Økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber

Administrationsgrundlag fra september 2020 beskriver proceduren for tildeling af puljemidler under servicelovens §18 & §79 – de frivillig-sociale puljer.

Læs her om hvordan, hvornår og til hvad du kan søge støtte i puljerne: Den Sociale Pulje, Samskabelsespuljen og Ældrepuljen.

Luk alle
Åben alle

Frivillig socialt arbejde er en samlet betegnelse for de aktiviteter, som frivillige aktører driver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. En frivillig social indsats er handlinger, der sigter mod at give borgere en øget velfærd.

Formålet med §18- & §79-midlerne er at støtte aktiviteter med frivillige i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tre puljer.

Den Sociale Pulje (§18) 

Formålet er at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte .

Samskabelsespuljen (§18)

Formålet er at understøtte NYE frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Ældrepuljen (§79)

Via åbne arrangementer at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivsel og sundhed, især blandt
enlige og udsatte ældre, herunder:

 • Forebygge at eventuelle problemer for den enkelte borger forværres
 • Styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation, for derved at øge handlekompetencer
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktivitet

Med puljerne ønsker Faaborg–Midtfyn Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde
og sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.

Serviceloven §18

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
 • Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Serviceloven §79

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte  tilbuddene.

 • Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 • Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.

Der foretages ved hver ansøgning altid en objektiv vurdering af, i hvilken grad foreningens/organisationens aktiviteter lever op til tildelingskriterierne, dvs. de formål og målgrupper, som beskrives i det følgende og de målsætninger, som er beskrevet i FaaborgMidtfyn Kommunes Civilsamfundspolitik samt strategi for det  frivillige sociale arbejde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget kan hvert år vælge et overordnet tema for tildeling af midlerne. Det vil indgå i tildelingskriterierne hvis der ansøges indenfor et evt. valgt tema. 

Den Sociale Pulje (§18)

Formål: At understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Puljen støtter aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger. Ved støtte fra puljen er det en forudsætning, at:

 • Målgruppen er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Aktiviteten er målrettet udsatte medborgere i bred forstand
 • Aktiviteten i overvejende grad udføres af frivillige


Når puljen fordeles, vil der blive prioriteret ansøgninger med:

 • Aktiviteter, som tilrettelægges i et samarbejde mellem flere foreninger
 • Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
 • Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
 • Aktiviteter, der yder en særlig indsats over for udsatte børn og unge


Nøgleord: Aktiviteten bygger på frivillighed. Aktiviteten understøtter en social indsats. Aktiviteten har fokus på en særlig målgruppe.

Samskabelsespuljen (§18)

Formål: At understøtte NYE frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe
trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp
og støtte.

For Samskabelsespuljen (§18) gælder stort set samme tildelingskriterier som nævnt under Den Sociale Pulje (§18)

Forskellen er:

 • Denne pulje kan søges løbende
 • Der særligt vægtes aktiviteter, der er nyskabende

Ældrepuljen (§79)

Formål: Via åbne arrangementer at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivsel og sundhed, især
blandt enlige og udsatte ældre, herunder:

 • Forebygge at eventuelle problemer for den enkelte borger forværres
 • Styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation, for derved at øge handlekompetencer
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktivitet

Det er altid en betingelse, når § 79-puljen uddeles, at aktiviteten er i fokus, at den er åben for alle og målrettet ældre borgere. Aktiviteterne kan fx være klubvirksomhed, foredrag, sang, dans, studiekreds,
håndarbejde/håndværk, fester, udflugter m.m.
Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel tildeling af tilskud:

 • Aktiviteter, der er tilgængelige for hele den afgrænsede målgruppe
 • Aktiviteter, der har et socialt, aktiverende og forebyggende støtte
 • Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
 • Aktiviteter, der er målrettet borgere, der modtager pensioner og/eller efterløn

Nøgleord: : Aktiviteten er i fokus. Aktiviteten er målrettet ældre. Aktiviteten har et aktiverende eller
forebyggende sigte. Aktiviteten er åben for en bred målgruppe.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuelt afslag om tilskud, gælder for alle tre
puljer:

 • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Aktiviteter, hvor aktiviteten ikke er åben for alle
 • Aflønning af medarbejdere
 • Aktiviteter, der ikke primært henvender sig til borgere bosiddende i kommunen
 • Aktiviteter, der kan have et kommercielt sigte
 • Aktiviteter, der er gennemført før ansøgningsfristen
 • Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud

Da der ofte modtages ansøgninger med beløb, der samlet overstiger det årlige budget til støtte, vurderes  hver ansøgning samlet med henblik på hel eller delvis støtte eller afslag.

