Veteranstrategi

Veteranstrategien definerer rammerne for kommunens støtte til veteraner og deres pårørende og for hvordan veteraner bedst hjælpes.

Luk alle
Åben alle

Generelt om Veteranstrategien

Veteraner, som har været udsendt i internationale operationer, har ydet en stor
indsats for det danske samfund.

Det er derfor vigtigt at anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for Danmark.
Anerkendelse er mange ting, og veteraner er forskellige i forhold til, hvad de oplever
som anerkendende.

Den officielle flagdag for Danmarks udsendte d. 5. september er en anledning til at
udtrykke anerkendelse for den vigtige indsats, som Danmarks udsendte yder og har
ydet i en række af verdens konfliktområder siden 1948.

Men anerkendelse er ikke nok. Denne veteranstrategi medvirker til at sikre, at
veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune har de bedst mulige vilkår for at genoptage
deres liv, når de vender tilbage til Danmark.

Hans Stavnsager
Borgmester

Veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune

I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948,
hvilket gør dem til veteraner.

De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret, men også Politiet og forskellige NGO’er
har løst vigtige opgaver uden for Danmarks grænser, og de fortjener alle respekt og
anerkendelse for deres indsatser. Nogle af disse veteraner og deres pårørende bor i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har, ifølge Forsvaret, 247 veteraner, hvoraf 72 stadig er
ansatte for Forsvaret.

Formålet med veteranstrategien er at definere rammerne, for
Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til kommunens veteraner og deres pårørende, og for
hvordan vi hjælper med at sikre en tilbagevenden til den tilværelse, de levede før
udsendelse.

Veteranstrategien tjener som redskab til at gøre, hvad der skal til, for at veteranerne
og deres pårørende lige som alle andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune får så
godt et liv som muligt, er inkluderet i fællesskabet og bliver meget tilfredse med
livet.
Veteranstrategien fokuserer på tre områder, som kræver særlige indsatser og initiativer

1. Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer
2. Støtte til socialt udsatte veteraner – herunder veteraner med PTSD
3. Støtte til veteranernes pårørende

Fokusområde 1: Nyttiggørelse af veteraners kompetencer

Langt størstedelen af de hjemvendte veteraner genindtræder problemfrit på
arbejdsmarkedet - enten i deres tidligere job eller på nye arbejdspladser. Her
medbringer veteranerne erfaringer og kompetencer fra deres udsendelser, hvor de har
arbejdet med stort ansvar og under pres, og ofte opøvet nye ledelsesmæssige, tekniske
og administrative kompetencer.

Ligesom alle andre på arbejdsmarkedet kan hjemvendte arbejdsdygtige veteraner have
svært ved hurtigt på egen hånd at finde beskæftigelses- eller videreuddannelsesmuligheder. Og her har kommunen en opgave i at støtte disse borgere. Indsatsen for veteraner følger de lovgivningsmæssige rammer, som er sat for
beskæftigelsesindsatsen generelt.

Specifikt i forhold til borgere med veteranbaggrund ønsker Faaborg-Midtfyn
Kommune at møde veteraner med en faglig ballast, som tager højde for den erfaring,
de oplevelser samt eventuelle skånebehov den enkelte veteran har som tidligere
udsendt.

Møde med veteraner kan opdeles i to spor:

1. Veteraner tæt på arbejdsmarkedet: Et spor for veteraner uden helbredsmæssige udfordringer: Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som er i kontakt med jobcenteret, fordi de har brug for støtte til at komme tilbage i arbejde eller i uddannelse.

2. Veteraner længere fra arbejdsmarkedet: Et spor for veteraner med andre udfordringer end blot ledighed: Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som enten er sygemeldte eller på kontanthjælp, og som har helbredsmæssige og/eller sociale udfordringer. Fokus i indsatsen er – igennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats – at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist.

Det er relevant, at kommunen sammen med den hjemvendte veteran identificerer de særlige kompetencer, som er opnået under udsendelse, og inddrager disse i en målrettet indsats for at finde ny beskæftigelse eller videreuddannelse for den enkelte.
Målet er for arbejdsdygtige veteraner, som for alle andre ledige, at komme hurtigt i job eller videreuddannelse, og kommunens værktøjer samt de lovgivningsmæssige rammer er også i udgangspunktet de samme.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil have fokus på at inddrage veteranernes særlige erfaringer og kompetencer.

”Kompetencekortet” er et tilbud til veteraner fra Forsvaret. Det består af veteranens militære CV, en oversigt over veteranens generelle kompetencer opnået i international tjeneste, samt veteranens militære uddannelser, omskrevet i forhold til den nationalekvalifikationsramme. Kompetencekortet kan bruges som dokumentation ved jobsøgning eller optagelse på en civil uddannelse.
Veteraner fra andre organisationer end Forsvaret kan i samarbejde med kommunens jobkonsulenter beskrive, hvilke kompetencer de har opnået som et led i beskæftigelsesindsatsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil:
• Have fokus på de kompetencer, den enkelte veteran har opnået igennem sin udsendelse og uddannelse i Forsvaret, og herunder sætte de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver.

• Synliggøre veteranernes særlige kompetencer på arbejdsmarkedet i forhold til virksomhederne. Jobcenteret vil være særligt opmærksom på det såkaldte kompetencekort.


• Tilstræbe at de aktive tilbud til veteraner især vil handle om tilbud i ordinære virksomheder, eksempelvis i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud, eventuelt i kombination med opkvalificering.

• Benytte Mentorordning under Camp Pol der kan hjælpe i forhold til praktikophold, virksomhedskontakt, opbygning af netværk blandt virksomheder, der benytter veteraner som arbejdskraft mv.
• Facilitere aktiviteter for veteraner og deres pårørende, ved aktivt at støtte både værksted, cafe og aktiviteter under Camp Pol på Polymeren.

