Bygge-og anlægsaffald

Her kan du læse om, hvordan du sorterer og bortskaffer bygge- og anlægsaffald.

Formålet med orienteringen er at sikre, at bygge- og anlægsaffald bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Bygge- og anlægsaffald omfatter alle typer affald, der opstår i forbindelse med:

  • Om-, til- eller nybygning af bygninger
  • Nedrivning af eksisterende bygninger


Ansvaret for korrekt håndtering er er bygherrens / ejerens. Ansvaret kan ikke overdrages til håndværkere eller andre.

Luk alle
Åben alle

Anmeld byggeaffald Start

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Formål

Formålet med denne orientering, er at sikre bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald på en miljømæssig forsvarlig måde. Virksomheder skal bortskaffe bygge- og anlægsaffald som anført i Faaborg-Midtfyn Kommunes Regulativ for Erhvervs-affald.

Private skal bortskaffe bygge- og anlægsaffald via kommunens genbrugsstationer i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.

Bygge- og anlægsaffald omfatter alle typer affald, der opstår i forbindelse med:
· Anlægsarbejder
· Nedrivning
· Nybygning
· Renovering

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres på byggepladsen/anlægspladsen for at øge genanvendelsen og nedbringe mængden af affald til forbrænding og deponering.

Ansvar

Ansvaret for korrekt sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, er bygherrens/ejerens.
Ansvaret kan ikke overdrages til håndværkere eller andre.

 Anmeld bygge- og anlægsaffald

Korrekt sortering

Korrekt sortering på stedet mindsker udgifterne til forbrænding og deponering.

Følgende køreplan for sortering og bortskaffelse kan med fordel benyttes:

· Opstil containere på pladsen til de enkelte affaldstyper
· Mærk containere klart og tydeligt
· Vejled byggepladsens folk i sortering og brug af containere
· Udpeg en ansvarlig for korrekt sortering
· Sorter affaldet med det samme
· Anvend registreret transportør
· Aflever til godkendt behandlingsanlæg

Affaldet skal overordnet sorteres i følgende grupper med finsortering i hver gruppe:

· Genanvendelse
· Forbrænding
· Deponering
· Speciel behandling (farligt affald)
· Overskudsjord

 

Affald til genanvendelse

Affald til genanvendelse er affald, som direkte eller efter forarbejdning kan genbruges til samme eller beslægtede formål.

Direkte genanvendelse

Følgende sorteret, uforurenet affaldsmateriale kan genanvendes uden tilladelse:
· Natursten (granit og flint)
· Uglaseret tegl (mur- og teglsten)
· Beton
· Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
· Jern og metal
· Gips
· Stenuld

Erstatning for primære råstoffer

Følgende sorteret, uforurenet affaldsmateriale kan genanvendes som erstatning for primære råstoffer som sand og grus:
· Natursten (granit og flint)
· Uglaseret tegl (mur- og teglsten)
· Beton
· Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton


Andre genanvendelige materialer

Bygge- og anlægsaffald kan også indeholde andre genanvendelige materialer som:
· Pap
· Papir
· Plastfolie
· Glas og glasskår
· Rent træ
· PVC
Affald til genanvendelse skal opbevares, så det ikke ødelægges af for eksempel vejret.

Private skal bortskaffe til genbrugsstation.

Store mængder skal dog bortskaffes af transportør for egen regning.

Virksomheder kan bortskaffe genanvendelige materialer gennem genbrugsstation, hvis de er tilmeldt ordningen herfor. Ellers bortskaffes til godkendte behandlingsanlæg.

Affald til forbrænding

Det er ikke tilladt at brænde bygge- og anlægsaffald af selv.
Private skal aflevere affald til forbrænding på genbrugsstation.
Virksomheder skal aflevere affald til forbrænding til godkendt forbrændingsanlæg som anvist i regulativet eller til genbrugsstation, hvis de er tilmeldt ordningen herfor.
Affald til forbrænding omfatter blandt andet:
· Trykimprægneret træ
· Tapetrester
· Gulvtæpper
· Flamingo

Affald til deponering

Affald til deponering må ikke genanvendes eller forbrændes, da det oftest indeholder farlige stoffer.

