Kollektiv trafik

Se her, hvilke muligheder du har for at rejse med kollektiv trafik i, fra og til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Hvad er kollektiv trafik

Offentlig servicetrafik (kaldet kollektiv trafik) er offentlig transport af passagerer.

Den kollektive trafik er opbygget hierarkisk:

 • Staten har ansvaret for den internationale og nationale del (primært tog)
 • Regionerne for de regionale forbindelser
 • Kommunen for den lokale trafik

Faaborg-Midtfyn Kommune har kombineret den kollektive trafik med den almene skolekørsel.

Den kommunale kollektive trafik består af rute- og telekørsel:

 • Rutekørslen er primært kørsel til skole og uddannelse
 • Kører efter fast køreplan
 • Telekørsel er kørsel med taxi, der supplerer/erstatter rutekørsel

En særlig del af den kommunale kollektive trafik er kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (handicapkørsel). Formålet med denne ordning er at bevægelseshæmmede og/eller svagtseende borgere får mulighed for kørsel der ”svarer” til kollektiv trafik. Det vil sige kørsel efter eget ønske, eksempelvis til besøg eller fritidsaktiviteter.

Lovgivning

Kollektiv trafik reguleres af bekendtgørelse af Lov om trafikselskaber.

Loven fastlægger blandt andet at trafikselskaberne (her FynBus) skal stå for administration af kørslen.

Der er ikke lovkrav til at kommunen skal have kollektiv trafik (ud over handicapkørsel).

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen fastlægger at kommunen skal sørge for befordring af elever til distriktsskolen, hvis de har længere end de fastlagte afstandskrav eller hvis dele af skolevejen er erklæret for trafikfarlig skolevej.

Kommunen har valgt, at skolekørslen sker i busser, hvor også andre borgere kan komme med. Når flere end en bestemt gruppe kan benytte en kørselsordning betegnes den som en åben kørselsordning (kollektiv trafik) og er omfattet af Lov om trafikselskaber. (Alternativet er en lukket kørsel = kun for skoleelever). En del af den obligatoriske skolekørsel sker med de regionale busruter.

Nuværende serviceniveau

I Kommuneplanen har Kommunalbestyrelsen fastlagt følgende mål for den kollektive trafik:

 • At få sammenhængende kollektiv trafik som tilgodeser så mange kørselsbehov som muligt.
  Med udgangspunkt i den lovpligtige skolekørsel at få trafikselskabet til at tilrettelægge kørslen således, at flest muligt kan benytte den kollektive trafik. Dette gælder både kortere og længere ture.
  At kørslen tilrettelægges således, at der bliver bedre sammenhæng mellem kommunens største bysamfund og oplandet, således at borgerne får en bedre tilgængelighed til at bruge kommunens egne faciliteter (skoler, gymnasier, indkøb, kulturelle arrangementer mv.)
 • At der undersøges forskellige muligheder for at servicere individuelle kørselsbehov eksempel ved telekørselsordninger
 • At Odense-Svendborg-banen fastholdes og styrkes som en væsentlig transportforbindelse mellem landsdelscenteret Odense og det sydfynske område

Serviceniveauet er ud fra dette fastlagt til:

 • Primært at tilgodese den lovpligtige skolekørsel
 • Desuden at sikre kørsel til ungdomsuddannelse
 • Hvor der er mulighed for at servicere andre uden væsentlige omkostninger skal disse medtages i køreplanerne (friskoler, stationer, ældrecentre mv.)
 • For ikke-lovpligtig rutekørsel skal der som udgangspunkt være flere end 5 passagerer i gennemsnit på ruten for at den opretholdes
 • Telekørsel som erstatning for lokal rutekørsel. Kørsel i områder inden for bestemte tidspunkter og med mulighed for omstigning til den øvrige kollektive trafik

Konkretiseret

Rutekørsel

Grundlaget for rutekørslen er den lovpligtige almene skolekørsel.

Folkeskoleloven fastlægger at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af:

1. Elever, der har længere end:

 • 2,5 km på 0.-3. klassetrin
 • 6 km på 4.-6. klassetrin
 • 7 km på 7.-9. klassetrin
 • 9 km i 10. klasse

2. Elever, der har kortere skolevej, men hvor hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet pga. trafikfarlig skolevej.

Dertil kombineres følgende servicemål:

 • Afstand fra hjem til opsamlingssted må højst være halvdelen af ovenstående. Dvs. en elev i 5. klasse, der er kørselsberettiget må højst have 3 km til opsamlingssted
 • Kørsel og ventetid på skolen må maksimalt være 90 minutter. pr. tur. Ventetiden må maksimalt være 60 minutter
 • Ud over skolekørslen suppleres med ruter som servicerer unge under uddannelse
 • Ruter der servicerer kommunens gymnasier i Faaborg og Ringe. (Dette er til dels sammenfaldende med 10. klasserne)
 • Fælleskommunal rute Ringe - Svendborg

Tilslutning til de regionale busser/tog således der er forbindelse videre til uddannelser i Odense, Svendborg og Glamsbjerg mv.

