Det Grønne Råd

Det Grønne Råd hjælper kommunen med at træffe beslutninger om beskyttelse og benyttelse af naturen.

Grønt Råd med bred repræsentation

Det Grønne Råd er med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturen på det bedst mulige grundlag.

Alle store foreninger og organisationer, som har interesser i naturen og miljøet, er repræsenteret i rådet. Nogle har f.eks. erhvervsmæssige interesser, andre er fokuseret på friluftsliv. Her kan de møde hinanden, blive inddraget i beslutningsprocesser og præge debatten.

Foreningernes repræsentanter i rådet kan selv rejse problemer og foreslå løsninger, eller kommunens repræsentanter i rådet kan efterlyse interesseorganisationernes holdninger, så politikerne bliver klædt bedre på til at træffe afgørelser.

Luk alle
Åben alle

Opgaver for Det Grønne Råd

Det Grønne Råd behandler emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
 • Lokal Agenda 21

Medlemmer af Det Grønne Råd

Hvis du ønsker at vide hvem der sidder i Det Grønne Råd, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forretningsorden for Det Grønne Råd

Formål og arbejdsområde

Det Grønne Råd har navnlig til formål at:

 • Sikre en kvalificeret dialog og debat mellem politikere, administrationen og interessenter om beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og miljøet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Rådgive kommunen i spørgsmål, der vedrører administration og planlægning inden for friluftsliv samt beskyttelse og benyttelse af natur og miljø.
 • Fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.
 • Styrke kommunikationen mellem kommunen og organisationerne og indbyrdes mellem organisationerne

Det Grønne Råds rådgivning/udtalelser sker først og fremmest ud fra overordnede synsvinkler, og Rådet skal således beskæftige sig med generelle og principielle spørgsmål.

Det Grønne Råd kan f.eks. behandle emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
  Lokal Agenda 21

Sammensætning

Det Grønne Råd er bredt sammensat og har politisk deltagelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådet består af en repræsentant fra følgende organisationer/foreninger:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Fynsk Landbrug
 • Dansk Skovforening
 • Dansk Botanisk Forening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Dansk Cyklistforbund
 • Turistforeningen Faaborg-Midtfyn
 • Fynsland
  Faaborg Kulturhistoriske Museer

Foreningerne/organisationerne udpeger en suppleant.

Herudover består Rådet af:

 • Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Næstformanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Fagchefen for Plan og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er formand for Det Grønne Råd.

Skov- og Naturstyrelsen ved Fyns Statsskovdistrikt tilbydes en observatørpost i Det Grønne Råd.

Kommunen kan beslutte at optage andre foreninger mv. i Det Grønne Råd.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. En genudpegning kan finde sted.

Sekretariat

Plan og Kultur yder sekretariatsbistand til Rådet. Medarbejdere fra Miljøområdet deltager i møderne efter behov.

Møder og dagsorden

Der afholdes to ordinære møder årligt. Der afholdes en årlig besigtigelse/ekskursion i forbindelse med et af møderne (evt. sammen med Teknik- og Miljøudvalget). Forvaltningen arrangerer ekskursionen, tilvejebringer evt. skriftligt materiale, forelægger sagen på stedet, og drøftelser kan ske i marken.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanlig varsel.
Formanden kan desuden i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.
Til møderne kan der inviteres gæster eller observatører efter aftale i Rådet.

Møderne skal følge en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
 3. Meddelelser
 4. Behandling af dagsordenspunkter
 5. Emner til senere møder
 6. Evt.

Punkter til dagsorden fremsendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Møderne i Det Grønne Råd er lukkede, hvilket betyder at der ikke er almindelig adgang til at overvære Rådets møder.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel.

Referat

Sekretariatet udsender referat til godkendelse efter møderne, senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Medlemmerne af Rådet kan forlange at få egne udtalelser på møderne ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 10 hverdage efter referatets fremsendelse.

Referaterne er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer samt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Det Grønne Råd kan komme med udtalelser vedrørende specifikke emner og kan fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.

Formanden udtaler sig på Det Grønne Råds vegne, men medlemmerne af Rådet kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra Rådets møder.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os