Miljøkrav til virksomheder

Hvis du ønsker at drive en virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan du her få oplysninger om regler for miljø, herunder tilsyn.

I forhold til miljøet må en virksomhed ikke forurene eller genere omgivelserne. Kommunen har pligt til at udføre tilsyn på en række virksomheder. Målet er at skabe et bedre miljø og at begrænse forurening.

Luk alle
Åben alle

Etablering og ændring af virksomhed Start

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først.

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.dk.

Mindre, forurenende virksomheder er alle typer af virksomheder, som ikke er på listen over godkendelsespligtige virksomheder, autoværksteder og renserier.

Er du i tvivl om din virksomhed er en mindre forurenende virksomhed, så kontakt Miljø i Faaborg-Midtfyn Kommune på 72 53 21 40 eller teknik@fmk.dk

Autoværksted Start

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til kommunen.

Etablering af autoværksted

Autoværksteder skal etableres og drives efter reglerne beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler vedrørende beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Autoværksteder omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Ændringer på autoværksted

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis I på din virksomhed foretager én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, er en anmeldelse nødvendig:

 • Maskinel slibning
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Pladearbejde
 • Vask med vandslange og børste
 • Sandblæsning
 • Vask med højtryksrenser
 • Svejsning
 • Motorvask
 • Motorservice
 • Bremse- og koblingsservice
 • Rensebar / Affedtningsanlæg
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering
 • Dækskift
 • Batteriskift
 • Indvendig og udvendig ombygning
 • Polering

Sådan anmelder du et autoværksted

Du skal udfylde anmeldelsesskemaet og sende det til teknik@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Spildevand fra autoværksteder

Autoværksteder, som ønsker at aflede spildevand fra produktionen til det offentlige kloaksystem, skal ansøge kommunen om tilladelse hertil.
Find flere oplysninger om regler for spildevand fra virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Love og regler

Renseri

Hvis du vil etablere, flytte eller ændre et renseri skal du anmelde det til kommunen.

Hvis du ønsker at etablere eller ændre et renseri, eller et ind- og udleveringssted, skal du følge reglerne i Renseribekendtgørelsen

Godkendelsespligtige virksomheder

Nogle virksomheder regnes som særligt forurenende og skal derfor have en miljøgodkendelse inden etablering.
En godkendelsespligtig virksomhed hører til gruppen af de mest forurenende virksomheder og skal derfor have en miljøgodkendelse.

Du skal have miljøgodkendelsen, inden du bygger eller etablerer en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesordningen for listevirksomheder. Det gælder også hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Læs mere på Miljøstyrelsens webside om godkendelsesordningen for listevirksomheder.

Miljøtilsyn med virksomheder

Kommunen har pligt til at udføre tilsyn på en række virksomheder. Målet er at skabe et bedre miljø og at begrænse forurening.

Hvilke virksomheder er omfattet af krav om miljøtilsyn?

Kommunen kan komme på miljøtilsyn alle steder i kommunen, men det er kun virksomheder af en vis størrelse, som skal have regelmæssigt tilsyn. Det er medarbejdere fra kommunens miljøafdeling, som foretager tilsynene.

Hvad er et miljøtilsyn?

Som udgangspunkt skal tilsynet omfatte alle de sider af virksomhedens påvirkning af omgivelserne, som kommunen er myndighed for. Vi ser på luftforurening, støjforurening, lysforurening, spildevand og affald. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Den miljømæssige gevinst ved tilsynet vil blandt andet være:

 • at forebygge forurening ved at sørge for, at kemikalier og farligt affald opbevares korrekt
 • at sørge for, at gamle tanke og beholdere til olie og kemikalier tages ud af brug
 • at røg fra svejsning, fyringsanlæg eller lignende bliver ledt væk uden væsentlig gene for andre
 • at forebygge støj inden det generer andre
 • at orientere om love og regler på miljøområdet
 • at øge bevidstheden om, at miljøforhold ikke alene handler om at spare strøm, men også om påvirkning af omgivelserne med støj, støv, lugt og spildevand
 • at mindske affaldsmængderne ved at producere mindre affald og genbruge, hvis muligt bedre sortering af affald
 • at affald håndteres og transporteres korrekt

Hvordan foregår et tilsyn?

Ofte vil miljøafdelingen varsle et tilsyn med mindst 14. dage, men f.eks. ved klagesager sker tilsynet uanmeldt.

