Regulativ for Husholdnings­affald

Retningslinjer for sortering og aflevering af husholdningsaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse  ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

 

Luk alle
Åben alle

Indhold

1 Formål

§2 Lovgrundlag

§3 Definitioner

§4 Gebyrer

§5 Klage m.v.

§6 Overtrædelse og straf

§7 Bemyndigelse

§8 Ikrafttrædelse

§9 Tilmelding/afmelding

§10 Ordning for madaffald

§11 Ordning for papiraffald

§12 Ordning for papaffald

§13 Ordning for glasaffald

§14 Ordning for metalaffald

§15 Ordning for plastaffald

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§17 Ordning for farligt affald

§18 Ordning for tekstilaffald

§19 Henteordning for restaffald

§20 Ordning for haveaffald

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

§22 Ordning for PVC-affald

§23 Ordning for imprægneret træ

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§27 Ordning for øerne

Bilag 1: Generelle regler

Bilag 2: Placering af beholdere og adgangsveje

Bilag 3: Hente-bringe ordning

Bilag 4: Fritagelse

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

1. Driftshenstilling. En henvendelse fra FFV Renovation A/S f.eks. om forkert benyttelse af beholder, beholderen er ikke tilgængelig, beholderen er overfyldt mm.

2. Indskærpelse. En konstaterende afgørelse, hvor husholdningen får at vide, at den skal overholde allerede fastsatte krav.

3. Grundejer. En grundejer, er den der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller
ejerforeningen som grundejer.

4. Kontaktperson. En kontaktperson er en repræsentant for en fællesløsning.

5. Lejer. En person, som ved en lejekontrakt har rådighed over ejendommen.

6. Borger. En borger er den som har en aftale om en renovationsordning og som står som betaler af egen løsning, en samlet fællesløsning eller part af en fællesløsning.

7. Blandet bolig og erhverv. Ejendomme, hvor der både er erhverv og bolig eller hvor der er erhverv i tilknytning til boligen på samme matrikel.

8. Henteordning. En ordning, hvor affaldet indsamles fra den enkelte husstand eller husstandsnært.

9. Bringeordning. En ordning, hvor den enkelte husstand selv afleverer affaldet ved indsamlingsstederne, som beskrevet i dette regulativ.

10. Skelordning. Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel). Det betyder at grundejeren bringer beholderen til skel. Renovationsmedarbejderen henter beholderen ved skel og bringer beholderen tilbage til skel efter tømning.

11. Standplads. Er den placering beholderen har på grundejerens grund alle dage, på nær på tømmedag, hvor beholderen skal bringes ud i skel. Grundejeren bringer selv beholderen til og fra standplads.

12. Mobile beholdere. Beholdere med hjul (med 1 eller 2-rum). Skillevæggen i 2- rumsbeholdere må ikke flyttes.

13. Stationært opsamlingsmateriel. Beholdere uden hjul.

14. Beholdere. Betegnelsen bruges i dette regulativ når der er tale om både mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.

15. Gangareal. Jævnt underlag bestående af fliser, asfalt eller beton.

16. Kørefast underlag. Jævnt og sikkert underlag der kan bære renovationsbilens vægt (26 tons).

17. Hente/Bringe ordning. En ordning, hvor borgere mod betaling kan få hentet affald ved standplads inde på egen matrikel, eller hvor borgere med lang indkørsel kan få hentet affald ved eget hus (se bilag 3).

18. Vendeplads. En plads hvor en 10 meter lang renovationsbil kan foretage en trepunktsvending. Vendepladsen kan være på en gårdsplads, et T-kryds eller tilstødende vej. Se illustration af vendepladsens størrelse på www.ffv.dk.

19. Frihøjde. I forhold til renovationsmedarbejder er frihøjden 2,2 meter. I forhold renovationsbilen er frihøjden 4,2 meter.

20. Miljøkasse. En udleveret rød kasse til opsamling af farligt affald og småt elektronik. Miljøkassen er en tilmeldeordning.

21. Tilmeldeordning. En henteordning hvor borger/grundejer aktivt tilmelder sig afhentning af miljøkasse eller tekstil. Tilmeldingen foregår digitalt.

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktør-bekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på FaaborgMidtfyn Kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Alle afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen og dette regulativ træffes af Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringer i regulativ og gebyrblade. FFV Renovation A/S kan meddele henstillinger af driftsmæssig karakter (driftshenstilling).

FFV Renovation A/S kan opkræve et omkostningsbestemt særgebyr, hvis en henstilling ikke følges. Gebyrets størrelse fremgår af takstbladet.


§7.1 Dispensation

Faaborg-Midtfyn Kommune kan, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ.


§7.2 Forsøgsordninger

Faaborg-Midtfyn Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre affaldsordningen, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af affald.

Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt opsamlingsmateriel, skal brugerne benytte disse, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel.

Brugerne skal samtidig følge forsøgsordningens gældende beskrivelse fra FFV Renovation A/S vedrørende indsamling af nye affaldstyper og/eller sorteringsmuligheder.

Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele deraf.


§7.3 Driften af indsamlingsordninger

FFV Renovation A/S står for driften af indsamlingsordningerne.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 21-01-2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 13-09-2011

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19-01-2022.Borgmester Hans Stavnsager                         Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Driften af affaldsordningen varetages af FFV Renovation A/S, det vil sige at man skal tilmelde sig ordningen hos:

FFV Renovation A/S, Korsvangen 6A, 5750 Ringe

Tlf: 62 61 16 66 - ffv@ffv.dk - www.ffv.dk

Alle ejendomme og sommerhuse, der er registreret som bolig i BBR, er forpligtet til at være tilmeldt ordningen. Det påhviler enhver grundejer at sikre, at alle boliger er tilmeldt ordningen.

Hvis flere husstande bliver enige om at dele renovationsbeholdere, skal disse tilmeldes samlet efter vejledning fra FFV Renovation A/S. Vejledning findes på www.ffv.dk.

Flerfamiliehuse, etageejendomme og andre fælles løsninger skal normalt være tilmeldt med kapacitet, der modsvarer antallet af boliger - efter konkret vurdering fra FFV Renovation A/S aftales det specifikke beholderbehov.

En bolig kan få dispensation fra kravet om tilmelding af beholder. Se mere i bilag 4.

§10 Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Madaffald er fx:

 • Ris, pasta, ost, grøntsager og frugt
 • Kartofler – rå, kogte og skræller
 • Kaffegrums (også med filtre)
 • Teblade og teposer
 • Fisk, kød, pålæg, ben, brød og kager
 • Sovs og fedt

Madaffald er fx ikke:

 • Nedfaldsfrugt i større mængde (genbrugsstation)
 • Haveaffald (genbrugsstation)
 • Animalsk gødning (restaffald)
 • Blomsterbuketter (restaffald)


Der må kun komme madaffald i poserne til madaffald – ingen form for emballage.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for madaffald.


§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for madaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Madaffald indsamles med henblik på bioforgasning. Madaffald indsamles i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel" hvor madaffaldet sorteres separat i de udleverede poser.

FFV Renovation A/S udleverer poser til madaffald. Poserne skal lukkes/bindes med knude, inden de lægges i rummet til madaffald. Når poserne er opbrugt, kan borgeren hente nye poser på genbrugsstationen eller binde en pose fast på den mobile beholders håndtag på tømmedagen, hvorefter renovationsmedarbejderen afleverer nye poser. I områder med stationært opsamlingsmateriel udleveres poser årligt. Poser udover dette behov kan afhentes på genbrugsstationen.

