Øvrige råd, nævn og kommissioner

Her finder du en oversigt over kommissioner, råd og nævn samt bestyrelser og fonde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nedenfor kan du se en oversigt over kommissioner, råd og nævn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Beredskabskommissionen

Beredskab Fyns ledelse består, jf. vedtægtens punkt 3.2, af de 9 borgmestre i deltagerkommunerne, af politidirektøren i politikredsen Fyns Politi og af en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager to repræsentanter, der udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, som observatører på Beredskabskommissionens møder.

Repræsentant 

Borgmester
Hans Stavnsager 
Mail: hansr@fmk.dk

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 7. december 2009 af en repræsentant for Politiet samt 4 medlemmer.

Pr. 1. juli 2017 ved en lovændring af restaurationsloven blev vedtaget, at udvide bevillingsnævnet med et sagkyndigt medlem med økonomisk kompetence.

Af disse medlemmer er 3 udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem valgt efter indstilling af HORESTA, som repræsentant for restaurationserhvervet, og 1 medlem valgt efter indstilling af 3F, som repræsentant for restaurationspersonalet.

For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Nævnets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Bevillingsnævnet 

 1. Formand, Hans Jørgensen (A)
 2. Næstformand, Lars Tribler (V)
 3. Økonomisagkyndigt medlem, Carsten Hansen
 4. Trine Rasmussen
 5. Charlotte Stiller

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget skal bestå af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Familieretshuset.

Tillige udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Ministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end én stedfortræder for hvert medlem.

Læs mere om Børn- og unge-udvalget

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Fyn Syd

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.

Funktionsperioden er gældende for 4 år med start 1. september 2022 til 31. august 2026.

Repræsentant 

Jørgen Thomsen (C) 

Ekspropriationskommissioner

Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens § 5.

Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedr. et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, der optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder, jf. § 4.

Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7a.

Repræsentant

John Larsen (A)


Ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 3: Kommunalbestyrelsen udpeger til det enkelte anlæg (beliggende i kommunen) en repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne.

Repræsentant

Jonas Egebjerg Olsen

Taksationskommissioner, ekspropriationsloven

Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 19, stk. 1,
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7a.

Repræsentant

Anstina Krogh (A)

Taksationskommissioner (Vejloven)

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105.

En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

Repræsentanter

 1. Steffen Møller (C)
 2. Rune Colin (Ø)

Overtaksationskommissioner (Vejloven)

Overtaksationskommissioner efterprøver de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne og fastsætter deres forretningsområder.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107.

Repræsentant

 1. Henrik Andersen (V)

Folkeoplysningsudvalget

Iht. vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune består udvalget af 11 medlemmer, jf. vedtægtens § 2. 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Repræsentanter

 1. Lars Scheby (V)
 2. Ole Pedersen (L)
 3. Anne Møllegaard Mortensen (O)

Fredningsnævn

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, som udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.

Repræsentant

Lars Nielsen (A)

Grundlisteudvalg til udtagelse af nævninge

Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Der udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen.

Kommunalbestyrelsen udpeger mindst 5 medlemmer for kommunalbestyrelsens valgperiode - heraf en formand - som ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlem.

Grundliste er udfærdiget for perioden 1/1-2020 til 31/12-2023.

Repræsentanter

 1. Anne Møllegaard Mortensen (O) - formand
 2. Elna Johansen (A)
 3. Jørgen Stein Nielsen (V)
 4. Allan Vagn Hansen (F)
 5. Christian Trodsøe (C)

Handicaprådet

Iht. vedtægter for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd udpeger Danske Handicaporganisationer 4 medlemmer til bestyrelsen. Herudover udpeges 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer med kompetence inden for henholdsvis Teknik- og Miljø-, Social-, Sundhed og Ældre- og Opvækst- og Læringsudvalgene.

Rådets medlemmer vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Der skal samtidig udpeges personlige suppleanter. Handicaprådets medlemmer skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere om Handicaprådet

 

Hegnsynsmænd - Vurderingsmænd

Kommunalbestyrelsen nedsætter et hegnsyn bestående af 3 medlemmer med personlige suppleanter af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. Medlemmerne skal være bosiddende i kommunen. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og tillige skal der være et bygningskyndigt medlem.

Kommunalbestyrelsen beskikker medlemmerne.

Hegnsynsmændene varetager tillige de vurderingsmændene, iht. Lov om mark- og vejfred §§ 21-23, tillagte forretninger.

