Det Grønne Råd

Det Grønne Råd hjælper kommunen med at træffe beslutninger om beskyttelse og benyttelse af naturen.

Grønt Råd med bred repræsentation

Det Grønne Råd er med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturen på det bedst mulige grundlag.

Alle store foreninger og organisationer, som har interesser i naturen og miljøet, er repræsenteret i rådet. Nogle har f.eks. erhvervsmæssige interesser, andre er fokuseret på friluftsliv. Her kan de møde hinanden, blive inddraget i beslutningsprocesser og præge debatten.

Foreningernes repræsentanter i rådet kan selv rejse problemer og foreslå løsninger, eller kommunens repræsentanter i rådet kan efterlyse interesseorganisationernes holdninger, så politikerne bliver klædt bedre på til at træffe afgørelser.

Luk alle
Åben alle

Opgaver for Det Grønne Råd

Det Grønne Råd behandler emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
 • Lokal Agenda 21

Medlemmer af Det Grønne Råd

Formand er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune
Næstformand er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet Sydfyn
Centrovice
Dansk Skovforening - Fynske Skovkreds
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Jægerforbund
Naturvejlederforeningen i Danmark
Dansk Cyklistforbund
Fynsland
Danmarks Sportsfiskerforbund
Øhavsmuseet - Faaborg
Naturstyrelsen, Fyn
Geopark Det Sydfynske Øhav

Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning By, Land og Kultur faciliterer Det Grønne Råd med en deltagende afdelingsleder og sekretær-funktion.

Forretningsorden for Det Grønne Råd

Formål og arbejdsområde

Det Grønne Råd har navnlig til formål at:

 • Sikre en kvalificeret dialog og debat mellem politikere, administrationen og interessenter om beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og miljøet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Rådgive kommunen i spørgsmål, der vedrører administration og planlægning inden for friluftsliv samt beskyttelse og benyttelse af natur og miljø.
 • Fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.
 • Styrke kommunikationen mellem kommunen og organisationerne og indbyrdes mellem organisationerne

Det Grønne Råds rådgivning/udtalelser sker først og fremmest ud fra overordnede synsvinkler, og Rådet skal således beskæftige sig med generelle og principielle spørgsmål.

Det Grønne Råd kan f.eks. behandle emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
  Lokal Agenda 21

Sammensætning

Det Grønne Råd er bredt sammensat og har politisk deltagelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådet består af en repræsentant fra følgende organisationer/foreninger:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Fynsk Landbrug
 • Dansk Skovforening
 • Dansk Botanisk Forening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Dansk Cyklistforbund
 • Turistforeningen Faaborg-Midtfyn
 • Fynsland
  Faaborg Kulturhistoriske Museer

Foreningerne/organisationerne udpeger en suppleant.

Herudover består Rådet af:

 • Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Næstformanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Fagchefen for Plan og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er formand for Det Grønne Råd.

Skov- og Naturstyrelsen ved Fyns Statsskovdistrikt tilbydes en observatørpost i Det Grønne Råd.

Kommunen kan beslutte at optage andre foreninger mv. i Det Grønne Råd.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. En genudpegning kan finde sted.

Sekretariat

Plan og Kultur yder sekretariatsbistand til Rådet. Medarbejdere fra Miljøområdet deltager i møderne efter behov.

Møder og dagsorden

Der afholdes to ordinære møder årligt. Der afholdes en årlig besigtigelse/ekskursion i forbindelse med et af møderne (evt. sammen med Teknik- og Miljøudvalget). Forvaltningen arrangerer ekskursionen, tilvejebringer evt. skriftligt materiale, forelægger sagen på stedet, og drøftelser kan ske i marken.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanlig varsel.
Formanden kan desuden i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.
Til møderne kan der inviteres gæster eller observatører efter aftale i Rådet.

Møderne skal følge en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
 3. Meddelelser
 4. Behandling af dagsordenspunkter
 5. Emner til senere møder
 6. Evt.