Ud fra ovenstående ”basisruter” tilrettelægges kørslen således at den kan servicere så mange som muligt. Blandt andet ved at ruterne forlænges til friskolerne, hvis det kan ske uden en væsentlig meromkostning. Det betyder blandt andet at serviceringen af friskoler skal kunne ske uden at det kræver indsættelse af en ekstra bus.

Desuden vurderes, om der er områder, hvor der er behov for rutekørsel. Her er kommunen gået ind i en tværkommunal rute fra Svendborg over Ørbæk og Ferritslev til Odense, som erstatning for en regional rute som Regionen nedlagde. Desuden er der en fælleskommunal rute fra Ringe til Svendborg for at tilgodese elever til ungdomsuddannelserne.

Dubleringskørsel

Dubleringskørsel anvendes i de tilfælde hvor grupperejser overstiger den almindelige kapacitet. Forudsætning for dublering af kørsel er:

 • At bussen dublerer en i forvejen eksisterende køreplan. Enten en rutekørsel eller ”dublerer” inden for køreplanen for teletaxi
 • At kørslen ligger uden for myldretiden. Det vil sige at kørslen skal ligge uden for tidsrummet 07.00 - 09.00 og 13.00 - 17.00 på hverdage
 • At grupperejsen reserveres inden for den af FynBus fastsatte frist

Telekørsel

Telekørsel er et supplement til den kollektiv trafik og består af flextur og plustur.

Med flextur kan du køre fra dør til dør - også til nabokommunen. Turen planlægges, så der kommer flest muligt med. Brugeren kan derfor opleve, at bilen kører en omvej. Bilen kører så tæt på brugerens dør som muligt på det oplyste tidspunkt - den må dog komme 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt. Flextur afregnes efter km, alt efter hvordan den bestilles.

Plustur kører dig til eller fra et knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbindelse. Bilen kommer så tæt som muligt på det oplyste afhentningstidspunkt - den må dog komme op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt. FynBus planlægger turen, så du kan nå at skifte. Turen kan kun bestilles via Rejseplanen.

Administration af kørslen

Kommunen fastlægger serviceniveauet:

 • Omfanget af den kommunale kørsel
 • Fastlægger specifikke vilkår (eksempelvis særlige ønsker til bustyper mv.)
 • Betale for kørslen

= Kommunen skal fastlægge serviceniveau

Kommunen står desuden for de faste anlæg: Stoppesteder langs kommunevejene, vendepladser mv.

FynBus varetager følgende opgaver (jf. Lov om trafikselskaber):

 • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Udbud af kørslen og kontrakt med entreprenører

FynBus skal sørge for at busserne kører.

Køreplaner

Den lokale buskørsel er tilrettelagt til at servicere folkeskolerne, men alle kan køre med busserne.

De kan også fås på kommunens biblioteker, Faaborg Turistkontor samt i Borgerservice.

Procedure for tilrettelæggelse af køreplan

 • Normalt år
 • Januar/februar: Møde om køreplan med skoleledere
 • Skolerne indsender liste over kørselsberettigede elever til FynBus
 • Marts: FynBus udarbejder oplæg til den nye køreplan der sendes til folkeskoler og friskoler
 • April/maj: Forslag til køreplanen offentliggøres
 • Juni/juli: Endelig køreplan er klar
 • August: Køreplanen træder i kraft

Efterfølgende kan der ske justeringer i ruterne, for eksempel hvis der kommer nye kørselsberettigede elever.

Større omlægninger

Ved større ændringer udarbejder FynBus et udkast sammen med skoleforvaltning/folkeskolerne, som derefter sendes i høring.

Flextur

Hvad er flextur

Alle kan bestille en flextur uden at være visiteret til dette fra kommunen.

Med flextur kan du køre fra dør til dør - også til nabokommunen. Turen planlægges, så der kommer flest muligt med.

Du kan derfor opleve, at bilen kører en omvej. Bilen kører så tæt på din dør som muligt på det oplyste tidspunkt - den må dog komme 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt.
Har du aftalt et tidspunkt, du senest skal være fremme, så sørger chaufføren for, at du er fremme senest på dette tidspunkt.

Hvor kan du køre

Du kan køre flextur fra adresse til adresse i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Du kan også køre flextur fra en adresse i Faaborg-Midtfyn kommune til en adresse i Assens, Svendborg, Nyborg eller Kerteminde Kommune.

Bestiller du en tur over en kommunegrænse er det en god ide samtidig at tjekke mulighederne for en evt. hjemtur samt pris for denne.

Tidsrum for kørsel i de forskellige kommuner

Du kan køre i hele Faaborg-Midtfyn Kommune mellem kl. 06.00 og 24.00.

