Lugt, røg og støj

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder, kan være generende for de omkringboende.

Hvis du er generet af lugt, støj eller røg, er det en god ide at henvende dig til den virksomhed, det anlæg eller den nabo, som genen kommer fra, og gøre dem opmærksom på at aktiviteten generer dig for at finde en fælles løsning på problemet.

Luk alle
Åben alle

Midlertidig forurenende aktivitet Start

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovation mm., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Eksempler på omfattede aktiviteter

 • Asfaltanlæg.
 • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord.
 • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg.
 • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer.
 • Ophugning af skibe.
 • Bygningsfacadebehandling (for eksempel sandblæsning).
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
 • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Anmeld aktiviteten senest 14 dage i forvejen

Anmeldelsen skal ske her og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Nedrivning af bygninger kræver f.eks. en anmeldelse til kommunens byggesagsafdeling.

Reglerne for midlertidige aktiviteter findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

Røg og brændeovne

Fyr fornuftigt i brændeovnen

Ved at "tænde i toppen" sker der det, at partiklerne, der trænger op fra brændet i højere grad bliver brændt af, når de møder flammen. Har man flammerne i bunden, vil der opstå en masse røg og partikler i brændet over flammen, der ikke bliver brændt af, men fortsætter videre op i skorstenen.

Denne viden kommer fra en undersøgelse fra 2008. Den siger at udledningen af skadelige partikler ved optænding i brændeovne kan reduceres mellem 50-80%. Ovntype var ret afgørende (nogle giver hurtigere "slip" på røgen end andre) ligesom type af skorsten, fugtighed af brænde, temperatur osv. havde signifikant indflydelse.

Læs mere om metoden på Miljøstyrelsens webside

Det må du ikke fyre med

Det er ulovligt at fyre med affald, herunder affaldstræ, i brændeovne. Affald skal afbrændes i dertil godkendte anlæg.

En af de væsentligste kilder til forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle brændeovnsejere fyrer med forkert brændsel – blandt andet med affald. Resttræ, fx resten af en spånplade, er også affald. Det er ulovligt at fyre med affald, og kommunen har mulighed for at gribe ind over for det, hvis det forekommer.

Her er en oversigt over, hvad du ikke må fyre med. Listen er ikke udtømmende:

 • bemalet træ
 • imprægneret træ
 • spånplader
 • MDF-plader
 • paller
 • husholdningsaffald
 • byggeaffald
 • træ med rester af maling, lim, lak, imprægnering, folie, laminat, søm, skruer osv.

Det er heller ikke lovligt at fyre med aviser og reklamer. Aviser kan dog bruges til optænding.

Forbud mod at fyre med koks

Petroleum-koks går bl.a. også under navne som petrokoks, jordoliekoks, energikoks, kokssingles, industrikoks og petcoke.

Forbuddet mod anvendelse af petroleum-koks som brændsel, er fastsat i § 6, stk.2, i bekendtgørelsen om regulering af fyringsanlæg.

Baggrunden for forbuddet er, at petroleum-koks giver anledning til en væsentlig luftforurening i omgivelserne og at asken indeholder mange tungmetaller. Bl.a. har asken et højt indhold af nikkel.

Der findes mange brændsler og opvarmningsformer, som miljømæssigt er betydeligt bedre end petroleum-koks.

Før en eventuel udskiftning af fyret, anbefaler kommunen at man får en uvildig rådgivning. F.eks. fra Energistyrelsen på www.sparenergi.dk

Har du spørgsmål vedrørende brændsel og opvarmning er du velkommen til at kontakte Miljøn på 72 53 21 40 eller teknik@fmk.dk

Gode råd om optænding i brændeovne

Afbrændingsforbud

Der er lige nu ikke generelt afbrændingsforbud, men de generelle regler for afbrænding af affald skal overholdes.

Beredskab Fyn

Vurdering af aktuel brandfare på Fyn vurderes af Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ
65 51 18 00
beredskabfyn@beredskabfyn.dk

Senest har Beredskab Fyn ophæve afbrændingsforbud på hele Fyn fra 13. august 2018.

Se om varsler om brandfare i naturen på www.brandfare.dk

Afbrænding i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afbrænding af alle typer affald, herunder også haveaffald er forbudt. Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Vis omtanke

 • Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen.
 • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset.
 • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange).
 • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister.
 • Grillen må ikke forlades, før den er slukket.
 • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand.
 • Hvis du bruger engangsgrill, i naturen, så sluk den med vand og tage den med når du går.

Hold øje med vejrudsigten

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

Forsigtighed og sikkerhed ved bål

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
 • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.
 • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.
 • Hvis uheldet alligevel er ude, så ring 1-1-2 - Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Støj

Hvis du er generet af støj og larm, er det en god ide at henvende dig til den virksomhed, det anlæg eller den nabo, som støjen kommer fra, og gøre dem opmærksom på at støjen generer dig for at finde en fælles løsning på problemet.

Er det ikke muligt at finde en fælles løsning kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis du føler dig generet af støj.En undtagelse er nabostøj. Her kan Faaborg-Midtfyn Kommune ikke gribe ind.

 • Bor du til leje, kan du i stedet tage kontakt til din udlejer eller dit boligselskab.
 • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn.
 • Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejerforeningen.

Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om akut støj i form af musik eller lignende.

 

Ved væsentlig gene kontakt Miljø

Ved væsentlige gener har Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at gribe ind via Miljøbeskyttelsesloven. 

Kontakt Miljø på 72 53 21 40 eller teknik@fmk.dk

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.