Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen beskriver nogle af de mange indsatser, som vi hver dag arbejder med for at hjælpe flere ledige ind på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra Beskæftigelsesministeren om de såkaldte ministermål for indsatsen samt lokale beskæftigelsespolitiske prioriteringer og indsatser.

Udover ministermål og lokale beskæftigelsespolitiske prioriteringer indeholder beskæftigelsesplanen også et fælles fynsk tillæg.


Beskæftigelsesplan 2023-2025

Vi matcher ledige, muligheder og jobåbninger på Fyn.

Luk alle
Åben alle

Forord

Vi lever i en uforudsigelig tid med mange forandringer. 

I sådanne tider ser vi det som centralt for velfærden i kommunen, at vi skal stå sammen om at sikre, at alle der kan, indgår i et arbejdsfællesskab og får den økonomiske og sociale sikkerhed, der kommer herfra. Samtidig er det afgørende, at vores virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Derfor vil vi i Faaborg-Midtfyn Kommune gå forrest for det mangfoldige arbejdsmarked. Uanset udfordring skal alle have muligheden for at bridrag, også selvom det er et mindre timeantal. Det betyder, at vi kan og skal sikre den nødvendige hjælp til dem, der har behov for støtte; om det er opkvalificering eller uddannelsesløft.

Livsmestring og beskæftigelse er hinanden forudsætninger, og det stiller krav til både erhvervslivet og borgeren. Derfor er vi også glade for, at de lokale virksomheder gør en stor indsats, der sikrer jobmuligheder for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Virksomhederne på Fyn er i stigende grad blevet udfordret på at skaffe den nødvendige og kvalificerede  arbejdskraft efter mange år med højkonjunktur. Samtidig betyder de seneste års kriser, at flere og flere danskere er bekymrede for økonomien og deres fremtidige jobsituation.
Det skaber udfordringer, som vi skal løse sammen.

Derfor indgår vi i Faaborg-Midtfyn Kommune i et vigtigt samarbejde med de øvrige fynske kommuner. Vi har en målsætning om at koordinere en fælles rekrutteringsindsats, så virksomhederne får den bedste fynbo til jobbet.

I denne målsætning skal Faaborg-Midtfyn Kommune være frontløber. En del af måden, som det skal lykkes på er, at borgerne og det lokalle erhvervsliv oplever et jobcenter, der agerer ansvarligt, professionelt og løsningsorienteret i alle opgaver.

Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft de har brug for. Samtidig skal endnu flere borgere indgå i arbejdsfællesskaberne.

Lad os lykkes i fællesskab.

René Brinch Petersen 
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune

Hans Stavnsager
Borgermester i Faaborg-Midtfyn Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendetegnet ved følgende ti principper

 • Vi skaber gode, anerkendende og jobrettede møder med borgere og virksomheder
 • Vi sikrer virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for
 • Vi forstår virksomhedernes og borgernes behov og hjælper dem hurtigt
 • Vi sætter de faglige kræfter fri og giver fagligt råderum og ansvar
 • Vi investerer i fremtiden via indsatser til unge ledige
 • Vi sikrer, at borgere længst fra arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsfællesskabet
 • Vi anvender opkvalificering aktivt som et virkemiddel til varig beskæftigelse
 • Vi sikrer, at job indgår i den helhedsorienterede indsats for borgere og familier
 • Vi skaber nye veje sammen med borgere, virksomheder og øvrige civilsamfund
 • Vi leverer resultater over gennemsnittet af kommuner

Beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune står på et fundament af lokalpolitiske prioriteter, fælles fynske målsætninger, nationale ministermål og lovgivningsrammer

Beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokalpolitiske prioriteter:

 • Ti principper
 • Tre prioriterede målgrupper

Fælles fynsk strategi 2023: 

 • Fælles rekruttering
 • Fælles opkvalificering
 • Unge og aktivitetsparate
 • Integration

Ministermål for 2023:

 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 • Flere ledige skal opkvalificeres
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal være i beskæftigelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lovgivning - herunder Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov om understøttelse og organisering af beskæftigelsesindsatsen samt den kommende Hovedlov for en helhedsorienteret indsats. Her bliver social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad set som hinandens forudsætninger for at kunne flytte udsatte borgere over mod et mere selvhjulpent liv. 

Den aktuelle beskæftigelsessituation i Faaborg-Midtfyn

Konsekvenserne af pandemi, krig i Ukraine, inflation og energikrise smitter også af på beskæftigelsessituationen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er særlig usikkerhed om udviklingen på dagpenge- og sygedagpengeområdet, da disse er særligt konjunkturfølsomme.