Madaffald må ikke bortskaffes med spildevandet. Det er ikke tilladt at installere og anvende køkkenkværne/ affaldskværne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I områder hvor ordningen ikke tilbydes kan borgere og grundejere kompostere den vegetabilske del af madaffaldet på den matrikel hvor husholdningen er beliggende.


§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til madaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til madaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§10.5 Kapacitet for beholdere

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af madaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter
 • Delt 370 liter
 • 240 liter
 • 370 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/S' hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin mobile beholder.


§10.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke kan klemmes fast i beholderen.

Alt madaffald skal være emballeret i de udleverede poser, inden det anbringes i beholderen.
Flydende affald af enhver art må ikke lægges/hældes i beholderen.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Der kan bestilles ekstra-tømning hos FFV Renovation A/S, generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§10.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk.

Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§10.9 Afhentning af madaffald

Madaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet stationært opsamlingsmateriel får afhentet madaffald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald er fx:

 • Aviser
 • Tryksager
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Skrivepapir
 • Æggebakker

Papiraffald er fx ikke:

 • Gavepapir, plastbelagt papir (restaffald)
 • Papir, der er forurenet af fødevarer og lignende (restaffald)
 • Bøger (genbrugsstation)

Alt papiraffald skal være rent og tørt.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for papiraffald.


§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehus m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og
virksomheder, kan benytte ordningen.


§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles papiraffald og papaffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald, glasaffald og metalaffald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.
Borgeren skal sortere papiraffald fra til genanvendelse. Papiraffaldet skal lægges i den respektive beholder/ det respektive rum i den rumopdelte beholdere.
Papir og pap skal lægges løst i beholderen.

Der må ikke fyldes indpakket og bundtet papiraffald i beholderen. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til papiraffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til papiraffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§11.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af papiraffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter
 • Delt 370 liter
 • 660 liter
 • 770 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§11.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Papiraffaldet skal lægges i beholder uden at trykke det yderligere, således at det ved egen kraft kan falde ud når beholderen vendes på hovedet. Papir må ikke være emballeret.
Ved overfyldning af mobile beholder tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§11.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk. Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§11.9 Afhentning af papiraffald

Papiraffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§11.10 Øvrige ordninger

Papiraffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald er fx:

 • Papemballage
 • Bølgepap
 • Karton
 • Brune papirposer
 • Toilet- og køkkenruller

Papaffald er fx ikke:

 • Juice og mælkekartoner (mad- og drikkekartonaffald)
 • Pizzabakker (restaffald)
 • Andet pap som er forurenet med fødevarer og lignende (restaffald)

Alt papaffald skal være rent og tørt.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald.


§12.2 Hvem gælder ordningen for


Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles papaffald og papiraffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald, glasaffald og metal-affald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.
Borgeren skal sortere papaffald fra til genanvendelse. Papaffaldet skal lægges i den respektive beholder/det respektive rum i den rumopdelte beholdere.

Papir og pap skal lægges løst i beholderen.

Der må ikke fyldes indpakket og bundtet papaffald i beholderen. Papaffald skal neddeles i så små stykker at det ikke kiler sig fast i beholderen ved tømning. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til papaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til papaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§12.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af papaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter
 • Delt 370 liter
 • 660 liter
 • 770 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.
Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§12.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Papaffaldet skal lægges i beholderen uden at trykke det yderligere, således at det ved egen kraft kan falde ud når beholderen vendes på hovedet. Papir må ikke være emballeret og skal neddeles i mindre stykker.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§12.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk.

Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§12.9 Afhentning af papaffald

Papaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§12.10 Øvrige ordninger

Papaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glasaffald er fx:

 • Glasflasker fra spiritus, vin, øl og sodavand
 • Konservesglas
 • Emballageglas fra fx rødbeder, pulverkaffe, syltetøj
 • Glasflasker fra fx ketchup og dressing
 • Krystalglas og drikkeglas

Glasaffald er fx ikke:

 • Spejle (genbrugsstation)
 • Vinduesglas (genbrugsstation)

Sortering og rengøring af glasaffald skal følge gældende sorteringsvejledning fra FFV
Renovation A/S.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for glasaffald.


§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og
virksomheder, kan benytte ordningen.


§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for glasaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles glasaffald og metalaffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald, glasaffald og metalaffald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.

Borgeren skal sortere glasaffald fra til genanvendelse. Glasaffaldet skal lægges i den respektive beholder/det respektive rum i den rumopdelte beholdere.

Glasaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen og må ikke kommes i poser. Der må gerne være metallåg på glas og flasker. Glasskår skal lægges direkte i beholderen, det må ikke være indpakket.

Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til glasaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til glasaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§13.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af glasaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter
 • Delt 370 liter
 • 240 liter
 • 370 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§13.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Glasaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen og må ikke kommes i poser. Der må gerne være metallåg på glas og flasker. Glasskår skal lægges direkte i beholderen, det må ikke være indpakket.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§13.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk. Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

Glasaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§13.10 Øvrige ordninger

Glasaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen

Genanvendeligt metalaffald er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Alu-kapsler fra fyrfadslys
 • Alubakker
 • Metallåg og -kapsler
 • Køkkengrej, værktøj (ikke elektronisk)
 • Søm og skruer

Genanvendeligt metalaffald er fx ikke:

 • Køkkenvægt (genbrugsstation)
 • Spraydåser (farligt affald eller genbrugsstation)


Sortering og rengøring af metalaffald skal følge gældende sorteringsvejledning fra FFV Renovation A/S.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for metalaffald.


§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for metalaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles metalaffald og glasaffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald, glasaffald og metalaffald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.

Borgeren skal sortere metalaffald fra til genanvendelse. Metalaffaldet skal lægges i den respektive beholder/ det respektive rum i den rumopdelte beholdere.

Metalaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen og må ikke være indpakket. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til metalaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til metalaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§14.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af metalaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter
 • Delt 370 liter
 • 240 liter
 • 370 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§14.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Metalaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholdere og må ikke være indpakket.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§14.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk.

Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§14.9 Afhentning af metalaffald

Metalaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§14.10 Øvrige ordninger

Metalaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Plastaffald er fx:

 • Rengjorte plastdunke og plastflasker fra fødevarer og husholdningskemikalier.
 • Plastposer, folieindpakning.
 • Emballeringsplast
 • Plastbakker og plastbægre fra frugt- og slikopbevaring
 • Plast æggebakker

Plastaffald er fx ikke:

 • Plastikfigurer med lys (miljøkasse eller genbrugsstation
 • Plastikspande med maling (miljøkasse eller genbrugsstation)
 • Halvtomme plastdunke med faremærkat med rest (miljøkasse eller genbrugsstation)
 • Tomme plastdunke med faremærkat (restaffald)

Sortering og rengøring af plastaffald skal følge gældende sorteringsvejledning fra FFV Renovation A/S.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for plastaffald.


§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehus m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for plastaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles plastaffald og mad- og drikkekartonaffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald,glasaffald og metalaffald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.

Borgeren skal sortere plastaffald fra til genanvendelse. Plastaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til plastaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til plastaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§15.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af plastaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • 140 liter
 • 240 liter
 • 400 liter
 • 600 liter
 • 800 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§15.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Plastaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§15.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk. Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§15.9 Afhentning af plastaffald

Plastaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.
 
Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§15.10 Øvrige ordninger

Plastaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021)


§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald


Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affalds-bekendtgørelsen.

