Handicappolitik

Handicappolitikken er for hele kommunen. Dette omfatter borgere, politikere, civilsamfund, virksomheder, uddannelsessteder, foreninger og forvaltninger.

Politikken skal være med til at skabe dialog og opmærksomhed på livsvilkår for borgere med handicap i så mange aspekter som muligt.

Luk alle
Åben alle

Generelt om Handicappolitikken

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med Handicappolitikken at skabe dialog om og synliggøre rammerne for det gode liv for alle borgere.

På initiativ af Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune revideres Handicappolitikken én gang i hver valgperiode for at sikre, at politikken fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi.

Gennem et bredt samarbejde mellem borgere, politikere, civilsamfund, virksomheder, uddannelsessteder og forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune skaber Handicappolitikken rammerne for at borgere med handicap kan leve – og udleve - deres egen version af det gode liv. Handicappolitikken bygger på denne overordnede vision og opstiller mål for konkrete indsatser.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er godkendt af kommunalbestyrelsen den 6. april 2021.

Målgruppe for Handicappolitikken

FN’s Handicapkonvention definerer borgere med handicap som:
”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personen i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre” (FN’s Handicapkonvention 2009).

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik omfatter alle borgere med et fysisk og psykisk handicap. Borgere, der med et bevægelseshandicap har behov for tilgængelighed. Borgere, der har brug for ekstra støtte for at kunne uddanne sig og efterfølgende få et arbejde eller et beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Borgere der bor på kommunens botilbud med brug for omsorg og støtte. Forældre og andre pårørende, der yder en indsats for i samarbejde med kommunen at sikre gode og trygge rammer for deres familiemedlemmer. Borgere, der på grund af en ulykke pludselig skal have hjælp for at klare det, som de tidligere mestrede selv.

Handicappolitikken henvender sig til medarbejderne i kommunen, der på forskellig vis indgår i samarbejde om at støtte op om borgere med handicap. Politikken henvender sig ligeledes til civilsamfundet, virksomhederne, uddannelsesstederne, foreningerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, som gennem deres engagement kan hjælpe med at skabe muligheder for alle borgere.

Centrale principper

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik bygger på FN’s verdensmål, hvor borgere med handicap nævnes syv steder. Desuden har Handicappolitikken FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede og FN’s Handicapkonvention som værdigrundlag.

Endvidere bygger Handicappolitikken på de fire grundlæggende principper for dansk handicappolitik:

Kompensationsprincippet

Kompensation gives for at overkomme de barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Kompensation kan for eksempel gives i form af et varigt hjælpemiddel som en kørestol eller protese, men kan også gives i form af eksempelvis socialpædagogisk støtte eller hjemmehjælp.

Sektoransvarlighedsprincippet

Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.

Solidaritetsprincippet

Solidaritetsprincippet betyder, at de fleste sociale ydelser – også på handicapområdet – betales over skatterne, og som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandling handler om, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det skal ikke nødvendigvis ske ved at behandle alle ens. Vi er alle født med forskellige forudsætninger, og nogle gange kan ligebehandling kun opnås ved at behandle mennesker forskelligt – ved at tage udgangspunkt i de mange forskellige faktorer, der i den konkrete situation har betydning for at opnå ligebehandling for det enkelte menneske.

Visionen for fremtidens Handicappolitik

Faaborg-Midtfyn Kommune oplever en stigning i andelen af borgere med handicap, hvilket skyldes forskellige tendenser. Flere borgere lever i længere tid med deres handicap, og nogle af dem får dermed et større behov for pleje og omsorg i takt med, at de bliver ældre. Flere borgere bliver diagnosticeret med handicap, og især antallet af psykisk sårbare unge er stigende med f.eks. angst, autisme, ADHD og lignende diagnoser. Samtidig har kommunerne i dag bedre mulighed for at kompensere og skabe progression for den enkelte borger end tidligere på grund af teknologiske hjælpemidler og en tidlig helhedsorienteret indsats.

Visionen for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er,
at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve
– og udleve – sin egen version af det gode liv.

Derfor er det vigtigt, at alle borgere oplever, at der er lighed i sundhed. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap er tilfredse med deres liv, og har mulighed for at deltage ligeværdigt med alle øvrige borgere i samfundslivet.

