Mindre landbrug og dyrehold

Her kan du finde information fra Faaborg-Midtfyn Kommune om de miljøregler, der gælder for mindre hobbylandbrug og dyrehold.

Her kan du finde information fra Faaborg-Midtfyn Kommune om de miljøregler, der gælder for mindre hobbylandbrug og dyrehold.

Luk alle
Åben alle

Dyrehold i byzone

I byzone er det  ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste, mv. Du finder et kort over byzoner nederst på denne side.

Dyreholdet må ikke være erhvervsmæssigt

I byzone og i byzonelignende områder er det ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste og lignende, og der må ikke være erhvervsmæssigt dyrehold.

Det er almindeligvis lovligt, at have disse dyrehold:

 • 30 høns (se også hønsehold i byzone mm.)
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Andre dyrehold af tilsvarende størrelse

Dyreholdet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening.

Dyrehold må ikke genere naboer

Et dyrehold må ikke være til gene for naboer. Hvis et dyrehold i byzone giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet.

Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Love og regler

Erhvervsmæssigt dyrehold i landzone

Find her information om, hvilke love og regler, der gælder for erhvervsmæssigt landbrug.

Der er ca. 500 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold og 800 landbrug med planteavl eller mindre ikke erhvervsmæssigt dyrehold i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone

Mindre dyrehold i landzone

Bor du i landzone er det tilladt at have et dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Hvis dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og skal derfor overholde de krav der er i kapitel 4 i denne. Du behøver kun anmelde ikke-erhvervsmæssigt dyrehold hvis kravene i kapitel 4 ikke er overholdt.

Da reglerne omkring dyrehold, kan være vanskelige at forstå, er det en god idé at kontakte kommunens landbrugsteam inden du starter.

Definition af et mindre dyrehold

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst:

1. 30 høns og
2. 4 voksen hunde med hvalpe under 18 uger samt
3. et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a
c( 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100%.

Dyreholdet må ikke genere

Dyreholdet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening eller er til gene for naboer.

Hvis et dyrehold giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Love og regler

Hestehold

Hestehold i landzone

Hvis du bor i landzone, (og uden for byzonelignende områder*) må du have op til fire heste (med tilhørende føl) uden at anmelde det til kommunen.

Dyreholdet og gødningsopbevaring reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det betyder i store træk, at dyreholdet ikke må være til væsentlig gene for naboer og andre, og at det ikke må medføre forurening.

Hestehold i byzone

Som udgangspunkt kan du ikke have heste i byzone og byzonelignende områder*. Det er dog muligt at søge dispensation til et lille hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende.

* Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Love og regler

Hundehold

Hundehold

Du må have op til 4 voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) uden at anmelde det til kommunen.

Hvis du vil beskæftige dig med hunde i erhvervsmæssig henseende, skal du have en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

Hundene må ikke være til væsentlig gene for naboer og andre.

Er du generet af løsgående eller gøende hunde, kan du henvende dig til politiet.

Hundekennel

Hvis du ønsker at have 5 eller flere voksne hunde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen
 • Etablering af en hundekennel kræver landzonetilladelse
 • Der skal være mindst 100 m til nabobeboelse
 • Der skal være mindst 200 m til byzone eller områder med lignende status*
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • Erhvervsmæssig handel med og erhvervsmæssigt opdræt af hunde kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen


Hundepension

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre en hundepension, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen
 • Etablering af en hundepension kræver landzonetilladelse
 • Der skal være mindst 200 m til nabobeboelse
 • Der skal være mindst 300 m til byzone eller områder med lignende status*
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • Pension med mere end fire hunde, anses for erhvervsmæssigt og skal følge regler fra Fødevarestyrelsen

Dispensation

Der er mulighed for at søge dispensation, hvis ovenstående afstandskrav for større hundehold og hundepensioner ikke kan overholdes. Hvis du søger om dispensation, er det vigtigt at beskrive, hvad du vil gøre for at undgå støjgener.

Om byzone og byzonelignende status

Byzonelignende status er nuværende og fremtidigt byzoneområde, sommerhusområder og områder i landzone, der er lokalplanlagt til bolig, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på institutioner, rekreative formål og lignende.

Love og regler

Hønsehold

Vejledning om hønsehold

Gælder i disse områder:

 • byzone-og sommerhusområder og
 • områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv


Miljøregulering

Hønsehold på højest 30 stk. høns er tilladt i ovenstående områder. Medfører et hønsehold gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.*

* Jævnfør Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Før man etablerer et hønsehold

Vær opmærksom på, at hønseholdet kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering bør derfor altid ske under ordnede forhold. Kommunen anbefaler, at en kommende ejer af et hønsehold altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt placering af hønsegården.

