Forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg 2023 - 2030

Udviklingsplanen er udarbejdet med det formål at vise retning og handlemuligheder for, hvordan Faaborg kan bruge sine potentialer til at skabe udvikling i byen. Høringsfrist: 10. marts 2023

Luk alle
Åben alle

Byvandring

Byvandringer, hvor der informeres om planens indhold:
Fredag 24. februar kl. 15.00 – 16:30 mødested ved Tulip-bygningen
Lørdag 25. februar kl. 10.00 – 11.30 mødested ved Tulip-bygningen

Alle er velkomne

Forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg 2023 - 2030

Som opfølgning på arkitektkonkurrencen fra 2019 for Faaborg Havn og by og med afsæt i (forslag til) Udviklingsstrategiens mål om 3000 nye borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2040 er der udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg.

Udviklingsplanen viser, hvordan Faaborg bedst udnytter flere ledige arealer og bygninger i havne- og kulturområdet samt købstaden til at skabe nyt liv og ny vækst og hermed også skabe grundlag for at tiltrække flere tilflyttere.

Flere store projekter er undervejs – et nyt Øhavsmuseum, en udvidelse af Faaborg Museum, et helt nyt koncept for Slagterigrunden og meget mere. Enkeltvis og samlet vil disse projekter stå som innovative fyrtårne og stærke vækstmotorer for den kommende udvikling af Faaborg.

Udviklingsplanen beskriver hvordan udviklingstiltagene kan stimulere og fungere som dynamo for at realisere byens oplevelsesøkonomiske potentialer og private investeringer.

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentar til forslaget skal indsendes skriftligt og være kommunen i hænde senest 10. marts 2023.

Høringssvar skal sendes til:

  • byogegn@fmk.dk
  • By- og Egnsstrategisk Sekretariat, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

I forbindelse med den efterfølgende politiske behandling af sagen bliver alle høringssvar offentliggjort på kommunens hjemmeside, inkl. oplysning om navn og adresse på afsender.

Høringsfrist: 10. marts 2023.

Forslag til udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg

Luk alle
Åben alle

Miljørapport

Planen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor miljøvurderet på 5 overordnede temaer: Trafik, Socioøkonomi, Natur og Vand, Klima og Landskabs- og arkitektonisk arv. Miljørapporten følger Udviklingsplanen.

Miljørapporten konkluderer at planens realisering ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning.

Miljørapport

Send din klage

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over miljørapport, kan du klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra 10. februar 2023, hvor planen offentliggøres via kommunens hjemmeside. Kun retlige forhold kan påklages. Du klager via Klageportalen, her finder du også en videovejledning til, hvordan du klager.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe Klagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Spørgsmål? Kontakt os

By- og Egnsstrategisk Sekretariat

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 05

Send en mail