Alkoholbevilling

Her finder du vejledning til, hvordan du søger om en alkoholbevilling.

Ansøgning om alkoholbevilling, mv.

Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrer mv. skal indgives til Fyns Politi.

Politiets hjemmeside kan du få flere oplysninger og hente de nødvendige skemaer.

Efterfølgende sender Fyns Politi ansøgningen videre til Faaborg-Midtfyn Kommunes Bevillingsnævn, som behandler sagen på nævnets førstkommende møde.

Ansøg om alkoholbevilling, mv.

Restaurationsplan

I Faaborg-Midtfyn Kommunes Restaurationsplan kan du se de fastsatte retningslinjer for Bevillingsnævnets behandling af sager om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer mv.

Luk alle
Åben alle

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vejledning om alkoholbevillinger

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for udarbejdelse af restaurationsplan
2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling
    Restaurationslovens område
    Bevillingsmyndigheden
    Ansøgning om alkoholbevilling
    Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling
    Midlertidig bevilling
    Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige hensyn
    Begrænsninger og betingelser
    Fornyelse af alkoholbevilling
    Godkendelse af bestyrer
    Forhåndstilsagn om alkoholbevilling
    Bortfald af alkoholbevilling
    Afslag på alkoholbevilling
3. Restaurationsplanens nærmere anvendelse
    Foreninger, klubber, kulturelle institutioner
4. Nattilladelser m.v.
    Nattilladelser ved særlige lejligheder
5. Videoovervågning
6. Udendørsservering
7. Spilleautomater
8. Lejlighedstilladelser
9. Sanktioner
10. Ikrafttræden 

1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan

Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer og bestemmelser for Bevillingsnævnets og politiets behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid.

Restaurationsplanen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke forudsætninger der skal foreligge for at  bevillingsnævnet kan behandle en ansøgning, hvor man søger om alkoholbevilling, eksempler på begrænsninger og betingelser i bevillinger, herunder bestemmelser om godkendelse af personale, videoovervågning, mindreåriges ophold på restaurationer og støjforhold.

2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger

Restaurationslovens område.

Loven (Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevillinger mv.) omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke. Endvidere omfatter loven servering af stærke drikke ved enkeltstående arrangementer.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Virksomhedens hvis drift direkte eller indirekte tilsigter en økonomisk fordel.

Servering

Servering er udslagsgivende for, at virksomheden underlagt restaurationsloven adskiller sig fra andre virksomheder, der handler med drikkevarer. Ved servering forstås salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet.

Stærke drikke

Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover.

Bevillingsmyndigheden

Bevillingsnævnet består i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 13. maj 2019 af en repræsentant for Politiet, et sagkyndigt medlem samt 4 andre medlemmer.

Af disse medlemmer er 3 udpeget af Kommunalbestyrelsen, 1 medlem valgt efter indstilling af HORESTA, som repræsentant for restaurationserhvervet, og 1 medlem valgt efter indstilling af 3F, som repræsentant for restaurationspersonalet.

For hvert medlem udpeges en stedfortræder.
Nævnet vælger selv sin formand og næstformand. Nævnets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ordinære møder afholdes hver 2. måned (februar, april, juni, august, oktober og december). Møder aflyses, hvis mindre end 3 sager er indgået til afgørelse.

Møder kan aflyses, hvis mindre end 3 sager er modtaget til behandling.

Bevillingsnævnets opgaver:

 • udsteder alkoholbevillinger
 • fornyer alkoholbevillinger
 • godkender bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling
 • giver med politiets samtykke tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser)

Ansøgning om alkoholbevilling

Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal indgives til Fyns Politi, Tilladelseskontoret, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C.

Tilladelseskontoret udleverer ansøgningsskemaer og kan vejlede om udfyldelse af skemaet og om vedlæggelse af dokumentation. Ansøgningsskemaet kan endvidere findes på www.politi.dk

Tilladelseskontoret gennemgår ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuel tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen. Endvidere indhentes oplysninger hos SKAT og der sker underretning af Statens Fødevareregion, der anmodes om at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Ved ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller til restaurationsvirksomheder, hvis driftsform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (for eksempel fra
spiserestaurant til diskotek), vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige, som driftsmæssige forhold.

Sagen fremsendes herefter af Politidirektøren til Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for nævnets møde.

Midlertidig bevilling

Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet kan politiet meddele ansøgeren en midlertidig bevilling indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det er en forudsætning for en sådan midlertidig bevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet tildeler en bevilling.

Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling?

