Affald fra erhverv

Affald fra erhverv i Faaborg-Midtfyn kommune skal håndteres efter gældende Regulativ for Erhvervsaffald. På denne siden findes de vigtigste bestemmelser.

Affald fra erhverv i Faaborg-Midtfyn kommune skal håndteres efter den gældende Regulativ for Erhvervsaffald. På denne siden findes de vigtigste bestemmelser.

Luk alle
Åben alle

Generelle regler om erhvervsaffald

Erhvervsaffald skal håndteres ifølge det gældende regulativ for erhvervsaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer herunder:

• Dagrenovationslignende affald
• Have-park affald
• Storskrald
• Bygge- og anlægsaffald
• Produktionsaffald
• Industriaffald
• Kildesorterede affaldsfraktioner
• Jord

Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Regulativ for Erhvervsaffald. Ordningerne i regulativet er enten indsamlings- eller anvisningsordninger. Ansvarsfordelingen for affaldet mellem kommunen og virksomheden er forskelligt afhængig af typen af ordning.

Indsamling

Vi har ansvaret fra at affaldet hentes hos producenten til det afleveres på et godkendt anlæg.

Anvisning

Producenten har ansvaret for affaldet, til det afleveres på et godkendt anlæg. Producenten skal sikre sig, at transporten sker med godkendte transportører. Vi har ansvaret for, at der er aftagere til affaldet.

Pligt til at benytte ordningerne

Virksomheder har pligt til at benytte kommunens ordninger.
Der findes visse fritagelsesmuligheder, hvilket kan ses i den gældende affaldsbekendtgørelse.

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder er givet frit og kommunen må ikke tilbyde ordninger herfor. Det er virksomhedens eget ansvar at bortskaffe affaldet korrekt.

Ved bortskaffelse skal benyttes godkendte og registrerede indsamlingsvirksomheder og registrerede genanvendelsesanlæg.

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er omfattet af kapitel 9 i affaldsbekendtgørelsen.

Eksport af affald

Uanset benyttelsespligten ved kommunens ordninger må virksomheder eksportere forbrændingsegnet affald til nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter følgende regler:

Husk optagelse i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen

Alle, som håndterer affald, skal anmode elektronisk gennem Virk.dk om registrering i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

Det gælder både genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere samt kommunale behandlingsanlæg.

Find vej til

Erhvervsaffald på genbrugsstationer

Virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på alle genbrugsstationerne i kommunen. Betaling sker automatisk ved hjælp af nummerpladegenkendelse.

Genbrugsstationer

  • Broby Genbrugsstation, Rønnevej 6, 5672 Brobyværk
  • Faaborg Genbrugsstation, Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg
  • Ringe Genbrugsstation, Korsvangen 7, 5750 Ringe
  • Årslev Genbrugsstation, Erhvervsvangen 22, 5792 Årslev

Automatisk opkrævning

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi valgt, at virksomheder betaler pr. besøg på genbrugsstationen.

Opkrævning foregår automatisk ved hjælp af nummerpladegenkendelse.

Priserne er pr. besøg og kan ses i kommunens takstblad.

Man skal aktivt bede om fritagelse for betaling, hvis man kun medbringer eget privat affald til genbrugsstation i erhvervskøretøj.

Betaling for farligt affald opkræves separat og der betales pr. kg.

Spørgsmål om ordninger kan rettes til FFV Renovation A/S på telefon 62 61 16 66.

El-skrot

Virksomheder skal også betale for at aflevere El-skrot (elektronikaffald) på genbrugsstationerne.
Hvis man ikke ønsker at aflevere El-skrot på genbrugsstationen, henviser vi til:

Alle, som håndterer affald, skal anmode elektronisk gennem Virk.dk om registrering i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen – herunder genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere samt kommunale behandlingsanlæg.

Begrænsninger

  • Der kan kun afleveres affald svarende i karakter til husholdningsaffald.
  • Der er kun adgang med biler med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg og evt. trailer.
  • Anvisninger fra stationens folk og generelle retningslinjer skal følges.
  • Der må kun anvendes klare sække til emballering af affald.

Bygge-og anlægsaffald Start

Håndtering af bygge-og anlægsaffald skal følge kommunens regulativer.

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

• En del af bygge- og anlægsaffald må efter forarbejdning genbruges uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer.
• En del af bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil.
• Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen og bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.
• Al bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet (ved kilden).
• Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Du kan også læse vores vejledning: Orientering om sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Direkte genbrug til samme eller beslægtede formål

Sorteret, uforurenet affaldsmateriale må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil:

• Natursten f.eks. granit og flint
• Uglaseret tegl f.eks. mursten og teglsten
• Beton
• Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
• Jern og metal
• Gips
• Stenuld

Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Genbrug som erstatning for primære råstoffer

Sorterede og uforurenede genbrugsmaterialer i form af:
• Natursten (granit og flint)
• Uglaseret tegl (mursten og teglsten)
• Beton
• Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton må genbruges på egen matrikel uden tilladelse

Materialerne skal være forarbejdet inden genbrug, for eksempel skal mursten nedknuses inden de bruges som vejfyld.

