Det Grønne Råd

Det Grønne Råd hjælper kommunen med at træffe beslutninger om beskyttelse og benyttelse af naturen.

Grønt Råd med bred repræsentation

Det Grønne Råd er med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturen på det bedst mulige grundlag.

Alle store foreninger og organisationer, som har interesser i naturen og miljøet, er repræsenteret i rådet. Nogle har f.eks. erhvervsmæssige interesser, andre er fokuseret på friluftsliv. Her kan de møde hinanden, blive inddraget i beslutningsprocesser og præge debatten.

Foreningernes repræsentanter i rådet kan selv rejse problemer og foreslå løsninger, eller kommunens repræsentanter i rådet kan efterlyse interesseorganisationernes holdninger, så politikerne bliver klædt bedre på til at træffe afgørelser.

Luk alle
Åben alle

Opgaver for Det Grønne Råd

Det Grønne Råd behandler emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
 • Lokal Agenda 21

Medlemmer af Det Grønne Råd

Formand er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune
Næstformand er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet Sydfyn
Centrovice
Dansk Skovforening - Fynske Skovkreds
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Jægerforbund
Naturvejlederforeningen i Danmark
Dansk Cyklistforbund
Fynsland
Danmarks Sportsfiskerforbund
Øhavsmuseet - Faaborg
Naturstyrelsen, Fyn
Geopark Det Sydfynske Øhav

Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning By, Land og Kultur faciliterer Det Grønne Råd med en deltagende afdelingsleder og sekretær-funktion.

Forretningsorden for Det Grønne Råd

Formål og arbejdsområde

Det Grønne Råd har navnlig til formål at:

 • Sikre en kvalificeret dialog og debat mellem politikere, administrationen og interessenter om beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og miljøet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Rådgive kommunen i spørgsmål, der vedrører administration og planlægning inden for friluftsliv samt beskyttelse og benyttelse af natur og miljø.
 • Fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.
 • Styrke kommunikationen mellem kommunen og organisationerne og indbyrdes mellem organisationerne

Det Grønne Råds rådgivning/udtalelser sker først og fremmest ud fra overordnede synsvinkler, og Rådet skal således beskæftige sig med generelle og principielle spørgsmål.

Det Grønne Råd kan f.eks. behandle emner som:

 • Natur- og miljøforvaltning
 • Fredning
 • Friluftsliv
 • Offentlig adgang
 • Skovrejsning
 • Planlægning og forvaltning af det åbne land
  Lokal Agenda 21

Sammensætning

Det Grønne Råd er bredt sammensat og har politisk deltagelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådet består af en repræsentant fra følgende organisationer/foreninger:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Fynsk Landbrug
 • Dansk Skovforening
 • Dansk Botanisk Forening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Dansk Cyklistforbund
 • Turistforeningen Faaborg-Midtfyn
 • Fynsland
  Faaborg Kulturhistoriske Museer

Foreningerne/organisationerne udpeger en suppleant.

Herudover består Rådet af:

 • Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Næstformanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg
 • Fagchefen for Plan og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er formand for Det Grønne Råd.

Skov- og Naturstyrelsen ved Fyns Statsskovdistrikt tilbydes en observatørpost i Det Grønne Råd.

Kommunen kan beslutte at optage andre foreninger mv. i Det Grønne Råd.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. En genudpegning kan finde sted.

Sekretariat

Plan og Kultur yder sekretariatsbistand til Rådet. Medarbejdere fra Miljøområdet deltager i møderne efter behov.

Møder og dagsorden

Der afholdes to ordinære møder årligt. Der afholdes en årlig besigtigelse/ekskursion i forbindelse med et af møderne (evt. sammen med Teknik- og Miljøudvalget). Forvaltningen arrangerer ekskursionen, tilvejebringer evt. skriftligt materiale, forelægger sagen på stedet, og drøftelser kan ske i marken.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanlig varsel.
Formanden kan desuden i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.
Til møderne kan der inviteres gæster eller observatører efter aftale i Rådet.

Møderne skal følge en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
 3. Meddelelser
 4. Behandling af dagsordenspunkter
 5. Emner til senere møder
 6. Evt.

Punkter til dagsorden fremsendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Møderne i Det Grønne Råd er lukkede, hvilket betyder at der ikke er almindelig adgang til at overvære Rådets møder.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel.

Referat

Sekretariatet udsender referat til godkendelse efter møderne, senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Medlemmerne af Rådet kan forlange at få egne udtalelser på møderne ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 10 hverdage efter referatets fremsendelse.

