Affald og genbrug

Affald skal sorteres i ti kategorier: madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikkekartoner.