Forretningsorden

Her kan du læse forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Kommunalbestyrelsens møder

§ 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog
bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes
styrelse § 10.
Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte
tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.
Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog
forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen
eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.
Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige
møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.


§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde,
meddeles dette til borgmesteren inden mødets afholdelse
Stk. 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommende møde i
kommunalbestyrelsen, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde
får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale
hverv på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, varetagelse af andet borgerligt ombud eller ferie.
Stk. 3. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer
der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet
skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på
dagsordenen for førstkommende møde.
Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer
modtager en dagsorden, senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse.
Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt
medlemmerne – være tilgængeligt på kommunekontoret i mindst 3 hverdage inden
mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 18-20. En fortegnelse over sagerne skal
samtidig være fremlagt.
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt
omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder kommunalbestyrelsens

møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver

ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer

ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at

tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og taleren må ikke afbrydes af

andre end borgmesteren.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående

overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er

kaldt til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse,

afgøre af kommunalbestyrelsen.

 

§ 5. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer,

og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen,

herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling

for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

 

§ 6.  En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens

overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over

den foreliggende sag, forinden der af kommunalbestyrelsen træffes beslutning om

sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå

mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst

3 uger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg

§ 7. Dersom kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt
udvalg jf. herved lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, forinden sagen afgøres af kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.
Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig betænkning,
der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører
under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.