Mad- og drikkekartonaffald er fx:

 • Kartonemballage fra mejeriprodukter, mælk, yoghurt, m.m.
 • Kartonemballage fra juice og læskedrikke
 • Kartonemballage fra tomatprodukter
 • Drikkebægre fra "to go" kaffe og læskedrik


Mad- og drikkekartonaffald er fx ikke:

 • Metalkonserves (metalaffald)
 • "Bag-in-box" vin (udsorteres i pap og plast)


Sortering og rengøring af mad- og drikkekartonaffald skal følge gældende sorteringsvejledning fra FFV Renovation A/S.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for mad- og drikkekartonaffald.


§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for mad- og drikkekartonaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. I ordningen indsamles mad- og drikkekartonaffald og plastaffald i samme rum i "mobile beholdere" eller "stationært opsamlingsmateriel". Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Ordningen er en del af en samlet indsamlingsordning, hvor papiraffald og papaffald, glasaffald og metalaffald, plast og mad- og drikkekartonaffald, indsamles til genanvendelse.

Borgeren skal sortere mad- og drikkekartonaffald fra til genanvendelse. Mad- og Drikke kartonaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen og må ikke kommes i poser. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til mad- og drikkekarton-affald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til mad- og drikkekartonaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§16.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af mad- og drikkekartonaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • 140 liter
 • 240 liter
 • 400 liter
 • 600 liter
 • 800 liter
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.


§16.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Mad- og drikke kartonaffald skal være tømt og rengjort inden det placeres i beholderen og må ikke kommes i poser.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§16.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk. Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald


Mad- og drikkekartonaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet affald efter behov. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

§16.10 Øvrige ordninger

Mad- og drikkekartonaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i
affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.

Farligt affald er fx:

 • Brændbare væsker
 • Fugemasse
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
 • Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens m.m.
 • Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler
 • Lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald
 • Batterier, herunder NiCd-holdige, brunstensbatterier, blyakkumulatorer m.m.
 • PCB-holdigt affald med indhold af PCB over 50 mg/kg
 • Chlorparafiner med koncentrationer over 1 %
 • Lim
 • Lysstofrør
 • Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpiks
 • Oliefiltre
 • Olie- og kemikalierester
 • Spraydåser
 • Trykflasker


Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for farligt affald.


§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og
virksomheder, kan benytte ordningen.


§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning.

Henteordningen er en tilmeldeordning, hvor borgeren hvert halve år aktivt kan tilmelde sig tømning af miljøkassen.

Farligt affald skal sorteres i overensstemmelse med gældende sorteringsguide fra FFV Renovation A/S, og placeres i det udleverede opsamlingsmateriel.

Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Flydende farligt affald bør så vidt muligt afleveres i originalemballagen. Hvis det farlige affald ikke er i original emballage, skal der sættes et mærkat på, hvor det tydeligt fremgår af emballagen, hvad beholderen indeholder. Flydende farligt affald må ikke sammenblandes.

Batterier og elpærer skal placeres i opsamlingsmateriellet i hver sin klare plastpose på max. 4 liter. Affaldstyper må ikke blandes. Der skal bindes knude på poserne.

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.
Borgere/grundejere med asbestholdigt affald skal kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune for anvisning af affaldet.


§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Farligt affald må kun komme i godkendt opsamlingsmateriel.

Det påhviler borger og grundejer at renholde opsamlingsmateriellet mellem afhentninger.
Større emner og mængder farligt affald samt farligt affald som ikke indsamles i ordningen skal afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.

Enfamiliehuse m.m. og sommerhuse skal anvende den udleverede miljøkasse.


Etageejendomme og boligforeninger

Etageejendomme og boligforeninger kan vælge mellem en ordning med miljøkasser eller en fællesordning.

Det påhviler etageejendomme og boligforeninger at stille arealer til rådighed for central indsamling på ejendommens/foreningens arealer.

Det besluttes i samråd med FFV Renovation A/S hvordan lokal indsamling af farligt affald skal tilrettelægges. Med en fællesordning har borgere og grundejere mulighed for at aflevere farligt affald efter aftale med FFV Renovation A/S.

Etageejendommen og boligforeningen skal selv anskaffe udstyr, opbevaringssted samt sikkerhedsudstyr.

Det påhviler grundejeren at meddele FFV Renovation A/S, hvis der sker ændringer vedrørende et lejemål, som kan medføre en regulering af pålignede gebyrer, herunder en forøgelse eller reduktion af beholdervolumen, fraflytning, nedlæggelse eller lignende.


§17.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Miljøkassen til farligt affald er en såkaldt "vandrekasse", dvs. at miljøkassen ombyttes i forbindelse med afhentning. I tilfælde af ekstra affald kan grundejeren benytte en af kommunens genbrugsstationer.

Borger/grundejer er ansvarlig for, at affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uforsvarlige miljømæssige forhold, lige som borger/grundejer er ansvarlig for affaldet indtil affaldet afhentes af renovatøren.


§17.6 Anbringelse af beholdere

På afhentningsdagen skal den udleverede miljøkasse stilles ud til skel efter samme regler som ved de øvrige henteordninger. Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Opsamlingsmateriellet må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt så afhentningen kan ske forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. Hvis låget ikke er lukket, medtages kassen ikke.


Batterier og elpærer skal i hver sin klare pose på maks. 4 liter. Batterier for sig, elpærer for sig. Der skal bindes knude på posen.


Flasker, dunke og bøtter med farligt affald skal stilles op i miljøkassen. Emballage med farligt affald skal være tæt og forsvarligt lukket.


Miljøkassens adresselabel skal være tydeligt udfyldt med adresse, by og postnummer. Hvis dette ikke er udfyldt, medtages kassen ikke.


Miljøkassen må ikke benyttes til andre affaldstyper end farligt affald. Der må ikke anbringes affald eller andet foran eller oven på miljøkassen på tømningsdagen.


§17.8 Renholdelse af beholdere

Miljøkassen leveres rengjort, og med gældende sorteringsvejledning og adresselabel på låget.
Det påhviler borgeren eller grundejeren at renholde den udleverede kasse til farligt affald indtil denne afhentes/ombyttes.


§17.9 Afhentning af farligt affald

Farligt affald skal sorteres i overensstemmelse med gældende sorteringsguide fra FFV Renovation A/S.

Ved gentagne tilfælde af fejlsortering eller manglende overholdelse af regler fastsat i den gældende sorteringsguide, kan borger/grundejer - efter skriftligt varsel, blive opkrævet gebyr for fejlsortering. Gebyrets størrelse fremgår af det gældende takstblad.

Renovationsmedarbejderen kan uden varsel undlade at tage miljøkassen med ved afhentning såfremt kassen er beskadiget eller adresselabel ikke er udfyldt.

Ved konstateret beskadigelse sætter renovatøren en ny miljøkasse, og borger er herefter ansvarlig for at ompakke til den nye udleverede miljøkasse. Denne medtages ved ny bestilling sammen med den beskadigede miljøkasse.


§17.10 Øvrige ordninger

Farligt affald som medicin, emballage med medicinrester og kanyler skal afleveres på et apotek.

Politiet kontaktes for aflevering af skarp ammunition, våben og eksplosiver, dog ikke fyrværkeri som kan afleveres på genbrugsstationen.

Øvrigt farligt affald kan afleveres på kommunens genbrugsstationer. Ordningen er beskrevet i § 21.

§18 Ordning for tekstilaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022)


§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Tekstilaffald er affald lavet af tekstil.

Tekstilaffald kan være fx:

 • Tøj, sko, jakker
 • Klude, viskestykker
 • Dyner og puder
 • Slidt/hullet tøj

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for tekstilaffald.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning i form af såvel en henteordning som en bringeordning.