Punkter til dagsorden fremsendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Møderne i Det Grønne Råd er lukkede, hvilket betyder at der ikke er almindelig adgang til at overvære Rådets møder.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel.

Referat

Sekretariatet udsender referat til godkendelse efter møderne, senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Medlemmerne af Rådet kan forlange at få egne udtalelser på møderne ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 10 hverdage efter referatets fremsendelse.

Referaterne er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer samt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Det Grønne Råd kan komme med udtalelser vedrørende specifikke emner og kan fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.

Formanden udtaler sig på Det Grønne Råds vegne, men medlemmerne af Rådet kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra Rådets møder.

Referat 1. december 2022

Deltagere:
Søren Kristensen – Formand/TMU, Jens Bruntse - Fynsland, Karl Top – DOF, Leif Sørensen – Naturvejlederforeningen, Elsebeth Pedersen – DN, Mogens Keinicke – Cyklistforbundet, Erik Ehmsen – Friluftsrådet, Per Brunsgaard – Danmarks Jægerforbund, Tissel Lund – Øhavsmuseet, Jens Larsen – Danmarks Sportsfiskerforbund, Ditlev Berner – Dansk Skovforening, Ole Tyrsted Jørgensen – Afdelingsleder Natur og Trafik, Ninna Kruse – Friluftsliv/Sekretær i Det Grønne Råd.

Afbud/ikke fremmødte:
Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, Peter Høj – Centrovice, nyt medlem undervejs – Dansk Botanisk Forening, Brian Bisgaard – midlertidig næstformand/TMU, Kewin Friis Kamelarczyk – Geopark Det Sydfynske Øhav.

Ordstyrer: Formand Søren Kristensen
Referent: Sekretær Ninna Kruse

 1. Godkendelse af dagsorden
  Punkt 3 udgår og flyttes til næste møde pga. sygdom.
  Dagsorden godkendt.

 2. Orientering fra formanden
  Nyt medlem på vej fra Dansk Botanisk Forening - Ole Bloch udgår. De vil gerne bevare deres plads

 3. Drøftelse af rågeregulering
  Udgår og kommer med på næste møde start marts.

 4. Fælles Fynsk biodiversitetsprojekt
  Status på EU LIFE ansøgning ved biolog Stine Bundgaard Hansen.

  Fokus i dette LIFE PROJEKT er på både at sikre og styrke biodiversiteten inden for Natura2000 områder på Fyn såvel som at skabe ny natur også primært inden for Natura2000 områderne. Projektet omfatter p.t. alle kommuner på Fyn og retter sig mod naturen i kystlandskabet, højderygge og vandløbene på Fyn og dermed en række naturtyper og arter.
  Der ansøges EU om støtte til projektet, et EU LIFE biodiversitet projekt.

  Diverse bemærkninger fra drøftelserne:
  Der gøres opmærksom på vandløbsvedligeholdelsen og beskyttelse af de fredede vandplanter.
  Stine fortæller at arten Vandaks fx mangler i vandløbene og dertil søges vandplanteskole. Der gøres opmærksom på at Hede Danmark skulle have en vandplanteskole.
  Der spørges desuden til om projektet kan udvides til mosser, billerne, guldsmede mm. og der forklares at projektet her forsøger at imødekomme de arter der er særlig fokus på i EU, for at sikre gode muligheder for EU-Støtte.

  Forslag om at overveje privat erhvervsliv som mulig finansiel støtte. Fx fondsejede virksomheder.

 5. DK 2020 Klimahandleplan
  Kommunen har udarbejdet forslag til en DK2020 Klimahandleplan.
  Planen blev præsenteres ved chefkonsulent Christian Tønnesen.

  Diverse bemærkninger fra drøftelserne:
  Erik Ehmsen gør opmærksom på udfordringerne med biogas af flis kontra bevarelse af biodiversitet. Christian T. gør opmærksom på at der er opmærksomhed på dette og at planen generelt stræber efter at være up-to-date på nyeste data og viden.

