrer dig i puljecenteret nederst på siden, hvis du eller forsamlingshuset ikke har en bruger i forvejen. Hvis du eller forsamlingshuset har en bruger, log da ind midt på siden via linket "Log på puljecenteret". Det er vigtigt, at du benytter og logger ind med din/jeres profil, hvis sådan en tidligere er oprettet.

 • Gem profilen (adgangskoden) til puljecenteret til øvrige ansøgninger.
 • Hvis du er røget ud af puljesiden, så tryk på Se alle aktive puljer og vælg puljen du gerne vil søge.
 • Udfyld kasserne i ansøgningsblanketten.
 • Hav en kort beskrivelse af projektet og skadernes omfang klar.
 • Hav en kort beskrivelse af forsamlingshusets arrangementer og et overblik over, hvor ofte forsamlingshuset er udlejet klar.
 • Hav et budget, vedhæftede tilbud, regnskab og en evt. projektbeskrivelser klar til upload.
 • Når alle felter i ansøgningsskemaet er udfyldt, trykkes ansøg.
 • Du/I modtager efterfølgende en bekræftelse for modtagelse af ansøgningen pr. mail.

Energi- og vedligeholdelsespulje Start

Energi og vedligeholdelsespuljen kan kun søges af folkeoplysende foreninger.

OBS – Folkeoplysningsudvalget har for år 2023 besluttet at der kan støttes med op til 90% Af Energioptimering i egne og lejede lokaler. Jf. tilskudsreglerne fratrækkes halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør.

Se hele dagsordenspunktet fra den 8. december 2022, punkt 89: Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Til vedligehold er det stadig 70% i tilskud jf. tilskudsregler til foreninger.  

Folkeoplysningsudvalget har oprettet en Energi- og vedligeholdelsespuljen, der støtter foreninger, i egne eller lejede lokale, med at energioptimere og vedligeholde lokalerne, så de fremstår rimelig i forhold til den aktivitet der udfoldes. Puljen lægger særlig vægt på at støtte tiltag der kan nedsætte energiforbruget, samt andre renoveringer der kan bidrage til at nedbringe foreningernes driftsomkostninger på lokalerne.
Puljen tildeler tilskud til almindelig vedligeholdelse, samt energiforbedringer, i egne og lejede lokaler jf. Folkeoplysningslovens §25, samt Folkeoplysningsbekendtgørelsens §15.

Følgende bliver prioriteret:

 • Almindelig vedligehold
 • Energioptimerende tiltag
 • Renovering i forbindelse med at flere foreninger samles i et klubhus/lokale
 • Ansøgninger hvor flere foreninger søger sammen

Puljen støtter ikke:

 • Investeringer i nye anlæg, med mindre det er energioptimerende tiltag. Anlægsprojekter og nye investeringer henvises til andre puljer
 • Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne
  Snerydning, klipning af levende hegn, mv.

Yderligere økonomiske kriterier:

 • Vedligeholdelsesprojekter kan støttes med 70% af de samlede udgifter, fratrukket halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør
 • Hvis foreningens ansøgning til puljen udgør en udvidelse af lokaletilskuddet, kan folkeoplysningsudvalget vælge at nedsætte tilskuddet fra puljen.
 • Energioptimerende projekter kan støttes med ca. 75% af de samlede udgifter, fratrukket halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør
 • Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation
 • Bevilling gives på baggrund af budgettal. Det vil sige, at der skal søges inden udførelsen af arbejdet. Ved ansøgningen skal der vedlægges håndværkertilbud og søges om tilskud over 100.000 kr. skal der vedlægges 2 håndværkertilbud.
 • Bevilgede midler skal være anvendt senest i kalenderåret efter bevillingen

Energi- og vedligeholdelsespuljen kan søges 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september.

Der afsættes årligt 400.000 kr. til Energi- og vedligeholdelsespuljen.

 

§18 - Den sociale pulje Start

Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Der kan søges til drift og udvikling af aktiviteter ved foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan der søges til?

Frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljens beløb

Ca. 1.700.000 kr 

Ansøgningsfrister

1. november

Tildeling af puljemidler

Procedure for tildeling af puljemidler er beskrevet i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

§18 - Samskabelsespuljen

Puljen har til formål at understøtte NYE frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Indsatserne skal have fokus på samskabelse, og der skal være deltagelse af minimum to frivillige aktører. Det er et krav at kommunen indgår som aktør i indsatsen udover som finansierende part. Det kan f.eks. være i forbindelse med idéudvikling, som samarbejdspartner eller på anden vis.

