Sådan styres Faaborg-Midtfyn

Her finder du rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem udvalg og kommunalbestyrelse.

Formålet med styreformen er at skabe en klar og effektiv rollefordeling mellem politikere og administrationen, hvor politikerne udøver lederskab gennem klare mål og visioner, mens medarbejderne omsætter de politiske mål til konkrete indsatser.

Luk alle
Åben alle

Kommunalbestyrelsen

§ 1 Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 25 medlemmer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommuners styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Borgmesteren

BORGMESTEREN

§ 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Borgmesterens ledelse er af overordnet karakter med ansvar over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Borgmesteren sørger for, at sager til kommunalbestyrelsens beslutning forelægges med de fornødne indstillinger fra forvaltningen, de relevante stående udvalg og eventuelt økonomiudvalget.

Stk. 3 Borgmesteren påser, at sagerne ekspederes, og at det sker uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem og om sagernes ekspedition.


§ 5 Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges sagen for kommunalbestyrelsen.

Nedsættelse af udvalg

NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ALMINDELIGE REGLER OM DISSES VIRKSOMHED


§ 6 Følgende udvalg nedsættes

 • Økonomiudvalget
 • Sundheds- og Ældreudvalget
 • Opvækst- og Læringsudvalget
 • Socialudvalget
 • Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget


§ 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.


§ 8 Ved tværgående opgaver mellem udvalgsområder, skal det udvalg, der påbegynder opgaven, orientere det andet berørte udvalg inden iværksættelsen. Når det er nødvendigt, forhandles der mellem de to udvalg – i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.


§ 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.^


§ 10 Udvalgene skal efter anmodning fra Økonomiudvalget og inden for en frist, der fastsættes af Økonomiudvalget, fremkomme med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag.


§ 11 Økonomiudvalget eller et stående udvalg kan beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

Økonomiudvalget

§ 12 Økonomiudvalget har 9 medlemmer. Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2 Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det, jf. styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kap. V.

Stk. 3 Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 4 Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold, herunder personalepolitiske forhold, inden for hvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 5 Økonomiudvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 6 Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget og aflægger årsregnskab til kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens §§ 37 og 45.

Stk. 7 Økonomiudvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg iværksættes.

Stk. 8 Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen.

Stk. 9 Økonomiudvalget samordner kommunens sektorplaner, som de stående udvalg udarbejder. Det er de stående udvalg, der indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, og samordningen kan ske

 • forudgående ved fastsættelse af generelle forskrifter om planernes tilvejebringelse og beslutningsgrundlag
 • sideløbende gennem forhandlinger mellem økonomiudvalget og det stående udvalg
 • efterfølgende gennem økonomiudvalgets bemærkninger til kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Økonomiudvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentet om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

§ 13 Økonomiudvalget varetager endvidere umiddelbar forvaltning på følgende områder:

 • Strategisk planlægning
 • Udvikling og udviklingssamarbejder
 • Erhvervsudviklings og erhvervssamarbejder, erhvervsfremme og turisme
 • Økonomi og kapitalforvaltning
 • Støttet boligbygger
 • Borgerserviceopgaver
 • Fælleskommunale samarbejder og ejerstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i selskaber, herunder kommunale forsyningsselskaber
 • Beredskab, herunder samarbejdet med det fælles kommunale beredskab
 • Færgefart
 • It-anvendelse
 • Drift og vedligehold af kommunale bygninger
 • Administration af kommunens udlejningsejendomme
 • Bosætning
 • Civilsamfund
 • Køb, salg, pantsætning leje og udleje af fast ejendom
 • Udbud og indkøb
 • Socialtilsyn Syd
 • Personalekantinerne

§ 14 Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetninger fra kommunens administration med henblik på at kunne udøve budget- og bevillingskontrol jf. § 15
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • overordnede anvendelsesformål og principper for kommunale ejendomme
 • forvaltning af lån, leasing mm.
 • behandling af løn- og personaleforhold

§ 15 Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at bevillinger og rådighedsbeløb i henhold til årsbudgettet samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides ved uden kommunalbestyrelsens samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens §§ 18 og 67.

