Jord

Her kan du finde oplysninger om status for om jord er kortlagt som forurenet, regler for jordflytning, m.v.

Hvis du skal flytte jord, skal det ske, uden risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljø i øvrigt.

Luk alle
Åben alle

Anmeld jordflytning Start

Hvis du skal flytte jord, skal det ske, uden risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljø i øvrigt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal flytning af jord ske efter reglerne i Regulativ for jordflytning.
Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i kommunen sker efter gældende regler, herunder:

• at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen
• at fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning

Hvornår er der krav om at anmelde jordflytning

Der skal ske anmeldelse til kommunen før flytning af følgende:

• Forurenet jord.
• Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet.
• Jord fra en kortlagt del af en grund.
• Jord fra en offentlig vej.
• Jord fra områdeklassificerede og lettere forurenede områder.
• Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Under 1 m³ jord pr. år pr. ejendom fra områdeklassificerede ejendomme kan i trailer afleveres på kommunens genbrugsstationer. Der skal ikke laves analyser og anmeldelse til kommunen for jordmængder under 1m³.

Er der tale om større mængder jord, skal jorden analyseres og anmeldes til os inden den bortskaffes. Disse jordmængder bortskaffes typisk via en vognmand til godkendt modtageanlæg.

Virksomheder kan ikke benytte nærgenbrugsstationerne men derimod anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.
Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig.

Anmeld jordflytning

Du skal anmelde jordflytning til kommunen. Det gør du via hjemmesiden JordWeb.dk. Der kan du også oprette dig som kunde, se alle godkendte modtageanlæg og få mere vejledning.

Du skal bruge JordWeb.dk, uanset om du er privatperson eller anmelder som virksomhed.


Hav dette parat som virksomhed

• Log ind informationer - hvis du allerede er oprettet
• Navn på virksomhed og adresse
• E-mailadresse til virksomheden
• CVR-nummer
• Navn på kontaktperson


Hav dette parat som privatperson

• Navn på anmelder
• Adresse
• E-mailadresse

Anmelde jordflytning

Terrænregulering på egen grund

Terrænregulering på egen grund, må ikke være til ulempe for omkringliggende grunde.

Undersøg regler for området inden du går i gang

Inden du går i gang med at terrænregulere, bør du undersøge, om der er en lokalplan for området – også selvom du samarbejder med et bygge- eller rådgivningsfirma.

Vær opmærksom på, at bestemmelser om terrænregulering gælder for hele din grund. Du vil kunne foretage terrænregulering efter de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan. Det kræver ikke i sig selv tilladelse, men udgangspunktet er, at huset skal passe til grunden og ikke omvendt.

Selvom en eventuel terrænregulering overholder lokalplanen, må den ikke medfører gener for de omkringliggende ejendomme. Det er altid ejer af en ejendom som har ansvaret for at sikre det.


Terrænregulering indenfor et lokalplanområde

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, så er der ofte en bestemmelse om en maksimal terrænregulering med påfyldning eller afgravning af jord, du må lave på din egen grund.
Dog skal du være opmærksom på, at terrænet ikke må reguleres i skel, så det kan være til ulempe for de omkringliggende grunde.


Byggelovens bestemmelser om jordarbejder

I byggelovens §13 er der bestemmelse om, at terræn ikke må reguleres, så det er til ulempe for de omkringliggende grunde.
Som udgangspunktet må du på en grund uden bestemmelser i en lokalplan regulere terræn med max 0,5 meter ved påfyldning eller afgravning.
Hvis der tidligere er foretaget en regulering på din grund, så må du ikke yderligere regulere terrænet uden særskilt godkendelse.


Vigtige regler, hvis du terrænregulerer nær skel

Du skal være opmærksom på:
• Du må ikke regulere terræn i en afstand af 0,5 meter fra skel.
• Ved regulering indtil 0,5 meter fra skel skal der etableres et skråningsanlæg.

Hvis du ønsker at regulere terrænet mere end 0,5 meter, anbefaler vi, at du søger en godkendelse ved BYG inden opstart, så vi kan vurdere, om det er til ulempe.


Love og regler

Jordforurening

Ved akut jordforurening skal alarmcentralen kontaktes på 112.