Du kan køre mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens eller Nyborg Kommune kl. 06.00 og 24.00.

Du kan køre mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg eller Kerteminde Kommune mellem kl. 9.00 og 24.00.

Du kan også køre flextur i Middelfart og Nordfyns Kommuner. Tider og priser varierer fra kommune til kommune.

Du kan ikke køre flextur i Odense Kommune.

Hvad koster det

Flextur koster 5 kr./km når du kører i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du betaler minimum 25 kr. pr. tur, hvis du bestiller via Rejseplanen. Bestiller du via app, web eller telefon, betaler du minimum 35 kr.

Kører du over kommunegrænsen, er taksten altid 8 kr./km, minimum 32 kr. via Rejseplanen, minimum 48 kr. via app, web eller telefon.

Hvis du bestiller din tur online, skal du betale med betalingskort. Bestiller du via telefon, skal du betale kontant til chaufføren.

Hvordan bestiller du

Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse på Rejseplanen, kan du blive tilbudt Flextur, når der ikke kører bus eller tog.

Du kan også bestille Flextur via Flextrafik- appen, på fynbus.flextrafik.dk eller ved at ringe til FynBus på 63 11 22 55.

Du kan bestille helt op til 14 dage før, men altid senest 2 timer før du vil afsted.

Plustur

Hvad er plustur

Med plustur bliver du kørt til eller fra et knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbindelse.

Bilen kommer så tæt som muligt på det oplyste tidspunkt – den må dog komme op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt.

FynBus planlægger Plusturen, så du kan nå at skifte.

Hvordan bestiller du plustur

Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse på Rejseplanen, kan Rejseplanen foreslå en plustur på en del af rejsen. Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen. Første gang du bestiller, skal du bruge digital signatur og betalingskort.

Når du bestiller turen på rejseplanen, skal du krydse af, hvis du har et gyldigt pendlerkort - så betaler du ikke ekstra for turen.

Du kan bestille din Plustur helt op til 14 dage før, men altid senest 2 timer før du vil afsted.

Pris, betaling og billetter

Plustur koster 25 kr. Børn under 16 år betaler halv pris.

Hvis du har pendlerkort, pendler kombi eller Ungdomskort, kan du køre gratis med plustur. Dit kort skal være gyldigt i den bus, du kører til eller fra med plustur. Du kan også køre gratis med plustur til eller fra en togstation, hvis du har billet til toget. Du kan ikke anvende særlige togbilletter, som ikke gælder til tilslutningsrejser - fx DSB Orange.

Skolekort og rejsekort (personligt, flex og anonymt) kan ikke anvendes.

Skolekørsel

Elever i folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kan køre gratis med bussen til og fra distriktsskole efter nogle bestemte regler; hvis eleven har længere til skole (afstandskravet) end i nedenstående tabel, eller hvis eleven ikke kan undgå trafikfarlige veje til/fra skole.

Afstandskravet

Klassetrin

Afstand fra hjem til distriktsskole

0. - 3. klasse Fra 2,5 km og derover
4. - 6. klasse Fra 6 km og derover
7. - 9. klasse Fra7 km og derover
10. klasse Fra 9 km og derover


Afstanden er inkl. stier, der kan benyttes af cyklister.

Afstand fra hjem til opsamlingssted må højst være halvdelen af ovenstående. Dvs. en kørselsberettiget elev i 5. klasse må højst have 3 km til opsamlingssted.

Før-skoleelever visiteres på lige fod med 0. klasse.

Trafikfarlig skolevej

Elever der for at komme i skole skal køre på en vej, der er vurderet som trafikfarlig skolevej, kan evt. få gratis buskort. Skolen kan oplyse, om der er trafikfarlige skoleveje på dit barns rute til skole.

Kommunen giver ikke gratis buskort til

 • Elever, der har valgt en folkeskole i et andet skoledistrikt end det, han/hun naturligt hører til
 • Elever i fri- og privatskoler

Bestilling og udlevering af buskort

Skolen bestiller og udleverer buskort til de elever, der har ret til gratis transport.

Buskort til elever, der ikke er berettiget til gratis transport

Elever, der ikke har ret til gratis transport, kan købe et rejsekort hos FynBus.

Tog

Arriva står for togdriften på strækningen Odense–Svendborg (Svendborgbanen). Der er 5 stationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stationer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Toget stopper ved følgende stationer:

 • Årslev
 • Pederstrup
 • Ringe
 • Rudme
 • Kværndrup

Billetter

Der findes billetautomater på alle stationerne i kommunen.

Hvad kan købes

I automaten kan du købe:

 • Enkeltbilletter
 • 2-klipsbilletter (anvendes som returbillet)
 • DSB 10-turskort til Standard eller DSB 1'
 • 65 billet
 • Cykelbillet
 • Pladsbillet

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os