Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Rotter skal bekæmpes effektivt og alle kommuner skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes mål at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Rottebekæmpelsen i kommunen finansieres af et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten.

Luk alle
Åben alle

Handlingsplan - forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Indledning

Rotter skal bekæmpes effektivt, da de kan sprede sygdomme og medføre store materielle skader.
Staten har sat ekstra fokus på at sikre en effektiv bekæmpelse, herunder at mindske brugen af rottegift.
Derfor skal alle kommuner udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Handlingsplanen skal revideres med jævne mellemrum.
Den nuværende handlingsplan er fra 11. december 2013. Den blev politisk behandlet og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. december 2013.
Reglerne om rottebekæmpelse og herunder, hvad rottehandlingsplanen skal indeholde, står i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018).

Overordnede mål

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes mål at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Vi vil søge at mindske forbruget af rottegift i overensstemmelse med statens målsætninger. Antallet af rotter skal holdes på et acceptabelt niveau. De målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen bliver beskrevet på side 9. I hovedtræk er de overordnede mål en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse og mindst muligt forbrug af gift.

Finansiering af rottebekæmpelsen

I Faaborg-Midtfyn Kommune finansieres rottebekæmpelsen af et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten. I 2020 udgør gebyret 0,1 promille af ejendomsværdien. Gebyret dækker udgifter til bekæmpelsesfirma, administrative opgaver, IT- systemer og opsætning samt drift og vedligeholdelse af rottespærrer.
Gebyret er steget over de seneste år på grund af øgede omkostninger som følge af den nye lovgivning på rottebekæmpelsesområdet. Der er blandt andet indført krav om rottespærrer ved institutioner, se side 6.
I 2020 har kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. til opsætning af rottespærrer i institutioner.
Udgiften til rottespærrer forventes at blive ca. 35.000 kr. pr. rottespærre. Der er ca. 40 kommunale institutioner og 36 private institutioner uden rottespærre. Der skal også sættes penge af til drift og vedligeholdelse af rottespærrerne.
En stor del af omkostningerne til rottebekæmpelse går til at aflønne det bekæmpelsesfirma, der står for selve bekæmpelsen hos borgere, der har anmeldt rotter.

Udgifterne er vist i nedenstående figur:

Faaborg- Midtfyn Kommunes betaling til rottebekæmpelsesfirma i regnskabsårene 2012-2019 i kr.

 

Betaling for rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2018

Forklaring til diagrammet – de store udsving i beløbene

Udgiften i 2013 indeholder efterregulering for 2012. Der var flere anmeldelser i 2012, end der var beregnet i kontrakten. Der blev derfor en regulering i 2013. I 2012 var der på landsplan mange anmeldelser om rotter.

Udgiften i 2015 indeholder efterregulering for 2014. I 2014 var der et problematisk kontraktforløb, som resulterede i, at kommunen måtte tilkøbe hjælp, som blev betalt året efter.
Hvis disse efterreguleringer ikke havde ligget i de efterfølgende regnskabsår, havde kurven set mere stabil ud med et gennemsnit på ca.1,25 mio. kr. i årene 2012-2015. I årene 2016–2019 med et gennemsnit på ca. 2 mio. kr.
Udgiften i 2019 er højere på grund af nye regler om weekendvagt og tilsyn.
I slutningen af 2019 har det dog vist sig, at udgifter til weekendanmeldelser har været lavere end vi havde regnet med. Fremover bliver weekendanmeldelser afregnet løbende og ikke a conto som hidtil.


Antal rotteanmeldelser i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2018:

Antal rotteanmeldelser i Faaborg-Midtfyn Kommuen 2012-2018

Forklaring til diagrammet:

2012 var også på landsplan et ”stort rotteår”. Årene efter faldt antal anmeldelser til et mere normalt niveau. For perioden 2013- 2018 viser tallene, at antal anmeldelser her lå ret stabilt på ca. 3.900 anmeldelser om året.
(Tallet for 2017 i diagrammet afviger fra det tal, som er indberettet til Miljøstyrelsen, da der det år var medtaget registreringer, som ikke længere skal indberettes.)


Rottebekæmpelsen i praksis

Almindelige regler

Enhver, der ser en rotte eller spor efter rotter, er forpligtet til straks at anmelde rotter.
Anmeldelsen foregår gennem kommunens hjemmeside eller ved at ringe direkte til bekæmpelsesfirmaet.
Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme – også brønde og kloakrør – så rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.
FFV Spildevand A/S skal sikre de offentlige kloakledninger mod rotter. FFV Spildevand A/S har blandt andet indkøbt nogle mekaniske fælder. Fælderne virker ved, at rottens bevægelser og kropsvarme registreres via sensorer, udsendes dræbende spyd. Rotten bliver derefter skyllet ud med spildevandet. FFV kan også sætte rottespærrer i kloakken.
Kommunen kan påbyde alle ejere – inklusiv FFV Spildevand A/S – at reparere kloakker og andet i forbindelse med bekæmpelse af rotter.
Forvaltningen og FFV taler og skriver sammen om kloakproblemer og holder jævnligt møder, hvor vi taler om nye tiltag og aktuelle sager.


Weekendvagt

Fra 1. januar 2019 har kommunen også været forpligtet til at bekæmpe rotter i weekends og på helligdage. Det gælder dog kun, hvis der er tale om rotter indendørs i beboelse, på fødevarevirksomheder og/eller på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Man kan anmelde digitalt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside eller ringe til bekæmpelsesfirmaet. Bekæmpelsesfirmaet vil undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler.


