Kystbeskyttelse af privat ejendom

Her finder du informationer omkring kystbeskyttelse. Du skal være opmærksom på, at det kræver godkendelse at etablere et ny-anlæg og godkendelse hvis eksisterende anlæg ændres.

Det kræver tilladelse at udlægge sten på kysten eller i havet, sandfodre eller etablere diger.

Ønsker man at beskytte sin grund mod oversvømmelser og erosion kræver det en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1.

Kystbeskyttelse kan være etablering af højvandssikring som f.eks. diger og højvandsmure eller erosionsbeskyttelse som f.eks. skråningsbeskyttelse, høfder, bølgebrydere, diger eller sandfodring.

Man kan søge som enkelt person eller flere grundejere kan gå sammen om et kystbeskyttelses projekt.

Hvis flere grundejere går sammen om en ansøgning skal alle være enige om placeringen og finansieringen. Der skal ved denne løsning indhentes skriftligt samtykke fra samtlige grundejere der bliver berørt af kystbeskyttelsen.

Hvis der ønskes en fællesløsning, men der ikke opnås enighed herom, kan grundejere anmode kommunen om at igangsætte et "kommunalt fællesprojekt", også kaldet en "kapitel 1a ansøgning".

På baggrund af udtalelser fra staten træffer kommunen herefter en afgørelse om hvorvidt kommunen ønsker at indlede en kystbeskyttelsessag. I særlige tilfælde kan kommunen træffe afgørelse om at der skal gennemføres en kystbeskyttelse også selvom alle ikke er enige.

Luk alle
Åben alle

Ansøgninger og sagsbehandling

Vær opmærksom på at et kystsikringsprojekt udover projektansøgningen også kræver screening for miljøvurdering. Afhængig af projektet placering og udformning kan det også udløse, at der skal udarbejdes lokalplan.

Miljøvurdering

Kystbeskyttelsesprojekter kræver jf. Miljøvurderingsloven at de som minimum screenes.

Anlæg på søterritoriet

Der skal søges om tilladelse ved kystdirektoratet, hvis der etableres f.eks.: Stenrev, moler eller lign. der ikke direkte har til formål at beskytte ejendomme.

Det er Kystdirektoratet som giver tilladelse denne type anlæg.

Lokalplan

Da kystbeskyttelsesanlæg ofte er en væsentlig ændring af den bestående tilstand, kan det forudsætte at der også skal udarbejdes lokalplan for projektet. Det gælder f.eks. både erosionsbeskyttelse og højvandsbeskyttelse.

Det er kommunen der godkender lokalplanen.

Hjælp til ansøgninger og sagsbehandling

Ansøgningsskema og vejledning fås ved henvendelse til Natur og Klima

Kommunen anbefaler at få hjælp fra rådgivende virksomhed til at udarbejde projekt- og ansøgningsmateriale samt screening. Rådgiver kan også hjælpe til at sikre at evt. øvrige tilladelser indhentes og lokalplan udarbejdes.

Det er ligeledes en fordel at rådgiver kan bistå i dialog med kommunen for afklaring af spørgsmål i sagsbehandlingsforløbet.

Den samlede sagsbehandlingstid fra indsendelse af projekt til godkendelse inkl. høring og klagefrister er typisk 1 år.

Spørgsmål om reparation af eksisterende kystbeskyttelse

Er eksisterende kystsikring blevet beskadiget ved stormflod og skal repareres kontakt Faaborg-Midtfyn Kommunen, Natur og Klima for råd og vejledning.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os