  Jens Larsen foreslår muligheder med aftaleordning til landmænd for dyrkning af arealer og levering til biogasanlæg.

  Erik Ehmsen bemærker om vi kan påvirke forbrugskultur både inde i kommunen og blandt borgere. I forhold til klimasikring er det et vigtigt opmærksomhedspunkt at vurdere tiltag ift. biodiversitet.

  Ditlev Berner. Et udgangspunkt med 1.000 hk solceller (i præsentation) virker voldsomt.

  Søren Kristensen. Solceller kan være kickstart på løsningen og de 1.000 ha er et cirkatal. Politisk skal der tages stilling til hvordan, hvor og hvor meget solceller der er en løsning.
  Der er både politisk dialog og uenighed herom.
  Ligeledes kan vindmøller igen spille en rolle, men er historisk et meget konfliktfyldt emne i kommunen. Vindmølle ønske ved Vejle.

  Det Grønne Råds holdning vil blive bragt i spil og også være et input til ovenstående emner om solceller og vindmøller.

  I 2023 kommer høring af Stormflodssikring af Faaborg By. Denne udsendes ligeledes til Det Grønne Råd.

 6. Biodiversitet ved planlægningen af store industriområder
  Foranlediget af det aktuelle projekt "Tørhavn Årslev" åbnes en snak om hvordan FMK i nuværende og fremtidig planlægning indarbejder Biodiversitet i planarbejdet.
  Ved Per Brunsgaard (DJ) og afdelingsleder - Ole Tyrsted Jørgensen.

  Ole Tyrsted Jørgensen: Tørhavn Aarslev – Her vil være behov for anlæg af regnvandsbassiner og ellers er forventningen ikke meget grønt.

  Teamleder Julia Juhl Weisser fra Plan vil gerne komme og fortælle mere om kommunens muligheder og begrænsninger i det grønne i lokalplaner på næste møde i Det Grønne Råd.
  Det Grønne Råd takker ja.

  Søren Kristensen: Mere og mere indtænkes grønt og biodiversitet i vores lokalplaner. I tørhavnen skal ikke forventes at dette er et fokuspunkt, omend mindre grønne nuværende elementer kunne være mulige at bevare.

  Per Brunsgaard: Foreslår fx et langt læbælte langs med ydergrænserne/hegning ved den nye tørhavn til både biodiversitet og forskønnelse.

  Ditlev Berner: Gør opmærksom på at mange borgere godt vil betale mere for at bo i naturskønt område jf. det grønne i boliglokalplaner. Politikerne bør løbende stille krav til hvad man vil acceptere i lokalplanerne.

 7. Forslag om tre årlige mødegange
  Per Brunsgaard (DJ) og Erik Ehmsen (Friluftsrådet) stiller forslag om tre årlige møder i Det Grønne Råd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Der er enighed om at prøve tre møder af og der gøres opmærksom på at mere tid giver bedre muligheder for at blive inddraget og være mere udviklende.

  Søren Kristensen – vi prøver tre møder nu og evaluerer til november.

  Møderne ligger som følger:
  • Slut februar/start marts 2023
  • Juni 2023
  • November 2023
 8. Statusdokument for Friluftsliv, Grønne Områder, Natur og Vand 2022

  Diverse kommentarer fra drøftelserne:

  Ditlev Berner
  • Øhavsstien - påmindelse om opmærksomhed på ansvar versus risikotræer langs stien. Ole Tyrsted svarer, at denne er anbefalet til Dansk Skovforening at tage i dialog med KL, da det ikke er noget som en enkelt kommune kan afklare og dermed skabe præcedens for.
  • Øhavsstien – påmindelse om betaling ved arrangementer.
  • Adgangssager - Ninna Kruse forklarer at kommunens adgangssager er af meget forskellig karakter og alle involverede får besked.
  • Outdoor Summit – Der spørges til dets nuværende status. Ole forklarer det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig ekstern finansiel opbakning til at videreføre arrangementet og derfor er det sat i bero.

