Billedkunstrådet

Billedkunstrådet beslutter, hvilke kunstværker kommunen skal købe, og - i samråd med kommunalbestyrelsen - hvor de skal placeres.

Billedkunstrådet behandler og træffer afgørelse i alle de sager, der er uddelegeret til billedkunstrådet af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Luk alle
Åben alle

Billedkunstrådet er det centrale organ ved indkøb og placering af kommunale kunstværker.

Dette indbefatter:

 • Kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra "Kunstfonden" fra jordsalg. Billedkunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.
 • Rådgivning ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
  indkalde som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge, samt udtale sig i forhold til fondsansøgninger.
 • Samarbejde med relevante partnere planlægge borgerinddragende processer mv. i tråd med eksisterende processer omkring by- og lokalsamfundsudvikling.

1% af indtægterne fra salg af kommunal jord i Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruges til kunst.

Pengene placeres i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstfond, indtil Billedkunstrådet beslutter hvilke kunstværker, det vil købe.

Billedkunstrådet har 6 medlemmer.

Formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen, er født formand.
Udvalget udpeger de øvrige medlemmer.

Anne Møllegaard Mortensen, Udvalgsformand
Faaborg-Midtfyn Kommune

Hasse Winther, Teamleder
Faaborg-Midtfyn Kommune

Christina Capetillo
Billedkunstner og arkitekt

Sofie Olesdatter
Repæsentant for Faaborg Museum

Pernille Kapper Williams
Billedkunstner

Anders Qvist Nielsen
Billedkunstner

Opgaver

Billedkunstrådet er det centrale organ ved indkøb og placering af kommunale kunstværker, dette indbefatter at:

 • Billedkunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra "Kunstfonden" fra jordsalg. Kunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.
 • Billedkunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
 • Billedkunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge.

Forretningsorden

 • Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg indkaldes forslag til besættelse af pladser i Billedkunstrådet fra de ovennævnte områder.
 • Udpegning af rådets medlemmer sker i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indkomne forslag.
 • Billedkunstrådet afholder møder, når dette er aktuelt i forhold til indkøb af kunst og placering af denne. Ligeledes afholder Billedkunstrådet møde forud for flytning af eksisterende kunst. Billedkunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge. Rådet mødes dog mindst 2 gange om året.
 • Forud for behandling i Billedkunstrådet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, på hvilke pladser og i hvilke bygninger nye kunstværker skal placeres.
 • Billedkunstrådets har kompetencen til at afgøre, hvad der indkøbes af ny kunst, samt ved nyplacering af eksisterende kunst. I andre sammenhænge er Billedkunstrådets indstillinger rådgivende.
 • Der ydes ikke diæter og mødegodtgørelser for arbejdet i udvalget.

Ovenstående er et uddrag af Billedkunstrådets forretningsorden. Ønsker du at se hele ordlyden, kan du klikke her.

Funktionsperioden

Funktionsperioden er 4 år og følger byrådsperioden, men forudsætter at der opnås statsanerkendelse. Statsanerkendelsen er et-årig og søges hvert år.

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstfond

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev det besluttet at oprette en "jordforsyningsfond", og derved skille jordforsyningen ud i et selvstændigt område i kommunens budget/regnskab. Det blev samtidig besluttet at 1% af indtægterne fra salg af jord, skal anvendes til kunst.

Økonomistaben oplyser, at puljen til kunst i 2020 er på 523.436 kr. Da puljens størrelse er afhængig af jordsalget, vil der naturligvis være store udsving fra år til år.

Vision

Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med relevante kunstaktører i Faaborg-Midtfyn Kommune eller nationalt, med styrelser eller fonde.

Vision bliver til virkelighed ved

 • Forsat at samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det offentlige rum.
 • At støtte kunst i det offentlige rum, herunder i offentlige bygninger.
 • At støtte levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops, formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Faaborg-Midtfyn kommune.
 • At indgå i relevante projekter i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udvikling og Kulturregion Fyns kulturaftale.
 • At involvere borgere og brugere f.eks. gennem dialogmøder og ved deltagelse i by- og lokalsamfundsudviklingsprojekter.

Dette gøres konkret gennem følgende tiltag i Billedkunstrådets handleplan

I 2021 vil Billedkunstrådet arbejde for at indsamle og registrere relevant information om Faaborg-Midtfyn Kommunes kunst i det offentlige rum. Kunstværkernes tilstand beskrives, således at konserveringsbehov afdækkes.