Henteordningen er en tilmeldeordning, hvor borgeren hvert halve år aktivt kan tilmelde sig tømning.

Tekstilaffald skal sorteres i overensstemmelse med gældende sorteringsguide fra FFV Renovation A/S, og placeres i det udleverede opsamlingsmateriel.


§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Tekstilaffald skal afleveres i dét opsamlingsmateriel, som FFV Renovation A/S udpeger for ordningen.


§18.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.


§18.6 Anbringelse af beholdere

På afhentningsdagen skal det udleverede indsamlingsmateriel stilles ud til skel efter samme regler som ved de øvrige henteordninger. Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.


§18.8 Renholdelse af beholdere

Vurderes ikke at være relevant.

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Tekstilaffald skal sorteres i overensstemmelse med gældende sorteringsguide fra FFV Renovation A/S. Afhentning af tekstilaffald skal ske gennem bestilling af via FFV Renovation A/S.


§18.10 Øvrige ordninger

Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugsstationerne – Se ordning for genbrugspladserne i § 21.

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.

Restaffald er fx:

 • Pizzabakker og chipsposer
 • Snavset papir og pap
 • Plastfolie, der ikke kan rengøres,
 • Støvsugerposer
 • Bleer, hygiejnebind, vatpinde og vatrondeller
 • Fiberklude og vådservietter
 • Filter-cigaretskodder
 • Små mængder sod og aske (skal være afkølet og emballeret)
 • Emballager, som ikke kan genanvendes
 • Ekskrementer fra kødædende dyr
 • Brugt stanniol med madrester

Restaffald er fx ikke:

 • Affald der kan genanvendes i andre ordninger
 • Fiskeben, kyllingeknogler osv. (madaffald)
 • Sovs (madaffald)

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for madaffald.


§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Ordningen gælder ikke på øerne som har ø-ordningen (se § 27).

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Restaffald indsamles med henblik på forbrænding, som helst skal undgås. Restaffald indsamles i "mobile beholdere" eller "stationære opsamlingsmateriel".

Restaffald skal emballeres i poser, som skal lukkes/bindes med knude, inden de lægges i rummet til restaffald. FFV Renovation A/S udleverer ikke poser til restaffald. I områder hvor ordningen ikke tilbydes, kan borgere og grundejere kompostere den vegetabilske del af madaffaldet på den matrikel hvor husholdningen er beliggende. Sorteringsguide findes på www.ffv.dk.

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til FFV Renovation A/S.


§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type beholder til restaffald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Beholdere til restaffald kan være mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel.
Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§19.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder/ ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af restaffald fås følgende beholderstørrelser:

 • Delt 240 liter, max 50 kg affald
 • Delt 370 liter, max 80 kg affald
 • 660 liter, max 140 kg affald
 • 770 liter, max 160 kg affald
 • Stationært opsamlingsmateriel


Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/Ss hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning af sin beholder.
Hvis man skulle have ekstra restaffald, som fx efter en fest eller lignende, kan der købes mærker på genbrugs­stationerne som bindes på en klar sæk, der sættes ved siden af beholderen med rest- og madaffald til næste tømning. Kun sække med ekstramærke medtages.


§19.6 Anbringelse af beholdere

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel mod vej). Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alt restaffald skal være emballeret i plastposer, inden det anbringes i beholderen. Flydende affald af enhver art må ikke lægges/hældes i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Affald der på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må ikke anbringes i beholdere til restaffald.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk/potentielt smittefarligt affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen.

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. Der kan bestilles ekstra tømning hos FFV Renovation A/S. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1


§19.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren er ansvarlig for rengøring af mobile beholdere efter behov, så den til stadighed fremtræder rengjort og hygiejnisk.

Ved misligholdelse kan FFV Renovation A/S foranledige mobile beholdere rengjort for borgerens regning.


§19.9 Afhentning af restaffald

Restaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan.

Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Mobile beholdere skal stilles ud til tømning i tidsrummet kl. 5.00 – 20.00.

Husstande tilknyttet affaldsøer får afhentet restaffald efter behov.

Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

§20 Ordning for haveaffald

§20.1 Hvad er haveaffald

Ved haveaffald forstås alt planteaffald, som naturligt forekommer i private haver i forbindelse med havearbejde, oprensning, beskæring, græsslåning med videre.

Haveaffald kan være fx:

 • Hækafklip
 • Blade
 • Græs
 • Ukrudt
 • Mindre grene
 • Større mængde nedfaldsfrugt
 • Blomsterbuketter


Haveaffald er ikke: fx:

 • Madaffald med kød (madaffald)
 • Animalsk gødning (restaffald)
 • Stråtag (anden aftager)


Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for haveaffald.


§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringe-ordning. Haveaffald kan bortskaffes via kommunen genbrugsstationer.

Haveaffald kan afbrændes efter følgende regler:

 • I byzone og på sommerhusgrunde må der kun afbrændes haveaffald Sankt Hans aften. Der må dog brændes rent tørt træ, på dertil indrettede bålpladser, hele året.
 • I landzone må der afbrændes Sankt Hans aften og i perioden 1. december – 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. Der må dog brændes rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser hele året.
 • Ved afbrænding skal den til en hver tid gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger omhandlende afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald overholdes. Se mere om reglerne i bilag 1.

§21 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsstationer til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugsstationerne er forbeholdt borgere og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§21.2 Adgang til genbrugspladserne

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugsstationerne (dog ikke landbrugskøretøjer).

Af pladsmæssige hensyn kan genbrugsstationerne ikke modtage ubegrænsede mængder affald.

Eksempelvis:

 • Hele sider af et stråtag (anden aftager for egen regning)
 • Over 15 asbestplader* pr. borger pr. dag (anden aftager for egen regning)
 • Campingvogn (anden modtager for egen regning)
 • Både (anden modtager for egen regning)

Olietanke skal være tømt helt for olie, der skal samtidig være mulighed for at tjekke om tanken er tom.

*Asbestaffald (Type 3 ikke støvende asbestholdigt affald som fx hele tagplader) skal være indpakket i to tætte klare poser eller omviklet med to tætte lag af klar plastfolie. Der er opstillet container til asbest, hvor man selv lægger de indpakkede asbestplader ind. De må ikke blive beskadigede ved aflæsning. Der er ikke maskiner til hjælp ved aflæsning. Ved tvivlstilfælde omkring mængder eller lignende kan FFV Renovation A/S kontaktes.


§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationerne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.
 
Der kan ikke afleveres madaffald og restaffald. Kun ved særlige forhold såsom vejrforhold kan madaffald og restaffald afleveres på genbrugsstationerne, dette vil blive annonceret i ugeavis og på www.ffv.dk.

Såfremt en anvisning fra pladspersonalet ikke følges, kan borgeren bortvises af personalet på pladsen.

Genbrugsstationerne er bemandet i hele åbningstiden. Åbningstiderne fremgår af skiltning og på www.ffv.dk.

Affaldsfraktioner og placering på den enkelte genbrugsstation kan ses på www.ffv.dk.

Kommunen og FFV Renovation A/S arbejder løbende med at sikre større grad af speciel-behandling og genanvendelse, hvorfor der løbende vil komme nye sorteringer til. Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugsstationerne er ikke tilladt. Der er Genbrugshaller/Genbrugshus/Genbrugscontainer på Ringe, Årslev, Faaborg og Broby Genbrugsstationer hvor man kan sætte genbrugsmøbler, nips, service, spil, byggematerialer osv. som andre kan få glæde af.