Forudsætninger, der skal være til stede, for at Bevillingsnævnet kan gå ind i en skønsmæssige vurdering af en ansøgning om alkoholbevilling:

Alkoholbevilling til personer

 • er fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år,ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • ikke er umyndig, under værgemål, efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed
 • der ikke foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling


Alkoholbevilling til selskaber

 • selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
 • opfylder restaurationslovens finansieringsbestemmelser,
 • direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er fyldt 21 år eller hvis de har afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget 18 år, og ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed
 • der ikke foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling


Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.
Ved Bevillingsnævnets afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter restaurationsloven tages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Der kan navnlig lægges vægt på:

 • om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde,
 • bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være i stand til at drive restaurationsvirksomheden på betryggende måde,
 • bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko,
 • størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet,
 • serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge,
 • om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller
 • om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Hvor længe gælder en alkoholbevilling?

En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år.

Restaurationens størrelse og indretning

Der vil normalt blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er 30 m2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser.

Endvidere vil der i almindelighed blive stillet krav om indretning af personaletoilet samt særskilte gæstetoiletter til såvel herrer som damer og med direkte adgang fra gæstearealet.

Yderligere oplysninger om restaurationsvirksomheders indretning mv. vil kunne indhentes hos Fødevareregion Fyn, Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ.

Begrænsninger og betingelser:

Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. restaurationslovens § 10, stk. 2.

Hvorvidt en alkoholbevilling skal begrænses og/eller betinges, afgøres ud fra en samlet vurdering.

Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser:

 • Bevillingen gælder et kortere åremål end 8 år.
 • Bevillingen begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15.
 • Bevillingen begrænses til servering for en forenings medlemmer og gæster i følge med disse.
 • Bevillingen betinges af, at bestemte personer fortsat er medlemmer af et selskabs direktion/bestyrelse eller forbliver i et interessentskab.
 • Bevillingen betinges af, at alt personale skal være godkendt.
 • Bevillingen betinges af, at der efter nærmere aftale med politiet etableres videoovervågning.
 • Bevillingen betinges af, at mindreårige ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid.
 • Bevillingen betinges af, at virksomheden drives som spiserestauration.
 • Bevillingen betinges af, at der ikke opstilles spilleautomater.
 • Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke eller iværksætter aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke, ligesom der ikke må foretages markedsføring og salg af spiritus på uddannelsesinstitutionerne.


Fornyelse af alkoholbevilling

Ved behandling af ansøgninger om fornyelse af alkoholbevilling vil der blive foretaget en vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfundsmæssige, ædrueligheds-mæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhedens drift. Vurderingen kan indebære, at Bevillingsnævnet ikke fornyer bevillingen på uændrede vilkår.

Godkendelse af bestyrer

Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer.

Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningssteder ledes af en bestyrer.

Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab.

Forhåndstilsagn om alkoholbevilling

Bevillingsnævnet kan meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en nærmere bestemt adresse.
For at undgå, at kommende ansøgere forgæves foretager investeringer i køb af eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift, kan der indgives ansøgning om forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en af ansøgeren anført adresse. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • gæstearealets størrelse,
 • restaurationens indretning,
 • driftsform og åbningstid.

Et meddelt forhåndstilsagn gælder i 6 måneder og er derfor bortfaldet, hvis der ikke inden udløb af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet.

Bortfald af alkoholbevilling

Efter restaurationslovens § 18, jf. § 10, stk. 2, kan en bevilling bl.a. bortfalde, når en bevillingshaver ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillingen.

Afslag på eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling

Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling kan af ansøger indbringes for kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune inden 4 uger efter meddelelse om afslaget.
Bevillingsnævnets afgørelse om tilbagekaldelse af bevilling kan af bevillingshaven kræves indbragt for domstolene.

3. Restaurationsplanens nærmere anvendelse

Restaurationsplanens bestemmelser finder anvendelse i Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • Ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling.
 • Hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds serveringsareal.
 • Hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret væsentligt f.eks. fra spiserestaurant til diskotek.
 • Hvor der ansøges om udvidet åbningstid.

Foreninger, klubber, kulturelle institutioner o. l.

Bevillinger til foreninger, klubber og lignende vil normalt blive begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades, at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15, samt begrænset til servering for den personkreds, der enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer benytter de pågældende faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum.

Bevillingen vil endvidere være betinget af, at lukketiden er kl. 02.00 til kl. 05.00. Udskænkning af andre former for stærke drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer efter forudindhentet polititilladelse i medfør af restaurationslovens § 22 (lejlighedstilladelse).

