Drikkevand og grundvand

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder for at sikre rent grundvand og at drikkevandets kvalitet er i orden.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil sikre alle borgere adgang til rent drikkevand i rigelige mængder gennem planlægning og administration. Vi vil desuden sikre rent og rigeligt grundvand til de planter og dyr i vandløb og søer, hvis levevilkår er afhængig af grundvand.

Luk alle
Åben alle

Vi passer på grundvandet

Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejder planer for sikring af rent grundvand og drikkevand. Formålet er at sikre alle borgere adgang til rent drikkevand i rigelige mængder gennem planlægning og administration. Vi vil desuden sikre rent og rigeligt grundvand til de planter og dyr i vandløb og søer, hvis levevilkår er afhængig af grundvand.

Planer for grundvand og drikkevand


Kommunens opgaver

 • Udarbejde vandforsyningsplan, som sikrer vandforsyningen i kommunen
 • Overvåge at drikkevand og vand til andre formål overholder kvaliteten
 • Udarbejde planer, som sikrer beskyttelse af grundvandet
 • Føre tilsyn med vandværker
 • Godkende regulativer og vandværkstakster
 • Give tilladelse til nye boringer, til indvinding af vand

Vandværkernes opgaver

 • Levering af vand
 • Aflæsning af målere 
 • Udarbejde takstblad og opkræve takster 
 • Vandkvalitet mm. 
 • Udarbejde regulativ  

Forbruger

Som forbruger, kan du også bidrage, blandt andet ved at spare på vandet.

Vandkvalitet og analyser af drikkevand

Kommunens og Vandværkernes opgaver på vandforsyningsområdet, skal sammen sikre forbrugerne en sikker drikkevandsforsyning.  

Mistanke om dårligt drikkevand

Har du mistanke om, at dit drikkevand er forurenet så ring til Vandværket eller Miljøafdelingen.

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk:

Tjek din vandkvalitet


Grænseværdier for drikkevand

Grænseværdierne for stoffers indhold i drikkevand finder du i

Vandkvalitet for private brønde og boringer

Faaborg-Midtfyn Kommune forlanger ikke længere, at der tages analyser af vandet fra private brønde/ boringer som kun forsyner en husstand. Vi anbefaler dog at man gør det hvert 5. år. Vi anbefaler, at der bliver analyseret for kim 22°, coliforme bakterier, E. coli, nitrat og arsen. Den analysepakke hedder ved laboratorierne en "Forenklet kontrol".

Hvis brønden/boringen forsyner mere end en husstand, eller hvis vandet bliver brugt til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kommunen fortsat have analyser.

Hvis du udlejer en ejendom med egen vandforsyning og/eller der er offentlig eller kommerciel aktivitet, har du pligt til at oplyse det til kommunens miljøafdeling.

Eksempler på offentlig og/eller kommerciel aktivitet kan være:

 • Julemarked, åben havedag
 • Erhverv med kunder og/ansatte
 • Udlejning, spejderhytter
 • Dagplejer, plejefamilier

Liste over firmaer der er akkrediteret/godkendt  til at udføre vandanalyser

Hvad testes vandprøver for?

Prøver af drikkevand testes for indhold af flere forskellige stoffer og mikroorganismer.

Kimtal ved 22°C

Kimtal ved 22°C  er et udtryk for antallet af bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen. Højst tilladte værdi når vandet kommer ud af vandhanen er 200 antal/ml. For mange kim kan være tegn på, at man bruger for lidt vand. Når man har sin egen vandforsyning, er det vigtigt at man bruger meget vand.

Coliforme bakterier

Er tegn på forurening med overfladevand. Må ikke forekomme i drikkevand.

E. coli

E. coli i drikkevand tyder på forurening fra f.eks. kloak, septiktank, gyllebeholder, dyr mv. Må ikke forekomme i drikkevand.

Nitrat (NO3)

Nitrat i for høj mængde i drikkevand kan stoffet være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Højst tilladte værdi: 50 mg NO3/l.

