Skilte og facader i Ringe

Vejledning og retningslinjer for skilte og facader i Ringe Kommune.

Luk alle
Åben alle

Indhold

Indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Indledning
 • Afgrænsning
 • Facader
 • Skilte
 • Andre skiltetyper
 • Erhvervsområder
 • Landsbyer
 • Det åbne land
 • Sådan gør du

Udgiver:

Ringe Byråd
Tinghøj Allè 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 01
Tekst og layout:

Arbejdsgruppen til udarbejdelse af skilte/facadevejledning bestående af:

 • Ib Jørgensen Repr. for Grundejerforeningen i Ringe
 • Søren Fjord Nielsen Repr. for Handelsstandsforeningen
 • Henrik Dalgaard Repr. for Handelsstandsforeningen
 • Niels Nielsen Repr. for Midtfyns Erhvervsforening
 • Peter Flint Jensen Repr. for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn
 • Poul Mathiesen Teknisk Forvaltning
 • Lisbeth Sommerlund Teknisk Forvaltning

Forord

Ringe har gennem årene udviklet sig til en driftig handelsby, og den udvikling er blevet forstærket
af kommunens renoveringsarbejder i store dele af bymidten, et arbejde vi håber kan afsluttes i
løbet af få år.

I Algade, Jernbanegade og Østergade kan vi se, hvilke fine materialer der er anvendt, og med
hvilken omhu arbejdet er udført. ”Ja, vi føler at vi har fået en helt ny by.”

Vi kan også se at navnlig mange forretningsejendomme er blevet eller er ved at blive istandsat. Et
udvalg udpeget af kommunen, og med repræsentanter for Teknisk Forvaltning, Ringe
Handelsstandsforening, Ringe Grundejerforening, Midtfyns Erhvervsforening, og Foreningen for
Bygnings- og Landsskabskultur på Midtfyn, har udarbejdet skilte- og facadevejledningen for at
sikre at fremtidige ændringer af facader og skilte sker med hensyntagen til naboejendomme og
helheden i gademiljøet. Formålet med denne skilte- og facadevejledning er:

 • At give gode råd og inspiration til at finde gode løsninger på skiltning, renovering af facader
  og nybyggeri.
 • At sigte mod smukkere og mere harmoniske skilte og facader i en by med handelsliv.
 • At skabe retningslinier ved nybyggeri og renovering.

Det er udvalgets håb at alle kan se fordelen ved denne vejledning, og at man vil bruge den til
inspiration når man påtænker at foretage ændringer ved sin ejendom.


Ib Jørgensen
formand for arbejdsgruppen til udarbejdelse af skilte- og facadevejledning
april 1998

Indledning

Et godt bymiljø


Hvad er en god by? De fleste af os har et billede af den gode by som et sted med historie, smukke torve og pladser og travle forretningsgader.

Der er mange ting der tilsammen er med til at skabe et godt bymiljø, ikke mindst smukke bygninger.

Det er vores håb at vi med dette hæfte kan være med til, ved renovering og nybyggeri, at inspirere til at skabe et godt bymiljø og dermed forskønne vores bygninger.

Historie

Ringe er en stationsby, hvilket har sat sit præg på byen.

Udviklingen af byen er sket mellem kirken og stationen, og der er træk i byen man umiddelbart forbinder med en stationsby. Et typisk hus i Ringe var et rødstenshus i rød blank mur, i to etager med gavlkvist og sort
skifertag.

Udviklingen har gennem årene sat sit præg på bybilledet. Mange huse har ændret karakter, forretningsfacaden i stueetagen er blevet fremhævet ved hjælp af ændret facadebeklædning og stadig større skilte der skulle appellere til et stadig voksende handelsopland.

Karakteristisk for byens handelsgader blev også de store faste baldakiner der kunne holde kunderne i tørvejr.

Mange af de oprindelige huse har ændret karakter, og helheden i gadebilledet er mange steder næsten gået tabt.

Udviklingen er igennem de senere år vendt, og der er investeret meget i byforskønnelse til glæde for byens borgere og de handlende.

Skilte  og facadevejledning

Med denne vejledning håber vi at kunne være med til at inspirere til en nænsom renovering af facaderne i Ringe.

En større sammenhæng i byens huse og en mere begrænset skiltning vil skabe en mere harmonisk by.