Den indsamlede information skal anvendes til flere formål

 • at afdække konserveringsbehov.
 • at indsamle information, der kan anvendes til formidling og øget synlighed af kommunens kunst.
 • at vurdere om kunstværker er placeret hensigtsmæssigt og spiller sammen med omgivelserne i en samlende fortælling og/eller strategisk udvikling af by- og lokalområder.
 • at skabe overblik over eksisterende kunstværker, og dermed bedre faglig rådgivning i forhold til eventuelle fremtidige indkøb.

I 2021 vil Billedkunstrådet stille faglighed til rådighed i forhold til kommunens udviklingsstrategier, i forbindelse med udviklingsprojekter, og i projekter samt aktiviteter hvor en kunstfaglig vejledning har relevans.

§1

Billedkunstrådet er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

 • At rådgive politikere i forbindelse med udsmykning af offentlige bygninger og offentlige rum, samt rådgive om disponeringer i forbindelse med by- og lokalsamfundsudvikling, alt efter de kunstfaglige kompetencer der er i kunstrådet.
 • At vejlede omkring billedkunstneriske aktiviteter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisning, festivaler, foredrag og lign.
 • At støtte og formidle kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og offentlige rum, herunder rådgive om kunstindkøb.
 • Billedkunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
 • Billedkunstrådet kan indgå i strategisk udvikling af kommunens kultur og turisme.
 • At stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning, der har betydning for det offentlige rum.

§2

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune f.eks. via midler under Kultur- og lokalsam-fundsudvalget, den kommunale 1% jordsalgspulje, tilskud fra private fonde, virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond. Billedkunstrådet disponerer ikke over egne midler, men indstiller dispositioner overfor Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, der har be-slutningskompetence. Billedkunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra den kommunale 1% pulje. Billedkunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.

§3

De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune.

§4

Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde tilhørt Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse. Billedkunstrådet har kompetencen til at afgøre, hvad der indkøbes af ny kunst, samt ved omplacering af eksisterende kunst. I andre sammenhænge er Billedkunstrådets indstillinger rådgivende.

§5

Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker og at afholde eventuelle udgifter til vedligeholdelsen af kunstværkerne, medmindre andet besluttes.

§6

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd består af 6 medlemmer, som hver udpeges for en fireårig peri-ode, som følger valgperioden til Kommunalbestyrelsen. Formand er Udvalgsformand for Kultur- og Lokal-samfundsudvalget. Billedkunstrådets øvrige sammensætning skal kunne leve op til Statens Kunstfonds krav om faglighed og professionalisme, således at godkendelse fra Statens Kunstfond kan opnås.
Repræsentanter indstilles skriftligt og udpeges af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg indkaldes forslag til besættelse af pladser i Billedkunstrådet.

Billedkunstrådet består af:

 • Udvalgsformanden fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.
 • En repræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturadministration.
 • En kunstfaglig repræsentant indenfor billedkunst, med afsæt i en statsanerkendt kunstmuseums-virksomhed.
 • 3 repræsentanter, der lever op til Statens Kunstfonds krav om faglighed indenfor billedkunst, indstilles i samarbejde med Akademirådet og Billedkunstnernes Forbund og det siddende Billedkunstråd.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter efter behov i forbindelse med særlige opgaver.

Billedkunstrådet har tavshedspligt i alle sager, der er en del af Billedkunstrådets dagsorden. I tilfælde hvor der inddrages eksterne faglige konsulenter er disse også omfattet af tavshedspligt.

Alle medlemmer af Billedkunstrådet har stemmeret. Ved afgørelser hvor der stemmes, er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Billedkunstrådet har sekretærbistand til møderne fra Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturadministration, der varetager at indkalde til møder, samt at udsende dagsorden og beslutningsprotokol.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af de af Billedkunstrådet fremmødte medlemmer.

Billedkunstrådet afholder møder, når dette er aktuelt i forhold til indkøb af kunst og placering af denne. Ligeledes afholder Billedkunstrådet møde forud for flytning af eksisterende kunst. Billedkunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge.

Billedkunstrådet holder, som udgangspunkt, møder 4 gange om året.

§7

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Faaborg-Midtfyn Kommunes regnskab og revideres af kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.
Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens regnskabsår.

Billedkunstrådets eventuelle budgetforslag fremsendes til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget senest den 31. marts i året forud for budgetåret.

§8

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

§9

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur- og Lokalsamfundsudvalg eller Kommunalbestyrelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune yder årligt 50.000 kr. i tilskud til Billedkunstrådets virke i 2020 til og med 2021. Midlerne afsættes af Faaborg-Midtfyn Kommunes 1% jordpulje. Ordningen evalueres i andet kvartal af 2021 i samarbejde med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikker til os