Fælles affaldsløsning i Faaborg midtby

I Faaborg midtby er kravene til sortering i 10 typer af affald de samme som andre steder.

Men på grund af smalle stræder og baggårde, er det ikke muligt at opstille individuelle beholdere til affaldet. Ligesom ved resten af kommunens husstande ville der skulle opstilles to 240 liters beholdere og en spand til plastik plus drikkekartoner, og det er ikke muligt.

I en del af midtbyen er der allerede nedgravede fælles løsninger. Disse løsninger opdeles fra 2023 i 2 rum så restaffald og madaffald fremover kan sorteres for sig.

Derudover udbygges de nedgravede fælles løsninger, så flere gader i midtbyen går væk fra at have individuelle beholdere. De nuværende nedgravede udvides, så flere gader får fælles affaldsløsning i form af nedgravede eller overjordiske containere.

Luk alle
Åben alle

Noter fra borgermøde den 14. september 2023

Borgermøde den 14. september 2023 om affaldsøer i Faaborg by

Borgermødet blev afholdt i Øhavsskolen: Svanens aula. Mødet startede klokken 16 og sluttede cirka klokken 17.15.

Der deltog godt 100 personer.

Mødet var et informationsmøde om de endelige placeringer for de kommende affaldsøer i Faaborg midtby, samt en præsentation af den kommende proces for anlæggelse og ibrugtagning af affaldsøerne.
FFV Renovation stod for oplægget og efterfølgende svarede FFV, kommunen og formanden for Teknik- og Miljøudvalget på spørgsmål.

Der blev på borgermødet stillet flere spørgsmål omkring mulighederne for at få hjælp til ældre og om der var taget højde for at en stor del af borgerne i midtbyen var ældre. Der blev også spurgt ind til hvilke affaldsøer der var tiltænkt hvilke områder.

FFV Renovation og Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet længe for udvidelse af området med affaldsøer i Faaborg midtby. Der er mange forskellige aspekter der skal tages højde for og det tager tid at finde placeringer som tilgodeser flest mulige behov.
Affaldsbekendtgørelsen giver ikke mulighed for at tildele hjælp eller dispensation til affaldssortering eller -håndtering, og eventuel hjælp skal derfor hentes indenfor andre forvaltningsområder i kommunen, hvis der opstår behov for hjælp. Kommunen tager selvfølgelig til efterretning at det ville være smart at have afklaret dette internt inden borgermødet.

Der blev spurgt ind til processen med et fælles fynsk eftersorteringsanlæg. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget forklarede at der er sendt en anmodning om dispensation ind til Miljøstyrelsen, men da kommunen allerede er bagud med at implementere den nye ordning med udvidet affaldssortering ved husstandene kan der ikke ventes længere på en afgørelse fra Miljøstyrelsen og derfor ønskes affaldsøerne anlagt nu.

Noter fra borgermøde den 14. december 2022

Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation inviterede til borgermøde onsdag den 14. december 2022.

Vi er i Faaborg-Midtfyn Kommune, ligesom i alle landets andre kommuner, i gang med at lægge om til en bedre og mere miljøvenlig affaldssortering. Den nye affaldsordning er implementeret i størstedelen af kommunen.

I stedet for at få afhentet dit affald, betyder den nye løsning i Faaborg midtby, at der kommer henholdsvis nedgravede og overjordiske containere, hvor du i gåafstand fra din bolig kan aflevere dit affald – ved såkaldte affaldsøer.

Formålet med den nye affaldssortering er, at vi på denne måde:

 • Undgår at fortovene er fyldt med skraldespande i de områder, hvor husene ligger meget tæt.
 • Får synliggjort hvor meget vi generer af de forskellige fraktioner.
 • Får en meget bedre genanvendelse af vores affald.

Kommunen og FFV Renovation har undersøgt, hvor det kan lade sig gøre at placere affaldsøerne. Der vil blive sat skilte op de steder, hvor vi anbefaler placering af affaldsøerne.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Miljø på 72 53 21 40 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Noter fra borgermødet 14. december 2022

Baggrund for affaldssortering

I 2020 vedtog Regeringen at vi skulle sortere i 10 fraktioner af husholdningsaffaldet som en del af ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad.

Borgere skal, på tværs af kommuner sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder afhentning af de 9 fraktioner som en henteordning. Det betyder at fraktionerne indsamles i ”mobile beholdere” eller ”stationært opsamlingsmateriel” (fx fælles affaldsøer).

 • Samarbejde mellem FFV og Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • De forskellige afdelinger i kommunen er inddraget.
 • Forskellig lovgivning som skal tilgodeses.
 • De nye regler skulle træde i kraft i juli 2021, men en del kommuner fik dispensation så deadline blev rykket til udgangen af 2022 for de 9 faktioner og 1. juli 2023 for tekstilaffald.
 • Vi indkalder til endnu et borgermøde når de endelige placeringer er klar – forhåbentlig primo 2023.

Forslag til placering af affaldsøerne

 • P-plads bag SuperBrugsen
 • Kirkestræde (Gavl ved nr. 9-11)
 • Kirkestien
 • Lagonis Minde
 • P-plads ved Vestergade bag nr. 16
 • P-plads bag Vikingegården
 • Havnegade ved Direktørbolig
 • Havnegade ved Gl. Rutebils Station
 • Østerbrogade ved Kirkegård
 • Østerbrogade ved nr. 26
 • Østerbrogade ovf. nr. 53
 • Færgevej ved indkørsel til Stærekasserne
 • Priorensgade ud for Kirkekontor
 • Priorensgade overfor nr. 49
 • Sundvænget 5 ved Gl. Kedelfabrik
 • Grønnegade 26A flyttes til Mellemgade ved GF Forsikring

Hvilke områder omfattes ikke af affaldsøerne (FFV´s forslag)

Forslag til placering af affaldsøerne

 • Graaeis Have
 • Priorensgade 28-60 og 47A - 67A (undtaget 34 og 36)
 • Holsten Clarisiusgade
 • Øster Møllevej
 • Ringparken
 • Møllekrogen
 • Østerbrogade 69-113 og 52 - 80

Her vil der blive eller bliver udleveret standard beholdere

Næste skridt

 • Der udleveres snarest røde kasser i hele Faaborg Midtby til tømning ultimo 1 kvartal 2023
 • Bearbejdning af indkomne forslag efter borgermøde.
 • Borgermøde primo 2023, med offentliggørelse af resultat og beslutning.
 • Projektering og efterfølgende udbud på affaldsløsning, entreprenørarbejde og anlæggelse.
 • Udlevering af madspand, poser og sorteringsguide udleveres ved opstart af affaldsløsning.
 • Forventet opstart ?

Ibrugtagning og drift

 • Affaldsøer udstyres med fyldemeldere således der tømmes når der er fyldt, Bio/Rest dog min. hver 14 dag.
 • Affaldsøer vedligeholdes af FFV Renovation A/S.

Sådan sorterer du affald

Få her vejledning til, hvordan du kan sortere affald i de udleverede affaldsbeholdere.

I vejledningen beskrives både hvad du må sortere, og især også hvordan du IKKE må sortere.

Vejledning fra FFV om affaldssortering

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.