Ejer skal sikre, at anvendelsen sker på miljømæssig forsvarlig måde og for eksempel ikke i vådområder eller på beskyttede arealer.

Asbestholdigt bygge-og anlægsaffald

Al asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen for at sikre korrekt bortskaffelse.

Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder hele asbestholdige eternittagplader.

Anmeldelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 2 uger før arbejdet udføres.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald inddeles i tre kategorier afhængig af farlighed:

1. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv, f.eks.:
• Isolationsmateriale
• Opfej
• Støvsugerposer
• Beskyttelsesdragter
• Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet

2. Asbestholdigt affald, som kan støve, f.eks.:
• Loftplader - bløde
• Vægplader - bløde
• Isoleringsmateriale
• Hårde asbestholdige materialer med brud

3. Ikke støvende asbestholdigt affald, f.eks.:
• Eternittagplader - hårde uden brud
• Vægplader - hårde
• Altankasser

PCB-holdigt bygge-og anlægsaffald

PCB er blandt verdens farligste miljøgifte, som ophobes i miljøet. Det er en gruppe kemiske forbindelser, som har været brugt meget inden for byggeriet.

PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden.

PCB kan destrueres ved forbrænding med høj temperatur.

Eksempler på anvendelse af PCB:
• Blødgører til dilatationsfuger
• Fuger og tætninger udført med fugemasse
• Spartelmasser og visse flydemørtler f.eks. til gulve
• Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
• Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
• Olie i oliefyldte kondensatorer
• Lim i termoruder
• Maling

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB.

Dette skal ske, INDEN noget byggeaffald bortskaffes. Kontakt miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller mail: teknik@fmk.dk

Dagrenovations-lignende affald

Virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte kommunens ordning for dagrenovation på lige fod med husholdninger.

FFV Renovation A/S

Dagrenovationsordningen administreres af:  FFV Renovation A/S,  som også står for tilmelding og afregning.


Regulativ for erhvervsaffald

Dagrenovationsordningen er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald.

Tømning af beholder

Ordningen er en skel-ordning, hvilket betyder at beholderen kun bliver tømt, når den er stillet helt frem til farbar vej senest kl. 7.00 på tømmedagen.

Priser

Priser for dagrenovationsordningen kan ses i kommunens takstblad.

Kort over affaldspladser

Farligt erhvervsaffald Start

Kommunen har pligt til at etablere en indsamlings- eller anvisningsordning for farligt affald.

I det følgende beskrives anmeldepligt og ansøgning om fritagelse- og benyttelsespligt for  farligt erhvervsaffald:


Anmeldepligt

Virksomheder, som frembringer farligt affald bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunen:

Anmeldelse af farligt affald

Kommunen har pligt til at etablere en indsamlings- eller anvisningsordning for farligt affald. Ordningen for farligt affald kan ses i erhvervsaffaldsregulativet og administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 13 00.

Farligt affald er affald, som er opført og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 til bekendtgørelsen. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 til bekendtgørelsen.

Hvis der sker væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden indsende en ny anmeldelse.

Virksomheder, som frembringer farligt affald, har pligt til at benytte kommunens ordning.

Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten

Der kan søges om fritagelse for den kommunale ordning for farligt affald.

Virksomheden skal godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

Egen foranstaltning betyder, at virksomheden har det fulde ansvar for bortskaffelsen af det farlige affald, indtil det er leveret til et miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Virksomheden skal ved ansøgning medsende kopi af virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller medsende dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Fritagelsen gælder så længe virksomhedens aftale med miljøgodkendte anlæg løber, eller så længe virksomheden selv råder over et anlæg.

Ved ansøgning skal følgende oplyses:

• Virksomhedens navn, adresse, CVR-og P- nummer, samt kontaktpersons mail og telefonnummer.
• Affaldets EAK-kode, affaldstype, sammensætning, egenskaber, mængde og emballage.
Oplysningerne sendes sammen med dokumentation til teknik@fmk.dk eller:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40

 

Olie- og benzinudskillere

Afledning af olie-/benzinholdigt spildevand spildevand kræver en spildevandstilladelse, samt tilmelding til kontrol- og tømningsordning.

Olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand

Afledning af potentielt olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand kræver en spildevandstilladelse fra kommunens miljøafdeling. Miljøafdelingen vurderer om potentielt olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand skal afledes via en olie-/benzinudskiller.

Der skal for eksempel være olie-/benzinudskillere på afløb fra vaskepladser, p-pladser og øvrige befæstede arealer, hvor der er risiko for olie- eller benzinspild. Derudover skal der være olie-/benzinudskillere på afløb fra virksomheder med olieholdigt processpildevand.