En god facaderenovering er en renovering med omtanke for husets oprindelige karakter og nabobebyggelsen.

Det er også et mål at nedbringe mængden af skilte. Det er ikke til gavn for nogen at overdrive skiltningen. De enkle skilte er i sig selv synlige signaler, og byen fremstår pænere når skiltemængden er nedbragt.

Der skal også være plads til kreativitet, det er tit originaliteten der skaber et smukt hus, og et
enkelt men velbegrundet brud med stilarten kan være med til at gøre et gadebillede levende

Afgrænsning

Vejledningen skal ses som et inspirationshæfte til hjælp for borgere i hele Ringe Kommune der enten skal til at bygge, istandsætte, ændre skiltning eller på anden måde ændre på deres facade.

Vejledningen har dog en særlig virkning for visse områder i Ringe by.

Geografisk afgrænsning

I disse områder vil skilte- og facadeændringer blive indarbejdet i kommende lokalplaner. På side 19 i vejledningen er der en beskrivelse af hvordan man kan få godkendt en ændring af sin facade ved istandsættelse eller nybyggeri.

Vejledningen danner grundlag for kommunens behandling af byggesager.

I bymidten gælder vejledningen for alle ejendomme og alle skilte- og facadeforhold som kan ses fra ”gaden” (gader, veje, parkeringspladser og torve).

Langs indfaldsvejene gælder vejledningen kun for ejendomme hvorfra der drives forretning, erhverv, privat og offentlig serviceerhverv.

Boligejendomme langs indfaldsvejene er således ikke omfattet af vejledningen.

I de lette erhvervsområder gælder vejledningen kun for skiltning mv. Husenes arkitektur og facader er ikke omfattet af vejledningen.

For landsbyerne i Ringe Kommune gælder vejledningens afsnit om landsbyerne, som er beskrevet under afsnittet "Landsbyer" i denne vejledning.

I det åbne land gælder naturbeskyttelsesloven som er beskrevet under afsnittet "Det åbne Land" i denne vejledning.

Vejledningen er delt op i forskellige afsnit. I hvert afsnit er der en inspirationsdel og en del med retningslinjer. Retningslinjerne er ”færdselsregler” som Ringe Kommune vil administrere efter. Retningslinjerne skal samtidigt virke som et redskab til den enkelte for at opnå et godt resultat og undgå ærgrelser på et sent tidspunkt i et projekt.

Ringe by - oversigtskort

Facader

Til inspiration

Facaderne er byens ansigt mod gaden. En facade er murværk, tag, vinduer, døre, kviste, bygningsdetaljer, materialer og farver. Det rigtige samspil mellem disse elementer kan give en flot facade. Et forkert samspil kan ødelægge et helt hus, endog en hel gade. En facade skal være i harmoni med sig selv og
med det øvrige bymiljø.

Mange forretningsfacader er gennem tiden ændret, store glasfacader præger stueetagen og skiltningen er typisk ført gennem fra hushjørne til hushjørne. Det giver et ”svævende hus” hvor sammenhængen
mangler. Ved en renovering bør man genskabe piller og murværk sådan at huset igen kommer
ned på jorden.

Som grundregel er det vigtigt at respektere husets vandrette og lodrette linjer.

En god facade kan i stueetagen udmærket have større vinduer end i den øvrige del af huset. De oprindelige materialer kan i stueetagen også have en anden karakter end resten af huset.

Tagets form og detaljering er vigtige elementer, når et nyt hus skal tilpasses en eksisterende husrække.

De grundlæggende elementer i udformningen er taghældning, materialevalg og markering af gesims samt kvistenes antal, størrelse og udformning.

På nye bygninger må facaden gerne bringe utraditionelle bidrag til gadebilledet. Der er rig mulighed for variation, når blot facadens rytme og proportioner tilpasses gadebilledet.

Ved en facaderenovering er det vigtigt at respektere husets oprindelige karakter.

Materialer

Ved en facaderenovering opnås det bedste resultat ved at anvende de oprindelige materialer. I Ringe er der nogle fællestræk som umiddelbart forbindes med en stationsby, blandt andet materialevalget som typisk er rød blank mur og sort skifertag eller rød tegl.

Vinduer

Vinduer er en væsentlig del af husets udtryk.

