Bygge- og beskyttelseslinjer

Kyster, vandløb, søer, skove, fortidsminder og kirker nyder en særlig beskyttelse. Bygge- og beskyttelseslinjer markerer grænserne.

Naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 17, 18 og 19 fastsætter, hvor store arealer, der skal holdes fri for bebyggelse, beplantning og lignende rundt omkring værdifuld natur- og kulturarv.

Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor man ikke må bygge eller indrette sig lige så frit, som andre steder i landet.

For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv forløber der en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb.

For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv er der en skovbyggelinje på 300 meter fra skoven.

Beskyttelseslinjen omkring fortidsminder skal sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer og sikre indsynet til og udsynet fra fortidsminderne. Zonen forløber 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.

Kirkebyggelinjen beskytter kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.

Ansøgning

Ansøgning om ændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen skal sendes til Kystdirektoratet. De øvrige ansøgninger skal sendes til kommunen til fmk@fmk.dk. Der er stor forskel på, hvor meget der skal til for, at kommunen kan meddele dispensation fra forbuddet mod ændringer indenfor de forskellige beskyttelseslinjer.

Kort over bygge- og beskyttelseslinjer

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os