Klimatilpasning

Klimatilpasning indarbejdes i kommunens planer. Hver ejendomsejer bør også være opmærksom på at sikre sig mod følger af fremtidens vejr.

Der er flere godt tilbud for boligejere om hjælp til klimatilpasning. Det er både tiltag på grunden, som etablering af faskiner til afledning af regnvand.

Luk alle
Åben alle

Stormflodsberedskab - kontaktoplysninger

Beredskab Fyn: 65 51 18 00

Faaborg Havnekontor og vagttelefon: 72 53 02 60

Luk alle
Åben alle

Stormflodsberedskab

Der er udarbejdet stormflodsberedskab for Faaborg Havn, som kan træde i kraft hvis der er forhøjet vandstand.

Beredskab Fyn

De kommunale beredskaber på Fyn er samlet i Beredskab Fyn

Stormflodsberedskab

Vandstanden i Faaborg har i det daglige et beskedent udsving på ca. +/- 0,2 m i gennemsnit som følge af tidevandet. Vandstanden varierer desuden som følge af vejrbetingede hændelser. I gennemsnit giver nordlig vind maksimalt 1,0 m højvande og sydvestlig vind maksimalt 1,0 m lavvande.

Den maksimalt målte vandstand er målt til 1,96 m (DVR90) 4. november 1995.

Vandstandsmålinger

Kystdirektoratet har målestationer ved de danske kyster, hvor den aktuelle vandstand måles.

Handlingsplan

DMI udsender varsel om forventet højvande. Meldingen udsendes ca. 7 timer før højvandet forventes at indtræffe.

På grundlag af de modtagne meldinger og prognoser for udviklingen iværksættes følgende:

Beredskabet vil rette henvendelse til beboere, der er truet af højvande. Det skal dog bemærkes, at det er den enkelte grundejers eget ansvar at sikre sin bygning.

Følgende tiltag iværksættes:

 • Skiltning ”vand på vejen”.
 • Afspærring af berørte områder.
 • Truede beboere varsles efter plan.
 • Indkaldelse af mandskab fra Intern Drift til etablering af afværge-foranstaltninger.
 • Tomme sække ligger i det tidligere Faaborg-Midtfyn Brandvæsens depot, Engvej 5, Faaborg.
 • Påfyldningstragt til sandsække afhentes hos Falck på Engvej 5 i Faaborg.

Kontaktoplysninger

Beredskab Fyn: 65 51 18 00

Faaborg Havnekontor og vagttelefon: 72 53 02 60

Klimatilpasning for boligejere

Lokal afledning af regnvand

Hvis du står overfor at skulle renovere dit afløbssystem, kan du undersøge andre måder at aflede regnvandet på, fx ved at etablere faskiner. En faskine er en simpel anordning der sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand. På den måde kan man ofte undgå sumpede områder på ejendommen og samtidig bidrage positivt til vandmiljøet.

Ansøgning om anlæg af faskine


Klimatilpasningstjek for boligejere

Miljøministeren har indgået aftale med fagfolk om klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge. Det kan være svært, at overskue hvor man skal begynde, når man skal sikre sin bolig mod oversvømmelser, og i dag har de færreste gjort noget for at klimasikre boligen.
En opgørelse viser, at fire ud af fem danskere endnu ikke har investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr. Men fire ud af 10 boligejere er blevet mere villige til at foretage klimasikrende investeringer, end de var for 5 år siden.

Det er baggrunden for, at miljøministeren nu har samlet flere brancher og indgået en aftale om at tilbyde danskerne et klimatilpasningstjek af boligen. Tjekket er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser.

Gode råd om klimatilpasning

 • Tjek forsikringen for at sikre at du er tilstrækkeligt dækket ved stormfald og oversvømmelse. Sørg for at dit hus er lovligt opført – så vil det være sikret mod de fleste ekstreme vejrsituationer.
 • Vær beredt på skybrud og stormflod. Fjern for eksempel ting der ikke kan tåle vand fra kælderen.
 • Være klar over om der er risiko for spildevand i kælderen hvor kloaksystemet bliver overbelastet.
 • Overvej at lede regnvand udenom kloakken, for eksempel ved at etablere en faskine.
 • Grønt vækstlag på tagflader kan forsinke afledning af regnvand på egen grund.
 • Tag stormvarsler alvorligt. Sørg for at der ikke er løse tagplader og løse genstande uden for huset.
 • Fjern sne og sjap så det ikke skader huset.