Referaterne er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer samt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Det Grønne Råd kan komme med udtalelser vedrørende specifikke emner og kan fremkomme med forslag og idéer til løsning af konkrete problemstillinger.

Formanden udtaler sig på Det Grønne Råds vegne, men medlemmerne af Rådet kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra Rådets møder.

Referat 1. december 2022

Deltagere:
Søren Kristensen – Formand/TMU, Jens Bruntse - Fynsland, Karl Top – DOF, Leif Sørensen – Naturvejlederforeningen, Elsebeth Pedersen – DN, Mogens Keinicke – Cyklistforbundet, Erik Ehmsen – Friluftsrådet, Per Brunsgaard – Danmarks Jægerforbund, Tissel Lund – Øhavsmuseet, Jens Larsen – Danmarks Sportsfiskerforbund, Ditlev Berner – Dansk Skovforening, Ole Tyrsted Jørgensen – Afdelingsleder Natur og Trafik, Ninna Kruse – Friluftsliv/Sekretær i Det Grønne Råd.

Afbud/ikke fremmødte:
Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, Peter Høj – Centrovice, nyt medlem undervejs – Dansk Botanisk Forening, Brian Bisgaard – midlertidig næstformand/TMU, Kewin Friis Kamelarczyk – Geopark Det Sydfynske Øhav.

Ordstyrer: Formand Søren Kristensen
Referent: Sekretær Ninna Kruse

 1. Godkendelse af dagsorden
  Punkt 3 udgår og flyttes til næste møde pga. sygdom.
  Dagsorden godkendt.

 2. Orientering fra formanden
  Nyt medlem på vej fra Dansk Botanisk Forening - Ole Bloch udgår. De vil gerne bevare deres plads

 3. Drøftelse af rågeregulering
  Udgår og kommer med på næste møde start marts.

 4. Fælles Fynsk biodiversitetsprojekt
  Status på EU LIFE ansøgning ved biolog Stine Bundgaard Hansen.

  Fokus i dette LIFE PROJEKT er på både at sikre og styrke biodiversiteten inden for Natura2000 områder på Fyn såvel som at skabe ny natur også primært inden for Natura2000 områderne. Projektet omfatter p.t. alle kommuner på Fyn og retter sig mod naturen i kystlandskabet, højderygge og vandløbene på Fyn og dermed en række naturtyper og arter.
  Der ansøges EU om støtte til projektet, et EU LIFE biodiversitet projekt.

  Diverse bemærkninger fra drøftelserne:
  Der gøres opmærksom på vandløbsvedligeholdelsen og beskyttelse af de fredede vandplanter.
  Stine fortæller at arten Vandaks fx mangler i vandløbene og dertil søges vandplanteskole. Der gøres opmærksom på at Hede Danmark skulle have en vandplanteskole.
  Der spørges desuden til om projektet kan udvides til mosser, billerne, guldsmede mm. og der forklares at projektet her forsøger at imødekomme de arter der er særlig fokus på i EU, for at sikre gode muligheder for EU-Støtte.

  Forslag om at overveje privat erhvervsliv som mulig finansiel støtte. Fx fondsejede virksomheder.

 5. DK 2020 Klimahandleplan
  Kommunen har udarbejdet forslag til en DK2020 Klimahandleplan.
  Planen blev præsenteres ved chefkonsulent Christian Tønnesen.

  Diverse bemærkninger fra drøftelserne:
  Erik Ehmsen gør opmærksom på udfordringerne med biogas af flis kontra bevarelse af biodiversitet. Christian T. gør opmærksom på at der er opmærksomhed på dette og at planen generelt stræber efter at være up-to-date på nyeste data og viden.

  Jens Larsen foreslår muligheder med aftaleordning til landmænd for dyrkning af arealer og levering til biogasanlæg.

  Erik Ehmsen bemærker om vi kan påvirke forbrugskultur både inde i kommunen og blandt borgere. I forhold til klimasikring er det et vigtigt opmærksomhedspunkt at vurdere tiltag ift. biodiversitet.

  Ditlev Berner. Et udgangspunkt med 1.000 hk solceller (i præsentation) virker voldsomt.

  Søren Kristensen. Solceller kan være kickstart på løsningen og de 1.000 ha er et cirkatal. Politisk skal der tages stilling til hvordan, hvor og hvor meget solceller der er en løsning.
  Der er både politisk dialog og uenighed herom.
  Ligeledes kan vindmøller igen spille en rolle, men er historisk et meget konfliktfyldt emne i kommunen. Vindmølle ønske ved Vejle.