  Per Brunsgaard
  • Horneland stien – Desværre ikke mulig. Per foreslår her at borgerne arbejder videre nedefra.

  Jens Bruntse
  • Forslår stiforbindelse mellem Haastrup Bjerge og Jordløse Bakker.

  Erik Ehmsen
  • Gør opmærksom på at der er videnskabelige rapporter på vej vedr. råger. Husk at medtage dette før politisk behandling. Det Grønne råd ønsker at behandle denne sag på møde.

  Leif Sørensen
  • Gør opmærksom på at Miljøministeriets projekt ”Danmarks naturstier – en omvej værd” med nationale vandrestier er på vej, og vi bør overveje at spille med og ind til dette.

 9. Eventuelt
  • Det Grønne Råd har tidligere søgt rådets inddragelse i projektet Ringe Syd med udvikling af boliger. Ole fortæller at projektet nu er stødt på nogle uforudsete grundlæggende miljøudfordringer ift. udviklingen, og projektet derfor skal udredes før der tænkes i videre udvikling. Derfor kommer det ikke til Det Grønne Råd.

  • Jens Larsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil gerne holde oplæg omkring vand og vandkredsløbet på rådets i juni 2023.

Referat 7. marts 2023

Deltagere:

Søren Kristensen – Formand/TMU, Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, Peter Høj – Centrovice, Lars Mosgaard - Friluftsrådet, Jens Bruntse - Fynsland, Leif Sørensen – Naturvejlederforeningen, Elsebeth Pedersen – DN, Erik Ehmsen – Dansk Botanisk Forening, Per Brunsgaard – Danmarks Jægerforbund, Jens Larsen – Danmarks Sportsfiskerforbund, Ole Tyrsted Jørgensen – Afdelingsleder Natur og Trafik, Ninna Kruse – Sekretær i Det Grønne Råd.


Afbud/ikke fremmødte:

Mogens Keinicke – Cyklistforbundet, Tissel Lund – Øhavsmuseet, Ditlev Berner – Dansk Skovforening, Karl Top – DOF, Sarah Primsø Bach - næstformand/TMU, Kewin Friis Kamelarczyk – Geopark Det Sydfynske Øhav.


Ordstyrer: Formand Søren Kristensen
Referent: Sekretær Ninna Kruse

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Orientering fra formanden
  • Nye medlemmer for Friluftsrådet – Lars Mosgaard og Dansk Botanisk Forening – Erik Ehmsen.
  • Næste møde er 29. juni i kommunens østlige-sydøstlige hjørne (Mellem Ryslinge og Bittenhus).

 3. Præsentation af projektet ”NATUR-lig Dannelse” ved programleder, Lise Munksgaard

  Drøftelser og kommentarer i rådet:
  Der gøres opmærksom på at målgruppen vokser ud af målgruppen undervejs i de 4 år.
  De unge gider ikke altid lave aktiviteter sammen med de ældre.
  Der kan være stor forskel på en 12-årig og en 16-årig.
  Man bør have fokus på inklusion af flere forskellige grupper (stor diversitet i aktiviteter).
  Event og opbygning af forløb til noget større kan øge tiltrækning.
  Opmærksomhed på en udfordring i at få det hele at gå op i en højere enhed jf. familieliv, infrastruktur og transport.
  Det er vigtigt at indgå i de forpligtende fællesskaber. Dem der allerede indgår i fællesskaber er umiddelbart ikke de ensomme. De sværeste kan være de vigtigste at ramme.
  Husk også at understøtte det selvorganiserede friluftsliv.