Akut jordforurening

Hvis uheldet er ude, og der for eksempel løber olie ud i større mængder fra et hul i olietanken, er der tale om en akut forurening. Der ringes 112, og der oplyses følgende:
• HVEM der ringer – opgiv navn og hvilket telefonnummer, der er ringet fra.
• HVOR forureningen er sket – adressen hvor forureningen er sket oplyses.
• HVAD der er sket – for eksempel udslip af olie til jorden og / eller nedløbsbrønde.
Alarmcentralen vil give meldingen videre til det kommunale beredskab, der foretager førstehåndsindsatsen.


Øvrige jordforureninger

Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. For eksempel udsivning fra olietank eller installationer i forbindelse dermed.

Små forureninger, kan man selv klare ved straks at grave jorden op i en spand og aflevere det på den lokale genbrugsstation som farligt affald. Små mængder af for eksempel benzin og petroleum kan placeres på et fliseareal til afdampning. Dette gælder ikke for tungere olier, som motor- og fyringsolie.

Hvis du er i tvivl kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.

Oplysning om jordforurening på bestemt ejendom kan findes på Region Syddanmarks webside.

Kortlagte forurenede grunde

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger forureninger efter lov om forurenet jord.

Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. 

 

Jordforureningsregister

Region Syddanmark registrerer forurenede grunde i et offentligt register. 

www.regionsyddanmark.dk under jordforurening kan du se om grunden er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Hvis der er eller har været aktiviteter på arealet, som erfaringsmæssig kan give anledning til forurening, kortlægges arealet på vidensniveau 1. Der er ikke krav om, at det skal bevises, at der rent faktisk er en jordforurening på arealet. 

Konkret viden om en jordforurening

Hvis regionen har sikre oplysninger om at jorden er forurenet, bliver arealet kortlagt på vidensniveau 2. Baggrunden kan være en undersøgelse, hvor man har påvist forurening eller en forurening, som er opdaget i forbindelse med f.eks. gravearbejde.


Pligter for ejere af kortlagte grunde

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager. 

Som ejer skal du underrette brugere, lejere og købere om forureningen. 

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave. 

Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal du anmelde det til kommunen. Du skal anmelde, inden du begynder at grave. 

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Opdager du den under et gravearbejde, skal du stoppe arbejdet. Du kan først arbejde videre, når regionen har besluttet om grunden skal kortlægges.

Områder med lettere forurenet jord

Ifølge Jordforureningsloven er "områder med lettere forurenet jord" større sammenhængende arealer i ældre byområder.

Overfladejorden i ældre bykvarterer i provinsbyer er ofte forurenet med tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen skyldes blandt andet, at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden. 

Jordforureningsloven

Ifølge Jordforureningsloven skal enkeltejendomme kun kortlægges som forurenede, når der er en kraftig forurening på ejendommen. Samtidig indførtes det nye begreb ”områdeklassificering” af lettere forurenet jord. 

Områdeklassificeringen sker for at undgå at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder. 

Der er tale om en klassificering af større områder. Derfor kan enkelte ejendomme ikke udtages af områderne. 

Får du lavet en undersøgelse af jorden, kan du få en erklæring fra kommunen på, at jorden er ren. Erklæringen kan du f. eks. bruge i forbindelse med salg af ejendommen, eller når du skal anmelde flytning af jord. 

Du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen.

Områder, der typisk udløser en områdeklassificering, er:

 • Ældre byområder udbygget før 1940
 • Ældre bycentre
 • Arealer med blandet bolig og erhverv
 • Erhvervsarealer (undtaget arealer hvor der udelukkende er kontorbyggeri)
 • Arealer med oplysninger om let forurenet overfladejord

Områder, der typisk ligger udenfor områdeklassificerede områder, er:

 • Boligområder opført på uforurenede arealer efter 1940
 • Landbrugsområder (med mindre der er sket opfyldning med let forurenet jord)
 • Naturområder
 • Rekreative arealer udenfor ældre bymidte
 • Sommerhusområder
 • Relativt nyetablerede erhvervsarealer med ikke forurenende aktiviteter


De områdeklassificerede områder er som udgangspunkt større geografisk sammenhængende områder og ikke enkeltejendomme. Der kan dog være inddraget delområder, som typisk ikke ville indgå i områdeklassificeringen, men som er med, fordi de omkringliggende arealer er områdeklassificeret. 

Enkelte borgere kan derfor opleve, at deres ejendom medtages i områdeklassificeringen, selv om ejendommen ikke er beliggende indenfor et typisk udpegningsområde.

Se kort over områdeklassificerede arealer

Jordstyringsgebyr

Hvis du skal flytte jord, skal jorden håndteres og bortskaffes på en måde, der ikke giver risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljøet i øvrigt.