Vi sætter os ind i virksomheden inden besøget, men det er alligevel en fordel for jer, hvis vi bliver vist rundt af en, som kender produktionen godt, og kan svare på spørgsmål.

Når vi besøger virksomheden vil vi se på miljøforholdene både inden- og udendørs på virksomheden, men vi ser ikke på arbejdsmiljømæssige forhold. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Efter tilsynet skriver vi et brev med bemærkninger til overtrædelser af lovgivning eller driftskrav. Dette brev skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Det er meningen, at fremover skal de to seneste tilsyn være offentligt tilgængelige. Det vil dog tage op mod 12 år, før det bliver virkelighed.

Hvor tit skal der foretages miljøtilsyn?

Hvis din virksomhed er en mindre virksomhed, et autoværksted eller et renseri skal vi se på alle miljøforhold mindst en gang hvert 6. år.

Hvis din virksomhed er en større virksomhed med miljøgodkendelse, vil vi se på alle miljøforholdene mindst en gang hvert 3. år.

I praksis vil vi komme lidt oftere, blandt andet afhængigt af, hvor virksomheden ligger og hvor gode I er til at drive virksomheden miljømæssigt fornuftigt. Det gør vi for at bruge vores kræfter, hvor der er ”mest miljø for pengene”.

Hvad koster det for virksomheden?

Hvis din virksomhed er af den type, som skal have regelmæssigt miljøtilsyn, skal du betale for den tid vi bruger til forberedelse, tilsyn og afrapportering.

Timetaksten er pristalsreguleret og fastsat af Miljøstyrelsen. Her kan du læse mere om brugerbetaling.

Miljøtilsynsrapporter

Kommunen arbejde med miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra miljøtilsyn på landbrug og virksomheder offentliggøres via Dansk MiljøAdministration

Brugerbetaling

Der skal betales for den tid, kommunen bruger i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Timesatsen fastsættes af Miljøstyrelsen.

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Faaborg-Midtfyn Kommune fører regelmæssigt tilsyn med ca. 400 virksomheder og 400 landbrug i kommunen. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde.

Hvad er timeprisen?

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren.
Før 2004 var brugerbetalingen en fast afgift pr. år, men siden er det ændret til betaling efter forbrug af tid pr. år.

Bruger kommunen rådgivere eller anden ekstern bistand skal virksomheden betale 57,79 % af udgiften ekskl. moms.

For visse miljøgodkendelser af husdyrbrug opkræves kun 80% af det samlede beløb for egne og eksterne ydelser.

Timesatsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvornår sendes regningen?

Opkrævning sker hvert år november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Regninger for miljøgodkendelsesarbejde udsendes også i november medmindre andet aftales med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser gælder for eksempel følgende:

 • Alle virksomheder og landbrug, der skal have en miljøgodkendelse
 • Autoværksteder og vognmænd
 • Maskinværksteder, møbelfabrikker mv.
 • Erhvervsmæssige dyrehold
 • Pelsdyrfarme

Hvilke aktiviteter er omfattet af brugerbetaling?

Du skal fx betale for, at Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • forbereder tilsyn
 • udfører tilsyn på virksomheden
 • udtager prøver (inkl. analyser)
 • udarbejder tilsynsrapporter
 • følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
 • vejleder om miljøregler for konkrete projekter
 • giver udtalelse til grønne regnskaber
 • behandler miljøgodkendelsesansøgninger
 • reviderer ældre miljøgodkendelsers vilkår

Hvorfor skal virksomhederne betale?

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale efter medgået tid for kommunernes tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest.

Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller på e-mail teknik@fmk.dk.

Mere information

På Retsinformations hjemmeside kan du se Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

 

Miljøledelse

Virksomheder, der arbejder med miljøledelse opnår betydelige besparelser, bedre udnyttelse af ressourcerne og et bedre arbejdsmiljø.
Erhvervshus Fyn er et tilbud til virksomheder, der ønsker at opgradere deres miljøarbejde.
Få sparring til

 • Bæredygtig strategi
 • Grøn cirkulær omstilling
 • Vækst med verdensmålene
 • Grøn og bæredygtig virksomhed

Kontakt
Erhvervshus Fyn
Telefon: 70 23 55 15
Mail: info@ehfyn.dk

Miljøtilsynsplan

Jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden minimum hver 4. år udarbejde og offentliggøre en miljøtilsynsplan som omfatter de virksomheder og husdyrbrug der er omfattet af kommunens tilsynspligt.

Faaborg-Midtfyn Kommunes tilsynsplan kan ses herunder eller på DMA.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.