  I økonomien er der plads til at understøtte den de indsatser projektet kommer frem til er nødvendige. Ikke alle penge er fastsat til på forhånd kendte indsatser

 4. Præsentation af Stormflodssikring af Faaborg By og Sundrenden ved chefkonsulent, Olav Bojesen

  Drøftelser og kommentarer i rådet:
  Der arbejdes med et scenarie på 2.53 meter.
  Sundrenden har og skal have højvandsklapper, så det ikke kan løbe fra fjord til sundsøen. Der er flere tilløb til Sundrenden.
  Et højvande vil typisk vare 6-12 timer hvorfor vand inde fra sundsøen ikke vil bidrage til en oversvømmelse selvom det regner. Meget lille opland til Sundsøen.

  Der drøftes fritlæggelse af renden men meget varierende koter ift. terræn kan muligvis begrænse et sådant projekts succes.

 5. Muligheder og begrænsninger for det grønne i lokalplanlægningen ved teamleder i Plan, Julia Juhl Weisser

  Drøftelser og kommentarer i rådet:
  Begejstring over oplægget og ønskes tilsendt.
  Der anbefales at indarbejde et grønt beplantningsbælte ved Dryporten i Aarslev.
  Politisk er det en afvejningen mellem økonomi/investor og ekstensive arealer/udnyttelsesgraden.

  Der spørges til faktisk overholdelse af lokalplaner. Der svares, at kommunen ikke uopfordret besigtiger og holder opsyn med lokalplanernes overholdelse, men der tages selvfølgelig stilling til henvendelser herom.

 6. Eventuelt
  • Jens Bruntse: Der arbejdes på at skabe mere forbindelse mellem Haastrup og Jordløse – sti, faunapassage, natur og flere tanker gør man sig.

  • Erik Ehmsen: Forbereder oplæg omkring rabatter og slåning. Der er lavet flere forsøg hermed, der kan gøre os klogere.

  • Idé til sommerekskursion om Snarup Mose og Karlsmose.

Referat 29. juni 2023

Deltagere:

Søren Kristensen – Formand/TMU, Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, Peter Høj – Centrovice, ,
Jens Bruntse - Fynsland, Karl Top – DOF, Leif Sørensen – Naturvejlederforeningen, Elsebeth Pedersen – DN,
Erik Ehmsen – Dansk Botanisk Forening, Per Brunsgaard – Danmarks Jægerforbund, Ditlev Berner – Dansk
Skovforening, Ole Tyrsted Jørgensen – Afdelingsleder Natur og Trafik, Ninna Kruse – Sekretær i Det Grønne
Råd, Mogens Keinicke – Cyklistforbundet, Søren Clemmensen – TMU, Jack Odgaard – TMU, Lars Scheby –
TMU.


Afbud/ikke fremmødte:

Kewin Friis Kamelarczyk – Geopark Det Sydfynske Øhav, Tanja Kromann Clausen –
TMU, Brian Bisgaard – TMU, Jens Larsen – Danmarks Sportsfiskerforbund, Tissel Lund – Øhavsmuseet, Lars
Nielsen – TMU, Lars Mosgaard – Friluftsrådet.


Ordstyrer: Formand Søren Kristensen
Referent: Sekretær Ninna Kruse

 • Godkendelse af dagsorden
  Punkt 6 om grundvandskredsløbet udgår, da Jens Larsen har meldt afbud.
  Punkt 3 tages sidst på dagens møde.
 • Orientering fra formanden
  Næste møde i Det Grønne Råd fastsættes til 2. november 2023. Ninna sender datoen ud.
 • Drøftelse af invitation fra AlsFyn Forbindelsen
  Det Grønne Råd har fra AlsFyn Forbindelsen modtaget en invitation til et indledende dialogmøde.
  Det Grønne Råd skal drøfte hvordan sådan et møde vil kunne gennemføres.
  Ditlev Berner: Positiv over invitationens ordlyd omkring åben dialog. Kan du være i tvivl om det
  hører hjemme her hos et samlet Grønt Råd.

  Jens Bruntse: Anbefaler ved et evt. at sætte længere tid af end de 60 minutter, da de havde besøg
  af Jes fra AlsFynForbindelsen i Fyns Land i går og der var behov for længere tid.