Administrationsgebyr til kommunen

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr på 17,00 kr pr privat ejendom vedrørende anmeldelsespligtig jordforurening. Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Faaborg-Midtfyn Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Gebyret opkræves med hjemmel i § 48 i miljøbeskyttelsesloven og pålægges alle private ejendomme, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen kan pålægges et affaldsgebyr. 

Gebyret bliver  opkrævet sammen med den årlige forbrugsafregning hos den BBR-registrerede ejer af ejendommen. Det vil sige at det sker gennem ejendomsskatten.

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: ”Fælles for alle”. Du skal således betale gebyret, uanset om der skal flyttes jord fra din ejendom eller ej, og uanset om jorden på din ejendom forventes at være ren, lettere forurenet eller forurenet.

Offentlige administrative opgaver med jordhåndtering

De fælles opgaver som kommunen varetager, såsom udarbejdelse af informationsmateriale, samt besvarelse af henvendelser om jordhåndtering er også indbefattet ordningen.

Anmeldelse af  jordflytninger har til formål at sikre miljø og sundhed. Vi skal sammen forhindre at jord, der kan være forurenet, bliver spredt til steder, hvor den kan udgøre en risiko for jord, grundvand og mennesker.

Erhvervsmæssige jordflytning

Jordflytning, der sker i erhvervsmæssigt pålægges fra 1. januar 2023 et administrationsgebyr, som opkræves efter den tid der anvendes til sagsbehandling og administration. Læs mere om erhvervsmæssig jordflytning.

 

Tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven

Hvis du ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til følsom anvendelse på en forureningskortlagt grund, skal du som udgangspunkt søge kommunen om tilladelse efter §8 i lov om forurenet jord (Jordforureningsloven).

§8 sager består af tre faser: Forarbejdet, udførelse og i visse sager monitorering og vedligehold. Mange sager er heldigvis simple og stopper allerede efter forarbejdet.

Forarbejdet

Forarbejdet er det indledende arbejde, der skal lede til fuldt belyst ansøgning. Her anbefaler vi kraftigt, at man hyrer en miljørådgiver med erfaring med sager efter § 8.

Rådgiveren starter med at indhente relevant baggrundsmateriale (typisk fra kommunens og regionens arkiver samt ved at interviewe personer med lokalt kendskab) og på den baggrund laver rådgiver en historisk redegørelse, hvor potentielle kilder til forurening klarlægges. Den historiske redegørelse suppleres med et oplæg til relevante undersøgelser, som er skåret ind til benet i forhold til hvad der er nødvendigt for det ønskede projekt. I mange sager kan undersøgelserne være afgrænset helt ind til selve byggefeltet. Undersøgelserne har indledningsvis alene til formål at belyse OM der er en forurening.

Undersøgelserne har altid til formål at indhente ny viden – og man skal derfor være forberedt på, at der med ny viden kan opstå behov for yderligere undersøgelser.

Vi opfordrer altid til, at oplæg til undersøgelser afstemmes med kommunen (og via os med regionen), før de udføres, så vi er sikre på, at alle parter har den samme forståelse i det nødvendige omfang.

Forarbejdet kan ende med, at der ikke er behov for en egentlig tilladelse (fx at byggefeltet udtages af byggefeltet), men ellers sørger rådgiver for at rapporten er formuleret som en ansøgning, der skitserer hvordan man vil imødekomme de hensyn, der skal tages.

Udførelse

Når tilladelsen er meddelt, skal man som bygherre være opmærksom på, at man undervejs får dokumenteret, at vilkårene bliver efterlevet. Man skal altså selv sikre det miljøtekniske tilsyn med projektet. I små sager kan entreprenøren selv stå for det, men i lidt større sager, skal bygherre have sin miljørådgiver til at stå for den del. Det miljøtekniske tilsyn består dels af:
- At indsamle relevante feltnotater mv. undervejs i projektet
- At have en aktiv dialog med de forskellige entreprenører, der skal arbejde på byggepladsen, så alle er klar over, hvilken betydning vilkårene har for netop deres arbejde og så de undgår uvidende at ødelægge afværgetiltag.
- At afstemme småjusteringer med kommunen undervejs (det sker ofte at noget uventet dukker op eller at projektet er nødt til at blive justeret til af andre årsager).