Visionen for kommunens Handicappolitik spiller sammen med Udviklingsstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune og den overordnede målsætning om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik bygger på følgende grundlæggende værdier:
• Den enkelte borger i centrum.
• Fokus på borgernes ressourcer.
• Lige muligheder for alle.
• Inklusion – et åbent lokalsamfund med plads til alle.

Indsatser for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at arbejde med 5 indsatser i Handicappolitikken i perioden 2021 til 2025. Indsatserne forholder sig til Handicappolitikkens overordnede vision. Handicappolitikken fastsætter målsætninger og fokuspunkter for hver indsats.

Indsats 1: Kommunikation

En indsats i forhold til kommunikation skal sikre, at kommunens kommunikation er tydelig og forstås af alle. Der skal sikres en god dialog med den enkelte borger, såvel den skriftlige som mundtlige. Der skal endvidere sikres dialog, samarbejde og brugerinddragelse ved nye tiltag og i andre relevante sammenhænge.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særligt fokus på:
• Én indgang for borgerne i hver myndighedsafdeling i kommunen.
• Aktuelle kvalitetsstandarder og retningslinjer offentliggjort på kommunens hjemmeside.
• Tydelig kommunikation på kommunens hjemmeside.
• Effektiv telefonomstilling til den rette medarbejder i kommunen.
• God sagsbehandlingsskik, herunder god tone og respektfuld behandling af borgeren.
• Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven, herunder at der gives skriftligt afslag med klare velbegrundede afgørelser med klagevejledning.
• Fortsat sikring af kvalificerede og velinformerede medarbejdere.
• Brugerinddragelse i form af input fra brugere, ikke kun i form af repræsentanter fra Handicapråd og Ældreråd, men f.eks. gennem den lokale afdeling af Danske Handicaporganisation og andre interessenter.

Indsats 2: En helhedsorienteret indsats

En helhedsorienteret indsats skal sikre koordinering og samarbejde om den enkelte borger.
Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den støtte, der ydes. Borgeren skal opleve, at der er en sammenhængende indsats på tværs af relevante kommunale instanser.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særligt fokus på:
• En helhedsorienteret og tværfaglig indsats (Én plan).
• Anvendelse af tovholder i alle relevante situationer.
• Overgang fra barn til voksen, så familier med børn med handicap i god tid kan opleve, at der er en sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen.
• Rådgivning og vejledning til pårørende og medarbejdere om eksisterende tilbud, så flest muligt lever aktive og sunde liv.
• Sundhedsfremmende tiltag særligt tilpasset de forskelligartede behov, som borgere med handicap kan have.
• Forebyggende indsatser til borgere med handicap som f.eks. patientuddannelser
• Sundhed og lige muligheder i de kommunale sundhedstilbud. Ligebehandling betyder ikke, at alle skal behandles ens, men at der kompenseres for funktionsnedsættelser, så de kommunale sundhedstilbud er tilgængelig for alle.

Indsats 3: Bolig- og aktivitetstilbud

En indsats i forhold til bolig- og aktivitetstilbud skal sikre, at borgere med handicap har mulighed for at vælge bolig- og aktivitetstilbud, som tilgodeser den enkeltes behov.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særligt fokus på:
• Oprettelse af bruger/-pårørenderåd eller andre brugerfora på kommunens botilbud.
• Inkluderende boformer for at være med til at tabuer og fordomme kan nedbrydes og ensomhed forebygges.
• Flere og mere varieret udbud af såvel botilbud, herunder plejehjem som boliger til borgere med såvel fysisk som psykisk funktionsnedsættelse.
• Synliggørelse og eventuel støtte til oprettelse af aktivitetstilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.
• Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud, i eget hjem og i bolig på plejehjem.
• Bedre tilgængelighed til diverse aktivitetstilbud for borgere med såvel fysisk som psykisk
• funktionsnedsættelse.
• Bedre mulighed for deltagelse i aktivitetstilbud, fritids- og idrætstilbud for borgere med såvel fysisk som psykisk funktionsnedsættelse.