  Erik Ehmsen: Ved et evt. møde så inviter også gerne med fra foreningen der er modstandere af
  broen.

  Per Bruunsgaard: Ønsker egentligt input, og i mindre grad dialogen, da det er svært som et samlet
  Grønt Råd.

  Jakob Harrekilde: Foreslår ud fra salens kommentarer at en dialog først opstartes når projektet er
  kommet længere og først i 2024. Dertil umiddelbart sammen med en forening af modsatte mening.
  Jakobs forslag er der enighed om og det besluttet at gå videre med denne model.
  Ninna melder tilbage til Jes at vi ikke går videre hermed på november-mødet, men holder os ajour
  med hvornår senere involvering giver mere mening for Det Grønne Råd.

 • Boligområde ved Alleeskoven
  På forespørgsel af medlem Ditlev Berner - Dansk Skovforening.
  Ved projektleder Lisbeth Sommerlund fra BEST, By- og Egnsstrategisk Sekretariat
  (præsentation vedlagt).

  Lisbeth orienterer om status på arbejdet med nyt boligområde ved Alleeskoven.
  Herunder på forespørgsel også status på sårbare arter, placering af bebyggelse/landskabelige
  værdier og målgruppe for boligområdet.
  Ved mødets afholdelse er høringsperioden udløbet (23. juni). Der er efterfølgende dette
  indeværende møde mulighed for at Det Grønne Råd (minus politikere) kan indsende et samlet
  skriftligt høringssvar til projektet inden 1. august.

  Lisbeth præsenterer projektet ved præsentation vedr. genezoner, veje, landskabsplan, hensynet til
  landskabet, naturhensyn og sårbare arter.

  Projekt omhandler Faaborg Øst. Har haft borgermøde i maj – en for-offentlighedsfase. Både
  lovbestemt pga. ændring i kommuneplan, men også kommunens ønske og gode erfaring med bred
  dialog med borgere.
  Et lokalplanforslag forventes først til politisk beslutning i 2024.
  Selve udviklingen vil tage mange år ift. planlægning og investor-dialog.

  Naturhensyn og sårbare arter – der kan ikke planlægges i den grønne korridor mod nord iht. Grønt
  Danmarkskort. Der er også OBS på skovbrynet og hvilke arter der er der. Det forventes at
  kommunen vil søge om en reduktion af skovbyggelinjen (den nuværende skovbyggelinje er
  markeret med sort streg på præsentationen).

  Miljøhensynet – Der skal udarbejdes en lovpligtig miljøvurdering.

  Udlæg af nye boligområder – I nye kommuneplaner tages der stilling til nye udlæg. Vi laver i
  Faaborg by-analyser ud fra attraktion, strukturer, markedet og supplerer fx med efterspørgsel hos
  ejendomsmæglere. Så der er opmærksomhed herpå.

  Der udarbejdes ikke en stor samlet lokalplan, men der startes med en lokalplan for den nordlige
  etape nord for Alleskovvej.

  Leif Sørensen: Spørger til forholdet mellem kommune og en investor.
  Der er klare landskabelige krav til hvordan boligområdet vil kunne opføres.
  Der er allerede en investor på banen og Søren fortæller det er unikt netop efter mange år i
  Faaborgområdet uden interesse, at der nu er en på banen. Kommunalbestyrelsen stiller sig positive
  herfor og arbejder selvfølgelig på at finde en fælles løsning indenfor rimelige gensidige rammer.

  Erik Ehmsen: Man skulle fx stadig gerne have mulighed for at blotlægge et vandløb eller en anden
  naturmulighed. Erik påpeger vigtigheden af den grønne korridor mellem de to skovområder og
  tilplantningen er af betydning.
  Lisbeth: Det vides på nuværende ikke hvordan det i korridoren er muligt at pålægge investoren at
  tilplante denne, men det skal være en grøn korridor fordi det er udlagt som del af Grønt
  Danmarkskort.