Rottespærrer

Kommunen har de senere år fået pligt til at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det var teknisk muligt og hensigtsmæssigt.
Nu skal kommunen opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er teknisk muligt. Dette kræver dog, at der er opnået tilladelse fra grundejeren. Forvaltningen har sendt brev ud til institutionerne, og ca. 65% af dem har meldt tilbage, at de ønsker, at kommunen opsætter rottespærrer.
Planlægningen er i gang. Arbejdet skal være udført i 2020.


Kommunal og privat bekæmpelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har udliciteret den kommunale rottebekæmpelse til et privat firma.
Kommunen fører tilsyn med, at den indgåede kontrakt overholdes.
Virksomheder og private kan indgå aftale om privat bekæmpelse med autoriserede bekæmpelsesfirmaer (R1-autorisation).
Det er også tilladt for ejere af erhvervsejendomme at bekæmpe rotter på egen ejendom, hvis ejeren har taget et autorisationskursus (R2-autorisation) hos Miljøstyrelsen.

Tilsyn med privat bekæmpelse

Kommunen fører tilsyn med, at den private bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.
Det vil ske konkret ved administrativ kontrol af anmeldelser og bekæmpelse af rotter, indsendt af bekæmpelsesfirmaer, som har aftaler om privat bekæmpelse med virksomheder og borgere. Der kan også blive tale om fysisk kontrol, hvis der skulle være behov for det.


Tilsynspligtige ejendomme

I perioden 1. oktober – 1. marts fører rottebekæmpelsesfirmaet for Faaborg-Midtfyn Kommune uvarslet tilsyn med rotter på:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • virksomheder, der producerer fødevarer
 • virksomheder, der producerer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til fødevarer til mennesker


Det er kommunens ansvar, at tilsynene bliver udført.
Der bliver ikke udført tilsynsbesøg på Avernakø og Bjørnø. Miljøstyrelsen har givet dispensation for de to øer, da der ikke er anmeldelser om rotter.


Information

To gange årligt skal kommunen orientere borgerne om deres pligt til at anmelde rotter.
Informationen står på kommunens hjemmeside og annonceres i lokalpressen.


Styrket indsats mod rotter i de mest belastede områder

I den oprindelige handlingsplan var der mål om at styrke indsatsen mod rotter i de mest belastede
områder.

Rotter i landzone

I 2015 og 2016 var der mange rotter på Lyø, og der var behov for en styrket indsats på øen.
Der blev holdt borgermøder, hvor der især blev drøftet forebyggelse. Der blev udarbejdet en konkret handleplan for rottebekæmpelsen på Lyø. Der blev undersøgt for resistens hos autoriseret firma, men der blev ikke fundet resistens.
Det offentlige kloaksystem blev undersøgt, og der var ikke spor efter rotter. Der blev dog sat automatiske fælder op i øens kloaksystem.
Efter de samlede tiltag blev rottebestanden reduceret på øen.
Skulle der opstå lignende massive rotteproblemer i større områder, forventer vi at bruge en lignende model som for indsatsen på Lyø. Ved rottetilhold i større områder i byzone vil der naturligvis være en anden model for indsatsen, afhængig af den konkrete situation.


Rotter i byer

Efterhånden som FFV Spildevand A/S reparerer kloaknettet i kommunen, f.eks. ved hjælp af strømpeforing, vil risikoen for rottedefekter i systemerne falde. Hvis FFV opdager fejl på de private stik i forbindelse med deres undersøgelser vil grundejerne blive gjort opmærksom på dette, så grundejerne kan reparere fejlene.
Strømpeforing er en teknik til renovering af defekte kloakker, hvor der skabes et nyt rør indeni det
gamle ved hjælp af særlig filt- eller glasfiberslange.
Som eksempel blev der strømpeforet i Kapellanstræde i Faaborg i foråret 2019. Der blev konstateret fejl på nogle af de private stik, som efterfølgende blev repareret. Det betyder, at der pt. ikke er nye anmeldelser om rotter i gaden. Den samme effekt forventes i andre områder, hvor der renoveres spildevandsledninger, f.eks. i Nygade i Faaborg, hvor spildevandssystemet blev renoveret i efteråret 2019.


Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018, bilag 1, beskriver krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Nogle af kravene er, at kommunen skal opstille overordnede mål og målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
De overordnede mål er, som beskrevet på side 3, at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Vi vil søge at mindske forbruget af rottegift i overensstemmelse med statens målsætninger. Desuden er målet, at antallet af rotter skal holdes på et acceptabelt niveau.


Særligt indsatsområde

Kommunen vil sætte øget fokus på forebyggelse af rottetilhold på landbrug. Det gælder især foderopbevaring, sikring af bygninger, oprydning generelt mv.
Indsatsen skal ske ved samarbejde og dialog med virksomhederne. Forvaltningen vil formidle ideer og erfaringer fra husdyrbrug, som ikke oplever væsentlige problemer med rotter, til husdyrbrug, der oplever problemer med rottetilhold.

Hvordan opfylder vi de overordnede mål?

 • Vi vil følge med i den daglige rottebekæmpelse, blandt andet ved at have en god og klar dialog med borgere, virksomheder og rottebekæmperne
 • Vi vil give information til borgere og virksomheder på hjemmesiden, i ugeaviser og via rottebekæmperen
 • Vi vil sikre os, at rottebekæmperne bekæmper rotter indenfor de frister, der er fastsat i lovgivningen/ kontrakten. Vi kan kontrollere det i det webbaserede anmeldesystem
 • Vi vil gennemføre en kampagne med fokus på forebyggelse og rottesikring på husdyrbrug
 • Vi vil sikre, at rottebekæmperne følger gældende lovgivning, vejledninger og kontrakten med kommunen, og at de har R1-autorisation
 • Vi vil tage handleplanen op til revision, hvis antallet af rotteanmeldelser stiger væsentligt over en årrække
 • Vi vil give henstillinger og påbud til borgere og virksomheder hvis nødvendigt

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.