På den måde, kan du som kommende hønseholder, tage naboen med på råd, med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Er du i tvivl - så kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller kommunen.

Vejledning af indretning og drift af hønsehold:

 1. Hønseholdet bør etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård. Dette skal sikre, at hønsene ikke færdes frit.
 2. Hønsegården bør være etableret mindst 2,5 m fra skel, med mindre der er etableret et fast, tilstrækkeligt tæt hegn i skel. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund, jævnfør de bygningsmæssige regler herom.
 3. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødningen fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted.
 4. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer bør hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 7.00. Lørdage samt søn- og helligdage dog til kl. 8.00. Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret.

Love og regler

Undgå rotter ved fjerkræ

For at undgå rotter, er der et par enkle forholdsregler, som skal overholdes:

 1. Brug kyllingenet eller volierenet til høns i stedet for hønsenet. Hullerne i nettet skal være mindre end 1,5 cm i diameter, for at holde rotter ude.
 2. Både bund, sider og top af hønsegården skal lukkes helt af. Det er ikke idealt med net under selve hønsegården, da høns gerne skraber i jorden. Derfor er det bedre at grave eternitplader (eller lignende) 60 cm ned hele vejen rundt om hønsegården og huset. Rotter graver ikke dybere end det.
 3. Hønsehuset skal kunne lukkes helt af, også i bunden. Stil derfor hønsehuset på havefliser.
 4. Undgå at lægge mere mad ud, end hønsene spiser. Det vil friste og udfordre rotterne, og det er det ingen grund til. Hold skarpt øje med pludseligt større foderforbrug - det kan være rotter.

Det lille dyrehold og miljøet

Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold

Hvilke dyr må jeg have?

Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Det kan eksempelvis være op til:

 • 30 høns
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 2 søer med opfedning af højst 5 slagtesvin, eller lignende
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hvis du bor i byzone eller lignende*, må du have op til:

 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 30 høns

Du må som udgangspunkt ikke holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzone og lignende.*

Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Der er nogle områder, hvor der i lokalplanen er forbud mod at holde dyr. Du kan finde oplysninger om zoneforhold og lokalplaner på www.grundkortfyn.dk.

De ovennævnte dyrehold kan etableres uden anmeldelse til kommunen, og der er ikke specifikke miljøkrav til indretning og drift. Du skal dog være opmærksom på, at dyreholdet ikke kommer til at forurene eller genere dine naboer. Det kan derfor være en god idé at skele til de regler, der gælder for de større dyrehold.

Vær opmærksom på, at reglerne for byggeri (herunder læskure) også gælder for små dyrehold.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil have flere dyr?

Hvis du ønsker flere dyr end nævnt ovenfor,så har du pligt til at anmelde det til kommunen.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om følgende:

 • Hvilke, hvor mange og hvor store dyr, du ønsker
 • Hvordan stalden er indrettet
 • Hvor og hvordan gødning opbevares
 • Hvordan du kommer af med gødningen

Der skal vedlægges oversigtskort som viser, hvor stalde og mødding er, og hvor gødningen spredes ud, hvis du spreder gødningen ud på egen jord.

Benyt eventuelt www.grundkortfyn.dk til formålet.

Hvad hvis jeg vil bygge nyt?

Hvis du skal bygge en ny stald eller andet, eller ændrer anvendelsen af en eksisterende bygning, kan der være krav om anmeldelse/byggetilladelse og landzonetilladelse. Dette gælder også for læskure. Læs nærmere på kommunens hjemmeside eller kontakt kommunen.

Krav til indretning af dyreholdet

For de lidt større dyrehold er der lovkrav til indretning og drift. Reglerne skal begrænse risikoen for, at dyreholdet er til væsentlig gene for dine naboer, og at næringsstoffer fra husdyrgødningen forurener naturen og grundvandet.

Afstandskrav for placering af stalde og gødningsopbevaring:

 • 15 m til offentlig og privat vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på egen ejendom
 • 25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed
 • 30 m til naboskel
 • 50 m til nabobeboelse og fælles vandindvindingsanlæg

For hundekenneler skal der være mindst 100 m til naboer og for hundepensioner mindst 200 m.

Indretning af stalde

Stalde skal have et fast, tæt gulv uden revner og utætheder.

