Skilte

Der findes mange forskellige skilte på vejarealerne. Læs her om skilte, samt regler for opsætning af skilte, mv.

Luk alle
Åben alle

Færdselstavler

Færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige for trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken, sættes op på og langs med kommunens veje.

Der må ikke opsættes private skilte på offentlige veje. Dog kan der opsættes/hænges midlertidige plakater og skilte efter reglerne.

Færdselstavler opsættes af kommunen efter samtykke fra politiet. Færdselstavlerne opsættes til regulering af færdslen.


Reglerne for anvendelse af færdselstavler er reguleret i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Vejnavneskilte

Skilte med vejnavne og husnumre skal være tydelige af hensyn til brandbiler, ambulancer og politiet.

Vejnavneskilte opsættes af kommunen både på offentlige veje og på private fællesveje.

Husnummer

Du skal som ejer af en ejendom opsætte husnummerskilt, som skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæseligt fra vejen.

Tallene på husnummerskiltet skal være enkle og store nok til at kunne læses på afstanden fra vejen og ind til skiltet.

Kommerciel servicevejvisning

Servicevejvisningsskilte kan vise til virksomheder, institutioner, foreninger, boldbaner osv.

Alle som ønsker servicevejvisning kan få det, såfremt forholdene på stedet egner sig til det. Et krav for at kunne få godkendt servicevejvisning, er at der er et symbol som knytter sig til virksomheden.

Hvor kan jeg få et skilt?

Har man virksomhed uden for byen, så kan man få skiltet fra den nærmeste rutenummerede vej.
Har man virksomhed inde i byen, så kan man få skiltet fra nærmeste større vej.

Betaling

Prisen for opsætning af det første skilt er 6.250 kr., efterfølgende skilte koster 1.875 kr. pr. stk.
Prisen inkluderer årlig drift.

Ødelagt skilt

Bliver skiltet påkørt, udsat for hærværk eller andet som vil foranledige en udskiftning af skiltet, så er det ansøger af skiltet som skal betale for udskiftningen.

Ansøgning om servicevejvisning

Du kan søge om at få opsat et skilt med servicevejvisning.

Ansøgningen sendes til Vej og Trafik. Emne mærkes med ”Ansøgning om servicevejvisning”.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ønske til placering af skilte - gerne markeret på et kort
 • Hvilket servicesymbol skal tavlen indeholde, liste kan ses her
 • Hvilken tekst skal der stå på tavlen

Opsætning af plakater

Der kan gives tilladelse til opsætning af plakater til større foreningsarrangementer, byfester, cirkus mv.

Plakater og midlertidige skilte må først sættes op når kommunen har givet tilladelse.

Søg tilladelsen elektronisk via virk.dk

Du skal enten søge med din virksomheds signatur eller som privatperson med din digitale signatur.

Retningslinjer

Kommunen har disse retningslinier for opsætning af plakater og midlertidige skilte:

 • at skilte/plakater og lignende ikke anbringes på den permanente færdselsafmærkning eller på en måde, der kan genere denne
 • at skilte/plakater og lignende anbringes, så de ikke generer oversigtforhold ved vejtilslutninger og indkørsler
 • at skilte/plakater og lignende ikke opklæbes på signalanlæg, læskure, el-skabe, styreskabe mv.
 • at skilte/plakater og lignende som hovedregel ikke må være større end 1,0 m²
 • at skilte/plakater ikke ophænges lavere end 2,2 m over fortov, sti eller cykelsti, målt fra undersiden af skilt/plakat
 • at skilte/plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet
 • at opsætning og evt. følgeudgifter i forbindelse med op- og nedtagningen sker uden ansvar og udgift for vejbestyrelsen
 • at tilladelsen kun omfatter de veje som Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer

Opsætning af valgplakater på vejareal

Der må opsættes valgplakater i perioden, fra den fjerde lørdag før valgdagen, til 8 dage efter valgdagen.

Valgplakater på vejareal

Reglerne herom findes i vejlovens §§ 84-85 for valgplakater på offentlige veje og privatvejslovens §§ 66a-66b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.

Valgplakater må ophænges i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Her må valgplakater ikke sættes op

Af hensyn til trafiksikkerheden, må valgplakater ikke ophænges følgende steder:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disses vejes rampeanlæg
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • højere en 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtæer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer mm. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os