Vi arbejder pt. på at få et nyt puljesystem, det kommer efterår 2023.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Hvad kan der søges til?

Nye frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljens beløb

Ca. 100.000 kr.

Ansøgningsfrister

Ingen frist - ansøges løbende. Der kan ansøges for op til 3 år ad gangen.

Tildeling af puljemidler

Procedure for tildeling af puljemidler er beskrevet i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

§79 - Midler til arrangementer for ældre Start

Puljen har til formål via åbne arrangementer at forebygge ensomhed hos ældre og herved at styrke trivsel og sundhed, især blandt enlige og udsatte ældre, herunder:

 • At forebygge at eventuelle problemer for den enkelte borger forværres.
 • At styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation, for derved at øge handlekompetencer.
 • At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktivitet.

Der kan søges til drift og udvikling af åbne - dvs. ikke medlemsbetingede - aktiviteter ved foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljernes formål.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan der søges til ?

Der kan søges til drift og udvikling af åbne - dvs. ikke medlemsbetingede - frivillige aktiviteter målrettet  ældre borgere. Aktiviteterne skal bidrage til at forebygge ensomhed samt styrke trivsel og sundhed - særligt blandt enlige og udsatte ældre.

Puljens beløb

Ca. 200.000 kr

Ansøgningsfrister

1. november

Tildeling af puljemidler

Procedure for tildeling af puljemidler er beskrevet i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

Få gratis adgang til fonde.dk Start

På fonde.dk kan du nemt søge fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og finde skabeloner, der gør det nemmere at få alt vigtigt med, når du kontakter en fond.

I Faaborg-Midtfyn Kommune ved vi hvor vigtige fondsmidler er for kultur-, fritids- og socialområdet.

Derfor står vi sammen med de andre fynske kommuner i Byregion Fyn om at tilbyde de fynske foreninger på kultur-, fritids- og socialområdet gratis adgang til platformen fonde.dk

Fonde.dk tilbyder forskellige værktøjer, som man kan bruge til projektudvikling og til at gøre fundraisingen mere målrettet inden for kultur, natur, fritid, byggeri, iværksætteri, arkitektur, børn, ældre og tilsvarende emner, som ligger det fynske foreningsliv nær.

fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.

Aftalen giver gratis adgang for foreninger og frivillige

Hver forening, aktør, organisation, gruppe og råd m.fl. kan oprette ét login til fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til fondsdatabasen, annonceringer af relevante støttemuligheder mv.

Vi ønsker på denne måde at give kultur- og fritidslivet i vores kommune bedst mulige betingelser for at udvikle projekter og gennemføre effektiv fundraising for de mange gode idéer og initiativer, som spirer.

Få adgang

Følg nedenstående link til Byregion Fyns hjemmeside (åbner på ny fane) og udfyld en enkel kontaktformular. I løbet af få dage vil du så modtage dit login fra fonde.dk.

Event- og udviklingspuljen Start

Som forening kan du søge om tilskud til tiltag, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Målet med Event- og udviklingspuljen er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Event- og udviklingspuljen giver derfor foreninger, organisationer med videre mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

PULJENS BELØB

Puljen råder over ca. 750.000 kr. om året.

ANSØGNINGSFRIST

Du kan indsende ansøgninger løbende. Vi forventer, at der er en sagsbehandlingsfrist på op til 8 uger.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg behandler ansøgningerne, og alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Bemærk, at vi ikke kan imødekomme ansøgningen, hvis ovenstående forhold ikke er medtaget i ansøgningen.

Driftspuljen Start

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give foreninger mulighed for at søge om støtte til mindre driftstiltag i lokalsamfundene, og har derfor vedtaget en driftspulje.

Der er i alt afsat 100.000 kr. til formålet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende. 

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Krav til ansøgning

 • Der kan maksimalt søges om støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning
 • Der kan maksimalt søges om støtte i en tidsbegrænset periode på maksimalt 3 år.
 • Driftstilskuddet kan kun anvendes til lovlige kommunale formål, det vil sige, at kommunen selv skulle kunne varetage aktiviteterne, driften eller anlægget.