På seneste benchmark-rangliste fra Beskæftigelsesministeriet (pr. 31. marts 2022) havde Faaborg-Midtfyn 150 flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Trods de usikre tider skal dette antal nedbringes. I 2023 vil der i Jobcentret være stort fokus på at opfylde forventningen i Beskæftigelsesministeriets benchmark-rangliste. 

 

 

 

Beskæftigelsesplanen kobler fynske borgere med fynske virksomheder

Beskæftigelsesindsatsen kan inddeles i tre hovedtemaer: 

 1. Virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for.
 2. Borgere understøttes og opkvalificeres til at komme hurtigt i job. 
 3. Det gode møde har ét klart mål - job. 

De tre hovedtemaer kommer i prioriteret rækkefølge og sætter retning for Jobcentrets virke i 2023-2025. 

Hvert hovedtema nedbrydes i politiske fokusområder, handlinger og målepunkter. 

Beskæftigelsesplan 2023-2025 fokuserer på tre hovedmålgrupper for beskæftigelsesindsatsen:

 • Ledige tæt på arbejdsmarkedet skal hurtigst muligt matches med aktuelle jobåbninger. 
 • Ledige længere fra arbejdsmarkedet skal have sammenhængende, individuelt tilrettelagte og virksomhedsrettede borgerforløb. 
 • Unge skal understøttes i hurtigt at komme i uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 

Tre hovedtemaer kobler ledige, muligheder og job

Virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. 

Det er Jobcentrets fornemmeste opgave at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. 

Samtidig er det virksomhedernes ansvar at bidrage til en velfungerende og veluddannet arbejdsstyrke. Dette sker i Faaborg-Midtfyn gennem flere småjobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og lærepladser til unge og voksne under uddannelse. 

Temaet stiller krav til Jobcentrets arbejde med de lediges kompetencer, ligesom Jobcentret skal sikre størst muligt udbytte af tværkommunale samarbejder såsom Rekrutteringsservice Fyn, Byg til Vækst, Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR Fyn) og andre netværk. 

Temaet er ligeledes et ministermål i 2023. 

Borgere understøttes og opkvalificeres til at komme hurtigt i job. 

Ledige borgere skal hver især understøttes på den måde, som bringer dem hurtigst muligt i varig beskæftigelse. 

Jobcentret skal understøtte borgeren med både viden og kompetencer til at begå sig på det lokale arbejdsmarked. 

Samtidig ved vi, at virkeligheden virker, og at lønsedlen går en forskel. Ledige borgere opnår hurtigst og mest effektivt de rigtige kompetencer på selve arbejdspladsen, og borgere længere fra arbejdsmarkedet kommer tættere på arbejdsfællesskabet, når de bringes ind på konkrete arbejdspladser. Derfor skal indsatsen i størst muligt omfang foregå på arbejdspladserne - i virkeligheden. 

Temaet sætter fokus på Jobcentrets effekt, hvor alle samtaler og indsatser har mening, værdi og tydeligt mål om job eller uddannelse. 

Det gode møde har ét klart mål - job. 

Alle borgere mødes fra første kontakt med Jobcentret med en klar forventningsafstemning om målet - job. Borgeren har, indenfor lovgivningens rammer, selv ansvaret for eget forløb. Jobcentrets rolle er at understøtte, vejlede og hjælpe. Medarbejderne i Jobcentret understøtter borgerens vej til job gennem målrettet arbejde med MinPlan, herunder tre sideløbende jobsøgningsstrategier (ABC-strategier) og andre redskaber. Samtidig skal borgeren i Jobcentret mødes med nyeste viden om arbejdsmarkedet og lokale, fynske beskæftigelsesmuligheder. 

Beskæftigelsesplanen er målrettet hele Fyns arbejdsmarked

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have mulighed for at få foden indenfor i alle brancher. I Faaborg-Midtfyn Kommune ser vi særligt gode beskæftigelsesmuligheder i følgende brancher: 

 • Bygge & anlæg
 • Turisme & oplevelser
 • Teknologi & industri
 • Landbrug & fødevarer
 • Iværksætteri
 • Omsorg & pleje

Beskæftigelsestema 1

Virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. 