Læs mere om hegnsynet


Repræsentanter

 1. Ole Peder Hansen (B)
 2. Ole Folmer Greve (V)
 3. Michael Haahr (F)

KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

Repræsentant

Hans Stavnsager (A)

Kredsråd vedr. politiets virksomhed

Borgmesteren er født medlem. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Repræsentant

Hans Stavnsager (A)

Underskriftsbemyndigelse

Dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende er underskriftbemyndigede:
Borgmester           ...............  eller
1. viceborgmester  ...............  eller
2. viceborgmester

sammen med - kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen eller vicekommunaldirektør Siggi W. Kristoffersen eller direktør Lone Wenzell.

Ungdomsskolebestyrelsen

Afventer Ungdomsskolens behandling – ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolen på vej.

I henhold til styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole skal kommunalbestyrelsen udpege følgende medlemmer:

5 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter (DA og LO). Repræsentanter for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer.

Der udpeges suppleanter.

Ø-udvalget

Der vælges af og blandt kommunalbestyrelsen 2 medlemmer. Herudover består udvalget af 2 medlemmer valgt på Lyø, 2 medlemmer valgt på Avernakø og 1 medlem valgt på Bjørnø.

Læs mere om ø-udvalget

Valgbestyrelse ved valg til Folketinget m.v.

Valgbestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret ved 4 medlemmer. Borgmesteren for den kommune, der er kredskommune, er født formand, borgmesteren for den anden kommune, der indgår i opstillingskredsen, er født medlem, og hver af de 2 kommunalbestyrelser vælger af sin midte de øvrige 3 medlemmer. Den udvælgelse foregår ved forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Næstformanden vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, der er kredskommune.

Personer, der er opstillet som kandidat i kredsen, kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager (A)
 2. Anne Møllegaard Mortensen (O)
 3. Kristian Nielsen (V)
 4. Lea Haahr (Løsgænger)

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er for-mand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager (A) formand
 2. Kirsten Lundgaard (Ø)
 3. Anne Møllegaard Mortensen (O)
 4. Anstina Krogh (A)
 5. Kristian Nielsen (V)
 6. Søren Clemmensen (C)
 7. Lea Haahr (Løsgænger)

Beboerklagenævn for Faaborg-Midtfyn Kommune

Beboerklagenævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af ministeriet  efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, samt 2 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Endvidere udpeger kommunalbestyrelsen et socialt sagkyndigt medlem, som uden stemmeret deltager i tvister efter Almenlejelovens § 97, stk. 5.

For hvert medlem vælges tilsvarende suppleanter.

Indstilling fra almene boligorganisationer:
Boligselskabet Fyn og Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab indstiller Kundechef, Kim Hybel, som medlem af beboerklagenævnet.

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn indstiller Connie Hald som medlem af beboerklagenævnet, alternativt som suppleant.

Indstilling fra lejerforening:
Lejerforening Fyn indstiller Peter Bækgaard Maden, Haugevænget 16, 5270 Odense N, som medlem af beboerklagenævnet.

Lejerforening Fyn indstiller Børge Hansen, Søgårdsvej 45, 5700 Svendborg, som suppleant.

Læs mere om beboerklagenævnet

Huslejenævnet for Faaborg-Midtfyn Kommune

Nævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af ministeriet  efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, og to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra hhv. de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

Endvidere udpeger kommunalbestyrelsen et socialt sagkyndigt medlem, som uden stemmeret deltager i tvister jf. Boligreguleringslovens § 36, stk. 5.

For hvert medlem vælges tilsvarende suppleanter.

Læs mere om huslejenævnet

Skatteankenævn 13. Lillebælt og øhavet

Kommunalbestyrelsen indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.

Fordelingen af medlemmer til de enkelte ankenævn er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Kommunalbestyrelsen skal indstille én person som medlem og én person som personlig suppleant til skatteankenævn 13. Lillebælt og øhavet.

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Repræsentant

Morten Schjøtt (Ø)

Vurderingsankenævn 7. Fyn

Kommunalbestyrelsen indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.

Fordelingen af medlemmer til de enkelte ankenævn er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Kommunalbestyrelsen skal til vurderingsankenævnet indstille én person som medlem af vurderingsankenævn 7. Fyn.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. juli 2022 og perioden udløber den 30. juni 2026.

Repræsentant

Flemming Sørensen (A)

Nedenfor kan du se en oversigt over bestyrelser og fonde m.v. i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Kommunernes Landsforenings delegeretmøde

Medlemskommunerne vælger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig udpeges en stedfortræder.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager (A)
 2. René Brinch Petersen (A)
 3. Mette H. Frederiksen (A)
 4. Anstina Krogh (A)
 5. Kristian Nielsen (V)
 6. Anne Jørgensen (V)
 7. Søren Clemmensen (C)

Kommunekontaktråd – KKR

Repræsentant

Hans Stavnsager (A)

Modtagestation Syddanmark I/S – MOTAS

Iht. vedtægternes § 6.1 udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet. 

Repræsentant

Lars Scheby (V)

Fylla Fonden

Iht. Vedtægtens § 8 udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem.