Ansøgning om spildevandstilladelse sendes til Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Obligatorisk tømnings-og serviceordning

Olie-/benzinudskillere skal være tilmeldt den fælleskommunale kontrol- og tømningsordning hos MOTAS (Modtagestation Syddanmark I/S). Tilmelding og afmelding af ordningen skal ske via Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Reglerne for Olie-og Benzinudskillere står i ”Bilag 2 til Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S” (se herunder)

MOTAS administrerer kontrol- og tømningsordningen. Du kan læse mere om ordningen på MOTAS’ webside www.motas.dk

MOTAS kan også kontaktes via telefon 63 31 16 00.

Bestemmelser for indsamlingsordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere

Regulativ for erhvervsaffald: Bilag 2

1 Gyldighedsområde

§ 1.1 Bestemmelserne omfatter alle olie- og benzinudskillere (herefter ”udskillere”) med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner.

§ 1.2 Udskillere i forbindelse med offentlige regnvandssystemer er undtaget fra bestemmelserne.

§ 1.3 I tvivlstilfælde afgør kommunen, om udskilleren er omfattet af ordningen.

§ 1.4 Bestemmelserne omfatter begrænset kontrol af de i § 1.1 nævnte udskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed.


2. Generelle definitioner

§ 2.1 Ved et kontrolbesøg forstås en begrænset kontrol, hvorved udskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin og bundslam, kontrol af korrekt vandstand samt for oplysning om synlige tegn på skader eller utætheder.

§ 2.2 Ved en normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen ad udskilleren/magasinbrønden.

§ 2.3 Ved en bundtømning forstås, at udskilt bundslam opsuges fra bunden af udskiller/magasinbrønd og/eller tilhørende sandfang.

§ 2.4 Ved affaldsproducent forstås brugeren af udskilleren. Hvis brugeren af udskilleren ikke umiddelbart kan fastslås, vil ejeren af udskilleren blive betragtet som affaldsproducent.

3. Kontrol og tømning

§ 3.1 Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang skal være tilmeldt indsamlingsordningen med en frekvens på minimum et årligt kontrolbesøg, dog således at kommunen kan fastsætte forskellig kontrolfrekvens på henholdsvis udskillere, magasinbrønde og sandfang.

§ 3.2 Anvendes udskilleren ikke, kan kommunen give tilladelse til, at den afblændes, sløjfes eller bypasses. Udskilleren kan derefter afmeldes fra indsamlings-ordningen.

§ 3.3 Kommunen kan efter behov ændre den planlagte kontrolfrekvens efter forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af udskilleren.

§ 3.4 Ved kontrolbesøg foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i udskiller/magasinbrønd og i sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.

§ 3.5 Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages en normaltømning.

•Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning.
•Ved udskilt bundslam i sandfanget foretages en bundtømning.
•Ved udskilt olie eller bundslam i magasinbrønden foretages en bundtømning.

§ 3.6 Affaldsproducenten modtager en rapport efter kontrolbesøg indeholdende observationer om:

• Målt indhold af udskilt olie og bundslam.
• Vandstanden i udskilleren.
• Sandfang før udskilleren.
• Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand.
• Opsuget affaldsmængde.

§ 3.7 Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.

§ 3.8 Ved manglende mulighed for at tømme/kontrollere udskiller/magasinbrønd og sandfang har Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.

§ 3.9 Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov – dog minimum hvert 3. år.

4. Affaldsproducentens pligter

§ 4.1 Enhver bruger af olie- og benzinudskillere er forpligtet til at benytte den fælleskommunale indsamlingsordning.Indsamlingsordningen administreres af:
Modtagestation Syddanmark I/S, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. www.motas.dk

§ 4.2 Inden etablering af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang, skal affaldsproducenten søge om tilladelse hertil hos kommunen.

§ 4.3 Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang.

§ 4.4 Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige.

§ 4.5 Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse, at udskilleren altid er vandfyldt.

§ 4.6 Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning.

§ 4.7 Hvis den planlagte kontrol- og tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra kontrol og tømning hos Modtagestation
Syddanmark I/S.

§ 4.8 Affaldsproducenten skal, uanset kontrolfrekvens, rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 75% af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse.

§ 4.9 For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 55 af 9. juni 2001 og som modtager afløbsvand fra en påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere tømning senest når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet.

§ 4.10 Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forureninger ved samlet spild på f. eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller benzin.

§ 4.11 Kommunen kan i særlige tilfælde foranledige ekstra kontrol eller tømning af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på grundejerens regning.

§ 4.12 Kommunen kan fastsætte andre grænser for hvornår en affaldsproducent skal rekvirere tømning.


5. Administrative bestemmelser

§ 5.1 Kommunen tilmelder og afmelder udskiller, magasinbrønd og sandfang til ind-samlingsordningen.

§ 5.2 Dispensationer givet inden ikrafttrædelsen af dette regulativs bilag 2 er fortsat gældende. Det påhviler den, der har fået meddelt dispensation, at meddele udstederen af dispensationen, hvis der sker væsentlige ændringer.

Regulativ for erhvervsaffald

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Hvis din henvendelse haster, kan du ringe til 72 53 21 40 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00 og fredag 10.00-13.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.