På baggrund af feltnotater mv. skal bygherre få lavet en afrapportering, som dels sikrer kommunens tilsyn med projektet og dels sørger for, at regionen er orienteret om, hvad der faktisk er sket (både til kortlægningsgrundlaget, men også så regionen kan planlægge den offentlige indsats derefter).

Monitorering og vedligehold

Enkelte projekter rummer hensyn, der skal varetages, selv når bygningen er opført. Det er oftest, når der bygges boligenheder på en grund, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Her etablerer man ofte ventilation under bygningen, som skal sikre mod, at stofferne afdamper til indeklimaet. Der er ofte langt billigere end at fjerne selve forureningen.

I så fald skal man typisk udføre præstationskontroller over nogle år, så det dokumenteres at afværgetiltagene har den tiltænkte effekt. Hvis ikke, må man se ind i, hvad der så skal gøres.

Og laves der fx ventilation under bygningen, skal den selvfølgelig vedligeholdes, så den bliver ved med at have den nødvendige effekt.

Spørgsmål og svar

Hvor finder jeg information om regler for jordflytning ?

Miljøstyrelsen har samlet en oversigt over generelle regler for jordflytning.

Falder mit hus i værdi, hvis det ligger i et områdeklassificeret område?

Der er ikke grund til at forvente, at dit hus falder i værdi. Alle grunde i samme byområde er nemlig som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

Der er altså tale om, at et stort område deler det samme vilkår om at være lettere forurenet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ved, om min køkkenhave er lettere forurenet?

Du kan godt vælge selv at få undersøgt jorden på din grund. Men som regel kan det bedre betale sig at bygge højbede med ren jord.

Hvem skal betale for analysen af den jord, der flyttes?

Grundejeren skal betale for analysen af jorden.

Regulativ for jordflytning 2023

Regulativ for jordflytning

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Faaborg-Midtfyn Kommunen sker efter gældende regler.

 • At inddrage og udtage områder fra områdeklassificering
 • At anvise anmeldelse af jordflytning via www.jordweb.dk
 • At fastlægge hjemmel til opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.

Regulativ for jordflytning i Faaborg-Midtfyn Kommune

1. Formål

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af forurenet jord i Faaborg-Midtfyn Kommune sker efter gældende regler, herunder:

 • at inddrage og udtage områder fra områdeklassificering jf. Lov om forurenet jord § 50a, stk. 2 og 3
 • at anvise anmeldelse af jordflytning via Jordweb.dk
 • at fastlægge hjemmel til opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.

2. Lovgrundlag

 • Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50a i Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017. Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (§50) (Jordforureningsloven)
 • § 15 i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
 • § 48 i Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

3. Gyldigheds- og anvendelsesområde

Regulativet omfatter arealer der er omfattet af områdeklassificeringen efter Lov og jordforurening, samt flytninger af jord bort fra forurenede arealer, ejendomme/ modtageanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jordflytning er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Det drejer sig om:

 1. Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
 2. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
 3. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
 4. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Hvis jorden flyttes uden for kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, som ikke anvendes til offentlig vej.
 5. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
 6. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

4. Områdeklassificerede områder

De områdeklassificerede områder fremgår af kortet på www.fmk.dk

5. Øvrige områder med jordforurening

Flytning af jord fra arealer, der er konstateret lettere forurenet eller er kortlagt efter jordforureningsloven, er omfattet af anmeldepligten, uanset om arealet er områdeklassificeret eller ej.

6. Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning jf. § 4 og § 9 i jordflytningsbekendtgørelsen skal ske ved brug af jordweb.dk

Anmelder af jordflytning kan være ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller andre, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden.

Forurenet jord kan flyttes til godkendt modtageanlæg uden forudgående analyser, hvis det godkendte modtageanlæg efterfølgende foretager analyser og kategoriserer jorden efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1-3.

Vejledning i anmeldelse, analysekrav, modtageanlæg fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens bilag .

Hvis der samlet flyttes 1 m3 eller mindre, kan jorden afleveres på et godkendt modtageanlæg uden forudgående anmeldelse. Private kan i disse tilfælde aflevere jorden på en genbrugsplads i kommunen.

7. Gebyr

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside www.fmk.dk  jf. affaldsbekendtgørelsen.

8. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft 1. januar 2023.

Udarbejdet af:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø, Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 21 40
E-mail: teknik@fmk.dk
Web: www.fmk.dk

Oktober 2022

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Hvis din henvendelse haster, kan du ringe til 72 53 21 40 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00 og fredag 10.00-13.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00