Byliv på havnen i Faaborg 2024

Formålet med puljen er at støtte foreninger, borgere og andre aktører i at skabe oplevelser, for et mindre publikum, der understøtter bylivet i havneområdet i Faaborg. Oplevelserne skal være åbne for alle. Havneområdet inkluderer blandt andre områderne omkring lystbådehavnene, Havneparken og Slagterigrunden.

Støtten uddeles efter først-til-mølle princippet til arrangementer, der opfylder puljens kriterier.

Ansøg Byliv på Havnen puljen

Luk alle
Åben alle

Der kan søges om støtte til afholdelse af

 • Kulturelle arrangementer for et mindre publikum
 • Involverende arrangementer for et mindre publikum

Puljen er midlertidig og råder samlet over 100.000 kr. til aktiviteter i 2024, heraf er

 • 50.000 kr. hvor ansøgere under 25 år og arrangementet er målrettet unge. Der forventes ikke medfinansiering.
 • 50.000 kr. til arrangementer for alle målgrupper over 25 årige. Der forventes medfinansiering på 30% af den samlede udgift til arrangementet.

Ansøgningsfrist

Puljen til de unge 25 årige kan søges løbende og du skal kontakte Ungekoordinator My Gaarde Andreassen på mail: mygan@fmk.dk.

Puljen til de over 25 årige søges ved ansøgning øverst på siden. Der er ansøgningsfrist pr. 1. maj 2024 og foreningen vil først derefter snarest muligt modtage et svar på ansøgningen.

Din ansøgning skal indeholde flg. oplysninger:

Kontaktoplysninger:

Kontaktpersons navn, e-mail, tlf. nr., adresse samt oplysninger om der søges som privatperson eller som forening/organisation.

Om aktiviteten:

Beskrivende titel på aktivitet, kort beskrivelse, hvem er målgruppen, koster det noget at deltage? arrangør, hvor finder projektet sted, er der særlige krav til de fysiske rammer, dato/tid for afholdelse, tilmelding kan ske til..., evt. tilmeldingsfrist...,

Budget:

Hvor meget søges der om? Hvordan fordeler udgifterne sig imellem: Materialer, honorar, kommunikation.

Kriterier for tilskud

1. Kulturelle arrangementer
Arrangementet skal have en bred kulturel kvalitet og bidrage til mere byliv på havnen for besøgende

2. Involverende arrangementer skal involvere deltagerne og være bredt tilgængelige, det kunne fx være yoga i det fri, paneldebat og foredrag, leg og viden

3. Et mindre publikum
Puljen støtter oplevelser i mindre skala og af intim karakter. Der gives ikke støtte til større arrangementer og events med mange deltagere på en gang

4.Åbent for alle
Som udgangspunkt støttes aktiviteter af offentlig karakter og uden deltagerbetaling. Aktiviteter, der fx har en høj materialepris eller lignende, kan støttes, hvis deltagerbetalingen udelukkende dækker materialeomkostninger

5.Medfinansiering og budget
Det kræves for ansøgningen til over 25 årige, at der er en medfinansiering på 30% fx ved et arrangement til 10.000 kr. skal ansøger selv finansiere 3.000 kr. og kan få 7.000 kr. Medfinansieringen kan være et kontant beløb og/eller udgøres af frivillige-timer omregnet til 100 kr. pr. time fx 30 timers frivilligt arbejde til et arrangement kan omregnes til en medfinansiering på 3.000 kr. Ved ansøgning vedhæftes et budget over arrangementet og bevillingen kommer først til udbetaling efter modtagelse af regnskab for bevillingen.

6.Ansøgningsfrist 1. maj 2024 for ansøgere over 25 årige
For at sikre varierede arrangementer fordelt over hele sommeren 2024 kan Faaborg-Midtfyn Kommune afslå ansøgninger på baggrund af sammenfald i periode eller indhold med andre imødekomne ansøgninger. Ved ansøgninger på mere end 10.000 kr. forventes ansøgningen at rumme flere arrangementer fordelt over flere uger.

7.Tilladelse
Ansøger bærer det fulde ansvar for at søge om tilladelse til at afholde arrangementet hos Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilsagn om støtte er ikke at betragte som en tilladelse til at afholde arrangementet og støtten kan kræves tilbagebetalt hvis arrangementet ikke overholder gældende rammer og lovgivning.

8.Drift
Ansøger bærer det fulde ansvar for drift i forbindelse med arrangementet fx håndtering af affald, oprydning, rengøring. Arrangementer må ikke give anledning til øget drift for Faaborg-Midtfyn Kommune og støtten kan kræves tilbagebetalt, hvis det ikke respekteres.

9.Ansvar
Faaborg-Midtfyn Kommune kan ikke stilles til ansvar for skade på materiel og deltagere under arrangementet. Eventuel skade på kommunal ejendom under arrangementet, som ansøger kan stilles til ansvar for, skal ansøger udbedre for egen regning.

Der ydes ikke tilskud til

 • Arrangementer udenfor havneområdet i Faaborg
 • Drift af foreninger
 • Medlemsarrangementer
 • Kommercielle arrangementer
 • Religiøse arrangementer
 • Politiske arrangementer
 • Forplejning og rejseomkostninger
 • Allerede planlagte eller afholdte arrangementer

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os