De stående udvalg

Sundheds- og Ældreudvalget
§ 16 Sundheds- og Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Sundheds- og Ældreområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Den Kommunale Hjemmepleje
 • Den Kommunale Sygepleje
 • De Kommunale Plejehjem
 • Døgnrehabilitering
 • Hjælpemidler (med undtagelse af arbejdspladsredskaber og indretning, der bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
 • Omsorgsarbejde for pensionister, herunder forebyggende besøg hos ældre
 • Ældre – og handicapboliger
 • Dagtilbud for ældre
 • Det mobile sundhedscenter - forebyggelse, kroniker - og patientskoler
 • Høre-, tale- og synsområdet til voksne
 • Hjerneskadecentret. herunder demensindsats til borgere med demens og deres pårørende
 • Mad, Måltider og Ernæring
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven
 • Kørselsordninger til voksne
 • Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud samt genoptræning i henhold til service-loven
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger

Stk. 3 Sundheds- og Ældreudvalget varetager den overordnede koordinering af de tværgående opgaver inden for

 • Sikring af udvikling i kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse omkring forebyggelse og sundhedsfremme
 • Sundhedsaftaler med Region Syddanmark
 • Velfærdsteknologi

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12.
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Opvækst- og Læringsudvalget
§ 17 Opvækst- og Læringsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Opvækst- og Læringsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Dagtilbud
 • Folkeskoler, grundskoler, efterskoler, kostskoler og specialskoler
 • Ungdomsskolen
 • Uddannelse og overgang til ungdomsuddannelse
 • Uddannelsesvejledning
 • SFO, ungdoms- og klubtilbud
 • SSP-samarbejde
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og familierådgivning
 • Tale- og hørepædagogiske indsatser samt ergo- og fysioterapi for børn under 18 år
 • Den kommunale tandpleje, herunder børnetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
 • Sundhedspleje, herunder tilbud til gravide
 • Genoptræning af børn og unge, jf. lov om forebyggende sundhedsordninger

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12.
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Socialudvalget
§ 18 Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det specialiserede socialområde, herunder opgaver vedrørende

 • Særlige former for bostøtte, botilbud og bofællesskaber, herunder støtte og råd til hjemmeboende
 • Rusmiddelområdet
 • Aflastning for borgere mellem 18 og 23 år
 • Beskyttede værksteder og væresteder
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Voksen – specialundervisning (VSU)
 • Ledsagelse af fysisk og psykisk handicappede
 • Børn og unge med særlige behov
 • Døgninstitutioner
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger indenfor det specialiserede socialområde

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
§ 19 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Kultur- og Lokalsamfundsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Dialog med lokalrådene
 • Overordnet koordinering af frivillighed og lokalsamfund på udvalgets område
 • Dialog med Ø-udvalget
 • Bibliotek og musikskole
 • Idræt og fritidstilbud
 • Foreningsvirksomhed
 • Kulturaftaler, museer, teater og biografer
 • Folkeoplysning
 • Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12.
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Arbejdsmarkedsudvalget
§ 20 Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Beskæftigelse
 • Aktivering
 • Rehabilitering, jf. lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen
 • Sociale ydelser, jf. lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven, repatrieringsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv, pensionsloven
 • Integration
 • Hjælpemidler, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv, lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12.
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Teknik- og Miljøudvalget
§ 21 Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for Teknik- og Miljøområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Byplanlægning
 • Byfornyelse
 • Vurderinger i henhold til miljøvurderingsloven
 • Byggesager
 • Miljø
 • Energi
 • Kystbeskyttelse
 • Natur og friluftsliv
 • Naturvejledning
 • Klimatilpasning og klimaindsats
 • Infrastruktur
 • Havne
 • Forsyning – planlægning, drift og myndighed
 • Trafik

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12.
 • Takster inden for udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Vederlag

§ 22 Der ydes vederlag jf. bekendtgørelse nr. 2001 af 28/10/2021 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv (i det følgende kaldet vederlagsbekendtgørelsen).

Stk. 2 Formændene for

 • Sundheds- og Ældreudvalget
 • Opvækst- og Læringsudvalget
 • Socialudvalget
 • Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
  modtager hver et vederlag, der udgør 22% af borgmesterens vederlag.

Stk. 3 Formanden for børne- og ungeudvalget modtager et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag, der udgør 5% af borgmesterens vederlag.

Stedfortræderindkaldelse

§ 23 Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2 fraviges, og borgmesteren indkalder derfor stedfortræder til kommunalbestyrelsens møde ved lovligt forfald, uanset at fraværet varer mindre end 1 måned.

Borgerrådgiver

§ 24 Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e

Stk. 2 Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

Stk. 3 Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og skal bistå kommunalbestyrelsen med tilsyn med kommunens administration.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Vedtagelse og ikrafttræden

§ 25 Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. juni 2024.

Stk. 2 Samtidig ophæves den tidligere styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 26 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 17. januar 2024 og 7. februar 2024.

/ Borgmester Hans Stavnsager

/ Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30