Olietanke

Olietanke kan give store forureninger og derfor er der regler for olietankes produktion, placering, alder, samt om at give kommunen besked om ændringer.

Her kan du finde information og vejledning om love og regler der gælder ved etablering og sløjfning olietank på din ejendom.

Luk alle
Åben alle

Anmelde etablering eller sløjfning af olietank Start

Miljøstyrelsen har svar på mange af de almindelige spørgsmål, som vi får om olietanke på følgende sider:

Det er kommunen, som fører tilsyn med Olietankbekendtgørelsen. Så hvis du ikke fandt svar på dine spørgsmål på Miljøstyrelsens sider, så kontakt Faaborg-Midtfyn Kommunes Miljøafdeling på telefon 72 53 21 40 eller mail teknik@fmk.dk

Etablering

Melding om etablering af olietanke skal ske digitalt:

Anmeldelse af olietanke

Olietanke skal meldes til kommunen 4 uger før de etableres. Dog kun 14 dage for små olietanke (under 6.000 liter).

Selvbetjening

Anmelde etablering eller sløjfning af olietank

Opdater BBR- oplysninger Start

Det er grundejerens egen pligt at sikre, at olietanke er registreret korrekt i BBR. Har du ændringer til BBR, kan du benytte følgende selvbetjeningsløsning:

Selvbetjening

Ret BBR-oplysninger

Lempelser

I særlige tilfælde kan vi tillade lempelser af visse krav (herunder krav om afstand til drikkevandsindvindinger).

Kontakt Kaare Dantoft på mail eller telefon 72 53 21 53, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Vejledning om olietanke

Skal du sætte en ny olietank op?

Du skal meddele det til Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis du skal sætte en ny olietank op til fx fyringsolie eller dieselolie. 

Du skal sende oplysninger om den nye olietank senest 14 dage før tanken kan sættes op.

Dermed får vi mulighed for at undersøge, om tanken er lovlig og bliver opstillet efter reglerne.

Du skal vedlægge en tegning, som viser, hvor tanken er placeret på din ejendom sammen med en kopi af tankattesten.

Tankattesten skal sendes til os senest ved opsætningen af tanken. Etablering og udskiftning af olietanke skal udføres af en sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Her kan du anmelde ny olietank.

Opstilling udendørs

Tanken skal have en afstand til naboskel på mindst 2,5 meter.

Placeres tanken tættere på en bygning end 2 meter, skal væggen på denne bygning være:

 • af væg med mindst BD 30 (BD 30: Brandmodstandsevne på mindst 30 minutter)
 • uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken
 • fra top af tank til tagudhæng skal der være 2 meter eller brandmæssig adskillelse mellem tank og tagudhæng. Alternativt skal der mellem tanken og eventuel åbning etableres en flammeskærm.

Opstilling indendørs

 • Tanke der opstilles indendørs, skal placeres i stueetagen eller kælder. 
 • Rum i bygning hvor plasttank er placeret, skal skilles fra øvrige rum af en bygningsdel med mindst BD 30. Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BD 30 dør, der er selvlukkende. 
 • Tærskel ved dør i opstillingsrummet til andre rum skal være høj nok til at tilbageholde tankens volumen i rummet ved udløb. Alternativt skal tanken placeres i et væsketæt bassin af for eksempel stål eller beton.

Skal du sløjfe en olietank?

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du meddele til Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Du sløjfer en olietank ved:

 • at fjerne restindhold af olie i tank og rør,
 • at afmontere påfyldnings-studsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted,
 • at fjerne tanken fra ejendommen.

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

En overjordisk tank eller en opgravet, rengjort tank kan afleveres på genbrugspladsen.

Her kan du anmelde at du sløjfer en olietank.

Sløjfningsfrist for olietanke

Der er fastsat sløjfningsfrist for tanke, der kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie. 

Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes ?

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år.  Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med korrosionsbeskyttelse i 70érne.

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes ?

Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Se også Miljøstyrelsens vejledning om villaolietanke 

Tanke med mindre end 6000 liter fyringsolie

Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

 • Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal  returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
 • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm.
 • Etablering (herunder udskiftning) af en tank skal foretages af en sagkyndig person med en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Det er kommunen, som fører tilsyn med olietankbekendtgørelsen. Så hvis du ikke fandt svar på dine spørgsmål på Miljøstyrelsens sider, så kontakt os.

Vær opmærksom på dine gamle nedgravede rørledninger

Nedgravede tanke til olie og benzin kan have en levetid på op til 50 år. Men det er ikke sikkert, at nedgravede rør til tanken har samme holdbarhed. Især ikke, hvis anlægget er etableret før år 2000, hvor der kom skærpede krav til de nedgravede rør.

For tanke over 6.000 liter er der krav om, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen.

Der er ikke et tilsvarende krav for anlæg under 6.000 liter. Men selvom din nedgravede tank er under 6.000 liter og har en levetid på 50 år, kan rørene have en væsentligt kortere levetid end tanken.

Derfor kan vi kun anbefale, at du får lavet en kontrol af dine nedgravede rør senest 30 år efter installationen.

Lempelser

I særlige tilfælde kan vi tillade lempelser af visse krav (herunder krav om afstand til drikkevandsindvindinger). Kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller e-mail teknik@fmk.dk.

Forsikring af olietanke

Ejere af fyringsolietanke på under 6000 liter, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning ved TopDanmark.

Plastolietanke

Olietanke af plast skal installeres brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis du planlægger at etablere en olietank af plast, bør du læse Beredskabsstyrelsens vejledning:

Plasttanke på over 2500 liter må kun opstilles med Beredskabsstyrelsens tilladelse.

Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko.

Plasttanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, som er tæt og strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Skal plasttanken stilles udendørs, kan man købe særlige underlag.

Tanke i kompositkonstruktion af plast og metal (for eksempel en plasttank med en tynd metalkappe) skal overholde de samme krav som tanke i plast.

Vigtigt: Plasttanke på over 2.500 liter må kun opstilles med Beredskabsstyrelsens tilladelse. Kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere om, hvad en ansøgning skal indeholde.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.