Hvis man har kødkvæg, får, geder eller lignende, kan man dog have dem i en stald uden fast gulv. Det kræver et tykt halmlag, så næringsstofferne fra husdyr - gødningen ikke kan forurene overfladevand eller grundvand.

Derudover skal der strøes dagligt, så der er en ren og tør overflade for dyrene at ligge i. Er der afløb fra stalden, skal det føres til en tæt ajlebeholder.

Læskure

Læskure, der benyttes meget, skal i princippet leve op til samme krav som stalde. Læskure skal have plads til, at alle dyr kan ligge ned på én gang på et tørt og strøet leje. Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser for at undgå pletter med for meget slid og for meget gødning.

Folde

Folde skal have en vis størrelse, så græsset ikke bliver for nedslidt eller får for meget gødning. Som tommelfingerregel kan man have 1½ ammeko med opdræt eller 3 heste pr. hektar, hvis dyrene skal leve af græsset. Det er en god idé at skifte mellem flere folde.

Hvordan skal husdyrgødning opbevares?

Fast husdyrgødning skal enten opbevares på en mødding eller i en lukket og tæt container.

En mødding skal være indrettet, så der ikke kan løbe regnvand ind på den. Den skal være tæt og have afløb til en ajlebeholder eller lignende.

Den skal have en mur med en højde på mindst 1 m, som holder gødningen inde på møddingen, eller der skal være en 2 m bred kant på møddingen, hvor der ikke må ligge gødning.

Der skal være presenning eller lignende over gødningen. Hvis dybstrøelse har ligget i stalden i 3-4 måneder, må det opbevares i markstak.

Markstakken skal overholde følgende krav:

 • Tørstofindholdet skal være mindst 30% (så kan man ikke uden videre kan presse vand ud af det)
 • Stakken skal placeres, så den overholder de samme afstandskrav som til placering af stalde
 • Markstakken skal være overdækket med vandtæt materiale
 • Markstakken må højest ligge på det samme sted i 12 måneder
 • Der skal gå mindst 5 år, før der lægges en markstak samme sted
 • Placeringen af markstakken skal tegnes ind på et kort, som opbevares i mindst 5 år

Hvordan skal husdyrgødningen anvendes?

Husdyrgødning skal bruges som gødning. Det kan enten være på din egen jord, eller ved at du laver en aftale med en anden landmand eller f.eks. får en aftale med et biogasanlæg. Hvis du har en ajlebeholder, skal den væske, som opsamles, bruges til gødning.

Dispensationsmuligheder hvis du bor i byzone

Det er muligt at søge dispensation til et mindre svine-, kvæg-, fåre-, gede- eller hestehold i byzone og byzonelignende områder, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende. I en dispensation kan der stilles særlige krav til dyreholdet og driften af dyreholdet.

Dispensationen er personlig og bortfalder ved salg af ejendommen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Hvor mange og hvor store dyr, der ønskes
 • Hvordan gulvet er i stalden, og hvad der strøs med
 • Hvordan foder opbevares
 • Hvor ofte der muges ud
 • Hvor og hvordan gødning opbevares
 • Hvor og hvordan du kommer af med gødningen

Vedlæg også et kort over placering af stald, gødningsopbevaring, og hvor dyrene eventuelt går ude.

Benyt eventuelt www.grundkortfyn.dk til formålet.

Inden kommunen beslutter, om der kan gives dispensation, skal der være nabohøring.

Dispensationsmuligheder hvis du bor i landzone

Hvis du vil søge dispensation til afstandskravene for stalde, møddinger eller markstakke, skal du skrive, hvorfor du ønsker dispensationen. Hvis kommunen giver dispensationen, vil der kunne komme ekstra driftskrav til dit dyrehold.

Affald

Miljøfarligt affald, såsom rester af sprøjtemidler, spildolie og maling, skal opbevares i en tæt, lukket beholder. Det er fornuftigt at opbevare det, så det ikke kan løbe ud på jorden, hvis en beholder skulle vælte eller gå i stykker, og så børn og dyr ikke kan komme til det.

Affaldet bør hurtigst muligt afleveres på en af kommunens genbrugs pladser eller til en anden godkendt modtager.

Rotter

Dyrehold og foderopbevaring kan tiltrække rotter. Hvis der er mistanke om rotter på ejendommen, skal du straks sørge for, at de bliver bekæmpet.

Kommunen har en aftale med et firma om at bekæmpe rotterne, og udgifterne til denne service er betalt over ejendomsskatten.

Kort over byzone

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Landbrug

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

Send en mail

Skriv sikkert til os