Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven fastsætter beskyttelseslinjer for at bevare natur- og kulturarv. Disse omfatter strand-, sø-, skov-, fortidsminde- og kirkebyggelinjer.

Naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 17, 18 og 19 fastsætter, hvor store arealer, der skal holdes fri for bebyggelse, beplantning og lignende rundt omkring værdifuld natur- og kulturarv.

Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor man ikke må bygge eller indrette sig lige så frit, som andre steder i landet.

For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv forløber der en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb.

For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv er der en skovbyggelinje på 300 m fra skoven.

Beskyttelseslinjen omkring fortidsminder skal sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer og sikre indsynet til og udsynet fra fortidsminderne. Zonen forløber 100 m fra fortidsmindets ydergrænse.

Kirkebyggelinjen beskytter kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 m fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 m højt.

Ansøgning

Ansøgning om ændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen skal sendes til Kystdirektoratet. De øvrige ansøgninger skal sendes til kommunen til fmk@fmk.dk. Der er stor forskel på, hvor meget der skal til for, at kommunen kan meddele dispensation fra forbuddet mod ændringer indenfor de forskellige beskyttelseslinjer.

Kort over bygge- og beskyttelseslinjer

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os