Deres proportioner, udformning og sprosseopdeling har stor betydning for husets udtryk.

Vinduernes opdeling, placering og størrelse er med til at markere en rytme i husets samlede
udtryk. Den rytme er også vigtig for gadens øvrige huse.

Ofte er en forretningsfacades vinduer i stueetagen proportioneret anderledes end huset i øvrigt.

Det er her meget vigtigt at følge husets samlede udtryk hvad angår vandrette og lodrette linjer i huset, og sikre at de ikke brydes med forkert placerede vinduer eller vinduer i en forkert størrelse eller type.


Detaljer

Detaljer er med til at give liv og variation til en bygning. Detaljerne fortæller ofte meget om husets oprindelige byggestil og materialer.

Især i fodgængerniveau er det vigtigt med gode detaljer og venlige materialer.

Detaljerne bør ved en renovering bevares og restaureres så de er en del af det samlede restaureres så de er en del af det samlede udtryk.

Skorstene, tårne og spir er bygningsdetaljer der også er med til at gøre en bygning spændende at se på. De bør bevares på eksisterende byggeri og må gerne skabes i nybyggeri i et nutidigt formsprog.

Farver

Materialer og farver skal tilpasses huset og det omgivne miljø. Det er svært at opstille nogle generelle regler for farver, men det er vigtigt at de harmonerer med omgivelserne.

Det er ved valg af farver og materialer vigtigt at man betragter huset som en helhed fra sokkel til tag, og at de afstemmes herefter.

Farver kan skabes direkte ved valg af materialer eller via en efterfølgende behandling.

Facademaling har to formål, dels at beskytte facaden og dels at give facaden et bestemt udtryk. I det samlede facadeudtryk spiller farverne en stor rolle. Hvis nuancer fra jordfarvepaletten vælges opnås ofte et godt resultat. Det samme er tilfældet hvis andre støvede farver anvendes.

Kraftige facadefarver virker meget dominerende. Brugen heraf bør begrænses til bygningsdetaljer. Men også her kræver valget af farver en nøje vurdering for at opnå et godt helhedsudtryk.

Farver optræder meget forskelligt efter hvilket lys de ses i. Det er derfor en god ide at få afsat farveprøver både på en nordfacade og en sydfacade, inden der træffes et endeligt farvevalg.

Kviste

Kviste er ofte brugt i Ringe bymidte.

Gavlkvistene er meget typiske for stationsbyens huse. Overordnet bør tagkvistene normalt følge bredden på vinduer i overetagen. Materialerne bør harmonere med tagmaterialerne.

Retningslinjer:

 • Det samlede facadeudtryk skal danne en helhed både i forhold til husets oprindelige arkitektur og til nabobebyggelsen og bymiljøet som helhed.
 • Husets vandrette og lodrette linjer bør respekteres.
 • Det samlede udtryk af en forretningsfacade må ikke strække over flere huse, men skal opdeles, så de enkelte huse kommer til at fremstå som enkelthuse.
 • Husets beklædninger skal i videst muligt omfang være i husets oprindelige materialer.
 • Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facaden ved afvigende farve eller overfladebehandling, hvor husets samlede facadeudtryk lægger op til det.
 • Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved større ombygninger eller ændringer.
 • Døre og vinduer bør udformes i materialer og proportioner der passer til husets oprindelige karakter.
 • Væsentlige bygningsdetaljer bør bevares og istandsættes ligesom der på nye huse stiles efter levende facader med variationer og detaljer.
 • Kviste og tagvinduer skal i størrelse, materialer, antal og placering tilpasses tagfladen og facadens rytme.
 • Farver afstemmes efter bygningens, gadens og nabohusenes farveholdning

Facadeskilte

Til inspiration

Skilte er en nødvendighed for butikker og erhvervsdrivende for at gøre opmærksom på sig selv og er en naturlig del af et aktivt handelsliv. Mange steder har skiltene taget overhånd, og de er næsten blevet til
facadebeklædning der strækker sig fra hushjørne til hushjørne.

En mere dæmpet skiltning er ønskelig, og et større samspil, mellem skiltning og den bygning hvorpå den er placeret, vil appellere til mange handlende.

Tilpasning handler selvfølgelig ikke kun om at skiltet skal være pænt til huset - det skal også virke, og det er i de allerfleste tilfælde en forudsætning at skiltets udtryk (form, farve, størrelse, materiale, typografi) harmonerer med det budskab der skal formidles.