Det vil desuden indgå i vurderingen, om det økonomiske tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune er en nødvendig forudsætning for driften af foreningen eller realiseringen af projektet.

Såfremt der tilgår ansøgninger, svarende til en værdi ud over puljernes størrelse, anvendes følgende kriterier i nævnte rækkefølge, for at reducere de enkelte ansøgninger, således at puljens samlede værdi overholdes:

 1. Det prioriteres at flest mulige tildeles midler
 2. Prioriteringen vil lægge vægt på, om foreningen har egen formue, som vil kunne anvendes til det søgte formål
 3. Der skabes ensretning på tværs af ansøgninger, så ansøgninger til samme formål tildeles samme beløb pr. deltager. Den enkelte forening har således ikke krav på at få støtte fra puljerne, selvom den har været støttet igennem en årrække, idet støtten altid vil bero på en konkret individuel vurdering fra år til år.
 4. Prioriteringen vil lægge vægt på at ansøgninger fra flere lokalafdelinger af samme hovedorganisation reduceres, så ansøgningen reduceres med det formål, at puljens samlede værdi overholdes
 5. Der forventes en vis grad af egenbetaling til arrangementer

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til, at puljernes samlede størrelse slår til, vil de godkendte ansøgninger blive reduceret forholdsmæssigt med xx procent, så tildelingernes samlede sum svarer til puljernes størrelse.

Eventuelt uansøgte midler i de tre puljer overføres som standard til puljerne det efterfølgende år.

Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget har peget på et prioriteret tema, bliver temaerne offentliggjort på www.fmk.dk/frivilligsocial (jf. tidligere beskrevet under tildelings – og vurderingskriterier s. 7)

Den Sociale Pulje (§18) samt Ældrepuljen(§79) har ansøgningsfrist:

 • 1. april, hvor 25 % af midlerne for indeværende år fordeles
 • 1. oktober, hvor 75 % af midlerne for kommende år fordeles

Samskabelsespuljen(§18):

 • Har løbende ansøgningsfrist

Ansøgning foregår elektronisk via www.fmk.dk, hvor du desuden kan læse mere om, hvilke informationer, der er nødvendige for at ansøge.

Senest 4 uger efter ansøgningsfristen sendes et tilsagnsbrev, der beskriver begrundelse for bevilling eller afslag til ansøgere.

I forbindelse med hvert års regnskabsafslutning, skal der:

 • Indsendes en kort evaluering, der beskriver effekten af den indsats, der blev bevilliget midler til. (Foreningen eller organisationen skal indvillige i evt. at afrapportere med fysisk tilstedeværelse overfor f.eks. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og lign.)
 • Afleveres regnskab, der dokumenterer, at pengene er brugt til det ansøgte formål.
 • For beløb under 10.000 kroner skal der sendes en tro og love-erklæring sammen med dokumentationen.
 • For beløb over 10.000 kroner og under 100.000 kroner skal regnskabet være påtegnet af en valgt revisor.
 • For beløb over 100.000 kroner skal regnskabet være påtegnet af en autoriseret revisor.

Dokumentation for de afholdte udgifter skal fremlægges efter anmodning.

Eventuelt overskydende midler tilbagebetales sammen med fremsendelse af regnskabet. (Beløb under 500
kroner betragtes som under bagatelgrænse og skal ikke tilbagebetales)

Støttemodtager skal opbevare  dokumentation og regnskabsmateriale i tre år.

Ansøgningerne behandles i et administrativt fordelingsudvalg med beslutningskompetence.

Følgende områder er repræsenteret i udvalget:

 • Sundhed- og Omsorg (administrativ formand)
 • Sundhed og Omsorg (ældre- og handicapområdet)
 • Opvækst og Læring (børne- og ungeområdet)
 • By, Land og Kultur (kulturelle og folkeoplysende foreninger)
 • Arbejdsmarked (voksenområdet)
 • Politik og Strategi (Tættere på)

Derudover deltager en repræsentant fra Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn med stemmeret samt
kommunens Frivilligkonsulent uden stemmeret.

Fordelingen af puljemidler sendes årligt til orientering i det politiske niveau, hos Ældrerådet og Handicaprådet
samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Hvis ansøger er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage via sundhed@fmk.dk inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.

Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn tilbyder råd og vejledning til udformning af ansøgninger for de tre puljer.

Kontakt Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn via info@frivilligmidtfyn.dk eller telefon 40 49 59 22