Odense Dry Port i Årslev

Odense Havn har købt Kirstinebjergvej 10 for at etablere Odense Dry Port på den tidligere Forsøgsstation i Årslev. Den nye Dry Port giver Faaborg-Midtfyn mulighed for i stor målestok at bidrage til den grønne omstilling til gavn for kommunens borgere og virksomheder samt hele Danmark.

En så stor forandring i lokalområdet rejser naturligvis en række spørgsmål om fremtidens Årslev. Vi forsøger her at besvare nogle af de spørgsmål, som der er blevet rejst på baggrund af et informationsmøde afholdt den 24. august 2022.

Baggrunden for Odense Dry Port

 

Luk alle
Åben alle

Hvem har solgt ejendommen?

Det er statens ejendom nu, hvor Århus Universitet ikke længere vil benytte ejendommen. Derfor er det statens ejendomsselskab Freja, der har haft ejendommen til salg.

Hvem har købt ejendommen?

Det er Odense Havn, der har købt ejendommen. Odense Havn er et aktieselskab, hvor alle aktierne ejes af Odense Kommune. Odense Havn ejer også det tidligere værftsområde i Munkebo, som i dag huser en lang række virksomheder, særligt inden for havvindmølleproduktion.

Kan der siges mere om, hvad der foregår på Odense Havn i Munkebo?

Flere virksomheder har lejet sig ind på de meget store arealer og i de store produktionshaller i Munkebo. Bl.a. skal Vestas bygge verdens største havvindmølle/nacelle, som forventes at veje over 600 tons. Højden bliver som pylonerne på Storebæltsbroen. Havvindmøllerne udskibes fra havnen i Munkebo.

Hvad vil Odense Havn bruge området ved den tidligere Forsøgsstation i Årslev til?

Planen er, at området skal udvikle sig til et moderne logistikcenter, der bl.a. skal sikre forsyning af alle mindre komponenter, der indgår i produktionen af de store havvindmøller på Odense Havn i Munkebo.

Hvorfor i Årslev, når området er så langt fra Munkebo?

Det er der flere grunde til. Odense Havn vil gerne ud til motorvejen, dels var der ikke ledige arealer i denne størrelsesorden i Odense, dels er der et potentiale i banesporet, dels er området meget fladt og ikke mindst var det til salg.

Hvad betyder navnet Odense Dry Port?

Odense Havn har valgt navnet Odense Dry Port, fordi det er en havn, som er tør, forstået som, at det bliver lastbiler, der bliver logistikcenterets transportform. Området ligger op ad jernbanen, så hvis mere landtransport i fremtiden flytter fra landeveje til skinner, er der måske mulighed for et ”sidespor”.  Al transport bliver så grøn/bæredygtig som muligt.

Hvor stor sikkerhed er der for, at der er behov for så stort et logistikcenter?

EU anslog i 2021, at der skal investeres 6000 mia. kr. i at udvide antallet af store havvindmøller alene i Europa frem mod 2050. Det kan blive endnu mere med det, der sker i forhold til ønsket om uafhængighed af russisk gas.

Logistikcentret og hvad der sker med området

Luk alle
Åben alle

Hvad får kommunen ud af etableringen af et logistikcenter?

Kommunen håber på, at etableringen kan give et løft til udviklingen i Årslev området i særdeleshed og bredere i hele kommunen. Her tænkes både på tiltrækning af andre virksomheder i et samlet erhvervsområde nord for Årslev og bosætning i Årslev og de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå.

Hvilken beskæftigelse bliver der ved et logistikcenter?

Odense Havn forventer, at selve logistikcenteret vil generere 500 – 1000 jobs, når det er udbygget. I byggefasen forventes dog op imod 3000 job.

Hvilke varer kommer der til at være i logistikcenteret?

Logistikcenteret vil alene skulle have varer, der kan fragtes med almindelige lastbiler, der bliver derfor ingen behov for anlæg til særtransporter. Varerne vil komme fra mange lande. Det vil være komponenter til især vindmølleindustrien. De seneste år med Corona og krig har vist, at der er et behov for lagre, der kan medvirke til sikre forsyningssikkerheden.

Vil logistikcenteret have åbent døgnet rundt?

Ja, det er forventningen, at det vil være et center med aktivitet i hele døgnet, men naturligt mest i dagtimerne. Odense Havn er opmærksom på at minimere støj, møg og lysgener mest muligt og skal under alle omstændigheder overholde gældende plan- og miljølovgivning.

Hvad sker der med den natur, der i dag er i området?

Odense Havn vil arbejde på, at logistikcenteret bliver et eksempel på fremtidens logistikcenter med grønne løsninger i såvel opbygningen, som driften af centeret. Vindmølleproduktionen er en central løsning i den grønne omstilling, og derfor er det også intentionen, at Odense Dry Port på samme måde skal ses i sammenhæng med den grønne omstilling.

Der opleves, at der i dag er stor biodiversitet i området: Vil Odense Havn sikre dette i fremtiden?

Odense Havn er optaget af bæredygtighed, men når det er sagt, så vil området ændre karakter, når en stor del ændres til logistikcenter. Der vil blive udlagt grønne arealer og beplantning. Odense Havn er optaget af, at dette logistikcenter ikke skal se ud som mange andre, der ofte opleves som grimme og uden nogen former for natur. Et grønt og bæredygtigt logistikcenter er et stærkt salgsargument for tiltrækning af virksomheder til Odense Dry Port. Planerne er meget tidligt i processen, og derfor er der hverken illustrationer eller konkrete planer at vise.

Hvad med de store mængder af overfladevand, som belægninger og byggerier vil skabe?