Når man benytter løse eller påmalede bogstaver, eller opdeler facadeskiltningen efter inddeling af vindue- og dørhuller og/eller facadens lodrette og vandrette linier, opnår man som regel en god facadevirkning fra
sokkel til tag. Skiltning malet direkte på facaden er ofte en smuk og enkel løsning som
kan supplere facadens øvrige udsmykning.

Det er vigtigt at der vælges en skrifttype af god grafisk kvalitet. Det er af afgørende betydning at der ved valg af skilteudtryk og form tages hensyn til det enkelte hus, tilpasset det øvrige gadebillede.

Skilte på gamle huse behøver ikke nødvendigvis være ”gamle” i deres udtryk. I visse situationer kan det måske være en styrke at spille på kontrasten.

Det er vigtigt at skiltningen, hvis en facade strækker sig over flere huse, respekterer de enkelte huses opdeling og ikke strækker sig i hele butikkens længde.

Skiltningen skal kun strække sig over sin egen facade og ikke dække over smukke bygningsdetaljer, såsom gesimser, bånd, murdetaljer, piller, pilastre osv.

Skiltning direkte opsat på vinduer bør ske således at man bevarer et godt indkig i vinduet.

Belysning i og på skilte skal kunne fungere uden at genere naboer og trafikanter. Man opnår den bedste virkning ved at lysstyrken harmonerer med gadens generelle lysniveau.
Det er vigtigt at skiltene belyses jævnt og hellere med flere små lyskilder end få store.

Retningslinjer:

 • Facadeskilte bør anbringes på bygningens hovedfacade i forbindelse med stueetagen.
 • Facadeskilte bør ikke være sammenhængende, men tilpasses rytmen i facadens opdeling af vinduer og døre.
 • Skilte bør holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning.
 • Skilte skal placeres og samordnes så der opnås et godt helhedsindtryk på den enkelte bygning.
 • Skilte opsat på murpiller mellem vinduer og døre skal have en størrelse som er mindre end murpillens bredde og højde.
 • Placeringen af flere skilte fra forskellige firmaer på den samme facade bør samordnes så der opnås en god helhedsvirkning.
 • Ved en butik der strækker sig over flere facader, skal skiltningen respektere de enkelte huses opdeling.
 • Facadeskilte må ikke dække hele facadens længde. Der skal efterlades passende luft omkring skilte så man kan se de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden.
 • Skiltning direkte opsat på vinduer må som hovedregel højst dække 25% af vinduets samlede areal.
 • Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.

Andre skiltetyper

Til inspiration

Udhængsskilte

Udhængningsskilte er oprindelig en skiltetype der tilhører de gamle håndværkerlaug. Ofte bestod de af et let genkendeligt symbol - tænk bare på bagerkringlen, frisørens ovale fad o.s.v.

Også moderne forretninger bruger Udhængningsskilte. De er lette at få øje på og hænger ofte i en god vinkel i forhold til forretningen.

Problemet med udhængningsskiltet er, at der ikke skal være ret mange, før de skygger for hinanden.

Normalt er udhængningsskiltet ret lille i forhold til facadeskiltet. Det er derfor vigtigt at udnytte pladsen bedst muligt. Et enkelt og godt symbol eller logo er at foretrække frem for lange tekster.

Placeringen er også vigtig. Er det anbragt for højt, kan udhængningsskiltet let overses, og er det placeret for lavt, kan det genere færdslen.

En god placering for et udhængningsskilt er over eller ved indgangen til forretningen, der dermed tydeliggøres.

Markiser og baldakiner

I tresserne og halvfjerdserne blev mange huse og gadestrækninger forsynet med faste baldakiner, dels for at skabe opmærksomhed og dels for at skabe ly og læ til kunder og udstillingsvarer. Faste baldakiner skærer huset over på en uheldig måde, og i dag fjernes de ofte i forbindelse med facaderenoveringer.

Nogle butikker vil dog fortsat have brug for en solafskærmning eller afskærmning af udstillede varer, og i disse tilfælde bør der opsættes stofmarkiser der følger facadens rytme og vinduesopdelingen.