  Det Grønne Råds holdning vil blive bragt i spil og også være et input til ovenstående emner om solceller og vindmøller.

  I 2023 kommer høring af Stormflodssikring af Faaborg By. Denne udsendes ligeledes til Det Grønne Råd.

 6. Biodiversitet ved planlægningen af store industriområder
  Foranlediget af det aktuelle projekt "Tørhavn Årslev" åbnes en snak om hvordan FMK i nuværende og fremtidig planlægning indarbejder Biodiversitet i planarbejdet.
  Ved Per Brunsgaard (DJ) og afdelingsleder - Ole Tyrsted Jørgensen.

  Ole Tyrsted Jørgensen: Tørhavn Aarslev – Her vil være behov for anlæg af regnvandsbassiner og ellers er forventningen ikke meget grønt.

  Teamleder Julia Juhl Weisser fra Plan vil gerne komme og fortælle mere om kommunens muligheder og begrænsninger i det grønne i lokalplaner på næste møde i Det Grønne Råd.
  Det Grønne Råd takker ja.

  Søren Kristensen: Mere og mere indtænkes grønt og biodiversitet i vores lokalplaner. I tørhavnen skal ikke forventes at dette er et fokuspunkt, omend mindre grønne nuværende elementer kunne være mulige at bevare.

  Per Brunsgaard: Foreslår fx et langt læbælte langs med ydergrænserne/hegning ved den nye tørhavn til både biodiversitet og forskønnelse.

  Ditlev Berner: Gør opmærksom på at mange borgere godt vil betale mere for at bo i naturskønt område jf. det grønne i boliglokalplaner. Politikerne bør løbende stille krav til hvad man vil acceptere i lokalplanerne.

 7. Forslag om tre årlige mødegange
  Per Brunsgaard (DJ) og Erik Ehmsen (Friluftsrådet) stiller forslag om tre årlige møder i Det Grønne Råd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Der er enighed om at prøve tre møder af og der gøres opmærksom på at mere tid giver bedre muligheder for at blive inddraget og være mere udviklende.

  Søren Kristensen – vi prøver tre møder nu og evaluerer til november.

  Møderne ligger som følger:
  • Slut februar/start marts 2023
  • Juni 2023
  • November 2023
 8. Statusdokument for Friluftsliv, Grønne Områder, Natur og Vand 2022

  Diverse kommentarer fra drøftelserne:

  Ditlev Berner
  • Øhavsstien - påmindelse om opmærksomhed på ansvar versus risikotræer langs stien. Ole Tyrsted svarer, at denne er anbefalet til Dansk Skovforening at tage i dialog med KL, da det ikke er noget som en enkelt kommune kan afklare og dermed skabe præcedens for.
  • Øhavsstien – påmindelse om betaling ved arrangementer.
  • Adgangssager - Ninna Kruse forklarer at kommunens adgangssager er af meget forskellig karakter og alle involverede får besked.
  • Outdoor Summit – Der spørges til dets nuværende status. Ole forklarer det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig ekstern finansiel opbakning til at videreføre arrangementet og derfor er det sat i bero.

  Per Brunsgaard
  • Horneland stien – Desværre ikke mulig. Per foreslår her at borgerne arbejder videre nedefra.

  Jens Bruntse
  • Forslår stiforbindelse mellem Haastrup Bjerge og Jordløse Bakker.

  Erik Ehmsen
  • Gør opmærksom på at der er videnskabelige rapporter på vej vedr. råger. Husk at medtage dette før politisk behandling. Det Grønne råd ønsker at behandle denne sag på møde.

  Leif Sørensen
  • Gør opmærksom på at Miljøministeriets projekt ”Danmarks naturstier – en omvej værd” med nationale vandrestier er på vej, og vi bør overveje at spille med og ind til dette.

 9. Eventuelt
  • Det Grønne Råd har tidligere søgt rådets inddragelse i projektet Ringe Syd med udvikling af boliger. Ole fortæller at projektet nu er stødt på nogle uforudsete grundlæggende miljøudfordringer ift. udviklingen, og projektet derfor skal udredes før der tænkes i videre udvikling. Derfor kommer det ikke til Det Grønne Råd.

  • Jens Larsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil gerne holde oplæg omkring vand og vandkredsløbet på rådets i juni 2023.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os