Fritvalgsydelser af hjemmehjælp og hjemmepleje

Læs om hvordan du kan blive fritvalgsleverandør af mad og hjemmehjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Madservice - godkendelse af leverandør

Godkendelsesprocedure

Faaborg-Midtfyn Kommune indgår kontrakt med nye leverandører i februar og august måneder. Leverandører, der ønsker at indgå kontrakt med kommunen, skal ansøge om godkendelse senest 3 måneder før.

Anmodning om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen i Fritvalgsblanketten, som kan hentes elektronisk på www.fritvalgsdatabasen.dk.

Ydelsernes sammensætning

Leverandører kan blive godkendt til at levere madservice, som omfatter følgende:

 • Øllebrød m. mælk
 • Råkost
 • Kage
 • 12 færdigpakkede middagsretter i normal eller lille portionsstørrelse
 • 9 biretter
 • Det kolde måltid

Informationsmateriale til borgerne

Leverandøren udarbejder informationsmateriale, som udleveres til borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med rådgivning om valg af leverandør.
Informationsmaterialet skal foreligge i skriftlig form og som et elektronisk pdf dokument.

Kontraktgrundlag

På baggrund af godkendelsen indgår Faaborg-Midtfyn Kommune kontrakt med leverandøren. Som udgangspunkt forhandles kontraktens indhold ikke.
Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende.

Der gøres opmærksom på, at efter hver budgetvedtagelse kan der ske ændringer i både pris og kvalitetskrav. Disse ændringer skal både den kommunale kostforplejning og de private leverandører tilpasse opgaverne efter og således ændre med en måneds varsel til starten af hvert kalenderår.
Bindingsperiode
Leverandører har en opsigelsesfrist på 3 måneder. Borgeren kan opsige den valgte leverandør med en måneds varsel.

Organisationsbeskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighedsopgaven placeret i Sundhed og Ældre.

Krav

Enhver leverandør, såvel privat som den kommunale kostforplejning, skal kunne bekræfte og dokumentere, at de kan leve op til de krav, der stilles af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomiske forhold:

 • Leverandører skal kunne dokumentere, at de ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde i en økonomisk situation, der vanskeliggør en opfyldelse af de forpligtelser, der vil følge med en godkendelse som leverandør.
 • Leverandører må ikke have en gæld til det offentlige ud over kr. 100.000.

Sikkerhedsstillelse:

 • De private leverandører skal kunne stille med en bankgaranti på kr. 100.000 som sikkerhed for at kunne dække umiddelbare og ekstraordinære udgifter.
 • Der kan efterfølgende ske en årlig regulering efter faktisk opgaveomfang.

Krav til opgavernes udførelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet et værdigrundlag som anført nedenfor. Kommunen vil i mødet og arbejdet omkring borger og de pårørende kendes på dette.

Leverandør og dens medarbejdere skal kunne tilslutte sig og efterleve følgende:

 • Der skal være en åbenhed og dialog mellem borger og kommune/leverandør.
 • Der skal konstant arbejdes med at skabe en så god kommunikation og information (skriftligt og mundtligt) som muligt.
 • Der skal i tone, sprog og adfærd udvises respekt for borgeren og regler om tavshedspligt skal overholdes.
 • Der skal tages hensyn til sprog- og kulturforskelle.

Service- og kvalitetskrav

Det er et krav, at ydelserne udføres i henhold til den konkrete afgørelse, visitationen, og ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau for madservice.
Faaborg-Midtfyn Kommunes aktuelle serviceniveau fremgår af kvalitetsstandarden for madservice.

Arbejdsmiljø

Leverandør skal sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Alt arbejde skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Uddannelsesmæssige krav

For leverandører af madservice gælder, at alle medarbejdere, der varetager madserviceopgaven, skal have gennemført det lovpligtige hygiejnekursus. 
Kommunen eller privat leverandør skal sikre, at alle medarbejdere har gennemgået relevante introduktionsforløb, så medarbejderne er i stand til at løse opgaverne til den ønskede kvalitet.

Leveringstid og telefontid

Tidspunktet for levering af madservice aftales mellem borger og leverandør. Leverandører, der er godkendt til at levere kølemad, er forpligtet til at levere maden en gang ugentligt. Alle leverandører til madservice skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommune i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 13.30.

Reklamation og klagesagsbehandling

Leverandør skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klagesager. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at  gentagelsestilfælde undgås.

Leverandører kan gøre brug af sit eget system for behandling af reklamationer og klager.

Leverandører skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager.

Der ydes ikke særskilt vederlag for behandling af reklamationer, klagesager og i møder relateret hertil.

