Huslejenævnet

Her kan du finde oplysninger om huslejenævnet. Du kan læse om, hvilke sager nævnet behandler og indsende din klage via selvbetjening.

Hvad er huslejenævnet


Huslejenævnet behandler sager om lejeforhold i private lejemål i kommunen, når lejer og udlejer ikke kan blive enige. Begge parter kan indbringe en sag for Huslejenævnet.

Huslejenævnet er et uafhængigt nævn, og derfor kan nævnet ikke rådgive nogle af parterne om deres sager.

Læs mere om omkostninger, klagens indhold og sagsbehandlingsfrister nederst på siden. Send din klage via selvbetjeningen. 

Klag til Huslejenævnet (Lejer) 

Klag til Huslejenævnet (Udlejer) 

Luk alle
Åben alle

Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune


I perioden 1. januar 2022- 31. december 2022 er nævnets medlemmer følgende:

Formand: Janne Dissing Nikolajsen, Jurist

Suppleant: Tina Bernsdorf Jungfeldt, Jurist
2. suppleant: Martin Dalhoff Larsen, Jurist, Svendborg kommune

Lejerrepræsentant: Per Ankersø
Suppleant: Børge Hansen

Udlejerrepræsentant: Peter Christiansen
Suppleant: Majbritt Birch

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en ejer- og en lejerepræsentant.

Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4-årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Hvordan klager jeg og hvad koster det?

Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til. Derudover skal du vedlægge lejekontrakt og eventuelt anden relevant dokumentation.

Hvis du indsender billeder skal billederne være nummererede og der skal være en kort tekst, der beskriver billedet.

Du kan sende klagen til:

Faaborg-Midtfyn Kommune

Huslejenævnet

Tinghøj Alle 2

5750 Ringe

Du kan også sende din klage og dokumentation til fmk@fmk.dk

Det koster 319 kr. at få behandlet en sag. 

Fra 1. januar 2021 skal udlejeren betale et beløb på 6.102 kr. til Huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold.

Beløbet skal indsættes på Faaborg-Midtfyn Kommunes konto i Nordea - reg.nr. 2007 - konto 8979935081.

Hvad gør Huslejenævnet ved min klage?

Når Huslejenævnet modtager din klage får du en beskæftigelse på, at din klage er modtaget. Herefter sendes den til modparten, som får en frist på to uger til at komme med bemærkninger. Modpartens bemærkninger bliver så sendt til dig.

Derudover kan nævnet foretage besigtigelse af lejemålet. Her vil såvel lejer som udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Hvad hvis jeg ikke er tilfreds med nævnets afgørelse?

Når Huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både lejer og udlejer klage videre, hvis nævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

Det gør du ved at udtage en stævning ved Boligretten.

Hvilke sager behandler Huslejenævnet

 • Lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end seks beboelseslejligheder
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (Husordensager kan dog kun indbringes af udlejer) 

Hvilke sager kan ikke blive behandlet i Huslejenævnet

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for Boligretten. 

Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for Boligretten.

Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen, som følge af mangler ved det lejede