Der kan i forbindelse med større idrætsanlæg o.l. meddeles ubegrænsede bevillinger efter bevillingsnævnets skøn.

Bevillinger til restaurationer, tilknyttet kulturelle institutioner meddeles normalt med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Det forudsættes enten, at der ikke er direkte adgang fra gaden til udskænkningsstedet, hvis der er indrettet et særligt lokale, eller at udskænkningen foregår i en foyer.

4. Nattilladelser mv.

Efter restaurationslovens § 28, stk. 1 skal steder hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang være lukket i tiden fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en kortere lukketid.
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har bestemt, at den almindelige lukketid i restaurationer med offentlig adgang er kl. 02.00 til kl. 05.00.

Bevillingsnævnet kan inden påbegyndelse af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl. 02.00, hvis dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn.
Virksomheder beliggende i nærheden af hinanden skal dog så vidt muligt have samme tilladte åbningstid.

Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarlig.

Som udgangspunkt vil sådanne tilladelse kun være gældende fredage og lørdage. Der vil dog stilles
krav om at virksomheden holder lukket mellem eksempelvis kl. 05.00 – 08.00 for rengøring m.m.

 • Nattilladelser til kl. 05.00 vil fortrinsvis blive meddelt til egentlige danserestaurationer, diskoteker og
  restaurationer med en vis underholdning, hoteller, kongrescentre o.l. samt til spiserestaurationer beliggende i nærheden af teatre o.l.
 • Nattilladelse kan betinges af, at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den
  udvidede åbningstid fra kl. 02.00 - 05.00. Denne betingelse vil blive taget i anvendelse, når tilladelse søges til egentlige danserestaurationer, diskoteker og restaurationer med en vis underholdning, der forventes at blive opsøgt af et overvejende ungt publikum.
 • Nattilladelser kan betinges af, at restaurationens personale godkendes af politiet.
 • Nattilladelser kan betinges af, at der etableres videoovervågning.

Hvis vilkår og betingelser for nattilladelser overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage nattilladelsen, hvorefter der skal holdes lukket fra kl. 02.

Nattilladelser ved særlige lejligheder
I medfør af restaurationslovens § 28, stk. 2, kan politiet ved særlige lejligheder, f.eks. ved større byfester o.l. lokalprægede arrangementer samt nytårsnat tillade længere åbningstid.

Nytårsaften har alle restauranter tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 uden at skulle ansøge herom.

5. Videoovervågning

Etablering af videoovervågning kan stilles som en betingelse for at opnå alkoholbevilling. Afgørelsen af, om en sådan betingelse skal stilles, sker på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i den enkelte restaurationsvirksomheds karakter, åbningstid, publikums alder, antallet af gæster mv.

Omfanget af videoovervågningen fastsættes i samarbejde med Politidirektøren på Fyn under hensyntagen til den konkrete restaurationsvirksomhed, men skal dog som udgangspunkt omfatte dansegulvet samt indgangspartiet, jf. i øvrigt lov om forbud mod tv-overvågning mv.

6. Udendørsservering

Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der indgives særskilt ansøgning herom til By, Land og Kultur.

7. Spilleautomater

Opstilling af spilleautomater må kun finde sted i restaurationer med alkoholbevilling og må kun ske efter indhentet tilladelse fra Spillemyndigheden. Der må maksimalt opstilles 3 stk. gevinstgivende spilleautomater.

Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater kan gives for indtil 5 år ad gangen, dog højst for det tidsrum, hvor alkoholbevillingen er gældende.

8. Lejlighedstilladelser.

Ved fester møder og lignende særlige lejligheder kan politiet meddele tilladelse til udskænkning af stærke drikke, jf. Restaurationslovens § 22.

9. Sanktioner

Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan sanktioneres/straffes med pålæg eller bøder. Tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsnævnet kan også straffes.

Overtrædes bestemmelserne gentagende gange kan straffen stige til frihedsstraf.

Efter restaurationslovens § 19 kan en alkoholbevilling bl.a. frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagende overtrædelse af et vilkår for bevillingen eller en bestemmelse i restaurationsloven, eller hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomhed på forsvarlig måde.

Afgørelse om frakendelse af bevillinger træffes af domstolene. Afgørelse om tilbagekaldelse af bevilling træffes af bevillingsnævnet efter forslag fra politiet. Afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene.

En alkoholbevilling kan endvidere fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst 100.000 kr.

10. Ikrafttræden

Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde, den 14. januar 2020.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.