Sprogkrav

Leverandørens medarbejdere skal kunne tale, læse og skrive forståelig dansk.

Krav om tilfredsstillende straffeattest

Leverandørens medarbejdere skal til enhver tid kunne fremvise en tilfredsstillende straffeattest.

Beredskab og erstatningshjælp

Leverandører skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse.

Fra leverandørens side må der ikke forekomme aflysninger inden for madservice.

Aflysning fra borgeren

Leverandør har krav på afregning, hvis borger selv aflyser hjælpen efter kl. 9:00 samme dag, som maden skulle have været leveret.

Priser

Takst pr. portion dækker alle omkostningerne forbundet med madproduktion og leverance til borgeren.

Personlig hjælp og pleje, eller praktisk hjælp - godkendelse af leverandør

Indledning

Baggrund

Jf. Serviceloven § 91 skal Kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Serviceloven § 83 kan vælge mellem 2 eller flere leverandører af denne hjælp.
Dette dokument beskriver de krav, ønsker og vilkår, som private virksomheder og den kommunale  hjemmepleje skal leve op til. Leverandører der lever op til dette, godkendes som leverandør af personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jf. Serviceloven § 83 er beboere på plejehjem undtaget fra fritvalgsordningen.

Ydelsernes sammensætning

Leverandører kan blive godkendt til at levere personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp. Der gælder særlige krav for de forskellige ydelser, som beskrives nærmere under de enkelte områder.

Godkendelsesform

Godkendelsesprocedure

Faaborg-Midtfyn Kommune indgår kontrakt med nye leverandører i februar og august måneder. Leverandører, der ønsker at indgå kontrakt med kommunen, skal ansøge om godkendelse senest tre måneder før.

Kommunen kan nægte godkendelse af leverandører, der tidligere har fået opsagt/ophævet kontrakten af kommunen på grund af misligholdelse. Kommunen kan ligeledes nægte godkendelse af leverandører, hvor selskabets ansvarlige direktør tidligere har fået opsagt/ophævet kontrakten af kommunen på grund af misligholdelse.

Godkendelsessamtale

Leverandøren indkaldes til en godkendelsessamtale. På baggrund af godkendelsessamtalen træffes der afgørelse, om ansøger kan godkendes som leverandør. Den endelige godkendelse træffer først i kraft, når følgende er på plads:

 • Referat fra godkendelsessamtalen er skriftligt godkendt af leverandøren.
 • Informationsmateriale til borgerne. er udarbejdet og fremsendt elektronisk.
 • Leverandøren har være på kursus i KMD Nexus og der foreligger en plan for opkobling til Faaborg-Midtfyns Kommunens omsorgssystem.
 • Leverandøren har fremsendt sikkerhedsstillelse på 100.000 kr.
 • Leverandøren har fremsendt kopi af medarbejdernes uddannelsesbeviser.
 • Kontrakten er underskrevet og returneret

Aflevering af anmodning og eventuelle spørgsmål

Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal sendes til kommunen på følgende mailadresse: sundhed@fmk.dk
Anmodning om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen i Fritvalgsblanketten, som kan hentes elektronisk på www.fritvalgsdatabasen.dk.

Informationsmateriale til borgerne

Leverandøren udarbejder informationsmateriale, som udleveres til borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med rådgivning om valg af leverandør.

Informationsmaterialet skal foreligge i skriftlig form og som et elektronisk pdf dokument.

Kontraktgrundlag og kontraktperiode

På baggrund af godkendelsen indgår Faaborg-Midtfyn Kommune kontrakt med leverandøren. Som udgangspunkt forhandles kontraktens indhold ikke. 
Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning
og efterfølgende dokumentation mv. er Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende.

Kontrakter med godkendte leverandører vil løbe tidsubegrænset.

Der gøres opmærksom på, at efter hver budgetvedtagelse kan der ske ændringer i både pris og kvalitetskrav. Disse ændringer skal både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører tilpasse opgaverne efter og således ændre med en måneds varsel til starten af hvert kalenderår.

Bindingsperiode

Leverandører har en opsigelsesfrist på 3 måneder.
Borgeren kan opsige den valgte leverandør med en måneds varsel.

Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale kan hverken helt eller delvist overlades til anden / andre leverandør (er) uden forudgående skriftlig samtykke med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Manglende overholdes af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Faaborg-Midtfyn Kommune til at ophæve kontrakten. Hvis den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, kræver ligeledes forudgående samtykke fra kommunens for fortsat godkendelse som
leverandør.

