Ansøg om bygge­tilladelse

Kræver dit byggearbejde til en bolig, sommerhus eller udhusbygning byggetilladelse? Få vejledning til hvordan du søger en byggetilladelse.

Her finder du information omansøgning om byggetilladelse, bygningstegninger, dispensation og regler.

Luk alle
Åben alle

Ansøgning om byggetilladelse Start

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Byggeriets anvendelse skal være beskrevet i ansøgningen. Ved ændret anvendelse skal den hidtidige benyttelse oplyses.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • Målfast tegningsmateriale.
  • Oplysninger om konstruktions- og brandklasse.
  • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i byggearbejdet, der er omfattet af. (Erklæringen udfyldes i Byg og Miljø)
  • Oplysninger til BBR.

Dit byggearbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.
Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Tegningsmateriale til byggeansøgning

Tegninger og dokumentation til byggeansøgningen er fx følgende:

• Situationsplan med alle bygninger, parkeringsareal og afstand til skel og vej.
• Plantegning med bygningens ydre mål.
• Facadetegninger med højder og placering af døre og vinduer.
• Terræn- og koteplan, hvis grunden er skrånende.
• Tilbud på byggeskadeforsikring ved nybyggeri. (Ikke aktuelt ved sommerhuse).
• Oplysninger til BBR, fx materialer på væg og tag, opvarmning, antal værelser, bad og wc.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Færdigmelding af byggesag

Byggeri må ikke tages i brug, inden vi har givet en ibrugtagningstilladelse.

Ejer eller ansøger skal færdigmelde byggeriet via Byg og Miljø, når byggearbejdet er færdigt. I Byg og Miljø skal udfyldes erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Færdigmeldingen skal være vedlagt dokumentation, som er beskrevet i byggetilladelsen. Dokumentationen kan fx være IBS-attest fra landinspektør, drifts- og vedligeholdelsesmanualer og dokumentation på tekniske forhold.

Ved nybyggeri skal der ofte vedlægges dokumentation på byggeskadeforsikring og energimærkning.

BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver automatisk ajourført, når byggesagen bliver afsluttet.

Enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus

Kræver dit byggearbejde til en bolig eller sommerhus byggetilladelse? Få vejledning til hvordan du søger en byggetilladelse.

Hvilket byggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus kræver en byggetilladelse inden opstart.

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse til bolig kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

• Ny bolig
• Tilbygning til eksisterende bolig
• Ny udestue
• Udnyttelse af tagetage til beboelse
• Ny kvist
• Ombygning af garage/udhus til beboelse
• Ombygning af overdækket terrasse til udestue
• Opstilling af beboelsesvogn

Ansøg om en byggetilladelse

Vedligeholdelse og indvendig ombygning i bolig kræver ikke byggetilladelse

Byggearbejdet må ikke medføre en udvidelse af boligarealet.

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver byggetilladelse:

• Etablering af badeværelse
• Flytning af indvendige vægge
• Udskiftning af vinduer
• Ny tagdækning

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og anden lovgivning skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Bygningsreglementet indeholder fx regler om efterisolering, størrelse på vinduer til redningsåbninger og autorisation ved VVS- og kloakarbejde.

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Vi vejleder gerne, om dit byggeprojekt er i overensstemmelse med lokalplanen.

Når byggearbejdet er færdigt skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

Garage, carport, udhus, drivhus eller overdækning

Kræver dit byggearbejde til en udhusbygning byggetilladelse? Få vejledning til hvordan du søger tilladelsen.

Hvilket udhusbyggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækning kræver en tilladelse inden opstart.

Byggetilladelse til alle bygninger, når det samlede areal er over 50 m²
I det samlede areal på 50 m² medregnes alle bygninger på grunden, som anvendes til garage, carport, udhus, drivhus og overdækning. Bygninger integreret med beboelsen medregnes ikke.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

• Udhusbygning, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²
• Tilbygning til en udhusbygning, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²
• Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
• Ombygning af garage/udhus til beboelse
• Ombygning af overdækket terrasse til udestue
• Drivhus eller legehus, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²

Ansøg om en byggetilladelse

De første 50 m² udhusbebyggelse på grunden kræver ikke tilladelse

Fritagelsen fra at søge en tilladelse omfatter garage, carport, udhus, drivhus og overdækket terrasse i tilknytning til en eksisterende bolig.

Det samlede areal af alle udhusbygninger på ejendommen må ikke overstige 50 m².

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, fx landzonetilladelse eller dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Når byggearbejdet er færdigt, skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

Hegnsmure og andre faste konstruktioner

Hvilke konstruktioner kræver byggetilladelse?

Få overblik over om dit byggearbejde til hegnsmur, hævet terrasse eller anden konstruktion kræver en tilladelse inden opstart.

Konstruktioner, som kræver byggetilladelse

Faste konstruktioner, som har betydning i forhold til byggelovgivningen, kræver en tilladelse.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

• Hegnsmure med højde over 1,8 m
• Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
• Lysmaster
• Pyloner og fritstående skilte
• Fritstående solcelleanlæg
• Vindmøller
• Offentlige legepladser

Hvis du er i tvivl, så kontakt BYG på byg@fmk.dk eller 72 53 21 04.

Ansøg om en byggetilladelse

Konstruktioner, som ikke kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver byggetilladelse:

• Svømmebassin
• Satellitantenner med diameter på under 1 m

Regler i Bygningsreglementet og lokalplaner skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan kræve tilladelse fra anden lovgivning, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Regler for byggeri i skel

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 m skal overholde regler om højde og længde. I sommerhusområder er der andre regler.