Hvis en forening modtager støtte fra driftspuljen, skal der senest efter 2 år gives en status på driften, herunder forventningerne til fremtidig finansiering af driften, når det kommunale tilskud udløber.

 

Grøn Pulje

Hvad er Grøn Pulje?

Jf. Lov om fremme af vedvarende energi §14, stk. 4, skal opstillere af større vedvarende energianlæg betale et beløb, som svarer til 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller. Folketinget har vedtaget, at kommuner, hvor der opsættes vedvarende energianlæg, skal oprette en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale et engangsbeløb til i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug. Disse midler kan søges og anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Puljens formål

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med puljen at støtte op om projekter, der fremmer den grønne omstilling og fokuserer på miljømæssig bæredygtighed i kommunen.

Hvad kan man søge støtte til?

Grøn Pulje støtter initiativer, der fremmer og/eller formidler miljømæssig bæredygtighed. Miljømæssige bæredygtighed skal forstås bredt, og fokus er at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø - både nu og i fremtiden. Små fremskridt i teknologi og i de valg vi træffer i hverdagen, kan betyde meget for at sikre en mere bæredygtig kommune. Aktiviteter/tiltag kan have mange forskellige former for formål herunder: energibesparelse, CO2 reduktion, biodiversitet, bæredygtig byudvikling, mm. Udover mere tekniske projekter, kan det også være projekter med en mere læringsmæssig eller oplevelsesmæssig værdi, f.eks. formidling, der opfordrer borgere til at ændre deres adfærd, eller information om hvordan man anlægger et regnvandsbed i haven.

Kriterier for støtte

Der vil blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Projektets nærhed til det vedvarende energianlæg. Projektets nærhed til energianlægget vil veje højt i udvælgelsen af projekter.
 • At projekt giver værdi i lokalområdet og er til gavn for mange.
 • At projektet bidrager til miljømæssig bæredygtig udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • At projektet er innovativt og kan være inspirerende for andre.
 • At projektet er realiserbart, og at bæredygtig drift og økonomi er tænkt ind.
 • At projektet passer ind i kommunes udviklingsstrategi og andre eksisterende planer.
 • Om projektet er medfinansieret af ansøgeren eller af andre kilder. Det vil være muligt at give 100% støtte til ansøgte projekter.

Der gives ikke støtte til drift og vedligehold.

Hvem kan søge støtte?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger, der ligger inden for kommunegrænsen og projektet skal foregå i Faaborg-Midtfyn Kommune. I prioritering af ansøgninger skal der tages særligt hensyn til de projekter, der ligger tæt på vedvarende energianlæg. Der tages også særligt hensyn til, at projektet er til gavn for almenvellet eller en bred målgruppe.

Ansøgningens indehold

 • Beskrivelse af organisering, ansvarsfordeling og partnere/involverede aktører i projektet.
 • Projektbeskrivelse (målsætningen, aktiviteter, anlæg, forventede effekter).
 • Projektets geografiske omfang og målgruppe.
 • Tidsplan (skal være færdiggjort indenfor 2 år).
 • Budget (ansøgt beløb, hvad skal ansøgte tilskud dække? Er projektet medfinansieret?).
 • Hvis relevant: Hvem og hvordan driftes projektet?

Behandling af ansøgninger

Teknik- og Miljøudvalget vælger, hvilke projekter der tildeles midler. Svar om tilsagn/afslag udsendes senest ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Hvornår kan der søges midler fra Grøn Pulje?

Midler bliver indbetalt til Grøn Pulje, når et anlæg bliver taget i brug. Kommunen vil annoncere en indkaldelse af ansøgninger kort tid efter, at midlerne er modtaget fra opstilleren af VE-anlægget. Midlerne skal bruges inden 3 år fra kommunens medtagelse.

Hvornår udbetales støtten?

Det afhænger af typen af projekt og besluttes i forbindelse med at midlerne tildeles. Kommunen kan udbetale beløb løbende efter regning.

Byliv på havnen i Faaborg 2024

Du kan som forening, borger eller anden aktører søge om støtte til at skabe oplevelser til understøttelse af bylivet på havnen i Faaborg.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid - Puljer

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os