Hvis der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne / anparterne, herunder den bestemmende indflydelse i selvskabet skifter hænder, er Faaborg-Midtfyn Kommune berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders skriftlig varsel, forudsat at opsigelsen sker seneste en måned efter, at kommunen er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder opsigelsen.

Misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalegrundlagt, er Faaborg-Midtfyn Kommune berettiget til at ophæve kontrakten.

Som væsentlig misligholdelse betragtes, at leverandøren undlader at informere Myndighed i Sundhed og Ældre om:

 • magtanvendelse
 • driftsuregelmæssigheder
 • uheld eller ulykker, der sker hos borgeren
 • principielle klager

Hvis leverandøren undlader at foretage fornøden dokumentation i overensstemmelse med kommunens instruks, betragtes det ligeledes som væsentlig misligholdelse.

Det betragtes endvidere som væsentlige misligholdelse, hvis leverandøren ikke
overholder de i kvalitetsstandarden oplistede krav.

Organisationsbeskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighedsopgaven placeret i Sundhed og Ældre.

Krav

Enhver leverandør, såvel privat som den kommunale hjemmepleje, skal kunne bekræfte og dokumentere, at de kan leve op til de krav, der stilles af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomiske forhold

Leverandører skal kunne dokumentere, at de ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde i en økonomisk situation, der vanskeliggør en opfyldelse af de forpligtelser, der vil følge med en godkendelse som leverandør.

Leverandører må ikke have en gæld til det offentlige udover 50.000 kr.

Sikkerhedsstillelse

De private leverandører skal kunne stille med en bankgaranti på 100.000 kr. som sikkerhed for at kunne dække umiddelbare og ekstraordinære udgifter.

Der kan efterfølgende ske en årlig regulering efter faktisk opgaveomfang.

Ansvar og forsikring

Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige arbejdsgiverforsikringer, herunder erhvervs- og produktansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, tingforsikring og driftsforsikring for skader på hvilke, der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 

Krav til opgavernes udførelse

Værdigrundlag

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet et værdigrundlag som anført nedenfor. Kommunen vil i mødet og arbejdet omkring borger og de pårørende kendes på disse. Leverandører og disses medarbejdere skal kunne tilslutte sig og efterleve følgende værdigrundlag:

 • der skal være en åbenhed og dialog mellem borger og kommune/leverandør


Det betyder, at der:

 • konstant skal arbejdes med at skabe en så god dokumentation og information (skriftlig og mundtlig) som muligt
 • i tone, sprog og adfærd skal udvises respekt for borgeren og regler om tavshedspligt skal overholdes
 • skal tages hensyn til sprog- og kulturforskelle

Service- og kvalitetskrav

Det er et krav, at ydelserne udføres i henhold til den konkrete afgørelse, visitationen, og ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau for praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje.

Faaborg-Midtfyn Kommunes aktuelle serviceniveau fremgår af Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og af Kvalitetsstandarden for personlig hjælp og pleje.

Arbejdsmiljø

Leverandør skal sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Der skal bl.a. udarbejdes en Arbejdspladsvurdering (APV) i alle hjem. Det er leverandørens ansvar, at der udarbejdes APV og, at der følges op på denne. Alt arbejde skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Uddannelsesmæssige krav

Leverandørens medarbejdere skal have en social- og sundhedsuddannelse. Leverandøren er forpligtet til at fremsende kopi af medarbejdernes uddannelsesbeviser til kommunen.

I særlige situationer kan personale med anden baggrund - efter ansøgning og i en dialog med kommunen herom - godkendes.

I folkeskolernes ferieperioder kan der anvendes ikke-uddannet personale efter forudgående godkendelse fra kommunen. I andre ganske særlige tilfælde og over et nærmere afgrænset tidsrum kan der efter forudgående godkendelse fra kommunen anvendes ikke-uddannet personale. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der på trods af anvendelse af ikke-uddannet personale stadig iagttages en fuldstændig overholdelse af kontrakten.

Alle medarbejdere skal være fyldt 18 år.

Leveringstid og telefontid

Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem borgeren og leverandør af ydelsen, men leverandør er udelukkende forpligtet til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl. 08.00 - 15.00. Leverandør af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af borgeren og Faaborg-Midtfyn Kommune i tidsrummet kl. 07.00 - 15.00 alle hverdage.

Tidspunktet for levering af personlig hjælp og pleje aftales mellem borgeren og leverandør af ydelsen. Leverandør er forpligtet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandør af pleje skal kunne træffes telefonisk af borgeren og Faaborg-Midtfyn Kommune 24 timer i døgnet alle ugens dage.

Loven kræver at hjælpen gives med et aktiverende sigte, derfor skal borgeren være til stede når hjælpen ydes.