Indsats 4: Tilgængelighed

En indsats i forhold til tilgængelighed skal sikre, at der skabes bedre muligheder for alle til at færdes i kommunens fælles fysiske omgivelser, f.eks. til kommunens ejendomme, kulturtilbud, byrum, naturområder og strande. Samtidig skal indsatsen sikre forbedring af tilgængeligheden til information, viden og kommunikation på kommunens hjemmeside.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særligt fokus på:
• God tilgængelighed i det offentlige rum for alle borgere med handicap.
• Opfordring til bygherrer, private, erhvervsdrivende m.fl. om at være med til at forbedre tilgængeligheden.
• Bedre tilgængelighed til offentlig transport.
• Bedre tilgængelighed til information om og adgang til sundhedstilbud.
• Fortsat selvregistrering hos ”God Adgang” med link på kommunens hjemmeside.
• Fortsat tidlig inddragelse af kommunens Tilgængelighedskoordinator og Tilgængelighedsudvalget i bygge- og anlægssager.
• Velfærdsteknologiske løsninger, der kan medvirke til at kompensere for funktionsnedsættelse.
• Information på kommunens hjemmeside tilgængelig for alle.

Indsats 5: Arbejdsmarked og uddannelse

En indsats i forhold til Arbejdsmarked og uddannelse skal sikre, at borgere med handicap kan indgå i et almindeligt arbejdsliv eller alternativt har mulighed for at få et beskæftigelsestilbud. En indsats i forhold til skole og uddannelse skal sikre, at borgere med handicap får mulighed for at indgå i uddannelsesforløb på lige fod med andre.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særligt fokus på:
• Iværksættelse af initiativer til at skaffe det fornødne antal fleksjob, job med løntilskud m.v.
• Indsats for at få flere borgere med nedsat funktionsevne i beskæftigelse.
• Information i hele Faaborg-Midtfyn Kommune om, at der påhviler alle et særligt ansvar i forhold til rekruttering og ansættelse af borgere med handicap.
• Bedre inklusion i folkeskolen.
• Fortsat uddannelse af undervisere og pædagoger, således børn med særlige forudsætninger modtager korrekt undervisning i både folkeskolen, dagtilbud og specialundervisning.

Implementering af Handicappolitikken

Handicappolitikken er for hele kommunen. Dette omfatter borgere, politikere, civilsamfund, virksomheder, uddannelsessteder, foreninger og forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Handicappolitikken skal være kendt og brugt i kommunen. Politikken skal være med til at skabe dialog og opmærksomhed på livsvilkår for borgere med handicap i så mange aspekter som muligt.

Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige tværgående politikker, f.eks. Udviklingsstrategien 2019-2030.

Handicappolitikken har fokus på, at alle har ansvar for at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune attraktiv for alle borgere, og alle har derfor et ansvar for, at politikken bliver udført i praksis. Handicappolitikken vil blive formidlet via Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside i et tilgængeligt format samt blive kommunikeret ud til pressen og andre interessenter.

Når Kommunalbestyrelsen i 2025 ser tilbage og reformulerer Handicappolitikken, så vil der blive bygget videre på erfaringer og resultatet fra den nærværende politik. Her vurderes det, om der er sket forbedringer i form af, at flere borgere med handicap:
• oplever at have en god kommunikation med kommunen.
• kan søge, modtage og meddele oplysninger med kommunen på ligeværdige vilkår.
• oplever, at der er en helhedsorienteret sagsbehandling.
• er del af et fællesskab og deltager i samfundslivet.
• oplever at have bolig- og aktivitetstilbud, som tilgodeser den enkeltes behov.
• har bevægelsesfrihed og oplever de fysiske omgivelser som tilgængelige.
• ved, hvordan teknologi kan øge deres selvstændighed.
• er afklaret i forhold til uddannelse eller i arbejde.

For at understøtte implementering og resultater af initiativerne vil forvaltningen udarbejde en plan for implementering og opfølgning på initiativerne. Der vil i samarbejde med Handicaprådet blive afholdt en implementeringsworkshop i 2021 samt være en midtvejsevaluering i 2023. Handicappolitikken revideres i 2025.

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Handicaprådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Handicaprådet er således en vigtig samarbejdspartner på handicapområdet for både det politiske niveau og for forvaltningen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd har otte medlemmer. Danske Handicaporganisationer udpeger fire medlemmer, og kommunalbestyrelsen udpeger ligeledes fire medlemmer til Handicaprådet. Handicaprådet afholder seks ordinære møder om året. Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Få flere oplysninger om Handicaprådet

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00