Affald til deponering omfatter blandt andet:
· Isoleringsmaterialer
· Eternittagplader
· Mineraluld
· Asbestholdigt byggeaffald
· Sanitet, glaseret
· PVC f.eks. vinylgulve, tagfolie
· Mursten forurenet med PCB
· Armeret glas

Private skal bortskaffe til genbrugsstation, og kan ved mindre mængder anvende henteordningen med "den røde kasse".

Store mængder skal dog bortskaffes af transportør for egen regning.

Virksomheder skal bortskaffe affald til deponering til godkendt deponeringsanlæg følge regulativet eller til genbrugsstation, hvis de er med i ordningen herfor.

Faaborg-Midtfyn Kommune anviser deponeringsegnet affald til Klintholm I/S.

Farligt byggeaffald Start

Farligt affald skal behandles, så det ikke forårsager skader i miljøet eller på mennesker.

Farligt affald omfatter blandt andet:
· Maling og lak
· Olie og kemikalier
· Lim
· Gummifugeaffald
· Spraydåser
· Lysstofrør og lavenergipære
· PCB-holdigt affald f.eks. fugemasse og termokit fra 1960 – 1980
· Asbestholdigt affald

Private skal aflevere til genbrugsstation.

Virksomheder kan aflevere op til 200 kg om året på genbrugsstationerne, hvis de er tilmeldt ordningen herfor. Ellers skal virksomheder bortskaffe til godkendt affaldsbehandler som anvist i regulativet.

Asbestholdigt byggeaffald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen for at sikre korrekt bortskaffelse.
Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder hele asbestholdige eternittagplader.

Asbestholdigt affald skal bortskaffes som beskrevet i vejledning eller efter konkret anvisning fra kommunen.

Anmeldelsen skal ske via www.bygogmiljoe.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger før arbejdet udføres. 

Overskudsjord Start

Håndtering af overskudsjord skal ske på en måde, så jordforurening ikke spredes til omgivelserne.

Kortlagte matrikler

Nogle steder ved vi, at jorden er eller kan være forurenet. Disse matrikler er kortlagte. Kortlægningen er baseret på viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. V1 står for, at
matriklen kan være forurenet. V2 står for, at matriklen med sikkerhed er forurenet.

Områdeklassificerede

I byer er der områder, som kan være lettere forurenet. Disse områder kaldes områdeklassificerede.
Forureningen skyldes blandt andet at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos og
havegødskning har forurenet overfladejorden. Enkelt ejendom kan ikke udtages af områderne.

Jordflytning

Hvis jorden ikke kan genanvendes indenfor matriklen skal man være opmærksom på at:

· Flytning af forurenet jord fra kortlagte arealer samt flytning af mere end 1 m3 jord fra lettere forurenede arealer (områdeklassificerede arealer samt offentlige vejarealer) skal ske til en godkendt modtager og på forhånd anmeldes til kommunen.
· Ren jord kan anvendes frit eller efter aftale afleveres på kommunens plads hertil. Der kan dog være skærpede krav i naturområder og på landbrugsjord. Kontakt kommunen i disse tilfælde.
· Små mængder (mindre end 1 m3) overskudsjord fra områdeklassificerede arealer kan afleveres på  genbrugsstationen.
· Hvis du opdager en jordforurening, skal du kontakte kommunen.
Hvis det er i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal du straks standse arbejdet.

På kommunens hjemmeside www.fmk.dk findes information om jordflytning samt anmeldelsesskema til flytning af jord.

Andre praktiske informationer om affald

Transportør skal være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen for lovligt at transportere affald.
Affaldsbehandlingsanlæg skal være godkendte og registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen for
lovligt at kunne behandle affald.

Hvis man som affaldsproducent kommer i tvivl om behandling af sit affald, er man altid velkommen til at kontakte kommunens miljøafdeling på telefon 72 53 21 40.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.