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 m

Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel end 2,5 m.

I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end 2,5 m:

• Højde maksimalt 2,5 m over terræn.
• Samlet længde på maksimalt 12 m mod skel for alle udhusbygninger.
• Ingen vinduer og døre imod skel.

I sommerhusområder skal alt udhusbebyggelse være placeret mindst 5,0 m fra skel. Afstanden kan reduceres til 2,5 m, når ovennævnte bestemmelser er overholdt.

Læs bestemmelserne i Bygningsreglementet § 183

Udhusbebyggelse mere end 2,5 m fra skel

Udhusbebyggelse med placering mere end 2,5 m fra skel skal overholde et højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til skel. Totalhøjden må ikke være over 8,5 m. I sommerhusområder er der andre krav til maksimal højde.

Læs bestemmelserne i Bygningsreglementet § 177

Brandkrav

Ved opførelse af garage, carport eller udhus kan der være nogle brandkrav.

 

Bygningstegninger

Byggesagsarkiv - Weblageret for borgere

I Byggesagsarkivet, også kaldes Weblageret, kan du finde afsluttede byggesager over langt de fleste ejendomme i Faaborg-Midtfyn Kommune, det gælder dog ikke oplysninger om olietanke efter 2011.

Weblager.dk kan du søge direkte fra forsiden eller vælge at søge via adresse, matrikel eller ejendomsnummer.

Du kan søge på adressen, matrikelnummer eller ejendomsnummer og herefter åbne pdf-filen på den sag, du ønsker at se. Sagerne kan indeholde tegninger, tilladelser, beregninger og andre dokumenter. Ejendomme med eksempelvis bank, posthus og militære anlæg er ikke offentligt tilgængelige. Hvis du gerne vil se sådan en sag, skal du have en fuldmagt fra ejeren, og sende den til os via digital post.

En sag kan også være låst og pdf-ikonet ved sagen er skiftet ud med en hængelås. Låste sager kan indeholde fortrolige oplysninger, som fx et cpr.nr. eller være adressebeskyttet. Er du ejer af ejendommen, kan vi hjælpe dig med at få adgang. Send en mail til os, hvor du i mailen skriver den adresse, matrikel-eller ejendomsnummer, hvis dokumenter du gerne vil have adgang til. Skal dokumenterne sendes til en anden, for eksempel en håndværker, så skriv - ud over adresse, matrikel-eller ejendomsnummer - også navnet på den person og det firma, samt mailadresse, som skal modtage sagens dokumenter.

Skriv til os på byg@fmk.dk

Luftfoto af din ejendom

Hvis du skal bruge en situationsplan over din grund kan du evt. anvende luftfoto i stedet for tegning.

På kortmateriale kan du se luftfoto af din ejendom. Ved printning af kortet til en pdf-fil kan du vælge et målfast forhold, fx 1:500 eller 1:1000. Der gøres opmærksom på, at placering af matrikelskel på kortet kun er vejledende.

Dispensation fra bygningsreglementet eller lokalplan

Ansøgning om dispensation

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse, og ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt dispensationen.

Dispensation fra bygningsreglementet

Du kan søge om dispensation fra de tekniske bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Dispensation fra lokalplan eller byplanvedtægt

Du kan søge dispensation fra en bestemmelse i en lokalplan eller byplanvedtægt. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Vi kan ikke dispensere fra en lokalplans formål eller bestemmelser om anvendelse. I stedet kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan.

Ansøg om midlertidig overnatning Start

Midlertidig overnatning skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglementets kapitel 5 - Brand. Hvis overnatningen sker i overensstemmelse med Bilag 11b anses bestemmelserne for overholdt.

Midlertidig overnatning skal meddeles til kommunen via den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø. Midlertidig overnatning kan finde sted højst 7 døgn i træk og højst 50 døgn om året og skal meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Hvis overnatningen omfatter mere end 150 personer, skal overnatningen meddeles senest 4 uger før.

I Byg og Miljø skal du vælge type af byggesag, og her skal du gå du ind under ”Andre byggearbejder” og vælge ”Midlertidig overnatning”.

Skema Meddelelse om midlertidig overnatning skal udfyldes og vedhæftes i Byg og Miljø, hver gang der er en midlertidig overnatning.

Der skal altid udarbejdes driftsjournal samt brand- og evakueringsinstruks. Driftsjournalen skal tilpasses, så den passer til den aktuelle situation. Før 1. overnatning, og hver dag ved overnatning over flere døgn, skal rummene kontrolleres og driftsjournalen udfyldes. Udfyldt driftsjournal skal på forlangende kunne fremvises til myndighederne.

Hvis der overnatter mere end 50 personer i et rum, skal der laves og medsendes en belægningsplan.

Hvis den midlertidige overnatning skal ske i f.eks. kontorer, industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger, garageanlæg , carporte eller udhuse, kræver det byggetilladelse i hvert enkelt tilfælde, se  Bilag 11b afsnit 2.2.2.

Fyrværkeri

Som privatperson, er det kun tilladt, at købe fyrværkeri i perioden fra den 15. december til og med den 31. december.

Du må kun bruge fyrværkeri i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar.

Hvis du ønsker at bruge fyrværkeri til et privat arrangement uden for anvendelsesperioden, skal du kontakte en festfyrværker.

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00