• Markere den officielle flagdag for Danmarks udsendte på en måde, som appellerer til den brede kreds af veteraner og deres familier.

• Arbejde målrettet på at få veteranerne med i foreningslivet og i det frivillige arbejde, og bruge deres ressourcer på en anerkendende måde.

(Camp Pol er et aktivitets- og mødested for Fynske veteraner og deres pårørende, men er
også åbent for andre udsendte som f.eks. Politiet, UN, Røde Kors, Læger uden grænser mf.
Camp Pol er altså et uformelt og åbent mødested for alle dem der gerne vil mødes med
andre som har været i verdens brændpunkter.
Udover aktiviteter i Camp Pol, så er man velkommen til at deltage i de øvrige aktiviteterne
som er på Polymeren i Årslev – både som veteran og som pårørende.)

Fokusområde 2: Støtte til socialt udsatte veteraner - herunder veteraner med PTSD

Faaborg-Midtfyn Kommune anerkender/er beviste om, at nogle veteraner oplever
psykiske og psykosociale problemer efter deres udsendelser i international tjeneste.
Det kan være samlivsophør, alkohol-, medicin- og stofmisbrug, hjemløshed, kriminalitet,
social isolation m.m.

Faaborg-Midtfyn Kommune stræber efter at løse disse problemer sammen med
veteranerne og deres pårørende på en støttende og respektfuld måde.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune udvikle et tæt samarbejde med regionens
behandlingstilbud til veteraner, veterancenteret, og veteranhjemmene i området
omkring kommunen.

Behandling og genoptræning af sårede veteraner

Faaborg-Midtfyn Kommune opfatter alle borgere som unikke, og derfor mødes de med
den indsats, der er nødvendig for den situation, de står i. Dette gælder også for
veteranerne.

Når veteraner har behov for genoptræning eller behandling, varetager Faaborg-
Midtfyn Kommune sin del af opgaven, men har samtidig øje for, at egne tilbud skal ses i
sammenhæng med eventuelle forløb i regionalt eller statsligt regi.

Veteraners behov kan være mangeartede og et kendetegn for gruppen er, at deres
problemstillinger ikke er velkendte, samt at deres kendskab til det offentliges tilbud
kan være begrænset af, at det ikke er en gruppe, der er vant til, eller ønsker at være i
kontakt med kommunen. Det fremgår således af regeringens veteranpolitik, at flere
veteraner anerkender ikke at have psykiske lidelser som følge af udsendelsen.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at understøtte opgaven med at identificere de
psykisk syge veteraner, som ikke selv har erkendt deres problem for at sætte ind med
hjælp tidligst muligt, og der vil i den forbindelse være fokus på samarbejde med
praktiserende læger, psykiatrien og civilsamfundet.

Veterankoordinatorfunktionen

Funktionen som veterankoordinator deles mellem det egentlige myndighedsarbejde,
der varetages af eksisterende medarbejdere i hhv. Sundhed & Omsorg og i
Arbejdsmarked, samt en mentorfunktion på neutral grund i regi af Camp Pol. Den
myndighedsrelaterede veterankoordinatorfunktion skal tilegne sig viden om
veteranforhold og løbende holde sig orienteret om relevante behandlings- og
støttetilbud for på denne måde at kunne rådgive og vejlede kommunens udsatte
veteraner ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang.

Veterankoordinatoren skal desuden holde sig orienteret om kommunens aktuelle
tilskuds- og støttemuligheder, samt procedurer for ansøgning og tildeling af disse.

Mentorfunktionen skal fungere som bindeled mellem veteran og virksomhed, have
veteraner i praktik på Camp Pol forud for et evt. ordinært arbejde, være til stede for
at lytte og sparre - i de mere uformelle rammer, når der er åbent i Camp Pol eller
efter behov hos veteranen. Denne profil vil yderligere have til opgave at få nye
netværk blandt veteraner op at stå og få skabt et frivilligkorps af personer med
relevante erfaringer i forhold til veteraner.

I praksis betyder det at der skal:

• Etableres og udvikles et tæt samarbejde med støttetilbud i regi af virksomheder, fonde, foreninger og veterancenteret, som henvender sig til veteraner og deres pårørende

• Etableres og udvikles et tæt samarbejde med psykiatrien, de praktiserende læger i kommunen, og øvrige relevante behandlingstilbud

• Støttes op om de etablerede faciliteter som værksted og veteran café på Polymeren (Camp Pol) såvel organisatorisk som praktisk, hvis behov for dette opstår.

Fokusområde 3: Støtte til veteraners pårørende

Hele familien - herunder også børnene - bliver påvirket af en udsendelse, og i visse
tilfælde vil børnene have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen.

Faaborg-Midtfyn kommune kan i disse tilfælde tilbyde rådgivning og vejledning, eller
der kan iværksættes foranstaltninger som f.eks. familiebehandling, kontaktperson eller
pædagogisk hjælp i hjemmet, hvis kommunen vurderer, at disse foranstaltninger kan
løse barnets eller familiens problemer.

Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den
enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For de familier, som har børn i skolealderen, vil relevante samarbejdspersoner være
klasselærer, sundhedsplejerske og skolepsykolog i forhold til at identificere
problematikker hos børn og i familierne som følge af en udsendelse.

I praksis betyder det at der vil blive:

• Sikret et tæt samarbejde på tværs af fagområder og afdelinger om det enkelte barn og familie.

• Samarbejdet med Veterancenterets socialrådgivere om, hvordan man bedst håndterer børns oplevelser under og efter en forælders udsendelse, i de sager, hvor det vurderes relevant og nødvendigt

Spørgsmål? Kontakt os

Socialområdet Voksne

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os