  Per Brunsgaard: Synes det er vigtigt at bibeholde og respektere skovbyggelinjen.

  Elsebeth: Tilflyttere flytter til Faaborg pga. den smukke natur og de landskabelige værdier. Dertil
  også vigtig at sikre at bibeholde natur og landskab. Opfordrer kommunen til at arbejde på at de
  tomme huse til salg i kommunen bebos kontra at lave nye boligområder.
  Søren: Vi arbejder løbende på begge dele.

  Ditlev: Der kan blive udfordringer ift. Veteranjernbanen.
  Lisbeth: Veteranjernbane vil blive bevaret, hvortil det skal undersøges hvad der lader sig gøre i
  forhold til boliger og støj.

  Karl Top: Er det eje- eller lejeboliger.
  Lisbeth: det forhold råder vi ikke over, men vi er selvfølgelig i dialog med investor omkring hvad vi
  kan blive enige om i en lokalplan og mulighederne bliver.

  Det besluttes at Erik Ehmsen fra Dansk Botanisk Forening samler høringssvar fra rådets andre
  medlemmer og indsender inden 1. august.
  Eriks Ehmsens email er erik@ehmsen.org og Erik videresender det til Lisbeth på planogkulturpost@
  fmk.dk inden 1. august.

 • Fremtidens rågeindsats
  Ved Park- og Landskabsforvalter Majken Asserbo
  Der er kommet en ny bekendtgørelse for vildtskader, herunder regulering af råger, og i den
  forbindelse udarbejder forvaltningen udkast til en ny handleplan. Den fremlægges politisk i efteråret
  2023. Der ønskes en dialog om indholdet med Det Grønne Råd.

  Majken præsenterer dilemmaerne ved rågeregulering og ønsker inputs fra Det Grønne Råd til
  fremtidig regulering.

  Majken giver et eksempel fra Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse hvor gode træer i skolegården
  bebos af råger. Løsningerne er ikke altid nemme.

  Råger forsvinder ikke når vi skræmmer og skyder. De finder bare et andet sted. Der er mange råger
  ved kortklippet græs fx idrætsanlæg.

  Per Brunsgaard: Det vil være en katastrofe at skulle træfælde udelukkende pga. råger.

  Erik Ehmsen: Forskningen pt. viser at det er det lange græs der virker. Råger fouragerer på det
  korte græs og derfor er de i byzonen. Når vi har mindre kort græs indregulerer rågebestanden sig
  tilsvarende derefter.

  Majken: Overvejelser omkring hvornår man slår det lange græs kontra hvornår rågerne bygger
  reder. Skulle forvaltningen måske slå græsset i slutningen af april i stedet for i starten af april, så
  rågerne ikke ønsker at redebygge her.

  Erik Ehmsen: Opfordrer erhvervslivet til at have mere grønt græs, så der tilsvarende er færre råger.

  Ditlev: Træfældning er ikke at foretrække.

  Rågernes naturlige fjender efterspørges.
  Per Brunsgaard: Egern og opsætning af redekasser dertil. Egern og skovmår er de naturlige fjender
  til råger.

  Erik Ehmsen: Foreslår et samarbejde ml. interesserede og kommunen omkring udbredelsen af langt
  græs hos erhvervslivet.
  Leif: Biodiversitet taler også ind i denne agenda og gør det vigtigt.

  Peter Brunsgaard – adspørger om veste til rågeskytterne, så de ser mere officielle ud.

  Input tages med videre i forberedelse af handleplan.

 • Oplæg omkring vand og vandkredsløbet
  Ved medlem Jens Larsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

  UDGÅET
 • Eventuelt
  • Orientering om punkt vedrørende vandindsatsplaner/BNBO medtages til næste møde i
  november, da dette netop er i relevant høringsperiode.
  • Næste møde fastsat til 2 november. Ninna sender dato ud.
  • Forslag til kommende sommerekskursioner: Gunnars plads, øerne, produktionslandet,
  Træets Hus

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os