Repræsentant

Hans Stavnsager (A)

Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

Iht. vedtægternes § 6.2. udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen. Endvidere udpeges 1 suppleant.

Repræsentant

Søren Kristensen (V)

Klintholm I/S

Iht. vedtægternes § 8 udpeger hver interessentkommune 1 medlem og 1 suppleant.

Repræsentant

Jack Odgaard (V)

Den Selvejende Institution Trente Mølle

Iht. vedtægterne § 4 udpeger Faaborg-Midtfyn Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentanter

 1. Anne Møllegaard Mortensen (O)
 2. Anstina Krogh (A)

Tarup-Davinde I/S

Vedtægtens § 7. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer og personlige stedfortrædere.

Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger næstformanden.

Odense Kommune udpeger formanden.

Repræsentanter

 1. Steffen Jensen (A) næstformand
 2. John Jakobsen (V)

Geopark Det Sydfynske Øhav I/S

Vedtægtens § 5. Hver interessent udpeger to medlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager (A)
 2. Anne Jørgensen (V)

FilmFyn A/S

Faaborg-Midtfyn Kommune indstiller som A-kapitalejer ét medlem til bestyrelsen til valg på selskabets generalforsamling, jf. vedtægternes § 18, 2 og 18, 3.

Repræsentant

René Szczyrbak

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, bestyrelsen

Vedtægtens § 4, stk. 1.  Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem.

Repræsentant

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Øhavsmuseet Faaborg

Vedtægtens § 9, litra b. Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer. 2 udpeges af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1 medlem udpeges af rektor for Syddansk Universitet. Disse 3 medlemmer udpeger et 4. og 5. medlem med henblik på, at bestyrelsen tilsammen har kvalifikationer, som svarer til institutionens aktiviteter.

Repræsentanter

 1. Niels Jørgen Langkilde (C)
 2. Kristian Nielsen (V)

Levins Fond af 1990

Iht. vedtægternes § 5 udpeges et medlem politisk af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse.

To medlemmer udpeges af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse ud fra deres interesse for kulturmiljøet i Faaborg, eller andre relevante kompetencer. Den siddende bestyrelse har mulighed for at stille forslag om medlemmer til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse. Der udpeges en suppleant for disse to medlemmer.

Et medlem er den til enhver tid værende forvaltningschef for kulturområdet.

Repræsentanter

 1. Steffen Møller (C)
 2. Ole Pedersen (L)
 3. Kirsten Merethe Langkilde
 4. Forvaltningschefen for kulturområdet

Trafikselskabet Fynbus

Vedtægternes § 8. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Honorarbærende (20.000 kr. / 2016)

Repræsentant

Kristian Nielsen (V)

Faaborg Gymnasium

Iht. vedtægternes § 4, stk. 2, udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Repræsentant

Ole Pedersen (L)

Midtfyns Gymnasium

Iht. vedtægternes § 4, stk. 2, udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det nye medlem tiltræder førstkommende 1. maj efter kommunalvalget.

Repræsentant

Tanja Kromann Clausen (A)

LAG SØM

Iht. vedtægternes § 9 udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen.

Repræsentant

Lars Nielsen (A)

Legatbestyrelsen for ”Christian og Peder Rasmussens Minde Fond”

Iht. fundatsen § 6 udpeger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer, hvor der er tradition for, at den ene er borgmesteren. Der udpeges en stedfortræder for den, som ikke er borgmesteren.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager
 2. Søren Clemmensen (C)

Legatbestyrelsen for ”Volstrup-Legatet”

Iht. fundatsen udpeger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer, hvor der er tradition for, at den ene er borgmesteren. Der udpeges en stedfortræder for den, som ikke er borgmesteren.

Repræsentanter

 1. Hans Stavnsager (A)
 2. Søren Clemmensen (C)

Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 6 medlemmer, heraf er formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget født formand.

Øvrige medlemmer udpeges af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på baggrund af indkomne forslag.

Sekretariatsfunktionen for Kunstrådet varetages af By, Land og Kultur.

Repræsentant

Formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (formand)

Danske Diakonhjems repræsentantskab

Vedtægtens § 12.

Hver kommune med overenskomst med Danske Diakonhjem vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Repræsentanter

 1. Inge Svejdal (C)
 2. Jack Odgaard (V)

VSU / STU

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer, jf. vedtægternes § 2 stk. 1 og 2.

Der vælges en stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med udpegninger til Udvalg, Råd og Nævn i perioden 2018-2021, besluttede Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2018 at bede administrationen om at udpege de kommunale medlemmer.

FGU Syd- og Midtfyn

Af vedtægternes § 2.2.1. fremgår, at 1 medlem af bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Repræsentant

Lea Haahr (F)

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30