Alle borgere kan hente genbrugsting, dog ikke foreninger med henblik på videresalg.

Personalet må ikke bistå med aflæsning af affald.


Minigenbrugsstationer:

Minigenbrugsstationen Sandager er ubemandet og har begrænset åbningstid, som kan ses på skiltningen og på www.ffv.dk.

Der modtages kun affald fra private husholdninger.

Affaldsfraktioner og placering kan ses på www.ffv.dk.

Minigenbrugsstationerne på Avernakø, Lyø og Bjørnø er ubemandede. Affaldscontainerne er placeret ved havnene/sportspladsen og altid tilgængelige.

Komposteringspladsen:

På komposteringspladsen Mørkebjerg kan afleveres haveaffald. Haveaffaldet må ikke indeholde fremmede elementer af nogen art, skal være u-emballeret og uden snøring.
Der er adgang for køretøjer op til 3500 kg. med eller uden trailer (dog ikke landbrugskøretøjer).

Gødning fra dyr herunder kæledyr modtages ikke.

Ordensreglementet for genbrugsstationerne skal følges.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald


PVC-affald er en særlig slags plast som ofte kan genanvendes.

Genanvendeligt PVC er fx:

 • Trapezplader
 • Tagrender
 • Kloakrør
 • Drænrør
 • Kabelbakker
 • Badebassiner
 • Haveslanger


Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for PVC-affald.


§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.


§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. PVC-affald skal afleveres på kommunens genbrugsstationer.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ eller udendørstræ er trykimprægneret (træet får en grønlig farve pga. imprægnering med metallerne arsen, krom og kobber). Det kan også være vakuumimprægneret (træet imprægneres med metallerne bor og tin, imprægneringen er farveløs), eller kreosotimprægneret (træet får en sort/mørk farve pga. imprægnering med tjærestoffet Kreosot)

Imprægneret træ kan være fx:

 • Havemøbler
 • Træterrasse
 • Hegn
 • Udendørs legeredskaber
 • Jernbanesveller
 • Telefonpæle


Faaborg-Midtfyn Kommune afgør, hvorvidt om en genstand er omfattet af ordningen for imprægneret træ.

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.


§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Borgere og grundejere skal derfor aflevere affald af imprægneret træ på kommunens genbrugsstationer.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE


WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE kan være fx:

 • Store husholdningsapparater
 • Kølemøbler
 • Små husholdningsapparater
 • Skærme og monitorer
 • Fotovoltaiske paneler
 • Alle apparater og legetøj, der har brugt batterier eller strøm samt batterier
 • Computere
 • Fjernsyn
 • Musikanlæg
 • Telefoner
 • Hårde hvidevarer
 • Lysstofrør (kviksølv-holdig)
 • Lavenergipærer (kviksølv-holdig)


Småt WEEE (under 50 cm)

Udgøres i dette regulativ af fx mobiltelefoner, lommeregner og strømforsyninger m.v.
Affaldet kan afleveres i miljøkassen eller på genbrugsstationen.


Mellem WEEE (over 50 cm)

Udgøres af alle øvrige typer WEEE og skal afleveres på genbrugsstationerne eller ved udvalgte forhandlere.


Stort WEEE

Udgøres i dette regulativ af fx. tv skærme, computer skærme.

Hårde hvidevarer

Udgøres i dette regulativ af fx køleskabe, frysere og vaskemaskiner.

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for WEEE.


§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Bærbare batterier og akkumulatorer er eksempelvis batterier fra:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare computere
 • Batteridrevet håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater som f.eks. elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere.
 • Biler


Det er eksempelvis batterier af typerne:

 • AA
 • AAA
 • 3V
 • 9V
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmium-batterier
 • Lithium-batterier
 • Brunstens-batterier


Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer.


§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse i kommunen.

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en bringe- som en henteordning.

FFV Renovation A/S indsamler bærbare batterier ved enfamiliehuse, sommerhuse og etageejendomme i form af afhentning i en miljøkasse jf. §17.

Bærbare batterier og akkumulatorer kan også afleveres på genbrugsstationen. Benyttelsen af anden ordning fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at betale for henteordningen.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Faaborg-Midtfyn Kommune afgør om en genstand er omfattet af ordningen for bygge- og anlægsaffald.


§26.2 Hvem gælder ordningen for 

Ordningen gælder for alle byggearbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune, der forestås af private borgere.


§26.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald undtagen jord, som skal følge reglerne i jordregulativet.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i uforurenet og forurenet bygge- og anlægsaffald.

UFORURENET bygge- og anlægsaffald omfatter f.eks.:
1. Natursten f.eks. granit og flint
2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3. Beton
4. Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord.

FORURENET bygge- og anlægsaffald omfatter f.eks.:

 • Asbest tagplader
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Eternittagplader
 • Glaseret tegl
 • Imprægneret træ
 • Bly-affald
 • PCB-affald
 • Termoruder


Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Al bygge- og anlægsaffald skal med få undtagelser anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage før bortskaffelse, således at der kan gribes ind overfor forkert bortskaffelse.


UFORURENET bygge- og anlægsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune anviser uforurenet bygge- og anlægsaffald til aflevering på kommunens genbrugsstationer eller til andre godkendte genbrugsanlæg.

Fraktionerne 1 - 4 må uden tilladelse genanvendes som erstatning for primære råstoffer, dog skal kommunen høres for at sikre, at der ikke sker skade på beskyttet natur.

Fraktionerne 1 - 7 må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v.


FORURENET bygge- og anlægsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune anviser mindre mængder af asfalt, blandinger af beton og asfalt, eternittagplader, glaseret tegl, imprægneret træ og termoruder til aflevering på Genbrugsstationerne (§ 21).

PCB-affald

Bygge- og anlægsaffald fra bygninger, som er opført eller renoveret i perioden fra 1950 til 1986, kan indeholde PCB (Polychlorerede bifenyler).

Bygge- og anlægsaffald med PCB kan for eksempel være:

 • Elastiske fuger omkring døre, vinduer og samlinger i facader og vægelementer fra perioden 1955-1977
 • Termoruder, der kan være fra perioden 1955-1977
 • Elektrisk udstyr med kondensatorer, f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper, der er eller vurderes at være fra perioden 1955-1986.

Affaldet skal bortskaffes efter Anvisning for PCB-affald og bly-affald.


Bly-affald

Bly har været forbudt at bruge i en lang række produkter siden 2000 med yderligere skærpelse i 2009.

Bygge- og anlægsaffald med bly kan for eksempel være:

 • Glasurer på tegl, mursten og klinker
 • Blyindfattede ruder og glas
 • Pigment i maling (forbudt, kun tilladt til specielle formål)
 • Vandrør og fittings (forbudt)
 • Taginddækning (forbudt, kun tilladt på bygninger med kulturhistorisk betydning)
 • Lodninger (forbudt, kun tilladt ved lodning af zinkplader)


Affaldet skal bortskaffes efter Anvisning for PCB-affald og bly-affald.