Henvisningsskilte

Hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade helt ud til gaden, kan det være nødvendigt at opsætte et henvisningsskilt. I den forbindelse er det nødvendigt at henvisningsskiltet i form og størrelse tilpasses
omgivelserne. Hvis der er tale om flere forretninger eller virksomheder, er det vigtigt at de samordnes, så de fremtræder med et ensartet udtryk.

 
Gavlreklamer

Gavlreklamer, gavlskilte og gavludsmykning skal være dæmpede i deres udtryk, og de skal nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde.


Retningslinjer:

Udhængningsskilte

 • Udhængningsskilte skal placeres så de harmonerer med det samlede facadeudtryk og gadebilledet som helhed.
 • Udhængningsskiltet skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen.
 • Udhængningsskilte må som hovedregel ikke være større end 0,5 m2

Markiser og baldakiner

 • Der må som hovedregel ikke opsættes faste baldakiner.
 • Markiser må normalt ikke opsættes med en større bredde end vinduet eller døren, som de sidder i.
 • Markisens underkant skal som udgangspunkt være mindst 2,30 m over terræn, og yderste kant skal være mindst 1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt.


Henvisningsskilte

 • Henvisningsskilte skal placeres ved den dør, port eller indkørsel, der fører ind til den pågældende virksomhed eller forretning.
 • Henvisningsskiltet skal i udformning og størrelse afpasses efter omgivelserne.
 • Henvisningsskilte skal samordnes hvis de fører ind til flere virksomheder.


Gavlreklamer

 • Gavlreklamer, gavlskilte og gavludsmykning skal indpasses i det omgivne bymiljø.

Erhvervsområde

Til inspiration

Erhvervsområderne omkring Bygmestervej er præget af større og mindre virksomheder mellem hinanden. Virksomhederne forsøger at synliggøre og profilere sig enten ved bygnings- udtrykket, skiltningen,
produktreklameringen eller ved opstilling af flag i forskellig udførelse.

Virksomhederne skal have mulighed for at reklamere med en rimelig skiltestørrelse uden at skiltningen derved kommer til at dominere området. Det er derfor nødvendigt at have retningslinjer som sikrer at der ikke er unødvendig dominerende skiltning, som er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Retningslinjer:

 • Skilte i erhvervsområderne bør udformes så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne. I lysskilte skal lysstyrken tilpasses omgivelserne.
 • I erhvervsområder kan der, efter konkret vurdering, gives tilladelse til opsætning af større fritstående skilte.
 • Skiltning skal respektere gældende regler om oversigtslinjer.
 • Lejlighedsskiltning med slagtilbud og lignende må opsættes på passende steder og i begrænset omfang.
 • Permanente fritstående skilte accepteres kun placeret på egen grund som henvisningsskilte. Skiltene skal monteres i galge el. lign.. Skiltene må max have en højde på 1,5 m og en bredde på 1,5 m. Hvor en virksomhed ikke på anden rimelig måde kan reklamere, kan der, efter konkret vurdering, tillades større fritstående skilte.
 • Reklameflag tillades opstillet i begrænset omfang evt. som en enkelt eller to flaggrupper. Flagrækker tillades normalt ikke.
 • Lejlighedsvis skiltning til velgørenhedsformål (f. eks. festival, o.lign) må opsættes på passende steder i begrænset størrelse, omfang og tidsrum.
 • Midlertidig skiltning i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen.

Landsbyer

De enkelte bygninger

I landsbyerne findes der både ældre og yngre huse der er gode i arkitektonisk henseende. Det vil sige at de er velproportionerede og harmoniske i deres opbygning, at form, farver og materialer og detaljer passer sammen, og ofte er de et udtryk for en tidstypisk stil og/ eller en lokal byggeskik.

Husenes facader

Det bør sikres at de oprindelige bygningers karakter opretholdes, og at eventuelle tilbygninger udføres i overensstemmelse hermed.

Det betyder at vedligeholdelse og ændringer på bygninger skal ske hensynsfuldt i forhold til eksisterende proportioner, farver og materialer. Udskiftning og renovering af vinduer og døre skal foregå så de oprindelige størrelser og formater fastholdes.

Det bør ligeledes tilstræbes at ombygning af tidligere erhvervsbygninger (mejerier, kroer, skoler, butikker mv.) til boliger sikres en god helhedsvirkning og tilpasning til landsbyens øvrige bebyggelse og miljø.

