Øvrige råd, nævn og kommissioner

Her finder du en oversigt over kommissioner, råd og nævn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Beredskabskommissionen

Pr. 1. januar 2016 er Faaborg-Midtfyn Kommune indgået i en aftale med 8 andre fynske kommuner om et fælles beredskab – Beredskab Fyn.

Beredskab Fyns ledelse består, jf. vedtægtens punkt 3.2, af de 9 borgmestre i deltagerkommunerne, af politidirektøren i politikredsen Fyns Politi og af en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager to repræsentanter, der udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, som observatører på Beredskabskommissionens møder.

Repræsentant 

Borgmester
Hans Stavnsager 
Mail: hansr@fmk.dk

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 7. december 2009 af en repræsentant for Politiet samt 4 medlemmer.
Pr. 1. juli 2017 ved en lovændring af restaurationsloven blev vedtaget, at udvide bevillingsnævnet med et sagkyndigt medlem med økonomisk kompetence.

Af disse medlemmer er 3 udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem valgt efter indstilling af HORESTA, som repræsentant for restaurationserhvervet, og 1 medlem valgt efter indstilling af 3F, som repræsentant for restaurationspersonalet.
For hvert medlem udpeges en stedfortræder.
Nævnets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Bevillingsnævnet 

 1. Formand, Hans Jørgensen (A) , hansjorgensen@midtfyn.net –Tlf. 31 61 37 19 
 2. Næstformand, Lars Tribler (V), tribler@minbolighandel.dk – Tlf. 22 25 52 77 
 3. Økonomisagkyndigt medlem (Carsten Hansen valg 13/5-19)
 4. Trine Rasmussen, trine.r@3f.dk 
 5. Charlotte Stiller, Hotel Faaborg, Torvet 13, 5600 Faaborg, charlotte.stiller@hotmail.com

Stedfortrædere

 1. Anne Møllegaard Mortensen (O)
 2. Annemette Leth Nielsen (Ø)
 3. Bjarne Elnegaard, bjarne.elnegaard@3f.dk 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Fyn Syd

Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.
Funktionsperioden er gældende for 4 år med start 1. september 2014 til 31. august 2018.

Repræsentant 

Jørgen Thomsen (C) 

Ekspropriationskommissioner

Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens § 5.
Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedr. et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, der optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder, jf. § 4.
Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7a.

Repræsentant

 1. Steffen Møller (C) 

Taksationskommissioner, ekspropriationsloven

Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 19, stk. 1,
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.
Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7a.

Repræsentant

 1. Emma Have (I) frafl. / John Larsen (A) udp. 13/8-18

Taksationskommissioner, lov om offentlige veje

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105.
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

Repræsentanter

 1. Steen Virkelyst (V)
 2. Kirsten Bakkesen Lundgaard (Ø)

Overtaksationskommissioner (Vejloven)

Overtaksationskommissioner efterprøver de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne og fastsætter deres forretningsområder.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107.

Repræsentant

 1. Henrik Andersen (V)

Fredningsnævn

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.
Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, som udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.

Fredningsnævn

 1. Tanja Kromann Clausen (A)

Suppleant

 1. Per Kristensen (V)

Grundlisteudvalg til udtagelse af nævninge

Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Der udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen.

Kommunalbestyrelsen udpeger mindst 5 medlemmer for kommunalbestyrelsens valgperiode - heraf en formand - som ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Grundliste er udfærdiget for perioden 1/1 2016 til 31/12 2019.

Grundlisteudvalget

 1. Anne Møllegaard Mortensen (O) - formand
 2. Lea Haahr (F), Lumbyvej 21, 5792 Årslev
 3. Jørgen Stein Nielsen (V), Assensvej 66, 5750 Ringe
 4. Jørgen Thomsen (C), Rudmevej 87, 5750 Ringe
 5. John Larsen (A), Tygsbjergvej 3, 5600 Faaborg

Hegnsynsmænd - Vurderingsmænd

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Kommunalbestyrelsen nedsætter et hegnsyn, bestående af 3 medlemmer med personlige suppleanter, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. Medlemmerne skal være bosiddende i kommunen. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og tillige skal der være et bygningskyndigt medlem. Kommunalbestyrelsen beskikker formanden.

Hegnsynsmændene varetager tillige de tillagte forretninger iht. Lov om mark- og vejfred §§ 21-23

Hegnsynsmænd

 1. Ole Folmer Greve, Lillemarksvej 1,5600 Faaborg
  Plantesagkyndig

 2. Ole Peder Hansen, Gislev Lærkevej 17, 5854 Gislev

 3. Michael Haahr, Lumbyvej 21, 5792 Årslev
  Byggesagkyndig

Suppleant

 1. Erik Lundgren, Bjernevej 53, 5600 Faaborg

 2. Niels Jørgen Langkilde, Rishøjvej 2, 2.sal, 5657 Broby

 3. Lars Nielsen, Krøllegårdsvej 2, 5600 Faaborg

KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

KL´s repræsentantskab består af borgmestrene i KL´s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

KL´s repræsentantskab

 1. Borgmesteren

Stedfortræder

 1. Søren Kristensen (V)

Kredsråd vedr. politiets virksomhed

Borgmesteren er født medlem. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kredsråd vedr. politiets virksomhed

 1. Borgmesteren

Stedfortræder

 1. Søren Kristensen (V)

Underskriftsbemyndigelse

Dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Underskriftsbemyndigede

 • Direktør Lone Wenzell
 • Vicekommunaldirektør Siggi Kristoffersen 
 • Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen

I samarbejde med: 

 • Borgmester Hans Stavnsager
 • Viceborgmester  Søren Kristensen 
 • Anne Møllegaard Mortensen

 

Ungdomsskolebestyrelsen

Afventer Ungdomsskolens behandling – ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolen på vej.

Iht. Styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole skal Kommunalbestyrelsen udpege følgende medlemmer:

5 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter (DA og LO). Repræsentanter for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer.

Der udpeges suppleanter.

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er for-mand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.

  Valgbestyrelse ved kommunale valg Stedfortræder
1. Hans Stavnsager (A) formand

Steffen Jensen (A)

2. Kirsten Lundgaard (Ø) Udpeges ved behov
3. Anne Møllegaard (O) Jack Odgaard (O)
4. Anstina Krogh (A) Tanja Kromann Clausen (A)
5. Kristian Nielsen (V) Lars Scheby (V)
6. Søren Clemmensen (C) Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C)
7. Lea Haahr (F) Mads Holdgaard (F)

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30