Arsen

Arsen er yderst giftigt for mennesker. Arsen kan være i vandet på grund af jordbundsforhold eller for eksempel på grund af forurening i forbindelse med højtryksimprægnering.

pH

Er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Højst tilladte værdi: 7 - 8,5. Hvis pH er under 7, kan det være tegn på, at der er overfladevand / regnvand i brønden.

Vandværker mv.

Øvrige indvindinger herunder almene vandværker og erhvervsindvindinger har et individuelt analyseprogram som tager hensyn til hvor meget vand der indvindes og hvad det bruges til. 

Kogevejledning

Når kommunen har givet en kogeanbefaling, sker det på baggrund af, at der er fundet et for højt indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogevejledning:

 • Vandet skal spilkoge i mindst 2 minutter
 • Bruger du en elkedel skal vandet koges op 2 gange med 2 - 5 minutters mellemrum
 • Benyt IKKE kaffemaskiner, da vandet ikke når kogepunktet

Vandet SKAL koges og eventuelt afkøle inden du bruger det til:

 • Drikkevandsbrug (inklusiv kaffe, te, saft, mm.)
 • Grøntsager og frugt du spiser rå
 • Tandbørstning
 • Vask af hænder
 • Rengøring af køkkenborde, køleskabe og lignende overflader der kommer i kontakt med fødevarer.

Vandet kan bruges SOM SÆDVANLIGT til:

 • Kartofler, grøntsager, spaghetti og andet du koger i minimum 2 minutter inden det spises
 • Opvaskemaskine, hvis der vaskes ved min 80°C
 • Rengøring af overflader, der ikke kommer i kontakt med madvarer
 • Bruse-og karbad, hvis vandet ikke indtages eller kommer i åbne sår
 • Drikkevand til husdyr.

Vandet må IKKE bruges til:

 • At vande grøntsager, bær og frugt der spises rå

Takster

Takster for betaling for vand, fremgår af de enkelte vandværkers websider.

Private brønde og boringer

Der er ca. 500 private brønde/boringer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Brøndejer er ansvarlig for at vandet er rent

Hvis du er selvforsynende med drikkevand - altså har din egen brønd eller boring - er du selv ansvarlig for, at vandet er rent.

Brøndens udformning

Du kan gøre meget ved brønden, for at få og beholde god vandkvalitet.

Det er vigtigt, at der ikke kan komme overfladevand og smådyr ind i brønden.

Hvis du har en boring i stedet (Du kan ikke se vandet, når du kigger ned i brønden), er det stort set samme tegning.

Det er vigtigt at brønden, som boringen er i, er ren og tør.

Hvis der er vand i bunden af brønden, kan du lave et tæt hul i bunden, så du kan pumpe vandet op, for at holde brønden tør.

Sådan bør en brønd se ud efter Dansk Standard 441. 1. Tæt brøndvæg 2 mter ned eller til vandspejl. 2. Brøndkant mindst 30 cm over terræn. 3. Helt, aftageligt dæksel med drypkant. 4. Tæt gennemføring af pumpertonlag omkring brønden med 10 % hældning væk fra brønden.

Anvisning om brønde efter Dansk Standard 441

1. Brøndvæggen skal være tæt mindst 2 m ned, eller ned til vandspejlet.

2. Brøndkanten skal være mindst 30 cm over terræn.

3. Dækslet skal være tæt, udelt, aftageligt og med en kant, så regnvand drypper af uden for brønden.

4. Pumperørets gennemføring skal være tæt.

5. Indenfor en afstand af 2 m fra brønden, skal terrænet være dækket af et tæt lag beton. Tættest på brønden, skal betondækket være 20 cm højere, så det skråner væk fra brønden = 10% hældning.

Tilslutning til vandværk

Hvis du på et tidspunkt vælger at blive tilsluttet vandværket, skal den gamle brønd eller boring sløjfes. Du skal give kommunen besked, hvis du bliver tilsluttet vandværket.