Butikkers og virksomheders skilte

Butikkers og virksomheders skilte i landsbyerne bør være afdæmpede og tilpasset de miljøer de er en del af.

Der gælder i princippet de samme regler som for butikker i byerne, dog således at der lokalt gives en større frihedsgrad hvis helheden, og roen i de tilstødende områder ikke ødelægges.

Butikker og virksomheder i landsbyerne der er lokaliseret langs større landeveje, kan tillade sig en større og mere synlig skiltning end en forretning placeret i mere rolige gadeforløb, hvor trafikanter bevæger sig med mindre hastighed og ofte med større lokalkendskab.

Det åbne land

Regler for skiltning i det åbne land

Naturbeskyttelsesloven regulerer skiltning og reklamering i det åbne land.

Hovedreglen er et generelt forbud mod opsætning af skilte og reklamer i det åbne land med undtagelser af mindre dominerende oplysnings- skilte i umiddelbar nærhed til den enkelte virksomhed eller ejendom hvis de ikke er synlige over store afstande.

For mindre oplysningsskilte vedr. næringsdrift eller virksomhed opsat ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej gælder i øvrigt følgende: Oplysningsskiltet må ikke være større end 0,25 m
2 og skiltets overkant må ikke være højere end 1 m over terræn. Skilte må udelukkende oplyse om
virksomhedens navn og adresse, art og produktion og ikke have andre illustrationer end firmaets eller brancheforeningens logo.

Oplysningsskiltene skal have ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst.

Der er forbud mod belyste skilte og genstande, flag og lignende.

Opsætning af skilte skal overholde ovenstående regler.

Der skal ikke ansøges om tilladelse ved Fyns Amt, men amtet tilser at regler i forhold til vejloven og Naturbeskyttelsesloven overholdes.

Reglerne administreres restriktivt af myndighederne.

Sådan gør du

Sådan gør du

Ringe Kommune vil i fremtidige lokalplaner indarbejde vejledningen inden for det geografiske gyldighedsområde, så bestemmelserne bliver tinglyst på den enkelte ejendom. I disse områder skal der indhentes tilladelse hos Teknisk Forvaltning til forandringer i skilte/facadeforhold.

Ved ændringer der kræver byggetilladelse vil vejledningen danne grundlag for tilladelsen.

Ved ændringer der ikke kræver byggetilladelse eller er omfattet af en lokalplan henstiller Ringe Kommune til at vejledningens retningslinjer følges. Desuden er det en god ide at spørge Teknisk Forvaltning til råds, inden man går i gang.

En ansøgning skal godkendes af husets ejer og med dennes påtegning sendes til Ringe Kommune. Sagen vil herefter blive behandlet af Teknisk Forvaltning. Hvis der gives afslag på ansøgningen, har ansøgere mulighed for at forelægge sagen for et facadeudvalg, bestående af medlemmer fra forskellige foreninger, som vurderer sagen og indstiller til Teknisk Udvalg som afgør sagen.

Alle er meget velkomne til at hente råd og vejledning hos Teknisk Forvaltning, der bl.a. har materiale over en del af byens huse, der viser hvordan husene oprindeligt har set ud.

Før du går i gang

 • Hvis du ikke ejer ejendommen, så husk at spørge grundejeren og evt. grundejerforeningen.
 • Skaf om muligt oplysninger om husets historie og byggestil. Hvis du ikke selv har oplysningerne, kan du spørge i Teknisk Forvaltning. Desuden vil Ringe lokalhistoriske Arkiv eller Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn,så vidt muligt forsøge at hjælpe.
 • Brug vejledningens retningslinjer som inspiration og rettesnor for hvad kommunen tillader.
 • Betragt hele huset fra sokkel til tag når du vil ændre det.
 • Vær med til at understrege husets kvaliteter og stil.

Projektmateriale

 • Opmåling eller fotografier der viser bygningens nuværende udseende.
 • Facadetegning hvor ændringen er vist i 1:100.
 • Lodret snit i facaden hvor ændringen er vist i 1:100.
 • Detailtegning af ændringen og oplysning om materialer og farver.
 • Projektet skal med ejerens påtegning sendes til Teknisk Forvaltning, Tinghøj Allè 2, 5750 Ringe