Dagrenovation

Det daglige affald fra husholdningen kaldes dagrenovation. Du skal sortere en del af det fra, så det kan blive genbrugt.

Det daglige affald fra husholdningen kaldes dagrenovation. Du skal sortere en del af det fra, så det kan blive genbrugt.

Luk alle
Åben alle

Dagligt affald fra husholdningen

Dagrenovation er betegnelsen for alt det daglige affald fra husholdningen. En del af affaldet, skal du sortere fra til genbrug. Det gælder blandt andet madaffald, glas, flasker, pap og papir. Det, der ikke kan sorteres til genanvendelse, kaldes restaffald

Restaffald er fx:

 • Pizzabakker og chipsposer
 • Snavset papir og pap
 • Plastfolie, der ikke kan rengøres
 • Støvsugerposer
 • Bleer, hygiejnebind, vatpinde og vatrondeller
 • Fiberklude og vådservietter
 • Filter-cigaretskodder
 • Små mængder sod og aske (skal være afkølet og emballeret)
 • Emballager, som ikke kan genanvendes
 • Ekskrementer fra kødædende dyr
 • Brugt stanniol med madrester

Restaffald er fx ikke:

 • Affald der kan genanvendes i andre ordninger
 • Fiskeben, kyllingeknogler osv. (madaffald)
 • Sovs (madaffald)

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for madaffald.

 

Sådan sorterer du affald i 10 fraktioner

Få her vejledning til, hvordan du kan sortere affald i de 10 fraktioner i de udleverede affaldsbeholdere.

I vejledningen beskrives både hvad du må sortere, og især også hvordan du IKKE må sortere.

Vejledning fra FFV om affaldssortering i 10 fraktioner

 

Indsamlingsordningen er obligatorisk

Dagrenovation skal du aflevere i affaldsbeholderen på din ejendom, som skal være tilmeldt indsamlingsordningen.

Indsamlingsordningen for dagrenovation er obligatorisk, og du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne. Alle beboelsesejendomme skal derfor være tilmeldt og bruge ordningen. Enhver ejendom skal mindst have en 140 liters beholder.

Aflevering af dagrenovation

Du må kun aflevere dagrenovation i ejendommens affaldsbeholder. Du må ikke aflevere det på for eksempel genbrugspladsen. Du må heller ikke sammenblande dagrenovationen med affald til genanvendelse f.eks. rent papir, pap, flasker og glas.

Plan for tømning af affaldsbeholdere, få SMS

Beholderen skal kunne rumme ejendommens affald for 14 dage ad gangen. Plan for hvornår affaldsbeholderen tømmes i løbet af året på den enkelte adresse, udarbejdes af FFV og denne plan kan udskrives fra FFV´s webside

Find tømningsplan for din adresse her

Det er muligt at få besked fra FFV, når affaldsbeholderne tømmes.

Tilmelding til SMS-service fra FFV

 

Placering af affaldsbeholderen

Der gælder særlige regler for placering af affaldsbeholderen og adgangsvejen hen til den.

Beholderen skal placeres:

 • 0-1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat vej eller vendeplads
 • Med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinje
 • Så der er 2 meters frihøjde
 • I niveau med kørevej på et stabilt og plant underlag

I Bilag 2 Regulativ for Husholdningsaffald kan du læse mere om krav til affaldsbeholderens standplads og adgangsveje.

Bilag 2 i Regulativ for Husholdningsaffald

Mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel skal placeres, så afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets gældende vejledning vedrørende indretning og brug af dagrenovationssystemer. Mobile beholdere skal placeres frit tilgængeligt i skel mod vej, med mindre der er tilmeldt Hente/Bringe ordning (se bilag 3).

Hvis FFV Renovation A/S skønner, at adgangsforholdene ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelser, er grundejere pligtig til at udbedre forholdene, således at renovationsarbejdet kan udføres forsvarligt.

Udbedring af adgangsforholdene skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kravene er følgende:

 • Mobile beholdere skal stå med håndtag mod renovationsmedarbejderens gangareal (vej)
 • Ved is og sne skal der være sikkert og frit tilgængeligt fra vej til beholder (jf. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune)
 • Mobile beholdere skal placeres i niveau med vej
 • Mobile beholdere skal senest kl. 5 på afhentningsdagen placeres ved skel
 • Såfremt der tømmes flere mobile beholdere på samme dag, skal disse placeres samlet ved siden af hinanden i skel
 • Den mobile beholder skal placeres frit tilgængeligt i skel mod vej. Dette kan betyde at den skal længere frem mod vejen end matrikelskel
 • Stationært opsamlingsmateriel skal placeres så renovationsbilen kan tømme med en maksimal afstand på 1 meter

Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.

Borgere og grundejere skal holde adgangsvejen og/eller lange indkørsler ryddelig og fri for sne samt i glatføre sørge for, at der er saltet/gruset. Snerydning og glatførebekæmpelse skal følge Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Renovationsmedarbejderen har ret til at undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis afhentning grundet vejrlig ikke kan ske forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Beholdere skal placeres således, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling (2,2 meter frihøjde). Det vil sige, at der ikke må være grene eller andet mindre en 2,2 meter over beholderen.

Mobile beholdere afleveres efter tømning ved skel på egen matrikel. Renovationsmedarbejdere kan stille den et andet sted end hvor den blev taget fra, grundet sikkerhed.

