Beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven beskytter vilde dyr og planter, landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til naturen.

Generelt må der ikke ændres i tilstanden af beskyttet natur. Kommunen kan dog give dispensation til ændringer, der forbedrer naturen. Det kan f.eks. være til rydning af opvækst af træer og buske på overdrev eller til at mindske hældningen på brinken af en sø i forbindelse med en oprensning.

Tilstanden af beskyttet natur registreres

Kommunen vil besigtige en stor del af de beskyttede naturtyper i kommunen og registrere deres tilstand. Dette arbejde vil ske over en årrække.

Du kan finde registreringerne på Danmarks Miljøportal.

 

Kort over beskyttede naturområder

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os