Kommunen er opmærksom på, at overfladevand er en udfordring i Årslev-området, og Vindinge Å er allerede presset. Kommunen har allerede erfaringer fra den første udbygning syd for Årslev og vil medtage disse erfaringer i arbejdet med overfladevandet i Odense Dry Port.

Kommer der så også dagligvareforretninger i den del af Årslev?

Der er ikke tale om et boligområde, og der er i forvejen et ønske om at koncentrere handlen i den centrale del af Årslev, så der kommer ikke dagligvarebutikker.

Hvornår sker der noget synligt?

Odense Havn har lige overtaget området, der vil blive passet. Måske vil det blive aktuelt at fjerne nogle drivhuse og gamle bygninger. Odense Havn ser på, om nogle af bygningerne kan lejes ud kortvarigt, og om markarealer kan lejes ud, indtil byggeriet går i gang. Forventeligt tidligst om 2 år, da der både skal laves kommuneplantillæg og lokalplan, før projektering og byggeriet kan gå i gang.

Trafik til Odense Dry Port

Luk alle
Åben alle

Hvordan skal al den trafik kunne komme ind imod Årslev?

Alle er enige om, at der er et allerede eksisterende problem med tilkørselsforholdene til Svendborgmotorvejen fra Årslev. Der er allerede en tæt dialog mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Vejdirektoratet. Det er ikke kommunens opgave at sikre tilkørslen, men staten og dermed Vejdirektoratet. De allerede kendte problemer er videregivet til Vejdirektoratet, som ser på mulighederne for at fremskynde ændringer uafhængigt af udviklingen med Odense Dry Port.

Kunne Odense Havn betale for en ekstra afkørsel eller ændringer af den nuværende?

Det er en offentlig opgave at varetage trafikafviklingen på offentlige veje. Når det gælder motorveje, er det alene staten og Vejdirektoratet, der har ansvaret for ændringer og udbygninger. Så svaret er nej – Odense Havn er at betragte som en almindelig privat virksomhed.

Bliver de nærmeste naboer kompenseret for de mange gener øget trafik m.v. vil forårsage?

Det er et juridisk spørgsmål, som der på nuværende tidspunkt slet ikke er taget stilling til. Som havn kan Odense Havn ikke ekspropriere ejendomme, men alene tilbyde at købe ejendomme, hvis det forretningsmæssigt giver mening. Vejdirektoratets planer er ikke kendte, men i den udstrækning, at en ny trafikafvikling berører naboer, vil det være et spørgsmål i den sammenhæng. Kommunen vil i forhold til værdiforringelser afklare det fagligt og juridisk i forløbet i den udstrækning, der kan være berettigede krav.

Den nuværende trafik ved Kirstinebjergvej

Luk alle
Åben alle

Er det rigtigt, at der ligger tegninger på en ny rundkørsel ved motorvejsafkørslen?

Det er ikke kommunen, der har ansvaret for trafikafviklingen ved motorvejsafkørslen, men Vejdirektoratet. Kommunen har været i kontakt med Vejdirektoratet, og de har udarbejdet et første udkast til en mulig trafikafvikling.

Det er fortsat usikkert, hvad der kommer til at ske, hvilken endelig løsning, der vil blive arbejdet med, og hvor hurtigt det vil kunne realiseres. Det er i sidste ende trafikministeren, der godkender et statsligt vejanlæg.

Har kommunen kontakt til Vejdirektoratet?

Ja, kommunen er i dialog med Vejdirektoratet og har været det uafhængig af Odense Havns erhvervelse af forsøgsstationen. På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med de konkrete planer.

Hvad er tidshorisonten for, at der sker noget med tilkørselsforholdene?

Kommunen ser gerne en løsning her og nu, hvor fremtidens planer med Odense Dry Port er indtænkt, så nye trafikale problemer ikke opstår indenfor kort tid. Det er Vejdirektoratet, der kender en mulig tidshorisont. Kommunen vil informere, så snart Vejdirektoratets planer og tidshorisont er kendte.

Bliver borgerne, der bor tæt på, inddraget i planlægningen?

Det er ikke kommunen, der kommer til at stå for anlæggelsen af nye tilkørselsforhold, men vi vil gerne gøre vores til, at naboer og lokalområdet bliver inddraget i løsningerne.

Er der andre planer med Kirstinebjergvej?

Nej, kommunen har ikke umiddelbart andre planer.

Inddragelse

Luk alle
Åben alle

Hvordan bliver naboerne inddraget?

Kommunen har allerede afholdt møde med de nærmeste naboer og aftalt, at kommunen vil holde dem løbende orienteret.

Hvordan bliver lokalområdet inddraget?

Odense Havn vil gerne have et godt naboskab, men er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at inddrage naboerne - det er alene myndighederne. Kommunen vil arrangere for-offentlighedsmøder for alle lokale interesserede.

Hvem kan man kontakte, hvis man har spørgsmål eller er urolig for udviklingen?

Organisationen er her i september 2022 endnu ikke på plads. Odense Havn har ansat en projektchef, og Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune er ved at etablere en intern organisering af de kommunale opgaver. Faaborg-Midtfyn Kommune vil så snart organiseringen er på plads lægge kontaktinformationer på kommunens hjemmeside og Lokalrådets hjemmeside.

Er det muligt at besøge området?

Nej, det er det ikke, da det er et privat område. Men Odense Havn og kommunen vil ikke afvise, at der på et tidspunkt kan blive afholdt et ”åbent hus” arrangement, hvor lokale kan komme ud og se området.

Kommer der møder i fremtiden med info om projektet?

Det gør der helt sikkert, så snart det giver mening. Desuden kommer der en række lovpligtige møder i forbindelse med kommune- og lokalplan.

Kommunen vil holde en tæt kontakt til Lokalrådet og medvirke til, at information kommer ud i lokalområdet.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30