Reklamation og klagesagsbehandling

Klager vedrørende udførelsen af hjælpen, skal registreres af leverandøren. Dette gælder både mundtlige og skriftlige klager. Klagen sendes sammen med leverandørens skriftlige redegørelse til kommunens visitation. Registrering af klager skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at  gentagelsestilfælde undgås.

Kommunen skal orienteres løbende om klager over medarbejdere, ledere og andre forhold, der vedrører levering/udførelse af ydelser til borgerne En klage skal sendes sammen med leverandørens skriftlige redegørelse til kommunen. 

Såfremt der rejses klagesag vedrørende forhold omkring leverandørens opgaveløsning, skal leverandøren uden beregning medvirke ved behandlingen af relevante reklamationer og klagesager, til dialogmøder med borgere og pårørende samt til besvarelse af klager fra borgeren.

Klager vedrørende afgørelsen behandles af kommunens visitation. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen (f.eks. om omfanget af den tildelte hjælp) henvises til kommunens visitation. Personlig hjælp og pleje er omfattet af reglerne for klageadgang til Ankestyrelsen.

Dokumentationspligt

Det er et krav, at personalet dokumenterer alle relevante oplysninger, som har betydning for planlægning, udførelse og evaluering af hjælpen. 

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller omsorgssystemet KMD Nexus til rådighed for alle leverandører af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp. Alle leverandører skal overholde persondataloven.

Sprogkrav

Leverandørens medarbejdere skal kunne tale, læse og skrive forståelig dansk.

Krav om tilfredsstillende straffeattest

Leverandørens medarbejdere skal til enhver tid kunne fremvise en tilfredsstillende straffeattest.

Krav om tværfagligt samarbejde

Leverandørers medarbejdere skal samarbejde med eventuelle tværfaglige samarbejdspartere, som f.eks. sygeplejersker, læger, ergo- og fysioterapeuter og psykiatri- og demenskonsulenter for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen. Samarbejdet omfatter både primær- og sekundær sundhedstjeneste.

Nødkald

Hos de borgere, der har installeret nødkald, går kaldene direkte til den leverandør, som borgeren har valgt som leverandør af personlig hjælp og pleje.

Det er leverandørens pligt at følge op på alle nødkald. Leverandøren skal besvare og betjene disse i henhold til aftalte forretningsgange med Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder:

 • Ved selv at sende hjælp til den pågældende borger inden for 20 min i dagtimerne og inden for 40 minutter i aften- og nattetimerne.
 • Ved behov for hjemmesygeplejeydelser, rekvireres sygeplejerske fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Kontakte "alarmcentralen 112", såfremt nødkaldet har en karakter, der kræver det

Såfremt nødkaldet ikke besvares af den private leverandør, viderestilles kaldet til den kommunale hjemmepleje, der besvarer nødkaldet.

Såfremt der sker viderestilling af et kald, som leverandøren har pligt til at besvare, skal leverandøren afgive en skriftlig begrundelse herfor over for kommunen indenfor 2 hverdage.

Såfremt der sker viderestilling af kald to gange inden for samme måned, vil kommunen kræve en handlingsplan for at få rettet op på disse forhold. Hvis der efterfølgende ikke rettes op på problemerne, betragtes det som væsentlig misligholdelse.

Beredskab og erstatningshjælp

Leverandører skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse. Modtagerne af hjælp skal ikke mærke til problemer i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren.

Leverandører skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet,  ferieperioder, personalemangel og lignende.

Ydelserne inden for personlig hjælp og pleje må ikke aflyses af leverandøren. Hvis plejeydelsen  undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med  mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske.

Hvis den praktiske hjælp på grund af særlige forhold ikke kan leveres i overensstemmelse med den indgåede aftale, leveres erstatningshjælp efter max. 7 dage.

Bemærk: I forhold til den enkelte borger kan der i visitationen være aftalt individuelle frister, der afviger fra overstående og, som vil være gældende.

Alle afvigelser i forhold til det aftalte skal registreres og løbende rapporteres til Faaborg-Midtfyn Kommune.

I de tilfælde hvor borgeren aflyser hjælpen, ydes der som hovedregel ikke erstatningshjælp.

Prisforhold

Timepriserne

Timepriserne dækker omkostningerne forbundet med at levere en time hos borgeren ("ansigt til ansigt"). De omfatter samtlige omkostninger, der vedrører kommunens leverandørvirksomhed af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp, herunder alle direkte og indirekte omkostninger forbundet hermed.

Timepriserne dækker dels pleje døgnet rundt alle ugens syv dage og dels praktisk hjælp på hverdage i dagtimerne.