Fokusområder: 

A. Virksomhederne oplever Jobcentret som en ansvarlig, professionel og løsningsorienteret samarbejdspartner
B. Jobcentret og virksomhederne samarbejder om, at sikre plads til alle på arbejdsmarkedet
C. Tæt dialog og samarbejde med virksomhederne om deres aktuelle behov for rekruttering og opkvalificering
D. Succeshistorier deles

Handlinger:

 1. Styrket fynsk samarbejde som del af Fælles Fynsk Beskæftigelsesforums strategi 2023
 2. Bedre kendskab til virksomhederne og deres arbejdskraftsbehov
 3. Aktuel viden om vækstområder og jobåbninger på Fyn
 4. Forsætte det tætte samarbejde med virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune gennem Code of Care task-forcen. 

Målepunkter: 

I. Forgæves rekrutteringsrate nedbringes
II. Antal oprettede jobordrer, formidlingsgrad og besættelsesgrad øges
III. Antal småjob, fleksjob og minifleksjob øges
IV. Faaborg-Midtfyn Kommunes placering i virksomhedsrettede målinger øges

Beskæftigelsestema 2

Borgere understøttes og opkvalificeres til at komme hurtigt i job. 

Fokusområder: 

E. Ledige tæt på arbejdsmarkedet understøttes i hurtigt at komme i varig beskæftigelse
F. Indsatsen for borgere længere fra arbejdsmarkedet flyttes ud på virksomhederne - med tæt opfølgning
G. Unge med komplekse problemstillinger skal gives ballast til at kunne gennemføre uddannelse eller varetage ordinært job
H. Kortest mulige vej til varig beskæftigelse for alle

Handlinger: 

5. Øget anvendelse af småjobs og ordinære timer
6. Øget anvendelse af uddannelsesrettede tilbud, der matcher virksomhedernes behov
7. Fastholde fokus på brug af handicapkompenserende ordninger
8. Øget fokus på brancheskift til områder med rekrutteringsudfordringer
9. Særligt tidlig indsats for sygemeldte som kommer fra ledighed

Målepunkter:

V. Udviklingen i forsikrede ledige og jobparate følger landsudviklingen
VI. Andel forløb som afsluttes til selvforsørgelse øges
VII. Andel borgere med virksomhedsrettede tilbud øges
VIII. Andel flygtningen og familiesammenførte som er selvforsørgende øges
IX. Antal handicapkompenserende ordninger øges
X. Stigning i antal småjob og ordinære timer

Beskæftigelsestema 3

Det gode møde har ét klart mål - job

Fokusområder: 

I.  Alle borgere får jobrettede samtaler og indsatser i overensstemmelse med den politisk fastsatte retning
J.  Alle borgere har ejerskab for deres eget forløb
K. Alle samtaler har jobfokus

Handlinger:

10. Jobrettet arbejde med MinPlan, ABC-strategi og andre værktøjer
11. Fokus på borgerens kompetencer og muligheder - tro på, at der er en plads til borgeren på arbejdsmarkedet og tillid som fagligt redskab.
12. Systematisk brug af feedback fra borgere og virksomheder ift. værdiskabelse og ejerskab

Målepunkter: 

XI. Borgere får samtaler og indsatser i overensstemmelse med den politisk fastsatte retning
XII. Borgerenes engagement og ejerskab for eget forløb øges og afdækkes gennem andel med CV brugbart til jobmatch

De fem ministermål for 2023

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

(Udmeldt af Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard d. 23. maj 2022)

Håndtering af vejledning om repatriering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fra den 1. august 2021 er omfanget af den kommunale vejledningspligt ændret, således det differentierer afhængig af, hvor længe borgeren har haft opholdstilladelse i Danmark, og hvorvidt borgeren har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i en længere periode. Dette har også fået betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunens håndtering af opgaven. 

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark i mindre end fem år, skal vejledes systematisk ved alle jobsamtaler i Jobcentret, mens udlændinge med opholdstilladelse i mere end 5 år, der i 18 ud af de seneste 36 måneder har modtaget kontanthjælpslignende ydelse, skal modtage en dedikeret repatrieringssamtale hvert andet år. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der integrationssagsbehandlere, der varetager vejledninger om muligheder for repatriering til alle borgergrupper. Der er udpeget en vidensperson, der har til opgave, at sikre fælles ny viden i organisationen i samarbejde med den integrationsfaglige koordinator. 

De fordrevne ukrainere kan ikke modtage repatrieringsstøtte ved tilbagevenden til hjemlandet. 