Find flere gode råd på

Højvande og stormflod

Vandstandsmålinger

Kystdirektoratet har målestationer ved de danske kyster, hvor den aktuelle vandstand måles.

Vandstanden i Faaborg har i det daglige et beskedent udsving på ca. +/- 0,2 meter i gennemsnit som følge af tidevandet. Vandstanden varierer desuden som følge af vejrbetingede hændelser. I gennemsnit giver nordlig vind maksimalt 1,0 meter højvande og sydvestlig vind maksimalt 1,0 meter lavvande.

Der kan imidlertid forekomme langt større udsving, hvilket er belyst i Kystdirektoratets Højvandsstatistik. Den følgende tabel er baseret på højvandsstatistikken og viser den teoretiske hyppighed af forskellige vandstande målt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference):

Interval i antal år

Vandstand i meter (DVR90)

1 1,16
5 1,44
10 1,53
20 1,63
50 1,74
100 1,82

Den maksimalt målte vandstand er målt til 1,96 meter (DVR90) 4. november 1995.

Stormflodsberedskab

Den normale variation mellem høj- og lavvande er beskedent, men ved stormflod kan vandstanden stige til kritisk niveau. Der er derfor udarbejdet stormflodsberedskab for Faaborg Havn, som kan træde i kraft hvis der er forhøjet vandstand.

Oversvømmelsesrisiko

Der er udarbejdet analyse af oversvømmelsesrisiko på Faaborg Havn.

Analyse af oversvømmelsesrisiko

Analysen omfatter 10 intervaller, startende ved 1,0 meter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) og med en øgning på 0,1 meter per interval. Af nedenstående tabel finder du det oversvømmede areal for hvert interval samt for vandstandshøjden i alt. De oversvømmede områder ved forskellig vandstand er vist på kort 2 til 11.

Højvandstand

Kort

Oversvømmet areal i alt ha (10.000 m2)

1,0 - 1,1 2 0,29
1,1 - 1,2 3 0,61
1,2 - 1,3 4 1,27
1,3 - 1,4 5 2,32
1,4 - 1,5 6 4,06
1,5 - 1,6 7 9,19
1,6 - 1,7 8 15,01
1,7 - 1,8 9 17,86
1,8 - 1,9 10 19,51
1,9 - 2,0 11 21,46


Kort 2 - højvandsstand 1,0-1,1 m

Kort 2 Faaborg Havn Oversvømmelseskort 1,10 m


Kort 3 - højvandstand 1,1 - 1,2 m

Faaborg havn Oversvømmelseskort 3 1,1 - 1,2 m


Kort 4 - højvandstand 1,2 - 1,3 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 4 1,2 - 1,3 m


Kort 5 - højvandstand 1,3 - 1,4 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 5 1,3 - 1,4 m

 

Kort 6 - højvandstand 1,4 - 1,5 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 6 1,4 - 1,5 m

 

Kort 7 - højvandstand 1,5 - 1,6 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 7 1,5 - 1,6 m

 

Kort 8 - højvandstand 1,6 - 1,7 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 8 1,6 - 1,7 m


Kort 9 - højvandstand 1,7 - 1,8 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 9 1,7 - 1,8 m

 

Kort 10 - højvandstand 1,8 - 1,9 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 10 1,8 - 1,9 m


Kort 11 - højvandstand 1,9 - 2,0 m

Faaborg Havn Oversvømmelseskort 11 1,9 - 2,0 m

 

 

Kommunal planlægning

Oversvømmelsesrisiko og planlægning

Faaborg-Midtfyn Kommune er begyndt arbejdet med klimatilpasning. Ved byggemodning og lokalplanlægning arbejder vi ud fra forventninger om øgede vandmængder.

Hvor vi er gået over til at arbejde med tostrengede afløbsledninger i stedet for enstrengede, benytter vi gældende retningslinjer for regnhændelser og vi tilpasser dimensionering af rør, bassiner og afløb efter disse.

Analyser tyder på, at kraftig nedbør, der kan medføre oversvømmelse, fremover vil forekomme 3-5 gange hyppigere end i dag. Det betyder, at vi kan forvente, at oversvømmelser af lavtliggende byområder vil ske hyppigere og have en større udbredelse end i dag.

Hvad kan du selv gøre ?

Vær beredt på at klare uforudsete hændelser, såsom oversvømmelse og strømsvigt - deltag i kurser ved BorgerBeredskabet.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.