Anvisning for PCB-affald og bly-affald

Ordningen er en anvisningsordning, hvor affaldet anvises afhængigt af indholdet af PCB og bly. Affaldet er delt op i fire grupper, som hver især anvises som følgende:


Gruppe 1

 • PCBtotal mindre end eller lig med 0,1 mg/kg
 • Bly mindre end eller lig med 40 mg/kg


Kan genanvendes efter anmeldelse til Faaborg-Midtfyn Kommune. Anmeldelsesskema findes evt. via kommunens hjemmeside www.fmk.dk


Gruppe 2

 • PCBtotal 0,1 – 50 mg/kg,
 • Bly 40 - 2500 mg/kg i intervallerne


Brændbart affald anvises til:

Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 76201300 – www.motas.dk


Deponeringsegnet affald anvises til:
Klintholm I/S
Klintholmvej 50, 5874 Hesselager
Tlf: 62253086 – www.klintholm-is.dk


Gruppe 3

 • PCBtotal større end eller lig med 50 mg/kg,
 • Bly større end eller lig med 2500 mg/kg


Anvises til
Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 76201300 – www.motas.dk


Gruppe 4

 • Blandinger af gruppe 3 med andet affald


Anvises til
Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 76201300 – www.motas.dk


Afregning sker direkte mellem virksomhed/grundejeren og modtageanlægget.

Virksomheden/grundejeren er ansvarlig for dokumentation for affaldets indhold af PCB og bly før aflevering af affaldet. Oplagring af PCB affald og bly affald er ikke tilladt.

Asbest-affald

Asbestaffald skal håndteres efter type:


 • Type 1: Asbeststøv, samt stærkt støvende asbestholdigt affald, som filtre og bremsebelægninger o.l.

Det stærkt støvende asbestaffald skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand i lukket, tæt emballage som støvtætte, dobbelte poser eller lukkede beholdere, som er mærket med oplysninger om indholdet. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestaffald.

Kommunen anviser til:

Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 76201300 – www.motas.dk

 • Type 2: Asbestholdigt affald, der kan støve, som bløde lofts- og vægplader, ikke hele tagplader og rørisolering o.l.


Støvende asbestaffald skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand og emballeres i støvtætte, dobbelte poser eller lukkede beholdere, som er mærket med oplysninger om indholdet.

Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestaffald.

Kommunen anviser til:
Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 76201300 – www.motas.dk

Eller

Klintholm I/S
Klintholmvej 50, 5874 Hesselager
Tlf: 62253086 – www.klintholm-is.dk

 • Type 3: Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, som hele tagplader.


Kommunens genbrugsstationer kan modtage indpakket type 3 asbestaffald i mindre mængder (§21)

Større mængder anviser kommunen til:

Asbestcontainer hos FFV Renovation A/S

Ved kontakt til FFV Renovation A/S kan, man mod betaling af transport, få udleveret en container til asbestplader. Løsningen er udelukkende tiltænkt brug af private.

Eller

Klintholm I/S
Klintholmvej 50, 5874 Hesselager
Tlf: 62253086 – www.klintholm-is.dk

Anmeldelse

Asbestaffald skal anmeldes til kommunen uanset mængde og type med angivelse af asbesttype, samt hvem der transporterer affaldet og hvor det bortskaffes til. Asbestaffald skal anmeldes på kommunens anmeldelsesblanket senest 14 dage, inden arbejdet udføres.

Blanketten findes på kommunens hjemmeside www.fmk.dk

Arbejde med asbestaffald skal anmeldes til Arbejdstilsynet, for at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbesten.


Forbud

Det er forbudt at fremstille, importere, sælge, anvende og genanvende asbest eller asbestholdigt materiale. Det er derfor ikke tilladt at sælge/bortgive for eksempel asbestholdige eternittagplader til andre - affaldet skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer, herunder eternittage, er forbudt.

Asbestholdige materialer, der midlertidigt er nedtaget, afmonteret eller på anden måde fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke genopsættes eller genanvendes - selvom materialerne er ubeskadigede. Asbestaffald må ikke oplagres.

Anvend arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støvudvikling. Asbestholdige materialer, der nedrives, kan med fordel befugtes for at modvirke støvdannelse.


Økonomi

Afregning for screening, kortlægning, analyser, håndtering og behandling af affaldet sker direkte mellem borger og grundejer, laboratoriet, affalds­transportører/­indsamlings­virksomheder og/eller modtageanlæg.

§27 Ordning for øerne

§27.1 Hvad er ordning for øerne

Ordningen er en ordning for alt affald fra husholdninger og sommerhuse på Lyø, Avernakø og Bjørnø. På øerne er transportmulighederne ikke de samme som i resten af kommunen, derfor er ordningen tilpasset de konkrete forhold på øerne.


§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere på Lyø, Avernakø og Bjørnø.
Ordningen gælder for enfamiliehuse m.m. og sommerhuse.

Private virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte ordningen.


§27.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for øerne er en indsamlingsordning i form af en henteordning såvel som en bringeordning. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.Henteordning

Der afhentes restaffald fra skel.


Bringeordning

Alt øvrigt affald afleveres på Minigenbrugsstationerne, som er ubemandede.

Affaldscontainerne er placeret ved havnene/sportspladsen og er altid tilgængelige.

Madaffald må ikke bortskaffes med spildevandet. Det er ikke tilladt at installere og anvende køkkenkværne/affaldskværne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I områder hvor ordningen for madaffald ikke tilbydes, kan borgere og grundejere kompostere den vegetabilske del af madaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.


§27.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste sækkestativer og ø-sække til restaffald. FFV Renovation A/S kan pålægge borgeren at benytte en bestemt type ø-sæk, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.


§27.5 Kapacitet for beholdere

Det er borgerens/grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af opbevaringsmateriellet er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der kan forekomme fra husholdningen. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Til opsamling af restaffald fås 110 liters ø-sække, max. 13 kg. Taksterne for ydelserne i renovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

Hvis man har for meget affald, kan man mod betaling bestille ekstra tømning.


§27.6 Anbringelse af beholdere

Sækkestativ skal placeres så tæt som muligt til matrikelskel, til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Alternativt skal sæk stilles frem til matrikelskel på tømningsdag.

Renovationsmedarbejderen sætter ny sæk i stativet ved afhentning.

Bevoksning omkring stativ skal beskæres, så der er 2,2 meter frihøjde og minimum 1 meter bred passage.

Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Se regler for placering af beholdere og adgangsveje i bilag 2.


§27.8 Renholdelse af beholdere

På Avernakø og Lyø indsamles ved den enkelte ejendom. Der indsamles en gang om ugen fra helårsbeboelser. Der indsamles 24 gange årligt fra sommerhuse.

På Bjørnø udleveres en gang årligt sække til årets forbrug til hver ejendom. Borgerne skal selv aflevere de fyldte sække i 800 liters containere placeret på molen på Bjørnø Havn.

Restaffald afhentes i henhold til gældende tømningsplan. Tømningsdag kan ses på www.ffv.dk. Generelle regler for affaldsordningen findes i bilag 1.

Bilag 1: Generelle regler

Dette afsnit gælder generelt for følgende ordninger: §10 madaffald, §11 papiraffald, §12 papaffald, §13 glasaffald, §14 metalaffald, §15 plastaffald, §16 mad- og drikkekartonaffald og §19 restaffald.

Private borgere og grundejere har pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning for husholdnings­affald, og pligt til at betale de af Faaborg-Midtfyn Kommune fastsatte gebyrer for ordningen.

Områder, som er udvalgt til fælles affaldsøer, er forpligtet til at benytte det stationære opsamlingsmateriel.

Indsamling af genanvendeligt affald i poser fortsættes, indtil en alternativ løsning er fundet, i områder med stationært opsamlingsmateriel.

Ubebyggede grunde betaler ikke gebyr for ordningen. Ved nybyggeri tilmeldes ejendommen renovation, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune af byggeriet.

En bolig som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding, indtil den bliver beboet igen (se Bilag 4. Fritagelse).


Afhentning af affald

Mobile beholdere skal være klar til tømning i tidsrummet kl. 05 – 20 på tømmedage.