Anmelde sløjfning af brønd eller boring


Indberetning af vandindvinding og pejlinger

Hvis du har en tilladelse til at indvinde vand, skal du indberette sidste års indvinding og eventuelle pejlinger i januar måned. 

 

Sløjfning af private brønde og boringer

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal brønde og boringer på ejendomme, hvor der er anden væsentlig drikkevandforsyning, sløjfes.

Sløjfning af brønde og boringer

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at brønde og boringer, hvor indvindingerne til det væsentlige er erstattet af en anden vandforsyning, skal sløjfes. I de tilfælde, hvor brønden/boringen skal bibeholdes, fordi den ikke kan erstattes i det væsentlige, skal der gives en indvindingstilladelse.

Hvorfor skal gamle brønde og boringer sløjfes?

Brønde og boringer, der ikke længere skal bruges til drikkevandsindvinding og som ikke har en indvindingstilladelse til andet formål sløjfes, blandt andet på baggrund af en eller flere af nedenstående argumenter:

Sundhedsrisiko

Vandet kan, hvis brønden ikke er sløjfet, stadig bruges til havevanding og dermed kan børn og andre, uforvarende komme til at drikke af vandet. Skulle den eksisterende drikkevandsforsyning svigte, er der risiko for at vandet bruges som nødvandsforsyning.

Vand fra indvindinger, der ikke, eller kun sjældent benyttes, kan medføre en kraftig giftproduktion ved bakterie- og/eller svampevækst. Nitratindholdet kan også være forhøjet. Indtagelse af vand fra brønden kan være sundhedsskadeligt for såvel mennesker, som husdyr.  

Sikkerhedsrisiko

Dæksler på brønde, der ikke længere benyttes, kan mangle eller fjernes af f.eks. børn, og åbenstående brønde udgør en risiko for såvel mennesker som dyr. 

Grundvandsbeskyttelse

Brønde og boringer, der ikke eller sjældent benyttes og derfor ikke vedligeholdes, giver anledning til nedsivning af forurenende mikroorganismer og andre stoffer til grundvandet. En brønd eller boring, som ikke benyttes ofte, leder forureningen ned i grundvandet og videre til grundvandsmagasinet.

Ulovlig opfyldning med affald

Ubenyttede brønde og tørbrønde fra boringer, bliver af og til brugt til affald. Det kan være haveaffald, perlesten fra indkørsler, byggeaffald og lignende, som yderligere øger risikoen for en grundvandsforurening.

Øget forbrug

Forbrug fra egen brønd/boring samtidig med at ejendommen er tilsluttet vandværk, medfører et øget og unødigt vandforbrug. Grundvandet bør reserveres til de vandindvindinger, som er nødvendige for forsyningssikkerheden til husholdninger og erhverv.

Afstandskrav

Kravene til afstande mellem brønde/boringer og forskellige forureningskilder kan være en forhindring for eller en fordyrelse af andre projekter, blandt andet ved etablering af nedsivningsanlæg.

Regler for sløjfning af brønde

Det er ikke tilladt at sløjfe brønden/boringen selv. Den skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. Nærmere oplysninger om hvilke brøndborere der må sløjfe brønde og boringer kan fås ved henvendelse til Miljøafdelingen.

Brøndborerfirmaer med A-bevis

Brøndborerfirmaer med A-bevis


Hvis et firma har et A-bevis, er det godkendt til at sløjfe brønde.

Afgørelser om private brønde og boringer

Afgørelser fra Faaborg-Midtfyn Kommune om private brønde og boringer.

Afgørelser efter vandforsyningsloven, der skal annonceres vil kunne ses fra denne side.

I øjeblikket annonceres ingen afgørelser.

Du kan få aktindsigt i tidligere annoncerede afgørelser ved, at kontakte Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Drikkevand

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

drikkevand@fmk.dk