Mobile beholdere kan blive lagt ned af renovationsmedarbejderen efter tømning, hvis der er kraftig blæst.

Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Generelle krav til adgangsveje for renovationsbil

Følgende krav skal overholdes:

 • Vejbane generelt 3 meter
 • Vejbane ved tømmested 3,5 meter
 • Frihøjde 4,2 meter
 • Kørefast underlag
 • Udhængende grene og kviste skal fjernes
 • Belægning skal være vedligeholdt
 • Der skal være ryddet for sne og is, og være sikret mod glat føre
 • Kørevej skal være farbar hele året
 • Kørevej skal være fri for forhindringer såsom biler, traktorer, landbrugsmaskiner og lignende.
 • Ved sikring af veje med kæde eller lignende, som skal fjernes af renovationsmedarbejderen ved tømning, pålægges tillæg for hente/bringe ordning (se bilag 3)

Såfremt grundejeren ikke tillader, at der kører komprimator-biler/lastbiler på privat vej, skal det meddeles FFV Renovation A/S.

Landejendomme på privatvej

For landejendomme, med længere privat tilkørselsvej, gælder også skelordning. Det vil sige at den mobile beholder skal placeres i skel mod vej, eller der skal tilkøbes hente/bringe (se bilag 3).

Landejendomme på privat fællesvej

For landejendomme på private fællesveje gælder:

 • På private fællesveje, der ender blindt, skal der være en vendeplads
 • Vendepladsen skal have kørefast underlag

Afhentning af affald på privat fællesvej må ikke udløse, at der skal bakkes længere end maksimalt 50 meter til husstande på vejen.

Hvis en ejendom ikke overholder reglen om 50 meter, stilles mobile beholdere frem til vendeplads, offentlig vej eller anden vendemulighed (fx T-kryds).

Indretning af standplads, adgangsvej og vendeplads forestås og finansieres af grundejer.

Tæt bebyggelse med fælles opsamlingssted

Der må etableres fælles opsamlingssteder.

Kravene er følgende:

 • Gangareal skal være vedligeholdt og ren
 • Bredden skal minimum være 1 meter og med 2,2 meter frihøjde
 • Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter)
 • Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovationsmedarbejderen kan udføre arbejdet på forsvarlig vis
 • Gangareal skal være fri for forhindringer såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende grene og lignende
 • Gangareal skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre
 • Der må ikke være døre, låger og lignende med mindre det er tilmeldt Hente/Bringe ordning
 • Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage med kørende materiel lettes

Hvis fælles opsamlingssted placeres længere fra vej end 1 meter, eller der fx er døre eller låger mellem beholdere og vej, skal der betales tillæg for hente/bringe ordning (se bilag 3).

Hvor adgangsvejen af sikkerhedsmæssige grunde skal holdes aflåst, kan grundejeren ved henvendelse til FFV Renovation A/S aftale, at der skal benyttes nøgle så der kan afhentes affald.

Aftale om nøgle sker mellem borger/grundejer og FFV Renovation A/S.

FFV Renovation A/S kan ikke pålægges ansvar for evt. indbrud eller skader sket i forbindelse med udleveret nøgle.

Hvis borger ønsker at få monteret lås på mobile beholdere eller stationært opsamlingsmateriel kan dette tilkøbes ved aftale. Montering af lås udføres efter gældende aftale med FFV Renovation A/S.
Hvis flere enheder af mobile beholdere opstilles på standplads eller i fx affaldsrum, skal der sikres plads så hver enkelt mobile beholder er frit tilgængelig og kan afhentes og sættes tilbage efter tømning, uafhængig af øvrigt materiel.

Vintervejr – sne og glatføre

Hvis det ikke er muligt for borgere at sikre forsvarlige forhold, skal mobile beholdere/sæk på tømningsdag stilles frem til nærmeste ryddede vej.

Borgere på private veje og privat fællesveje skal rydde veje for sne og is, og sikre mod glatføre i henhold til kommunens Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Generelt skal grundejer sikre opfyldelse af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved kraftigt snefald kan tømning påbegyndes senere end normalt grundet sikkerhed.

Hjemmekompostering

Borgere kan selv kompostere grønt køkkenaffald og haveaffald. Det er godt for miljøet og for din have.

Grønt affald, der med fordel kan komposteres, er:

 • Frugt og affald herfra, dog ikke citrusfrugter
 • Grøntsager og affald herfra
 • Haveaffald
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Neddelte grene
 • Potteplanter med jordklump
 • Visne blomster
 • Æggeskaller

Madaffald, som kan tiltrække skadedyr, for eksempel opvarmede fødevarer, fisk, kød mv., må ikke komposteres. Det skal afleveres som madaffald i den grønne affaldsbeholder.

Kompostering må ikke medføre uhygiejniske forhold eller være til gene for dine naboer ved lugt eller ved at tiltrække skadedyr.

Takster

Her finder du oplysninger vedr. årlige takster for renovation hos FFV.

 

Spørgsmål om affald

Både når du flytter til en ejendom eller fraflytter, skal du give besked om det til FFV.

https://www.ffv.dk/selvbetjening/meld-flytning/

Spørgsmål om affald, afhentning af affald, sortering og affaldstyper, priser, drift mv. rettes til

FFV Energi & Miljø A/S Renovation

Telefon 62 61 16 66

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.