Renovationsmedarbejderen må undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis det vurderes at affalds­håndteringen er i strid med gældende sorteringsguide udarbejdet af FFV Renovation A/S. Hvis renovations­medarbejderen ikke tømmer opsamlingsmateriellet, bliver det begrundet med en information til borgeren i form af en skriftlig meddelelse.

Grundejeren/borgeren skal herefter selv sørge for at bortskaffe affaldet ved hjælp af de øvrige ordninger for den pågældende affaldstype, eller grundejer kan bestille en ekstra tømning, som faktureres grundejer.


Deleordning

Hvis flere borgere ønsker at gå sammen om en fælles ordning, kan dette tillades efter ansøgning til FFV Renovation A/S. Se vilkår og betingelser på www.ffv.dk.

Hvis området i forvejen er tilknyttet en affaldsø, eller lignende fællesløsning, kan deleordning ikke tillades.


Manglende afhentning af affald

Anmeldelse af uafhentet affald skal ske til FFV Renovation A/S senest på 3. hverdag efter planlagt tømningsdag. Hvis henvendelsen kommer efter denne tidsfrist, eller er selvforskyldt, skal borger/grundejer selv sørge for at bortskaffe affaldet ved hjælp af de øvrige ordninger for den pågældende affaldstype, eller ved at bestille en ekstra tømning, som betales for egen regning.

Grundejer/borger er forpligtiget til at holde sig orienteret om tømningsdage samt eventuelle ændringer. Der kan blandt andet forekomme ændringer af tømningsdage på og omkring helligdage.

Det er altid muligt at holde sig orienteret om aktuelle tømningsdage via www.ffv.dk.


Opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriel som fx mobile beholdere, miljøkasser og stationært opsamlingsmateriel leveres af, tilhører og serviceres ved almindelig vedligeholdelse af FFV Renovation A/S. Stationært opsamlingsmateriel, samt etablering heraf, ved boligudlejning bekostes af udlejer.

Det udleverede opsamlingsmateriel skal benyttes efter anvisninger fra FFV Renovation A/S, herunder også sortering i rumopdelte beholdere. Affaldstypen må kun komme i det dertil anviste rum. Det påhviler borger og grundejer at renholde opsamlingsmateriellet.

Grundejer opkræves gebyr for hjemtagelse af materiel ved ombytning eller erstatning.

Opsamlingsmateriellet er betinget af, hvilket område ejendommen er placeret i. Opsamlingsmateriel skal følge den til enhver tid gældende lovgivning. Faaborg-Midtfyn Kommune kan træffe afgørelse om ændring af opsamlingsmateriel, hvis der sker lovmæssige ændringer, som påvirker indsamlingsmulighederne for regulativets gældende ordninger.


Erstatning af opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriel udleveret af FFV Renovation A/S, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, misbrug, tyveri eller lignende, skal erstattes af grundejeren.

Ansvaret for de skader, som opsamlingsmateriellet måtte forvolde, påhviler borgeren eller grundejeren. Skader som er forvoldt af renovationsmedarbejderen, er en forsikringssag mellem borger/grundejer og renovatør.


Kapacitet for opsamlingsmateriel

Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke. FFV Renovation A/S afgør, om opsamlingsmateriellet er overfyldt. Borgeren/grundejeren har ansvaret for, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt kapacitet til at dække mængden af affald i tømningsperioden. I tilfælde af ekstra affald, kan grundejeren benytte en af affaldstypens øvrige ordninger, eller bestille ekstra tømning af det opstillede materiel, mod betaling af gebyr for ekstra afhentning.

Ved bestilling af ekstra afhentning på grund af overfyldning, skal det overskydende affald fjernes inden ekstra tømning udføres. Ved overfyldning af mobile beholdere tømmes der ikke.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan FFV Renovation A/S – efter forudgående skriftlig varsel – tilmelde yderligere/større enheder, således at overfyldningen undgås.

Det er ikke tilladt at oplagre affald. Borger/grundejer er ansvarlig for affaldet, indtil dette afhentes af renovatøren.


Anvendelse og fyldning af opsamlingsmateriel

Såfremt der er affald tilbage i mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel efter tømning, skal grundejer/borger inden næste tømning sørge for, at affaldet er løsnet, så der kan tømmes helt ved næste tømning. Borger/grundejer skal sikre at affaldet let kan tømmes ud af opsamlingsmateriellet. Skillerum i rumopdelte beholdere må ikke fjernes eller flyttes.

Manglende sortering medfører ekstra udgifter. FFV Renovation A/S kan opkræve et gebyr for fejlsortering, efter forudgående skriftligt varsel. Gebyrets størrelse fremgår af takstbladet. Ved udlejningsejendomme pålægges gebyret grundejer.


Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er med undtagelse af nedenstående ikke tilladt:

I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
Haveaffald skal være produceret på egen grund og må kun afbrændes på egen grund. Afbrænding må kun ske fra solopgang til en time før solnedgang samme dag. Ved afbrænding af haveaffald skal der tages hensyn til følgende forhold:

 • Der må kun afbrændes mindre mængder ad gangen.
 • Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt.
 • Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer og trafikken.
 • Afbrænding skal overholde Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

For både landzone, byzone og sommerhusområder gælder der:

Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v skal overholdes.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften. Indsamling til Sankt Hans bål må først ske fra 1. juni.

Ved brændbart haveaffald forstås grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder produceret på egen ejendom.

Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.


Force majeure

Hvis der forekommer perioder, hvor affald ikke afhentes på grund af fx strejke eller vejrlig, kan Faaborg-Midtfyn Kommune anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske noget fradrag i renovationsgebyret.

Bilag 2: Placering af beholdere og adgangsveje

Mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel skal placeres, så afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets gældende vejledning vedrørende indretning og brug af dagrenovationssystemer. Mobile beholdere skal placeres frit tilgængeligt i skel mod vej, med mindre der er tilmeldt Hente/Bringe ordning (se bilag 3).

Hvis FFV Renovation A/S skønner, at adgangsforholdene ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelser, er grundejere pligtig til at udbedre forholdene, således at renovationsarbejdet kan udføres forsvarligt.

Udbedring af adgangsforholdene skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kravene er følgende:

 • Mobile beholdere skal stå med håndtag mod renovationsmedarbejderens gangareal (vej)
 • Ved is og sne skal der være sikkert og frit tilgængeligt fra vej til beholder (jf. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune)
 • Mobile beholdere skal placeres i niveau med vej
 • Mobile beholdere skal senest kl. 5 på afhentningsdagen placeres ved skel.
 • Såfremt der tømmes flere mobile beholdere på samme dag, skal disse placeres samlet ved siden af hinanden i skel.
 • Den mobile beholder skal placeres frit tilgængeligt i skel mod vej. Dette kan betyde at den skal længere frem mod vejen end matrikelskel.
 • Stationært opsamlingsmateriel skal placeres så renovationsbilen kan tømme med en maksimal afstand på 1 meter.


Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.

Borgere og grundejere skal holde adgangsvejen og/eller lange indkørsler ryddelig og fri for sne samt i glatføre sørge for, at der er saltet/gruset. Snerydning og glatførebekæmpelse skal følge Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i FaaborgMidtfyn Kommune.

Renovationsmedarbejderen har ret til at undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis afhentning grundet vejrlig ikke kan ske forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og - ulykker.

Beholdere skal placeres således, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling (2,2 meter frihøjde). Det vil sige, at der ikke må være grene eller andet, mindre end 2,2 meter over beholderen.