Den helhedsorienterede indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune

En ny hovedlov skal understøtte en mere sammenhængende indsats til borgere med komplekse og sammensatte problemer, som har potentiale for udvikling i forhold til beskæftigelse og bedre livsmestring. Den ny hovedlov skal dermed understøtte et samarbejde med borgerne med udgangspunkt i fælles mål på tværs af relevante forvaltninger, hvor social- og beskæftigelsesindsatsen bliver set som hinandens forudsætninger for at kunne flytte udsatte borgere over mod et mere selvhjulpent liv. Loven forventes fremsat i foråret 2023 med ikrafttrædelse 1. juli 2023. Efter en indfasningsperiode på to år forpligtes kommunerne til at tilbyde en helhedsorienteret indsats efter hovedloven til borgere i skal-målgruppen fra 2025. I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi gået i gang med at øge det helhedsorienterede arbejde via et projekt for familier, hvor en eller begge forældre er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager eller er på ressourceforløb, og hvor et eller flere børn enten modtager en forebyggende støtteforanstaltning efter serviceloven eller er anbragte udenfor hjemmet. Projektet fortsættes i det kommende år og samtidig udbredes erfaringerne og metoderne fra projektet løbende, så en bredere gruppe af udfordrede borgere og familier vil få en helhedsorienteret indsats. 

Fælles fynsk beskæftigelsesforum - strategi 2023

Det fynske arbejdsmarked er ét arbejdsmarked

De fynske kommuner vil tæt på de fynske virksomheder, og de fynske jobcentre servicerer de samme virksomheder med arbejdskraft. Ambitionen er den bedste fynbo til jobbet. 

Kommunerne på Fyn tilrettelægger individuelt den lokale beskæftigelsesindsats, men indenfor nogle områder er der et potentiale for at arbejde mere sammen på tværs af Fyn. I 2023 er følgende områder særligt prioriteret: 

Fælles rekruttering

De fynske kommuner skal samarbejde på tværs om formidling af ledige til virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Arbejdsmarkedet går på tværs af kommunegrænser, og i regi af Rekrutteringsservice Fyn skal vi sikre den bedste fynbo til jobbet. Alle virksomheder på Fyn, der henvender sig til jobcentrene med et rekrutteringsbehov, skal opleve kompetent hjælp og vejledning på tværs af kommunegrænser. Der er særligt fokus på virksomheder med store rekrutteringsbehov. 

På tværs af kommunerne er der større og mindre grupper af ledige med særlige kompetencer. Til eksempel er der på Fyn og særligt Odense mange ledige akademikere. Derfor er det vigtigt at styrke den målrettede kontakt til små og mellemstore virksomheder ift. jobåbninger for særlige grupper af ledige. Det kan gøres gennem lokale arrangementer og virksomhedsbesøg, hvor ledige matches med virksomhedernes behov. 

Fælles opkvalificeringsindsats

Vi vil intensivere opkvalificeringsindsatsen ved i fællesskab at lave effektfulde opkvalificeringsforløb målrettet brancher med størst arbejdskraftsbehov. Derfor vil vi i højere grad koordinere den tværgående opkvalificeringsindsats med Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn og styrke koordineringen i regi af VEUkoordinationsforummet under Arbejdsmarkedskontor Syd. Vi vil indgå i et fælles strategisk samarbejde om udformningen af positivlisterne, så de indeholder kurser indenfor de områder, hvor kompetencer er mest efterspurgte. Vi vil have et særligt fokus på grøn omstilling når vi laver fælles opkvalificeringsforløb.

Unge og aktivitetsparate

De fynske kommuner oplever, at alt for mange står uden for arbejdsmarkedet. Det gælder både de unge på uddannelseshjælp og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er målgrupper, der ofte har brug for en særlig og mere håndholdt - og derfor lokal indsats. De fynske kommuner ønsker at vidensdele og lære af hinandens erfaringer. Erfaringsudvekslingen skal være integreret på alle niveauer i kommunerne, såvel politisk som administrativt. Der vil være særligt fokus på, hvordan man lykkes med den virksomhedsrettede indsats. 

Integration

Alle fynske kommuner modtager fordrevne fra Ukraine og andre lande, som skal integreres på arbejdsmarkedet. med et regionalt arbejdsmarked er de fynske kommuner derfor enige om at tilstræbe at overtage integrationsindsatsen, hvis en flygtning får job i en anden fynsk kommune og vekommende ønsker at skifte bopælskommune. 

Beskæftigelsesplan 2023-2025 som pdf

Spørgsmål? Kontakt os

Arbejdsmarked Faaborg-Midtfyn Kommune

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 07 00

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.15
Torsdag 8.00 - 17.15
Fredag 8.00 - 12.45