Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Luk alle
Åben alle

Forord

Den nye Sundhedspolitik 2016- 19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har, som kommune, stort fokus på borgernes sundhed, fx indgår sundheden som et led i den nyligt vedtagne Udviklingsstrategi 2015-30. Vi ser borgeren som et helt menneske og støtter borgerens ønske om at fastholde eller vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivets aktiviteter i bolig, uddannelse og job samt fritid. Vi vil sikre en målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende indsats, som går på tværs af de kommunale forvaltninger og behandlingstilbud, der bidrager til flere gode leveår blandt borgerne. En sundhedspolitik er til for borgerne og samtidig er den enkelte borger den bedste ekspert i egen sundhed. Det er derfor helt naturligt for Sundhedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, at invitere borgerne til at have afgørende indflydelse på politikkens indhold. Siden maj 2015 har borgerne arbejdet tæt sammen med administration og politikere om, at skrive den nye Sundhedspolitik 2016-19, og det er derfor med stolthed, at vi nu kan lancere den.

Mads Holdgaard Formand for Sundhedsudvalget

”Vi ser borgeren som et helt menneske og støtter borgerens ønske om at fastholde eller vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivets aktiviteter i bolig, uddannelse og job samt fritid.”

Sundheden som ramme

Den seneste, og i øvrigt tredje, generation af Sundhedsaftalen, tegner klare politiske mål for arbejdet med sundhedsområdet på tværs af aktørerne i kommune, hospital og almen praktiserende læger. Sundhedspolitikken er en vigtig brik i det fortsatte lokale arbejde med at implementere de tre overordnede mål i Sundhedsaftalen 2015-18:

1. Vi skal samarbejde om at skabe sundhed for alle – også for de særligt sårbare og for dem med psykiske udfordringer
2. Vi skal samarbejde med borgerne og deres netværk om, at skabe sundhed og rehabilitering i deres hverdag
3. Sidst, men ikke mindst skal vi arbejde tæt sammen om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvori mennesket, uanset om man er borger eller patient, oplever sig hørt og set og hvor overgange mellem sektorer sker smidigt og grundigt

Sundheden i vores Kommune

Sundheden blandt borgerne i kommunen er forbedret gennem de senere år – blandt andet er der færre, der ryger dagligt eller har et stort forbrug af alkohol. Det skyldes både en generel samfundsudvikling samt vores målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og tilbud. Men vi er langt fra i mål endnu. Og vi må erkende, at der ikke findes hurtige eller nemme løsninger, når det kommer til at forbedre sundheden og give borgerne mulighed for at leve et liv med godt helbred og høj livskvalitet. Vi har en række udfordringer med sundheden, som de kommende års indsatser skal løse:

• Flere og flere borgere i kommunen oplever reduceret psykisk trivsel og helbred
• En stadig større andel af borgerne spiser usundt og rører sig for lidt
• Mange oplever udfordringer med overvægt
• Vi har stadig stor ulighed i sundheden, hvor borgere med korte uddannelser samt psykiske sygdomme lever flere år med sygdom og dør tidligere
• Et stigende antal mennesker lever med kroniske sygdomme

”Sundheden blandt borgerne i kommunen er forbedret gennem de senere år – blandt andet er der færre, der ryger dagligt eller har et storforbrug af alkohol.”

Borgernes Sundhedspolitik

I Faaborg-Midtfyn Kommune ser vi sundhed som et middel til, at vi kan leve det liv, vi ønsker. Derfor tager vores sundhedsindsatser udgangspunkt i borgerens egne ønsker og erfaringer fra hverdagen.
Vi mener, at borgeren er ekspert i eget liv, og vi vil sammen med borgerne skaffe mulighed for at handle og skabe rum for varige forandringer og forbedringer både i forhold til egen sundhed, men også i forhold til omgivelserne. På den måde understøtter vi et aktivt medborgerskab, hvor selvbestemmelse, deltagelse og ansvar for eget liv er i centrum.
Det er derfor helt naturligt, at den nye Sundhedspolitik 2016-19 tager afsæt i borgernes vurdering af vigtige indsatser. Vi har spurgt borgerne, både dem med få og mange ressourcer, om hvad de ønsker, vi skal arbejde med i den kommende årrække.
Figur 1 viser de 44 emner, som borgerne har stemt på som de vigtigste i det kommende sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
Vi vil have særligt fokus på de fem emner, der har fået flest stemmer, men naturligvis også arbejde bredt med listens områder

”Vi mener, at borgeren er ekspert i eget liv, og vi vil sammen med borgerne skaffe mulighed for at handle og skabe rum for varige forandringer og forbedringer både i forhold til egen sundhed, men også i forhold til omgivelserne.”

Sundhedstemaerne

De fem temaer om sundhed nedenfor bliver særlige fokusområder i vores kommende tilrettelæggelse af arbejdet om og med sundhed:

1. ET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN

Vi går nye veje og arbejder tæt sammen med både praktiserende læger, hospitaler, patientforeninger og andre aktører om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvori mennesket oplever sig hørt og set, og hvor overgange mellem sektorer sker smidigt og grundigt.

2. ENSOMHED OG MANGLENDE SOCIALE RELATIONER

Vi arbejder for at reducere ensomheden blandt såvel, unge, voksne som ældre. Vi arbejder forebyggende med tidlig identificering af tegn på ensomhed, således at den enkelte får et rigere socialt liv og en højere livskvalitet.

3. EN SAMMENHÆNGENDE KOMMUNAL FOREBYGGENDE INDSATS

Vi vil arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen. Det betyder, at vi koordinerer og tilbyder vores indsatser til en bred vifte af målgrupper på tværs af kommunal tilknytning, køn, alder og sociale skel.

4. DEN SUNDE FAMILIE

Vi tænker netværk og dets ressourcer som udgangspunktet for vores samarbejde med borgeren om sundhed. Vi inviterer derfor familie, pårørende og andre nære relationer med ind i dialogen, når vi arbejder med både fysisk, psykisk og social sundhed.

5. STRESS

Vi arbejder for, at den enkelte borger tilbydes såvel forebyggende som helbredende løsninger til at håndtere stress. Vi udvikler løbende vores indsatser og indgår i tæt dialog med borgeren, så vores tilbud tager udgangspunkt i deres behov.

”Vi vil arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen.”

Sådan følger vi op

For at borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal opnå en mærkbar forandring i deres liv og hverdag, er det afgørende med et fælles, tværgående ejerskab, hvor alle forpligter sig til at bidrage med at løse udfordringerne, så vi kan sikre et liv med høj livskvalitet og dermed realisere vores visioner. Derfor igangsætter vi handleplaner på tværs af alle udvalg, der følges op af konkrete initiativer og indsatser, som tager udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Handleplanerne skal sikre fokus på de faktorer, der påvirker borgernes sundhed mest, og skabe sammenhængende tilbud og indsatser på tværs af sektorer. Vi vil løbende afholde temamøder på tværs af kommunens politiske udvalg og koncerner. Vi vil inddrage borgere, pårørende, eksperter og samarbejdspartnere, gennem blandt andet arbejdsseminarer og arrangementer, for at få afdækket, hvor udfordringerne er størst, og få input til, hvordan vi løser dem bedst muligt.

”Vi vil inddrage borgere, pårørende, eksperter og samarbejdspartnere, gennem blandt andet arbejdsseminarer og arrangementer.”

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os