Mobile beholdere afleveres efter tømning ved skel på egen matrikel. Renovationsmedarbejdere kan stille den et andet sted end hvor den blev taget fra, grundet sikkerhed.

Mobile beholdere kan blive lagt ned af renovationsmedarbejderen efter tømning, hvis der er kraftig blæst.

Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Generelle krav til adgangsveje for renovationsbil

Følgende krav skal overholdes:

 • Vejbane generelt 3 meter.
 • Vejbane ved tømmested 3,5 meter.
 • Frihøjde 4,2 meter.
 • Kørefast underlag.
 • Udhængende grene og kviste skal fjernes.
 • Belægning skal være vedligeholdt
 • Der skal være ryddet for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Kørevej skal være farbar hele året.
 • Kørevej skal være fri for forhindringer såsom biler, traktorer, landbrugsmaskiner og lignende.
 • Ved sikring af veje med kæde eller lignende, som skal fjernes af renovationsmedarbejderen ved tømning, pålægges tillæg for hente/bringe ordning (se bilag 3).


Såfremt grundejeren ikke tillader, at der kører komprimatorbiler/lastbiler på privat vej, skal det meddeles FFV Renovation A/S.


Landejendomme på privatvej

For landejendomme, med længere privat tilkørselsvej, gælder også skelordning. Det vil sige at den mobile beholder skal placeres i skel mod vej, eller der skal tilkøbes hente/bringe (se bilag 3).


Landejendomme på privat fællesvej

For landejendomme på private fællesveje gælder:

 • På private fællesveje, der ender blindt, skal der være en vendeplads
 • Vendepladsen skal have kørefast underlag.


Afhentning af affald på privat fællesvej må ikke udløse, at der skal bakkes længere end maksimalt 50 meter til husstande på vejen.

Hvis en ejendom ikke overholder reglen om 50 meter, stilles mobile beholdere frem til vendeplads, offentlig vej eller anden vendemulighed (fx T-kryds).

Indretning af standplads, adgangsvej og vendeplads forestås og finansieres af grundejer.


Tæt bebyggelse med fælles opsamlingssted

Der må etableres fælles opsamlingssteder.

Kravene er følgende:

 • Gangareal skal være vedligeholdt og ren.
 • Bredden skal minimum være 1 meter og med 2,2 meter frihøjde.
 • Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter).
 • Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovationsmedarbejderen kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.
 • Gangareal skal være fri for forhindringer såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende grene og lignende.
 • Gangareal skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Der må ikke være døre, låger og lignende med mindre det er tilmeldt hente/bringe ordning
 • Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage med kørende materiel lettes.


Hvis fælles opsamlingssted placeres længere fra vej end 1 meter, eller der fx er døre eller låger mellem beholdere og vej, skal der betales tillæg for hente/bringe ordning (se bilag 3).

Hvor adgangsvejen af sikkerhedsmæssige grunde skal holdes aflåst, kan grundejeren ved henvendelse til FFV Renovation A/S aftale, at der skal benyttes nøgle så der kan afhentes affald.

Aftale om nøgle sker mellem borger/grundejer og FFV Renovation A/S.

FFV Renovation A/S kan ikke pålægges ansvar for evt. indbrud eller skader sket i forbindelse med udleveret nøgle.

Hvis borger ønsker at få monteret lås på mobile beholdere eller stationært opsamlingsmateriel kan dette tilkøbes ved aftale. Montering af lås udføres efter gældende aftale med FFV Renovation A/S.
Hvis flere enheder af mobile beholdere opstilles på standplads eller i fx affaldsrum, skal der sikres plads så hver enkelt mobile beholder er frit tilgængelig og kan afhentes og sættes tilbage efter tømning, uafhængig af øvrigt materiel.


Vintervejr – sne og glatføre

Hvis det ikke er muligt for borgere at sikre forsvarlige forhold, skal mobile beholdere/sæk på tømningsdag stilles frem til nærmeste ryddede vej.

Borgere på private veje og privat fællesveje skal rydde veje for sne og is, og sikre mod glatføre i henhold til kommunens Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Generelt skal grundejer sikre opfyldelse af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved kraftigt snefald kan tømning påbegyndes senere end normalt grundet sikkerhed.

Bilag 3: Hente-bringe ordning

Som udgangspunkt er henteordningen en skelordning. Det vil sige at beholdere skal stilles i skel på
tømme­­dagen. Dette gælder både i byzone og landzone.


Hente-bringe ordning i byzone

Grundejere kan mod tillæg få hentet affald på standplads, hvis afstanden fra standplads til matrikelskel er maksimalt 25 meter.

Kravene er følgende:

 • Gangareal skal være vedligeholdt og rent.
 • Bredden skal minimum være 1 meter og med 2,2 meter frihøjde.
 • Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter).
 • Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovationsmedarbejderen kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.
 • Gangareal skal være fri for forhindringer, såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende grene og lignende.
 • Gangareal skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage med kørende materiel lettes.
 • Ved anvendelse af teknisk hjælpemiddel, fx kærre, skal adgangsforholdene til beholder/ stativ give plads til, at det tekniske hjælpemiddel kan komme helt hen til beholder/stativ.
  Alle udgifter, forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning, afholdes af grundejere.


Hente-bringe ordning udenfor byzone

Ejendomme uden for byzone, med privat tilkørselsvej, kan tilkøbe hente/bringe såfremt følgende er opfyldt:

 • Der skal være en vendeplads.
 • Vendepladsen har kørefast underlag.
 • Beholdere skal placeres maksimalt 3 meter fra vendepladsen.
 • Der skal være gangareal fra beholder til bagende af skraldebil i 1 meters bredde.
 • Der skal betales tillæg for hente-bringe ordning.
 • 25 meter reglen er ikke gældende for tilkørselsvejen til ejendommen.


Alle udgifter til etablering af vendeplads afholdes af grundejere.

Hvis kravene til adgangsforholdene ikke er opfyldt, skal mobile beholdere stilles ud til matrikelskel på egen grund.


Dispensation fra afstandskrav i hente-bringe ordning

I særlige tilfælde kan Faaborg-Midtfyn Kommunen give dispensation for afstandskravet på 25 meter i hente-bringe-ordningen, således at handicappede, gangbesværede og sygdomssvækkede borgere kan få hentet affald på standpladsen, såfremt adgangsforholdene ellers er opfyldt. Borgere skal betale tillæg for hver påbegyndt 25 meter. Tillæggets størrelse fremgår af takstbladet.

Hvis kravene til adgangsforholdene ikke er opfyldt, skal beholder stilles fast ud til matrikelskel på egen grund.

BILAG 4. Fritagelse (dispensation fra obligatorisk ordning)

Private borgere og grundejere kan ikke fritages for affaldsordningen, dog kan der i særlige tilfælde dispenseres herfra. Ved særlige tilfælde forstås, at ejendommen er ubeboet i minimum 6 måneder.
 
Der kan søges om dispensation i de tilfælde, hvor boligen står ubeboet på grund af, at:

 • ejeren er fraflyttet boligen permanent til plejehjem
 • ejeren er flyttet til udlandet og boligen står tom, og grunden er ubeboet
 • ejendommen er nedbrændt, og grunden er ubeboet
 • ejendommen er ubeboelig jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering.


Ansøgninger vedrørende fritagelse skal ske via FFV Renovation A/S.

Det er ikke muligt at ansøge med tilbagevirkende kraft. Hvis der sker ændringer af ovenstående forhold, så ejendommen eller grunden igen anvendes til beboelse, skal FFV Renovation A/S informeres om dette.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.